• Sociálny pedagóg

    • Mgr. Monika Zakovičová

      

      

     e-mail: zakovicova@zsstefanikalc.sk

      

     Konzultačné hodiny: kabinet odborných zamestnancov, pavilón A 1. poschodie,  streda - 7.30 - 8.00 , 13.30 - 14.00, možnosť vzájomnej dohody stretnutia


      Kto je sociálny pedagóg?

     Školský sociálny pedagóg je odborník, ktorý pôsobí priamo v prostredí školy, dostatočne dobre pozná školské prostredie (jeho klímu), pozná problémy, s ktorými sa stretávajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj pedagógovia a iní zamestnanci školy. Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. Na škole je preto, aby deťom, mládeži a ich rodinám s problémami pomohol. Spolu s ostatnými (učiteľmi, odbornými zamestnancami) sa pokúša vytvárať v škole priateľskú atmosféru a tým znížiť výskyt takých javov akými sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie.

     Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 do kategórie odborných zamestnancov začlenil aj sociálneho pedagóga. V § 24 sa uvádza: Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených  sociálno-patologickými  javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

      Čo je náplňou práce sociálneho pedagóga?

      - vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, so sociálne znevýhodneného prostredia,

     zabezpečuje sociálny servis pre žiakov

     - mapuje sociálno-patologické javy v škole

     - venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (asociálne správanie),

     - v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita,

     - spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími a inými odborníkmi: sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP,

     - spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

     - vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,

     - pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine. 


     Pomáhame formovať triedny kolektív

     Pomáhajme  žiakom  vzájomne sa  poznávať, podporovať budovanie vlastnej zodpovednosti,  umožniť mu zažiť úspech, počúvať názor iného a nájsť uspokojivé riešenie.

     Vytvárajme situácie na podporu vzájomnej komunikácie  - vyjadriť sa a byť vypočutý vedie žiaka  k možnosti ovplyvniť dianie  v triede, nájsť svoje miesto  v kolektíve a podporuje jeho  sociálne zručnosti.


        


        

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci realizuje projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci výzvy OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03  OP Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie

     1.12.2020 - 31.8.2022


               

     ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     realizuje dopytovo orientovaný projekt

     ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

     ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

     1.12.2017 - 30.11.2020

     "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie