• ANJEL VIANOC PRINIESOL ZARKE ČESTNÉ UZNANIE

     • Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi I. a II. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Tatranskej galérie v Poprade pod názvom Anjel Vianoc. Zaslali sme práce T. Plašienkovej, N. Tóthovej zo IV.A, M. Čonkovej a L. Kolimárovej z III.C, J. Čuvaja a K. Koristekovej z III.A, P. Csabu a Z. Zliechovcovej z II.A, S. Baranovej zo VI.C a S. G. Štromajerovej z VIII.M triedy. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a blahoželáme Z. Zliechovcovej z II.A za čestné uznanie, ktoré v tejto vianočnej súťaži získala.

     • ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY

     • Dňa 9. a 10.12.2020 sa konala aj druhá matematická súťaž, ktorá má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Bolo to školské kolo Pytagoriády. Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku sa netradične, ale o to originálnejšie a organizačne podstatne jednoduchšie súťaž konala online v doobedňajších hodinách na II. stupni a prezenčne na I. stupni.

      Žiakov II. stupňa prostredníctvom portálu Edupage zaregistrovala vyučujúca Mgr. R. Vreteničková všetkých súťažiacich.  V deň konania súťaže žiaci zadali svoj súťažný kód na webovej stránke www.onlineolympiady.sk, riešili úlohy v pohodlí domova a riešenia zadávali do elektronického formulára. Vďaka elektronickej forme súťaže prebehlo aj jej hodnotenie doslova expresne a myslíme si, že by bolo vhodné uvažovať o takejto forme súťaže aj nasledujúce roky.

      Aj v tejto matematickej súťaži nás naši žiaci reprezentovali viac ako dobre. Hovorí o tom aj číslo zúčastnených žiakov, 130, ktorí sa s radosťou pustili do riešenia zaujímavých a podnetných matematických úloh. V kategórii P5 sme zo 43 žiakov mali 24 úspešných riešiteľov, v kategórii P6 z 22 zúčastnených žiakov 12 úspešných riešiteľov, v kategórii P7 z 28 žiakov 11 úspešných riešiteľov a v poslednej kategórii P8 z 37 zúčastnených žiakov 20 úspešných riešiteľov.

      Do súťaže sa 9.12.2020 zapojili aj žiaci I. stupňa. Súťaž prebiehala prezenčne v škole. Súťažili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Spolu sa Pytagoriády zapojilo 96 žiakov. V kategórii P3 to bolo 48 žiakov a úspešných riešiteľov bolo 22. V kategórii P4 súťažilo tiež 48 žiakov, z ktorých bolo 14 úspešných riešiteľov.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Renáta Vreteničková, Mgr. Zuzana Kamenská

     • PREPÁJAME SA

     • Aktuálne sa žiaci I. a II. stupňa učia dištančne a prezenčne zastrešujeme žiakov rodičov kritickej infraštrúry. V doobedňajších hodinách sa títo žiaci aktívne pripájajú na online hodiny alebo pracujú individuálne a to podľa pokynov triednych učiteľov. Takéto prepojenie nám umožňuje aj zlepšovanie technického vybavenia jednak zabezpečovaním notebookov pre pedagogických zamestnancov, ale aj ďalšej techniky ako grafických tabletov, web kamier, priestorových mikrofónov.

      Je potrebné povedať, že intenzívne zastrešujeme našu činnosť aj starostlivosťou o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ale aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a to činnosťou inkluzívneho tímu a komunitných centier. Nezabúdame ani na podporu žiakov, ktorí nemajú technické podmienky a teda sa nevedia aktívne zúčastňovať online vyučovania.

      Odborní zamestnanci ako školská špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička poskytujú poradenstvo, ale ponúkame žiakom a rodičom na stránke školy ponuku podpory aj poradenskými zariadeniami, či inými inštitúciami, ktoré v tomto období vedia byť nápomocní v prípade otázok či v riešení konkrétnych problémov.

      Gabriela Aláčová

     • BANSKOBYSTRICKÝ MATBOJ 2020

     • Banskobystrický Matboj je matematická súťaž, ktorá je organizovaná neziskovou organizáciou P-MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov.

      U nás na škole sme síce založili tradíciu tejto súťaže len minulý rok, ale zapáčila sa našim žiakom natoľko, že sa v nej rozhodli pokračovať aj tento rok v sťažených podmienkach. Na rozdiel od minulých rokov, tento rok sa súťaž konala online. Štvorčlenné tímy zložené zo žiakov piateho až deviateho ročníka, respektíve prímy až kvarty, si mohli zasúťažiť s rovesníkmi z Banskobystrického kraja dňa 10.12.2020 v poobedňajších hodinách.

      Žiaci súťažili v riešení matematických úloh, ktorých správne riešenia im umožnili vykonať ťahy v strategickej hre. Okrem počtu vyriešených úloh sa pri celkovom hodnotení zohľadňovala aj miera úspešnosti v tejto hre.

      Súťaž sa konala na elektronickej komunikačnej platforme Discord, ktorú si žiaci museli vopred nainštalovať a taktiež si mohli skúsiť aj cvičné kolo súťaže, ako to bude vlastne vyzerať. Bolo to síce pomerne náročné, ale vďaka tomuto faktu naši šikovní mladí matematici získali cenné skúsenosti nielen v matematickej oblasti, ale opäť raz zažili súperenie so svojimi rovesníkmi naživo, komunikáciu s rozhodcami a poradcami prostredníctvom elektronického prostredia a prácu na elektronickej platforme, ktorá je medzi fanúšikmi internetu v dnešnej dobe veľmi populárna. Spojiť matematiku s informatikou takouto formou bol úžasný nápad zo strany organizátorov súťaže.

      Naši najmladší, piataci, tím dievčat z V.C, obsadil vo svojej kategórii prvé miesto a tím chlapcov z tej istej triedy štvrté miesto. Žiaci zo VI.C získali pre našu školu 2. miesto a siedmaci zo VII.M 4. miesto. Zabojovali aj starší žiaci z matematických tried, ôsmaci obsadili 4. miesto a deviatačky skončili na 2. mieste.

      Všetky naše tímy vydali zo seba všetko, čo mohli, zabojovali zo všetkých síl, upevnili svoje priateľstvo a spoluprácu a nádherne reprezentovali našu školu. Sme na nich všetci veľmi hrdí, k dosiahnutým výsledkom ich srdečne blahoželáme a ďakujeme, že to opäť tento rok skúsili.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • VÝBORNÉ VÝSLEDKY NA OBVODNOM KOLE TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 26.11.2020 sa naši žiaci zúčastnili TECHNICKEJ OLYMPIÁDY. Olympiáda prebehla online formou, pričom žiaci mali v časovom limite vypracovať test, ktorý bol rozdelený na úlohy z teoretickej a praktickej časti. 

      V KATEGÓRII A obsadili Jakub Faizi a David Kovács z VIII.M 3. MIESTO

      V KATEGÓRII B obsadil Filip Budáč zo VII.B 1. MIESTO

      GRATULUJEME!

      Mgr. Michal Jóža 

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 18.-22.1.2021 - INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 18.-22.1.2021 prebieha na I. a II. stupni dištančné vzdelávanie. Prezenčné vzdelávanie prebieha u detí rodičov z kritickej infraštruktúry.

      V týždni od 18. - 22.1. 2021 otvárame 6 skupín pre žiakov rodičov I. stupňa z kritickej infraštruktúry.

      Prevádzka školy je 6:30-16:30.

      Prevádzka ŠKD je 7:00 - 16:00.

      Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka ul.

      Úradné hodiny: PO - ŠTVR 7:00 - 14:00, PIA 7:00 - 13:00

      ****

      Poradenstvo poskytujú aj odborní zamestnanci školy:

      - žiaci so ŠVVP Mgr. Zuzana Petrášová, školská špeciálna pedagogička, petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

      - prevencia, otázky týkajúce sa vzťahov, problémov v správaní, podpory žiakov Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička, zakovicova@zsstefanikalc.sk

      Poradenstvo poskytujú aj odborní zamestnanci poradenských zariadení:

      CPPPaP Lučenec CPPPaP_Lucenec.pdf

      ****

      Aktuálne nemáme žiadne ďalšie informácie ani ohľadom testovania, ani ohľadom nástupu žiakov do školy.

      Záujem rodičov II. stupňa o pretestovanie žiakov + 1 zákonný zástupca je na našej škole vysoký. Pri tohto týždňovom zisťovaní má záujem splniť túto podmienku 82% rodičov žiakov. Ďakujem Vám, vážení rodičia, za súčinnosť.

      Epidemiologická situácia nie je ale dobrá.

      O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme prostredníctvom triednych učiteľov, webovej stránky školy informovať.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Aktualizácia 15.1.2021

     • INFORMÁCIE PRE RODIČOV II. STUPŇA - OVEROVANIE ZÁUJMU O PRÍPADNÉ TESTOVANIE

     • Vážení rodičia!

      Napriek vážnej epidemiologickej situácii sa my školy spolu so zriaďovateľom pripravujeme pre prípadné antigénové testovanie v termínoch 22.-24.1.2021, ktoré by sa malo uskutočniť aj na našej škole, o čom Vás včas budeme informovať.

      Túto informáciu nevieme naisto potvrdiť, keďže sa prispôsobujeme aktuálnej epidemiologickej situácii a rozhodnutiam a usmerneniam nadriadených orgánov, ktoré prichádzajú narýchlo a často sa menia.

      Nanovo si ale overujeme počty žiakov II. stupňa + 1 rodič, ktorí by sa zúčastnili tohto antigénového pretestovania. Dôležité je, aby rodičia, ktorí zmenili názor oproti zisťovaniu v decembri, aby zmenu v dňoch 11.-12.1. nahlásili triednemu učiteľovi.

      Ja ako riaditeľka školy musím na ministerstvo do 14.1.2021 nahlásiť počet záujemcov o testovanie a miesto testovania.

      Triedni učitelia boli informovaní v tomto smere.

      V prípade, ak sa pretestuje viac ako 60% žiakov + 1 zákonný zástupca bude zabezpečená prezenčná výučba tak, že žiaci sa učia vo svojich kmeňových triedach podľa rozvrhu hodín. Žiaci ostávajúci na dištančnom vzdelávaní budú vypracovávať zadania zverejnené na edupage a budú môcť konzultovať otázky, úlohy telefonicky, online s jednotlivými vyučujúcimi.

      V Lučenci, 11.1.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA V TÝŽDNI 11.-15.1.2021 - INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Nepriaznivá epidemiologická situácia nedovoľuje od 11.1.2021 zabezpečenie prezenčnej formy výučby.

      V tejto časti priebežne aktualizujeme pre Vás informácie

      1. Od 11.1.2021 prechádzajú žiaci I. stupňa na dištančné vzdelávanie, žiaci II. stupňa v dištančnej forme výučbe pokračujú.

      2. V týždni od 11.1.2021 - 15.1.2021 zabezpečujeme prevádzku školy nasledovne:

      Na základe spätnej väzby realizujeme výchovno - vyučovaciu činnosť v 5 skupinách:

      1.skupina - žiaci I.A a I.B, Zodpovední: L. Rusnáková, I. Chamulová, trieda I.A

      2.skupina - žiaci II.A, Zodpovední: J. Luptáková, P. Vranský, trieda II.A, online hodiny podľa II.A

      3. skupina - žiaci II.B, Zodpovední M. Bozsóová, M. Pentka + D. Krokošová, trieda II.B, online hodiny podľa II.B

      4.skupina - žiaci III.B + III.C: Zodpovední: Z. Péliová, Z. Vojdulová, trieda III.B, online hodiny podľa III.B

      5. skupina - žiaci IV.A+IV.C, Z: Z. Kruteková, V.Bačová, trieda 4.A, online hodiny podľa IV.A

      Žiaci 2. a 5. skupiny sa doobedu napájajú na online hodiny s príslušnými triednymi učiteľmi danej triedy. O všetkých skutočnostiach, rozvrhu hodín, termínoch Vás budú, vážení rodičia, informovať triedni učitelia.

      3. Prevádzka ŠKD je od 7.00 - 16.00 hod.

      4. Stravovanie

      Poskytovateľom obedov v týždni od 11.-15.1.2021 bude ŠJ ZŠ s MŠ v Opatovej.

      Stravu sme objednali pre pôvodne nahlásení počet stravníkov.

      Ďalšie informácie - vedúca výdajnej školskej jedálne Bc. Anna Kaššová,  telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421, e-mail: kassova@zsstefanikalc.sk

      K dispozícii sú Rajo automaty

      6. Rodičia žiakov do areálu školy nevstupujú.

      7. Testovanie žiakov II. stupňa, 1 zákonného zástupcu v termíne 22.-24.1.2020 bude realizované aj na našej škole (zmena oproti pôvodnému plánu). O všetkom budeme včas informovať.

      8. Ako riaditeľka školy sa chcem veľmi pekne poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a ďalším rodičom, ktorí prejavili ochotu pomôcť pri zabezpečovaní plánovaných testovani

      9. Pre rodičov, ktorí majú detí v jasliach a materských školách, zverejňujeme termíny:

      od 7. januára – detské jasle, MŠ Bratrícka – Opatová, MŠ Štvrť M. R. Štefánika.

      od 8. januára – MŠ Rúbanisko I, MŠ Rúbanisko II.

      od 11. januára - MŠ na Ulici partizánska, MŠ J. Kármána.

      MŠ Dr. Herza zostáva zatvorená do 22. januára.

       

      Želáme pevné zdravie! Chráňte sa, priatelia!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Aktualizácia: 7.1.2021

      Zdroj: Facebook: MŠVVaŠ SR, Facebook: A. Pivková

     • VIANOČNÉ PRIANIE

     • Krásne Vianoce, priatelia!

      Oddýchnite si a majte čo najviac pohody v kruhu najbližších!

      Ďakujeme za celoročnú spoluprácu a podporu. Vstúpme do nového roka so želaním, nech je pokojnejší a pre všetkých naplnený hlavne zdravím!

     • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za spätnú väzbu triednym učiteľom ohľadom zisťovania záujmu dištančnú a o prezenčnú formu vzdelávania po 10.1.2021.

      Záujem o prezenčnú formu vzdelávania na II. stupni, ak by mal byť pretestovaný žiak a 1 zákonný zástupca je 76,5%, to znamená, že by sme spustili prezenčné vzdelávanie. Oproti prezisťovaniu k 1.12.2020 záujem vzrástol. Pretestovanie zamestnancov školy je bezproblémové.

      Pre nás ako školu je dôležité vnímať aktuálny epidemiologický stav v okrese, tj riadime sa COVID SEMAFOROM. Ako bude vyzerať situácia v novom roku môžeme len a len predpokladať a mať pripravené kroky. Nič neurýchlime, situácia sa vyvíja týždeň za týždňom.

      21.12.2020 sme na porade riaditeľov hovorili o situáciách, ktoré v novom roku môžu nastať a o krokoch, ktoré sa budú realizovať.

      V prípade nutnosti testovať žiakov II. stupňa, rodičov a zamestnancov budú zriadené odberné miesta. Pretestovať sa budú môcť aj tí žiaci a rodičia, ktorí v zisťovaní uviedli, že nesúhlasia a zmenia svoj názor. Všetky informácie Vám, vážení rodičia, budú priebežne poskytované, aby ste mali včas a dostatok informácii. My situáciu sledujeme priebežne.

      V súčasnej náročnej situácii by som chcela poprosiť dobrovoľníkov z radov zdravotníkov, ktorí by boli ochotní v termíne 7., 8. a 9. 1.2021 pomáhať pri zabezpečovaní testovania, aby svoj záujem nahlásili riaditeľke školy na telefónnom čísle 0911650189, v správe na Edupage alebo na email alacova@zsstefanikalc.sk.

      Vieme, že zdravotníci, lekári, zdravotné sestry, záchranári, ste maximálne vyťažení, v neustálej pohotovosti, pod tlakom, v ohrození vlastných životov. Ďakujeme Vám za Vaše nasadenie, pomoc, ľudskosť a starostlivosť. Vyjadrujeme Vám aj my nesmiernu vďaku a uznanie.

      Vážení rodičia,
      našou snahou je, aby žiaci I. a II. stupňa boli v novom roku na prezenčnej forme výučby. Cítime to zrejme rovnako. Zároveň vnímame, že zdravie je prvoradá hodnota súčasnosti.

      Preto by som Vám chcela zaželať hlavne pevné zdravie, chráňme si ho, ako len vieme. Užite si, priatelia, krásne vianočné sviatky ako len najlepšie viete. Rok 2021 nech nám prinesie viac pokoja, viac stability, bezpečia do osobných i pracovných životov.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu počas celého roka s našou školou a tešíme sa na ďalšie spoločné kroky!

      S úctou

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie