• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zber papiera

  Zber papiera sa uskutoční 24.-28.9.2018. Papier je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi. Ďakujeme!

 • Cudzojazyčné časopisy

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 6.ročníka

  Dátum: 24.- 28.9.2018

  Miesto konania zdokonaľovacieho plaveckého výcviku: Plaváreň Veľký Krtíš

  Finančné zabezpečenie pobytu: poplatok uhradený zákonným zástupcom

  Vstup 0,69/1hodinu – spolu na 5 dní 10,35 €

  Autobus – časť nákladov prepláca OZ Školák Lučenec, zvyšnú časť uhrádzajú zákonní zástupcovia

  SPOLU na ŽIAKA: 15€

  Potrebná výbava k absolvovaniu zdokonaľovacieho plaveckého výcviku:

  Plavky, šlapky (prezúvky), sprchový gél, župan (alebo 2 veľké osušky), plavecké okuliare, , krém na tvár, hrebeň,  plavecká čiapka, preukaz poistenca

  Plán organizačného zabezpečenia:

  Odchod – čas a miesto: Žiak prichádza do školy na 7.30 hod; presun s poverenými pedagógmi na parkovisko pri SPŠS O.Winklera

  Návrat – čas a miesto: odchod z plavárne 12.30 hod., príchod do školy cca 13.30

  Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, idú na obed, ostatní žiaci domov;

  Autobusová doprava: Jozef Šróba, Lovinobaňa

  Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania!

  Personálne obsadenie:

  Vedúci zdokonaľovacieho plaveckého výcviku: Mgr. Marek Pentka

  Pedagógovia:  Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Michal Jóža, Mgr. Stanislav Polomský


  Zákonní zástupca vyplní a odovzdá vedúcemu plaveckého výcviku

  Vyhlásenie zákonného zástupcu Príloha 1

  Potvrdenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti: Príloha 2 (môže byť aj výmenný lístok)

  Mgr. Marek Pentka, vedúci zdokonaľovacieho plaveckého výcviku žiakov 6. ročníka

 • Európsky týždeň mobility - Kombinuj a choď!

  Aj naša škola podporí myšlienku využívania altermatívneho dopravného prostriedku ako automobilu!

  Skúsme to pešo, na bicykli, kolobežke! MHD je v Lučenci od 16.-22.9.2018 v tomto týždni zadarmo!

  V piatok 21.9.2018 sa zapojíme do aktivít na Námestí republiky - deti prvého stupňa budú vytvárať basketbalovú pyramídu a žiaci druhého stupňa búdú súčasťou cyklistického pelotónu so štartom o 11.00 hod., ktorý povedie pán Peter Káčer.

  Prezentovať sa bude aj Športová akadémia M. Tótha a HC Lučenec.

  https://www.youtube.com/watch?v=YLe81FSVON4

  Foto:http://eurotm2018.eurotm.sk/http://eurotm2018.eurotm.sk/

 • Šachový krúžok

  Informujeme všetkých záujemcov o Šachový krúžok, že sa bude realizovať utorky 14.00-15.30 hod. v VIII.A triede so začiatkom 2.10.2018.

 • Riaditeľské voľno 12.10.2018

  Vážení rodičia!

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno dňa 12. 10. 2018 (piatok) z organizačných dôvodov – Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy.

  Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školský klub detí. Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  Vyučovanie pokračuje 15.10.2018 (pondelok).

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

 • Pozvánka do Športovej akadémie M. Tótha!

  Vážení rodičia detí a žiakov materských a základných škôl!

  Staňte sa súčasťou Športovej akadémie M. Tótha! Vaši tréneri Mgr. Zuzana Fungáčová (deti materských škôl), Mgr. Zuzana Mészárosová a Mgr. Marek Pentka (žiaci základných škôl) sa už na Vás tešia!

  https://www.akademiamatejatotha.sk/

 • Ponuka krúžkovej činnosti 2018/2019

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na celoškolské a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 17.9.2018 (pondelok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach! Tešíme sa na Vás!

 • Upozornenie pre chodcov a vodičov

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Z dôvodu výkopových prác na Haličskej ceste /v časti pri škole/ Vás prosíme o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie značenia tak pri presune autom ako aj pešo.

  Práce mali byť ukončené k 31.8.2018, ale momentálne ešte nie chodník priechodný a chodci majú prechádzať na druhú stranu. Mnohí toto upozornenie nerešpektujú, preto vyzývame žiakov, aby sa správali zodpovedne, neriskovali, mysleli na svoju bezpečnosť, nevstupovali na vozovku, ale prešli na druhú stranu cesty.

 • Hľadáme ubytovanie v rodinách pre žiakov zo zahraničia

  Milí rodičia!

  Obraciame sa na Vás s prosbou pomôcť zabezpečiť ubytovanie zahraničným žiakom, ktorí nás navštívia 15.10.-18.10.2018 v rámci medzinárodného projektu VISEGRAD.

  Uvítame všetky možnosti!

  Najideálnejšie by bolo ubytovať po dve deti do rodín. (to zahŕňa: 3x nocľah, 3x večera, 3x raňajky) Obedy a celodenný program je zabezpečený.

  Jedná sa o deti 8.-9.ročníka z Bieloruska, Českej republiky a Poľska.

  Záujem je potrebné nahlasovať pani učiteľke Mgr. Miriam Portelekyovej!

  AJ VAŠE DIEŤA MÔŽE BYŤ SÚČASŤOU MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU!

  Ďakujeme!

 • Čestné prehlásenie v ŠKD

  Vážení rodičia!

  Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

  Toto čestné prehlásenie je súčasťou dokumentácie dieťaťa v ŠKD a je uložené na riaditeľstve školy a kedykoľvek pre potreby kontroly k dispozícii.

  Čestné prehlásenie budú vypĺňať zákonní zástupcovia pri vypĺňaní zápisných lístkov do ŠKD.

  Bližšie informácie:

  Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

  § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

  (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

  a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

  b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

  c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

  d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 • Vzdelávacie pokazy 2018

  Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

  Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2018 je 3,20 €/mesiac.

  Žiak môže využiť vzdelávací poukaz aj na inej škole alebo v inom školskom zariadení, vrátane ZUŠ. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

  Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne.

  Dôležité termíny

  do 7.9.2018  - Vydanie vzdelávacích poukazov – každý žiak obdrží vzdelávací poukaz, informácia bude sprostredkovaná cez žiacku knižku.

  Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz a žiak ho odovzdá príslušnému vedúcemu záujmového útvaru.

  Do 24.9.2018 - Vedúci záujmového útvaru odovzdá vyzbierané vzdelávacie poukazy so zoznamom žiakov riaditeľke školy. Škola vzdelávacie poukazy zaeviduje a do 28. 9. 2018 odovzdá protokol zriaďovateľovi.

  Upozorňujeme všetkých záujemcov o krúžky, že zúčastňovať sa jednotlivých krúžkov môže žiak aj bez vzdelávacích poukazov.

 • Úspešný štart do nového školského roka 2018/2019!

 • Informácie vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia!

  Už od 20. 8. 2018 Vám vedúca výdajnej školskej jedálne Bc. Anna Kaššová poskytne všetky potrebné informácie. Bližšie informácie - kontakt: 0948 413 421

  Prihlásiť sa na stravu  môžete  po vyplnení Prihlášky na stravovanie u vedúcej ŠJ a to najneskôr do 3. 9. 2018. Stravovanie v školskom roku 2018/2019 začína 4.9.2018 (utorok).

  V kancelárií u vedúcej ŠJ si môžete zakúpiť identifikačný čip pre nových stravníkov.

  U vedúcej ŠJ je možné prihlásiť dieťa do programu Školské ovocie a mliečneho programu Rajo Brejky

  Stravovanie v ŠJ 2018/2019.pdf

  Program Školské ovocie.pdf

  Mliečny program Rajo Brejky.pdf

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 (pondelok) o 8.15 hod.          na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás!

 • Workshop umeleckého prednesu

  Na našej škole sme dva augustové  dni venovali problematike umeleckého prednesu. Dňa 23.8 a 24.8  sa uskutočnil workshop pre pedagógov, ktorí pripravujú žiakov na recitáciu. Som veľmi rada, že sme práve na našej škole mohli  privítať dve odborníčky, ktoré sa tejto téme venujú.  Prvý deň sme sa zaoberali poéziou  a našou lektorkou bola Mgr. Eliška Sadíleková. Učili  sme sa ako  analyzovať a interpretovať text, rozoberali sme zvukovú interpretáciu textu, vkladali sme do textu verbálne a neverbálne výrazové prostriedky. Druhý deň sme pracovali s Mgr. Petrou Fridrichovou PhD.  Začali sme dychovými cvičeniami a vyskúšali sme si aj jazykolamy, učili sme sa rozlišovať rôzne typy textov, aj to ako a kde nájsť vhodnú literatúru na prednes. Verím, že seminár bol pre všetkých veľmi inšpirujúci a podnetný a všetky získané vedomosti využijeme na recitačných súťažiach v ďalšom roku.

                                                             Mgr. Jana Kozová

 • Oceňovanie osobností Mesta Lučenec

  Opäť po roku si Mesto Lučenec počas Slávnostného oceňovania osobností uctilo významných ľudí spomedzi kultúry, školstva, medicíny, športu v celoslovenskom i medzinárodnom meradle, nezabudlo  na žiakov a študentov, ktorí sú už vo svojom mladom veku úspešní.

  Medzi ocenenými našej školy bola Emka Fungáčová z VIII.M triedy, úspešná strelkyňa, Martinka Ľuptáková zo VI.M, džudistka a Marek Nagy zo VI.M, cyklotrialista.

  Je potrebné povedať, že medzi ocenenými osobnosťami boli aj naši absolventi Peter Balko, scenárista, Tomáš Veszelka, atlét, Miloš Kelemen, hokejista, Tomáš Mészáros, futsalista.

  Cítila som nesmiernu hrdosť, že naša škola má úspešných nielen aktuálnych žiakov, ale že mnohí naši absolventi nám robia radosť, sú úspešní vo svojej profesii, reprezentujú nielen náš región ale aj Slovensko.

  Blahoželáme Osobnostiam, sú pre nás inšpiráciou, motiváciou a príkladom! Ďakujeme!

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria