• Školský psychológ

    • Mgr. Mariana Kuráková

      Email:  kurakova.mariana@zsstefanikalc.sk

     Konzultačné hodiny:  kabinet odborných zamestnancov pavilón A, 1. poschodie, štvrtok 7.30 – 8.00, 13.30 – 15.00


     Čo je náplňou školského psychológa

     • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ
     • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, školskému podpornému tímu ZŠ
     • poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, žiakom s problémami v učení, s poruchami správania
     • poskytuje odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti, aplikácia humanistických princípov najmä do medziľudských vzťahov na školách
     • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP
     • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách
     • jednou  z hlavných činností je preventívna činnosť - predchádzanie vzniku rôznych patologických javov v školských zariadeniach realizovaním rôznych preventívnych programov. V našej škole realizujeme preventívne programy Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka. Sú to programy sociálneho a emocionálneho učenia zamerané na rozvoj sociálnych zručností detí. Tieto programy boli vytvárané a testované niekoľko rokov. U detí bolo po ich absolvovaní spozorované výrazné zlepšenie ich sociálnych zručností a nárast využívania pozitívnych zvládajúcich stratégií oproti negatívnym.

     Navštív ma, keď :

     • sa chceš porozprávať o niečom, čo Ťa trápi
     • Ťa trápi rodinná situácia, alebo vzťahy s kamarátmi
     • si nezapadol do kolektívu v škole
     • Ti niekto ubližuje

     Všetko, čo mi povieš, je dôverné. Výnimkou je situácia, keď Ti niekto ubližuje, alebo máš potrebu ubližovať sebe či niekomu inému.

     „Nie som veštec, nemám čarovný prútik Harryho Pottera, jediné čo Ti viem poskytnúť je to najvzácnejšie – čas, pozorné uši na počúvanie, starostlivé srdce a nadhľad nad problémom.“

          


     "Preto je kvalitná a moderná škola tá, ktorá má školského psychológa!"

     PhDr. Gabriela Herényiová PhD.


               

     ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     realizuje dopytovo orientovaný projekt

      

     ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

     ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

     1.12.2017 - 30.11.2020

     "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie