• INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLY OD 1.6.2020

   • PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

    (aktualizujeme informácie)

     

    Naším cieľom je zvládnuť čo najlepšie a najefektívnejšie prevádzku školy. Prvoradá je otázka zabezpečenia hygienických opatrení a bezpečnosti žiakov a zamestnancov, následne zvládnutie zabezpečenia výchovno – vyučovacieho procesu a procesy spojené s ukončením školského roka!

     

    Základná škola v realizácii výchovno – vyučovacieho procesu zabezpečuje 2 paralelne prebiehajúce systémy, účasť žiakov na vyučovaní priamo v škole a dištančné vzdelávanie.


    Činnosť školy je upravená podľa usmernení a opatrení, ktorými sa riadime. Jedná sa o chod školy v čase platných hygienických opatrení a v čase uvoľňujúcich opatrení.

     

    Základná škola si vyhradzuje právo chod školy podľa aktuálnych usmernení upravovať a meniť.

     

    Prevádzka základnej školy je pre zamestnancov školy je maximálne 9-hodinová,  rozložená od 7.00-16.00 hod. – zahrňuje prípravu pracoviska a hygienické opatrenia na záver 9 – hodinovej doby prevádzky.

     

    Prevádzková doba činnosti výchovno – vyučovacieho procesu a ŠKD  je od 7.10– 15.30 hod.

    V prevádzke je činnosť ŠKD a stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

    V prevádzke nie je školský bufet.

    V prevádzke je RAJO AUTOMAT.


    ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Zákonní zástupcovia pripravia žiakov na vstup do školy po stránke potrebných hygienických pomôcok, ako aj emocionálne, jedná sa o zmenu v režime dieťaťa, ktoré môže pociťovať túto zmenu ako stres a záťaž, mení sa harmonogram dňa. Zároveň prosíme pripraviť dieťa na to, že rodič do budovy školy nevstupuje a dieťa sa s rodičom rozlúči po rannom filtri.

    Pri vstupe do areálu školy bude vyznačený priestor, za ktorý rodič neprechádza.

    Žiaci prichádzajú a odchádzajú zo školy s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci, ktorí sú samostatní, môžu prísť do školy aj bez zákonného zástupcu.

    Zákonní zástupcovia zabezpečia pre každé svoje dieťa dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

    Prosíme rodičov o trpezlivosť a súčinnosť v bezproblémovom zabezpečení prevádzky školy.

    Zákonní zástupcovia dodržiavajú pokyny riaditeľa  školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

     

    RANNÝ FILTER

    Ranný filter je plne organizovaný a uskutočňuje sa za bránou základnej školy - vstup z Ulice Szabóa (ostatné brány budú zamknuté) v čase od 7.10 – 7.55 hod., kde 2 poverení zamestnanci školy merajú bezdotykovým teplomerom teplotu žiakovi.

    Neurčujeme čas, kedy ktoré triedy majú prísť do školy, ponechávame to na možnosti a potreby rodiny. Dôležité pre nás bude, aby sme boli trpezliví, dodržiavali odstupy. Počas ranného filtra prosíme, aby žiaci mali rúško.

    Žiakov budú pri rannom filtri koordinovať poverení zamestnanci školy, ktorí budú na školskom dvore i na chodbách - budú zodpovední za usmerňovanie, doprovod, pomoc - vstupy do budovy, dezinfekcia na prízemí pavilónu a odchod do tried.

    Platí zákaz, že zákonní zástupcovia a ani cudzie osoby sa bezdôvodne nevstupujú do budovy školy a nezdržiavajú v areáli školy.

    Žiadame rodičov, aby ráno autá odparkovali mimo ulice Szabóa a s dieťaťom prišli osobne, vybavili sa trpezlivosťou. V aktuálnej situácii vyzývame rodičov, aby nezdržiavali premávku zastavovaním auta pred bránou školy, aby sa nevytvárali zápchy a pod.

    Do budovy školy budú po rannom filtri vstupovať žiaci do budovy - pavilónu A:

    bočný vchod - cez šatňu - vstupujú žiaci 3. a 4. ročníka

    pravé vstupné dvere - vstupujú žiaci 5. ročníka

    ľavé vstupné dvere - vstupujú žiaci 1.-2. ročníka

    Na prízemí pavilónu A budú dva dezinfekčné stojany s obslužným personálom, ktorý bude usmerňovať žiakov.

    Následne žiaci odchádzajú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia.

    Žiaci, ktorí prichádzajú do školy neskôr, napr. majú očkovanie, vstupujú do areálu školy z Ul. Szbabóa a prichádzajú na prízemie pavilónu, kde bude počas hodín a prestávok dozor, ktorý urobí ranný filter – meranie teploty.

       

         

    PREZÚVANIE

    Z dôvodu kumulácie žiakov rôznych vekových skupín, rôznych tried v šatni sme pristúpili k tomu, že žiaci 5. ročníka sa prezúvať nemusia. Žiaci I. stupňa sa prezúvať môžu a to v triede, kde si prezúvky nechávajú - táto otázka je na rozhodnutí triedneho učiteľa a rodiča.

     

    TRIEDY

    Žiaci I. stupňa sú vo svojich kmeňových triedach v pavilóne A, žiaci V.A sú v triede V.A, V.B - v VIII.M a V.C v triede IX.M - prízemie pavilónu A.

    V jednej skupine môže byť maximálne 20 žiakov, pričom žiaci sa v jednom týždni nepremiešavajú.

     

    ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

    Zákonní zástupcovia predkladajú pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

    Potvrdenie doručí triedny učiteľ zákonným zástupcom. Čestné prehlásenie rodiča.docx

    Vyplnené tlačivo odovzdá zákonný zástupca prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi, ktorý vyhlásenie skompletizuje a odovzdá riaditeľke školy. Čestné vyhlásenia sú súčasťou dokumentácie školy.

    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok

     

    ZABEZPEČENIE HYGIENY A DEZINFEKCIE

    Na prízemí pavilónu A budú k dispozícii 2 stojany s dezinfekciou.

    V každej triede, učebni bude dezinfekcia, papierové utierky.

    V toaletách mydlá, jednorázové papierové utierky.

    V školskej jedálni stojan s dezinfekciou, mydlo, jednorázové papierové utierky.

    Dezinfekcia tried bude realizovaná 2 x denne, 1x v rámci vyučovania, 1x po vyučovacom procese a činnosti ŠKD.

    Zabezpečná pravidelná dezinfekcia toaliet a ďalších priestorov školy.

    Zabezpečená dezinfekcia telocvičňového náradia, detského ihriska, pravidelná údržba hracích prvkov.

    Pravidelné vetranie tried a priestorov školy.

     

    NOSENIE RÚŠOK

    Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces. 

     

    VYUČOVACÍ PROCES A ČINNOSŤ ŠKD

    1.-4. ročník:

    Žiaci sú so svojim triednym učiteľom od 7.10 do konca 4. hodiny, tj 11.35, následne preberá skupinu vychovávateľka ŠKD a poverení pedagógovia zodpovední za skupinu ŠKD.

    Rozvrh hodín je upravený triednym učiteľom: denne 4 vyučovacie hodiny, vyučovací proces prebieha s triednym učiteľom.

    Vo vyučovacom procese sa zameriavame na všetky predmety, vrátane RGV, JAH, ANJ.

    Po 4. hodine preberajú žiakov vychovávateľky ŠKD  a poverení pedagógovia za vedenie príslušného oddelenia jednom týždni

    Je potrebné sa odpútať o pôvodného zadelenia detí v ŠKD, pretože skupiny tried budú v tom istom zložení pokračovať aj v ŠKD. Ďalej je potrebné počítať s tým, že v skupinách ŠKD sa budú pani vychovávateľky a zodpovední pedagógovia každý týždeň meniť.

    5. ročník:

    Žiaci sú so svojim triednym učiteľom/resp. ďalšími pedagógmi, ktorí sú určení na ten - ktorý týždeň od 7.10 do konca 4. hodiny, tj 11.35, následne žiaci idú na obed s príslušným vyučujúcim alebo odchádzajú domov, resp. do ŠKD.

    Rozvrh hodín: denne 4 vyučovacie hodiny

    Z dôvodu, že s jednou skupinou môžu byť počas týždňa maximálne 2 pedagógovia, určili sme pre každý týždeň pre triedy 5. ročníka zodpovedného pedagóga, ktorý bude s celou skupinou počas celého týždňa!

    Vyučovacie hodiny budú zamerané na predmety MAT, SJL, ANJ, BIO, INF, kombinované s online vyučovaním pedagógov, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie a vypracovávaním úloh z ostatných predmetov zadávaných prostredníctvom edupage a triednických hodín. Uvedení pedagógovia vyučujú a koordinujú online vyučovania, vypracovávanie zadaní, opakovanie, odvádzajú žiakov na obed.

    V.A

    1.týždeň - Mgr. N. Benediktyová, 2.týždeň - Mgr. M. Mäkká, 3.týždeň - Mgr. A. Lenhartová, 4.- 5. týždeň - triednické hodiny

    V.B

    1.týždeň - Mgr. E. Vavríková, 2.týždeň - Mgr. E. Slížová, 3.týždeň - Mgr. V. Malčeková, 4.-5. týždeň - triednické hodiny

    V.C

    1.týždeň - Mgr. V. Borošová, 2.týždeň - Mgr. R. Vreteničková, 3.týždeň - Mgr. M. Tkáčová, 4.-5.týždeň - triednické hodiny

    Organizácia ŠKD a obedov

     

    - vychovávateľky ŠKD a príslušní pedagógovia, ktorí budú poverení činnosťou v ŠKD, si preberú žiakov od triednych učiteľov o 11.35 hod. v triedach,

    - na obed idú všetci žiaci danej triedy s určeným pedagógom spoločne v určenom čase na základe vypracovaného harmonogramu obedovania zosúladeného pre všetky ročníky,

    - činnosti vykonávajú podľa svojho plánu, ktorý je prispôsobený danej situácii,

    - oddelenia ŠKD majú presne stanovené miesta (trieda, priestor exteriéry), kde sa zdržiavajú (len vo svojej skupine, nezdružujú sa)

    - žiaci, ktorí odchádzajú z ŠKD samostatne, musia mať súhlas rodiča na papieri, ktorý odovzdajú príslušnému pedagógovi. Pedagóg tento súhlas založí do určeného obalu.

    - žiaci opúšťajú ŠKD po telefonickom dohovore rodiča a príslušného pedagóga, pričom z hľadiska bezpečnosti žiakov, odprevádza žiaka k dverám budovy školy dozorkonajúci pedagóg na chodbách, následne dieťa odchádza z areálu školy, kde ho čaká rodič;

     

    Ďalšie dôležité informácie:

    Žiaci, ktorí budú navštevovať prezenčnú časť vyučovacieho procesu, budú oboznámení, poučení o chode školy na prvej vyučovacej hodine.

    Žiakovi 1.-5.ročníka v rámci prezenčného vyučovacieho procesu nevzniká povinnosť vypracovávať úlohy po skončení vyučovania v popoludňajších hodinách.

    Výchovno - vyučovací proces (prezenčná časť žiakov 1.-5. ročníka a dištančné vzdelávanie) prebieha do 19.6.2020.

    Hodnotenie a klasifikácia bude uzatvorená 17.6.2020.

    Žiaci 6.-9. ročníka a žiaci 1.-5. ročníka, ktorí nebudú súčasťou prezenčnej formy vzdelávania, realizujú naďalej dištančné vzdelávanie.

    Podľa usmernení nadriadených orgánov sa v škole do konca školského roka nerealizujú hromadné akcie - školy v prírode, výlety, oceňovania, rozlúčky a pod.

    Krúžková činnosť je ukončená k 29.2.2020.

    Ďalšie informácie súvisiace s koncom školského roka budeme zverejňovať, aktuálne nemáme žiadne usmernenia, tie sa tvoria priebežne.

    USMERNENIE KU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCII A HODNOTENIU PREDMETOV  A K HODNOTENIU SPRÁVANIA

    Usmernenie riaditeľky školy ku koncoročnej klasifikácii a hodnoteniu predmetov a k hodnoteniu správania.pdf

     

    STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

    Stravovanie bude prebiehať po skupinách, aby sa skupiny nepremiešávali.

    Pri vstupe do ŠJ sa budú riadiť prísnymi bezpečnostnými a hygienickými pokynmi (dezinfekcia, rúško...). Rúško si budú skladať pri konzumácií stravy.

    Stravníci si budú sadať k stolom s prestretým inventárom (tanier a príbor) a potrebnými  rozostupmi.

    Pri výdaji stravy sa zabezpečia 2m odstupy medzi žiakmi stojacími v rade  k výdajnému okienku.

    Naservírované jedlo na tanieri si stravníci odoberú pri výdajnom okienku

    Deti si sami  polievku, nápoje ani šaláty nedokladajú, pokiaľ sa stravovanie zabezpečuje v ŠJ v sprievode pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom, alebo personál kuchyne polievku naberie a nápoje a šaláty roznesie na táckach.

    Výdaj stravy od 11:30 – 14:00 ako za bežnej prevádzky

    Po každej skupine stravníkov, ktorá z jedálne odíde, bude vykonaná dezinfekcia stolov, vyvetranie priestorov, prestieranie a príprava inventáru pre ďalšiu skupinu stravníkov.

    Prihlasovanie na stravu je možné telefonicky, alebo sms správou na tel. čísle priamo do kancelárií ŠJ:  0948 413 421 , alebo  e-mailom: kassova@zsstefanikalc.sk, raz týždenne na celý nasledujúci kalendárny týždeň. Ak žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na prípravu jedla znáša zákonný zástupca.

    Žiaci, ktorí vyjadrili záujem o stravovanie pri zisťovaní triednych učiteľov, sa už osobitne nemusia na stravovanie prihlasovať, automaticky budú považovaní za stravníkov aj počas ďalších týždňov. V prípade, ak sa chcú zo stravovania odhlásiť, je potrebné túto informáciu nahlásiť priamo vedúcej výdajnej školskej jedálne.

    Stravovanie pre žiakov, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní sa neposkytuje!

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie