• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Dôležitá informácia pre rodičov - prihlasovanie na stravovanie od 1.1.2019

  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec informuje zákonného zástupcu žiaka základnej školy o možnosti záväzného prihlásenia žiaka na stravovanie vo Výdajnej školskej jedálni pri ZŠ M. R. Štefánika od 1.1.2019, v prípade schválenia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  V uvedenom zákone sa špecifikuje stravovanie žiaka základnej školy a to formou dotácie na stravnú jednotku vo výške 1,20 € na deň.

  Žiaci 1. stupňa

  Do 31.12.2018 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,16 € + režijné náklady (aktuálne  3,00 €/mesačne)

  Od 1.1.2019 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,20 € (dotácia – za dni, kedy sa žiak zúčastnil vyučovacieho procesu)  + režijné náklady  (predpoklad 3,00 € - 5,00 € mesačne - hradí zákonný zástupca)

  Žiaci 2. stupňa

  Do 31.12.2018 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,22 € + režijné náklady (aktuálne 3,00 € mesačne)

  Od 1.1.2019 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,20 € (dotácia)  + režijné náklady (predpoklad 3,00 € - 5,00 € € mesačne - hradí zákonný zástupca)

  Dôležité! Zákonný zástupca od 1.1.2019 uhrádza svojmu dieťaťu stravu len vo výške režijných nákladov, v prípade dodržania nasledovných podmienok:

  1. Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému.
  2. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z obedu deň dopredu do 11.00 hod., v opačnom prípade žiakovi bude strava objednaná.
  3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy deň vopred do 11.00 hod., strava je objednaná. Aj v prípade, že zákonný zástupca si odoberie stravu v deň neprítomnosti, na žiaka sa nevzťahuje dotácia a zákonný zástupca si uvedený obed hradí sám v celej výške. 

  Vážení rodičia!

  Vaši triedni učitelia Vám rozdajú návratky s uvedenými informáciami. Prosíme Vás, v prípade, ak máte záujem o stravovanie od 1.1.2019, vyplňte návratku a odovzdajte ju triednemu učiteľovi do 20.11.2018.

  Vaša súčinnosť je pre nás dôležitá, keďže sa na uvedenú zmenu v stravovaní potrebujeme včas aj v súčinnosti so zriaďovateľom pripraviť.

  V prípade otázok je potrebné kontaktovať sekretariát školy - Mgr. Slavku Adamove - telefónne číslo 047/4333648.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 27.11.2018 (utorok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

  Rodičovské združenie I.C sa uskutoční 28.11.2018 (streda) o 16.00 hod. v I.C.

  Tešíme sa na Vás!

 • Testovanie 5 - 2018

  Vážení rodičia!

  21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra TESTOVANIE 5 - 2018.

  Pokyny k testovaniu sú zverejnené na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Základné informácie si môžete prečítať aj v priloženom súbore: Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

  Organizačné zabezpečenie: žiaci I. stupňa sa učia podľa rozvrhu, v činnosti je ŠKD a aj stravovanie, žiaci 6.-9.ročníka majú v tento deň riaditeľské voľno, sú odhlásení zo stravovania, strava pre žiakov 5. ročníka je zabezpečená.

  Žiakom 5. ročníka držíme palce!

 • Oznam - riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľské voľno dňa 21. 11. 2018 (streda) z organizačných dôvodov – realizácia celoslovenského testovania piatakov TESTOVANIE 5 – 2018.

  Žiaci 6.-9. ročníka budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  Vyučovanie pokračuje 22. 11. 2018.

 • Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku ČSR

  V mesiaci október 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky.

  Naši deviataci sa o tomto významnom výročí učia na hodinách dejepisu a pripomenuli sme si ho aj na občianskej náuke. Sto rokov v našich novodobých dejinách svojsky premietli do plagátov. Zamerali sa na osobnosti a udalosti, ktoré sa im zdali zaujímavé a dôležité. Vybrali si ich po porade s pani učiteľkou Stierankovou. Väčšina z nich si už našla miesto na chodbe našej školy. Plagátom dominuje časová os, na ktorej sú zakreslené najznámejšie dátumy Československých dejín. Postery s časovou osou dostane od náš ZŠ M. R. Štefánika v Pardubiciach, ktorá robí podobný projekt. Naši žiaci si budú zase môcť pozrieť a porovnať svoju tvorbu s prácami českých školákov.

  29. 10. 2018 sme s naším detským speváckym zborom Spolu - Hlásky reprezentovali našu školu na Slávnostnej akadémii k 100. výročiu vzniku ČSR v Dome kultúry B. S. Timravy na dopoludňajších vystúpeniach. Ďakujeme našim šikovným spevákom za bezchybnú interpretáciu piesní Kopala studienku, Pieseň o vlasti a Hoj, vlasť moja.

  Mgr. Danka Trnková a Mgr. Veronika Danková

 • Záložky do kníh od ZŠ Gbeľany

  Naša škola sa zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa tento rok zapojilo 1096 škôl a žiakov potešila aj téma - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. V každom ročníku žiaci do svojich záložiek vložili kus srdca, preto vznikli originálne záložky na ktorých sú zvieratká z rozprávok, rozprávkové postavičky, citáty o knihách a časti jednotlivých rozprávok. Mnohí žiaci využili svoju fantáziu, kreativitu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh.

  Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Gbeľany s ktorou sme si vymenili 100 kusov záložiek. Posledný týždeň sme boli zvedaví, aké záložky pre nás chystajú naši kamaráti. Boli sme veľmi prekvapení, akí sú zruční a plní fantázie. Záložky sme rozdelili medzi žiakov, ktorí sa do projektu zapojili. D

  úfame, že im budú pripomínať ich kamarátov vždy, keď otvoria knihu.Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových kontaktov, podporila záujem o čítanie a prispela aj k zvýšeniu návštevnosti školskej knižnice.

  Mgr. Jana Kozová

 • Halloweenske vyučko

  Aj v tomto školskom roku pred jesennými prázdninami školský parlament pripravil pre svojich žiakov halloweenske vyučko, čiže netradičné vyučovanie v maskách. 👻👻👻 Žiaci počas celého dňa súťažili o najoriginálnejšiu masku a triedy o najkreatívnejšie vyzdobenú triedu. Porota veru mala z čoho vvyberať. 🦇🦇🦇🕷️🕷️🕷️🕸️🕸️🕸️Výsledky hlasovania členov školského parlamentu:

  Najoriginálnejšie masky:

  I.stupeň

  1. Čierny klaun IV.C, 2. Čierna Karkulka IV.B, 3. Mŕtva nevesta III.A

  II.stupeň

  1. Vrahyňa V.B, 2. Spálená VIII.A, 3. Rana na tvári VIII.M

  Najkreatívnejšie vyzdobené triedy:

  I.stupeň: II.C; IV.A

  II.stupeň: VI.M;VII.Š

  Výhercom gratulujeme!

  Ing. Agnesa Setničková

 • Akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy

 • Krásne poďakovanie našej škole

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základníá organizácia Lučenec ocenila svojich partnerov na benefičnom koncerte 26.10.2018 v Lučeneckej synagóge. Medzi laureátmi bola aj naša škola. Ocenenie prevzala riaditeľka školy Mgr. Gabriel Aláčová.

  O našej spolupráci odzneli tieto krásne slová: "S uvedenou školou základná organizácia ÚNSS Lučenec spolupracuje už niekoľko rokov a to najmä v rámci besied pre žiakov a pri projektoch, ktoré sa uskutočnili pod hlavičkou Základnej organizácie ÚNSS. Jedným z nich bol aj tohtoročný projekt „Chceme byť spolu“, v rámci ktorého bola jednou z aktivít aj beseda pre žiakov školy a zároveň pod vedením členky Základnej organizácie ÚNSS Lučenec, Kataríny Čabanovej a ďalších aktívnych členov, vyrobili žiaci pre každého z ocenených PL husľový kľúč z pedigu. Ústretovosť vedenia školy sa za roky spolupráce nezmenila, preto poďakovanie patrí predchádzajúcemu aj súčasnému vedeniu školy."

  Ďakujeme!

 • 30.10.2018 - JEDNORÁZOVÝ ŠTÁTNY SVIATOK A JESENNÉ PRÁZDNINY

  Informujeme Vás, že 30.10.2018 schválila NR SR jednorázový štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. V tento deň nebude prebiehať vyučovanie.

  Jesenné prázdniny sú v termíne od 31.10.- 4.11.2018.

  Vyučovanie začína 5.11.2018 (pondelok).

 • Učíme sa úcte k starším

  Október je mesiacom k úcty k starším. Deti z II. oddelenia si uctili svojich starých rodičov. Celý týždeň sme sa venovali tejto téme. Pre starých rodičov sme vyrobili odkazníčky vďaky a darčeky. Dúfam, že sme našich starých rodičov potešili.

  Lenka Rusnáková

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  V dňoch 24.-26.10.2018 sme realizovali Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Vyškolenými pedagógmi na našej škole sú Mgr. Zuzana Mészárosová a Mgr. Zuzana Fungáčová.

  Každé dieťa získa certifikát s výsledkami, ktoré dosiahlo a odporučením minimálne piatich športov, na ktoré má dieťa predpoklady. Zároveň bude certifikát obsahovať zoznam športových kluboch v regióne. Testovanie legislatívne upravuje zákon o športe.

 • Obvodné kolo Timravina studnička

  „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ (André Maurois)

  Timravina studnička je súťaž v umeleckom prednese prózy. Okresné kolo súťaže bolo prehliadkou tých najzaujímavejších textov a ich interpretácií žiakmi základných škôl z Lučenca a okolia. Konkurencia bola obrovská, recitátori šikovní, ale porota mohla vybrať len troch najlepších z troch kategórií.

  Naše žiačky súťažili vo všetkých kategóriách. V 1. kategórii nás reprezentovala Ella Baková IV.C, v 2. kategórii Tamara Kruteková VI.M. V 3. kategórii Lucia Drugdová VIII.M nielen reprezentovala, ale vyhrala aj veľmi pekné 2. miesto. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok, reprezentáciu našej školy a Lucke Drugdovej blahoželáme k umiestneniu.

 • DETI NA HOKEJ - 31.10.2018

 • Beseda s Petrom Glockom

  V utorok 23. októbra 2018 sme sa triedou VII. M zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici s pánom spisovateľom a scenáristom Petrom Glockom. Dozvedeli sme sa o živote Pavla Dobšinského, o jeho tvorbe a cestách po Slovensku. Beseda bola veľmi zaujímavá a podnetná, žiaci mali množstvo otázok na pána spisovateľa, na ktoré poskytol vyčerpávajuce odpovede. Zistili sme aj novinky o rytieroch, ktorým je venovaná ostatná kniha rozprávok pána Glocka, a aj to, že ešte i v dnešnej dobe máme medzi nami novodobých rytierov. Na záver sme si pozreli nádhernú výstavu knižných ilustrácií slovenských umelcov. Ďakujeme Novohradskej knižnici za tento zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Mgr. Veronika Danková

 • Adam Badinka postupuje na krajské kolo v šachu

  24. 10. 2018 sa uskutočnilo Obvodné kolo v šachu žiakov a žiačok základných škôl. V tomto školskom roku sme mali skvelé zastúpenie z radov našich žiakov: A. Badinka IX.Š, L. Bodor VI.M, A. Jozefík VI.M, B. Uhrík VI.A, M. Tokár VII.M, T. Kruteková VI.M a L. Lacková VII.M.

  Kým dievčatá zbierajú cenné skúsenosti, chlapcom sa darilo. A. Badinka – 2. miesto, B. Uhrík – 5. miesto, L. Bodor – 8. miesto, M. Tokár – 10. miesto, A. Jozefík – 11. miesto (spomedzi 26 súťažiacich žiakov). K vynikajúcim výsledkom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a A. Badinkovi držíme palce v krajskom kole! Za prípravu žiakov ďakujeme trénerovi G. Lászlóovi a za podporu žiakov E. Šebianovej.

 • Fotografická súťaž Zelený objektív

 • Uznanie Spoločnosti M.R.Štefánika pri príležitosti 90.výročia založenia školy

 • Postup na celoslovenské kolo - Festival vedy a techniky

  Dňa 19.10.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET. Zúčastnili sa ho aj dvaja žiaci z IX.M triedy - Lucka Igazová a Marco Matúška. So svojimi projektami Správanie a učenie sa včiel a Erózia - tvorca krajiny zaujali štvorčlennú odbornú porotu a postupujú na celoštátne kolo. Veľmi sa z ich úspechu tešíme a držíme palce aj pri celoštátnom kole,ktoré sa uskutoční 8. - 9. 11. 2018 v priestoroch Incheby v Bratislave.

  Mgr. Martina Rajnáková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria