Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Vianočná náladičkaVianočná náladička

Utorok 22. 1. 2019

23.1 Klasifikačná rada k I. polroku

31.1 8.30 hod. Pasovanie žiakov 1. ročníka

31.1 Odovzdávanie výpisov vysvedčení

1.2 Polročné prázdniny

Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka 15. 1, 22.1, 29.1

Školské kolá: OBIO, Šaliansky Maťko

Obvodné kola: OANJ, ONEJ, basketbal žiaci, žiačky, bedminton žiaci, žiačky, Šaliansky Maťko

 

Zdroj: lucenec.sk

http://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150249

Aktualizácia stránky 19.1.2019


ŽIACI ŽIAKOM

ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Oslavujte s nami krásnych 90 rokov!

 • Vážení rodičia, starí rodičia!

  Pozývame Vás na Pasovanie prváčikov, ktoré sa uskutoční 31.1.2019 o 8.30 hod. v telocvični našej základnej školy!

  Tešíme sa na Vás!

 • Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

  Tento výpis nie je verejnou listinou.

  Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 • Vážení rodičia!

  V súvislosti s avizovaným návrhom na poskytovanie dotácie na stravu Vás informujeme, že táto dotácia bude pre základné školy poskytovaná až od 1.9.2019.

  Rozhodla o tom NR SR novelou zákona č.544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti MPSVR s účinnosťou od 1. 1. 2019 v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

  Vážení rodičia! Ďakujeme Vám za súčinnosť pri zisťovaní predbežného záujmu o stravovanie, ktoré sme realizovali v mesiaci november. V prípade ďalších informácií Vás budeme s týmito informáciami oboznamovať.

 • Spojili sme našu tvorivosť s krásou a jedinečnosťou prednesu. Januárové mrazivé popoludnie strávili žiaci V.M a V.A triedy v príjemne hrejivej atmosfére s perom a knihou v ruke.

  Venovali sme sa prednesu literárneho textu, zisťovali sme ako si vybrať vhodný text, na čo musíme dbať pri prednese, čomu sa máme vyhnúť, aby bol náš celkový dojem pútavý, zaujímavý a jedinečný. Sedem žiakov prednieslo pripravený text svojim spolužiakom. Okrem zvučných hlasov predviedli skvelú prácu s hlasom a textom. Každý si zaslúžil potlesk a povzbudenie. Svoju tvorivosť ukázali aj ostatní. Vymysleli niekoľko nápaditých básní-tvorili báseň Mojich sedem tvárí a Báseň piatich zmyslov - krátka poézia, v ktorej hovorili o svojej osobnosti a záľubách.

 • Dňa 11. 1. 2019 sme ešte využili snehovú nádielku a vybrali sme sa na zimnú turistiku. Všetkých osem oddelení ŠKD našej školy kráčalo mestským parkom smerom na Vinice .Tam sa deti vyšantili, vygulovali, "vygúlali", občerstvili teplým čajom. Vyštípaní zimou, unavení, "zmordovaní", ale spokojní sme sa vracali do školy.

  Adriana Dankóová Dis

 • Každoročne sa v decembri na našej škole vyhlasuje dobrovoľná zbierka pre psíkov v lučenskom útulku. V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 10. do 14. decembra. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky... Do zbierky najviac prispeli žiaci I. stupňa. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku. Do zbierky sa zapojili žiaci z I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B a IV.C triedy a žiaci II. stupňa z V.M, V.A, V.B, VI.M, VI.Š, VII.M, VII.A, VII.Š, VIII.M, VIII.A, IX.M triedy.

 • V mesiaci december 2018 si svoje matematické zručnosti, pohotovosť, rýchlosť v myslení otestovali aj žiaci 3. a 4. ročníka. Do školského kola Pytagoriády bolo zapojených 27 tretiakov a 44 štvrtákov.

  Úspešní riešitelia 3.ročníka

  1. Dominika Chudá III.B
  2. Dávid Bednár III.A
  3. Michal Nagy III.B
  4. Simona Malčeková III.A
  5. Alexandra Ličková III.A
  6. Simon Suja III.A
  7. Jakub Varga III.A
  8. Lukáš Majoroš III.C

  Uspešní riešitelia 4.ročníka

  1. Dami
 • V polovici decembra si naše múdre hlavičky merali sily v počítaní príkladov a logických úloh na čas v školskom kole Pytagoriády. Žiaci opäť potvrdili svoje kvality a zúročili tvrdú prácu, ktorú odviedli pod vedením svojich skvelých pedagógov. Úspešný riešiteľ musel správne vypočítať minimálne desať z 15 príkladov v čo najrýchlejšom čase. To sa z veľkého počtu zúčastnených (piataci – 48, šiestaci – 31, siedmaci – 28, ôsmaci – 30) podarilo len tým najlepším.

  Kategória 5.ročník (20 úspešných riešiteľov):

 • Naši malí včelári zažívajú veľa zaujímavého na Včelárskom krúžku s Davidom Turčánim. Učia sa o tom, aký by mal byť dobrý včelár, čo všetko potrebujú včielky, ale sa aj celoročne starajú o včielky vo včelnici v mestskom parku. V predvianočnom období sa venovali aj výrobe darčekov z vosku. Včelárikovia točili, lepili, roztápali, farbili, zdobili každú hodinu, aby svojich najbližších pod vianočným stromčekom potešili vlastnoručne vyrobeným prekvapením!

 • Vianočné prázdniny sú od 24.12.2018 do 7.1.2019. Nástup do školy po prázdninách je 8.1.2019 (utorok).

 • Milí priatelia!

  Anjelské Vianoce a úspešný rok 2019 Vám zo srdca želajú žiaci a kolektív zamestnancov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

  Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria