• Školský psychológ

    • Mgr. Mariana Kuráková

      

     Email:  krupova@zsstefanikalc.sk

     Konzultačné hodiny:  kabinet odborných zamestnancov pavilón A, 1. poschodie, štvrtok 7.30 – 8.00, 14.00 – 14.30


     Služby školského psychológa

     - vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ

     - poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu ZŠ

     - poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, žiakom s problémami v učení, s poruchami správania

     - poskytuje odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti, aplikácia humanistických princípov najmä do medziľudských vzťahov na školách

     - orientačná diagnostika

     - hlavné funkcie školského psychológa – preventívna, intervenčno diagnostická, poradenská, terapeutická

     - podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov

     - poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji

     - navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúcej z pedagogického procesu

     - zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP

     - poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách

     - pracuje najmä s prvkami systému, ktoré sú dysfunkčné, hlbšie analyzuje osobnosť, príčíny jej správania, mechanizmy jej činnosti a an základe toho ovplyvňuje a mení osobnosť

     - aktívne prispieva k riešeniu problémov školy, zúčastňuje sa na rozvíjaní a inováciách výchovy a vzdelávania, vždy má však na zreteli žiaka a jeho optimálny vývin

          


     "Preto je kvalitná a moderná škola tá, ktorá má školského psychológa!"

     PhDr. Gabriela Herényiová PhD.


               

     ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     realizuje dopytovo orientovaný projekt

      

     ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

     ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

     1.12.2017 - 30.11.2020

     "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie