Profil verejného obstarávania - archív

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov adresy a kontaktné údaje:

Názov: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Adresa: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka ZŠ

Kontakt – telefón: 047 4333 648, 0911 650 189

Kontakt – mail: zsstefanikalc@gmail.com, gabriela.alacova@gmail.com

 • Webové sídlo (internetová adresa): www.zsstefanikalc.edupage.org

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

http://zsstefanikalc.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2

 

Názov predmetu zákazky:

Detské ihrisko v ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

 

Hlavný kód CPV:

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

37535200-9 Zariadenie ihrísk

 

Druh zákazky:

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 

Stručný opis:

Vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 746,86 € bez DPH

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v € (celkom s DPH).

 

Dĺžka trvania zákazky:

Začiatok: po podpísaní a zverejnení zmluvy

Koniec: 31.10.2018

 

Podmienky účasti:

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá uskutočňovať stavebné práce.

Vyžaduje sa predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – živnostenský list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť uskutočňovať stavebné práce.

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie

 

Lehota na predkladanie ponúk: 2.8.2018

 

Termín otvárania ponúk: 3.8.2018

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018

 

 

VO_ihrisko-ZS LC-Vyzva.pdf

VO_ihrisko-ZS LC-Priloha 1-Plnenie_kriterii.doc

Kopia - VO ihrisko-ZS LC-Priloha 2-Vykaz vymer.xls

 

Zverejnené: 24.7.2018

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - výpočtová technika pre jazykovú učebňu.
Termín predloženia cenovej ponuky : 07.11.2018 do 12.00 hod.
Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom). 
Mailová adresa : zsstefanikalc@gmail.com
Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 
Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.
 
 
Zverejnené: 26.10.2018
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - výpočtová technika pre jazykovú učebňu.

Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

výzva_VO_výpočtová technika.pdf


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : zariadenie pre jazykovú učebňu.

Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

výzva_VO_zariadenie.pdf


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : IKT vybavenie.

Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

výzva_VO_IKT.pdf


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - knižničný fond.

Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

výzva_VO_knižničný_fond.pdf


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie vybavenia pre telocvičňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

Termín predloženia cenovej ponuky : 21.11.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a celkovú hodnotu ponuky.

Je možnosť predložiť v rámci ponuky ekvivalent požadovanéhi tovaru.

Privítame ochotu uchádzača pri ponuke zadať aj vizuálny vzhľad ponúkaného tovaru.

V predložených ponukách budú zahrnuté aj náklady uchádzača na balenie, poštovné, prepravné, prípadne iné náklady.

Ponuky je možné zaslať aj osobitne na športové potreby ( lopty, siete, kladina... ) a osobitne na športovú a ochrannú výstroj ( korčule, lyže, rukavice ...)

Žiadame v ponuke oznámiť možný termín dodania tovaru, maximálny termín dodania 15.12.2017

Vybavenie telocvične.pdf


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenia pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

zariadenie pre jazykovú učebňu.pdf

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenia pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117. Oprava súťažných podkladov

Termín predloženia cenovej ponuky : 22.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

zariadenie pre jazykovú učebňu - oprava.pdf


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie vybavenia - výpočtovej techniky pre jyzakovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

výpočtová technika.pdf

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenie pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117. Oprava súťažných podkladov

Termín predloženia cenovej ponuky : 22.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

výpočtová technika - oprava.pdf


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie stavebných úprav interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu,zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

stavebné úpravy interiéru.pdf

 

2016:

P.č

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky (v € )

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

1

20.1.2016

Škola v prírode

3400,00€

27.1.2016

2

27.1.2016

Škola v prírode

3800,00€

3.2.2016

3

10.2.2016

Výmena výdajných okien a výroba regálov

6790,37€

19.2.2016

4

12.2.2016

Oprava podlahy a jej konštrukcie

3055,30€

23.2.2016

5

15.2.2016

Oprava keramickej dlažby v jedálni

1450,52€

22.2.2016

6

28.3.2016

Výroba oceľovej skrinky, opravy

3409,68€

5.4.2016

7

28.3.2016

Oprava kotvenia telocvičného náradia

2088,00€

5.4.2016

8

15.4.2016

Učebnice

3104,08€

20.4.2016

9

22.4.2016

Oprava vodovodnej prípojky

1997,52€

25.4.2016

10

28.5.2016

Výroba a montáž lavičiek

2104,55€

10.6.2016

11

28.5.2016

Drevená detská zostava

4663,55€

6.6.2016

12

31.8.2016

Oprava kanalizačnej prípojky

4959,85€

1.9.2016

13

4.8.2016

Úprava terénu na multifunkčnom ihrisku

4896,72€

8.8.2016

14

11.8.2016

Oprava spoločného bočného oplotenia

4258,74€

7.9.2016

15

2.9.2016

Oprava triedy

4135,08€

3.9.2016

16

2.9.2016

Dodávka podlahy

2595,24€

3.9.2016

17

12.12.2016

Oprava pivničných priestorov

3734,88€

14.12.2016

18

13.12.2016

Výroba a dodanie nábytku

2292,00€

15.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015:

P.č

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky (v € )

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

1

20.2.2015

Nábytok na mieru

2214,00€

26.2.2015

2

15.4.2015

Stavebné práce – oprava hospodárskej miestnosti

6197,76€

15.7.2015

3

28.10.2015

Lyžiarsky kurz

6020,00€

5.11.2015

4

7.11.2015

Detská drevená dvojhodačka

1425,00€

12.11.2015

5

6.12.2015

Oprava elektroinštalácie, krytiny a rozvodov kúrenia

2299,43€

10.12.2015

6

7.12.2015

Nákup výpočtovej techniky ( notebooky a prísl.)

1377,01€

11.12.2015

7

9.12.2015

Lyžiarsky kurz

5500,00€

15.12.2015

 

2014:

P.č

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky (v € 

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

 1

 27.12.2013            

 Skrine                 

 1165,00€

 2.1.2014

 2

 28.12.2013    

 Regále, stoly

 2036,16€

 3.1.2014

 3

 10.2.2014

 Klimatizácia do  motorového  vozidla

 2076,00€

 13.2.2014    

 4

  17.4.2014    

 Stavebné práce

20 000,00€

23.6.2014

 

 5

 30.5.2014

 Skrine                

1402,00€

2.6.2014

 

 6

 14.7.2014

 Stoly, stoličky do  jedálne

2500,72€

21.7.2014

 

 7

 14.7.2014   

Elektroinštalačné  práce

1972,34€

21.7.2014

 

8

14.7.2014

 Plastové okná

1200,00€

24.7.2014

9

25.9.2014

Všeobecný materiál

1296,91€

29.9.2014

10

20.9.2014

Stavebné práce

2000,00€

25.9.2014

11

2.12.2014

Všeobecný materiál

1314,60€

6.12.2014

12

10.12.2014

žiarovky

1274,29€

15.12.2014

13

2.12.2014

Stavebné práce – oprava ŠJ

5000,00€

10.12.2014

 

2013:

P.č

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky (v € )

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

1

23.7.2013

Stavebné práce – oprava omietok, pokládka podláh

2681,72€

26.7.2013

2

17.8.2013

výroba 3ks brán

1364,76€

23.8.2013

3

22.8.2013

Dodanie kancelárskych potrieb

1442,26€

26.8.2013

4

30.8.2013

Dodávka Notebookov- 8 ks

2800,03€

3.9.2013

5

13.9.2013

Výroba brán a striešky

1364,76€

17.9.2013

  6     

 20.11.2013

 Dodanie stolov do ŠJ

 1051,27€

 26.11.2013

 7 

 10.12.2013    

 Dodanie hračiek   

 1205,45€    

 16.12.2013

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria