Milan Rastislav Štefánik

Šírenie odkazu Štefánika

MEMORIÁL M. R. ŠTEFÁNIKA 2018

3. mája 2018 si žiaci a pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pripomenuli 99. výročie úmrtia osobnosti M. R. Štefánika jednak ako škola nesúca meno Štefánika vo svojom čestnom názve ale aj ako jeden zo spoluorganizátorov Dňa Štefánika v Lučenci. Aj v mene našej školy sme položili venček pri Pamätníku M. R. Štefánika a uctili si jeho pamiatku aj pri buste M. R. Štefánika na ObÚ v Lučenci. Žiaci lučeneckých škôl sa už tradične zapojili do 24. ročníka športovej súťaže Beh o Pohár Domu Matice slovenskej.

Pre ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci bola vrcholným podujatím vernisáž výtvarnej súťaže Štefánikove cesty za poznaním s tohtoročnou témou „Vava´u“.

Prítomným sa na vernisáži prihovorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová ako aj hostia podujatia Mgr. Marika Gallová zo Spoločnosti M. R. Štefánika, PhDr. Pavol Urbančok, predseda Spolku M. R. Štefánika a PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec. V pestrom programe vystúpili žiaci školy pod vedením Mgr. Elišky Slížovej. Dievčatá zo speváckeho zboru Spolu-hlásky vystúpili aj v programe kladenia kvetov pri Pamätníku M. R. Štefánika.

V tomto ročníku sme obdržali 99 výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl. Súťaž podporili základné školy z Lučenca: ZŠ Ul. Vajanského, Gymnázium B. S. Timravy, Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca a ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, základné školy z okolia Lučenca: z Lovinobane a Dolnej Strehovej, ako aj ZŠ s MŠ Likavka. Spomedzi ZUŠ ďakujeme za zapojenie sa Súkromnej ZUŠ Lučenec, Cirkevnej ZUŠ Lučenec a ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystice. Z Českej republiky nám poslali práce zo ZŠ Štefánikova Pardubice.

Poďakovanie patrí pani našej porote Jele Hojtelovej zo Súkromnej ZUŠ Lučenec a našej kolegyni Anete Matúškovej a Veronike Dankovej, ktorá organizačne túto súťaže zastrešuje.

Porota udelila niekoľko individuálnych ocenení spoluorganizátorov výtvarnej súťaže. Cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej získala žiačka ZŠ M. R. Štefánika Lučenec Michaela Križanová za prácu s názvom „Exotické vtáky“. Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika udelila porota žiačke Sofii Osackej ZŠ s MŠ z Dolnej Strehovej za výtvarnú prácu „Džungľa“.  Cena Spolku M. R. Štefánika patrí Juliane Pšenovej zo ZŠ s MŠ Likavka, ktorá bola ocenená za výtvarnú prácu „Štefánikove cesty“. Cenu riaditeľky školy získala najmladšia účastníčka Elizabeth Čanecká zo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice za výtvarnú prácu „Mapa ostrovov“.

I.kategória do 13 r :

1.miesto – Dominika Burisová, ZŠ M. R. Štefánika – „Pieseň veľryby“

2. miesto – Marie Šimková, ZŠ Štefánikova, Pardubice – „Pláž“

3. miesto – Vanesa Botová – ZŠ Lovinobaňa

Čestné uznania

Ema Čumpelíková – ZŠ Ul. Vajanského  – „Tongo“

Tamara Fohlová – ZŠ M. R. Štefánika – „Rituál“

Christofer Moravčík – Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca Lučenec – Štefánikova cesta – plavba Tichomorím

 

II.kategória do 15.r :

1.miesto – Petra Spodniaková, ZŠ M. R. Štefánika – „Tajomstvo žien z Vavau“

2.miesto – Ema Šoltésová, ZŠ Ul. Vajanského – „Domorodec ostrova Tongo“

3. miesto – Marco Matúška, ZŠ M. R. Štefánika – „Totem“

Čestné uznania:

Iva Říhová – ZŠ Štefánikova, Pardubice

 

III.kategória ZUŠ do 13.r:

1.miesto – Tamara Ľalíková, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pohľad na pláž“

2.miesto – Zuzana Fulajtárová, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Veľryba“

3.miesto – Nina Kanabová, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Tancujúca Tahiťanka“

Čestné uznania:

Peter Koreň, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Tajomstvo ostrova“

Radka Olšiaková, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Ostrovný život a jeho krása“

 

IV.kategória ZUŠ do 15 r.:

1.miesto – Stanislava Urbanová, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pri svite mesiaca“

2.miesto – Lenka Šoteková, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Čaro pláže na ostrove Vavau“

3.miesto – Patrícia Fridrichová – Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pri západe slnka“

Čestné uznanie

Petra Spodniaková, Súkromná ZUŠ  Lučenec – „Ostrovná zátoka Vavau“

Ema Fungáčová – Súkromná ZUŠ Lučenec – „Veľryba a loď“ /nepríde, dnes reprezentuje školu na inej súťaži/

 

Témou „Vava´u“ sme si pripomenuli jedno z období, kedy Štefánik v roku 1911 pozoroval zatmenie Slnka. Ako sa tvorivo pohrali s témou naši súťažiaci? Pestro, tradične i netradične, prepracovane, často do najmenších detailov zobrazili samotného Štefánika, prírodu, techniku, prostredie a jeho energiu, obyvateľov, snažili sa zachytiť genius locci miesta v jeho rôznorodosti a symboloch

ZŠ M. R. Štefánika si pripomína osobnosť Štefánika aj ďalšími sprievodnými aktivitami. Realizujeme turnaj vo vybíjanej pre žiakov I. stupňa a turnaj v malom futbale.

Kto iný, ak nie škola, je tou, ktorá má tiež mladým pripomínať nadčasovosť hodnôt v každodennom vyučovacom procese, zapájaním sa do podujatí, súťaží, projektov, organizovaním besied, diskusií, účasťou na spoločenských aktivitách, stretnutím s osobnosťami, ktoré nás môžu inšpirovať. Rozvíjať kritické myslenie a svetonázor mladých, aj to je našou úlohou.

Lučenec žije Štefánikom a sme na to v našom meste hrdí! Ďakujeme žiakom, pedagógom, školám, spoluorganizátorom podujatia za spoluprácu, víťazom blahoželáme a tešíme sa na 7. ročník výtvarnej súťaže, ktorým si pripomenieme 100 rokov od tragického úmrtia M. R. Štefánika.

Mgr. Gabriel Aláčová


PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAZE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM - VAVA´U

6. ročník Memoriálu M.R.Štefánika_Vava´u.pdf


PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAZE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM - FRANCÚZSKO

Propozície výtvarnej súťaže 2017.pdf


METODICKÝ DEŇ PIEŠŤANY - KOŠARISKÁ - BRADLO

V termíne 13. -14.  mája 2016 sa zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci zúčastnili metodického dňa zameraného na odborný rast, poznávanie miest spojených so Štefánikom, cestovanie i oddych. Vybrali sme sa na miesta, ktoré často poznáme len z fotografií, kníh či televízie.

13. máj 2016 bol venovaný mestu Piešťany. Mgr. Jana Masaryková, členka Spoločnosti M. R. Štefánika,  nás zaviedla do Domu J. Kraska, priblížila nám čaro kúpeľného ostrovu, zastavili sme sa pri Pamätníku M. R. Štefánika a prezreli sme si  zaujímavú expozíciu Balneologického múza, ktorej súčasťou je aj Pamätná izba M. R. Štefánika. Príjemný deň obohatilo nielen stretnutie s pani Masarykovou, ktorá bola našou milou sprievodkyňou ale aj stretnutie našich zamestnancov s 1. podpredsedom Spoločnosti M. R. Štefánika pánom Ing. Jánom Tatarom. Potešili sme sa úprimnému prijatiu i darčekom, ktoré sme dostali. 14. máj bol určený prehliadke Rodného domu Štefánika v Košariskách, Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a výstupu na Bradlo, kde sme v mene školy položili aj venček.  

Sme vďační Spoločnosti M. R. Štefánika za možnosť rozvíjať vzájomnú spoluprácu s našou školou. Nám ako zamestnancom školy sa podarilo skĺbiť poznanie s oddychom, odniesť si množstvo dojmov zo zažitého a stráviť chvíle s priateľmi školy.

   

   

   

   

   


MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Propozície výtvarnej súťaže Štefánikove cesty za poznaním 2015/16.pdf

Memoriál M.R.Štefánika 2015/2016 propozície malý futbal.doc

Memoriál M.R.Štefánika 2015/2016 propozicie turnaj vo vybíjanej.doc

 


Memoriál M. R. Štefánika 2014/2015.pdf

Mgr. Jana Masaryková Spoločnosť M. R. Štefánika Slavnostný príhovor.pdf

Memoriál M. R. Štefánika 2013/2014.pdf

Memoriál M. R. Štefánika 2012/2013.pdf


KLADENIE KVETOV PRI PAMäTNÍKU M. R. ŠTEFÁNIKA V LUČENCI

EXKURZIA NA BRADLO A DO KOŠARÍSK

TRADÍCIA ASTRONÓMIE

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria