• STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v týždni od 30.11.2020 do 4.12.2020 bude stravovanie v ŠJ zabezpečovať školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, keďže jedáleň ZŠ Vajanského je zatvorená z dôvodu výskytu covidu u zamestnanca. Žiakom bude poskytovaný jeden druh jedla.

      ZŠ Vajanského obnovuje zabezpečovanie stravovania od 7.12.2020.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE K PLÁNOVANÉMU OTVORENIU ŠKôL OD 7.12.2020

     • Vážení rodičia!

      Vnímame dôležitosť otvárania škôl a význam prezenčnej výučby. Na základe vyjadrenia ministra školstva Vás informujeme, že v mesiaci december naďalej prebieha dištančná forma výučby. Ďakujeme Vám za spätnú väzbu ohľadom prezisťovania záujmu o návrat žiakov do školy. Len pre informáciu, ak by bolo súčasťou návratu žiakov antigénové testovanie, tak pre návrat sa vyjadrilo 45,62% a za dištančné vzdelávanie 54,38% rodičov žiakov II. stupňa.

      O všetkých ďalších skutočnostiach Vás budeme informovať.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • OD 1.12.2020 SME SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PROJEKTU POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

     • Naše dlhodobé úsilie zabezpečiť pre žiakov, pedagógov a rodičov činnosť podporného personálu - inklúzívneho tímu - sa plní a veľmi sa tomu tešíme. K 30.11.2020 uzatvárame 3 - ročný projekt v rámci výzvy V ZŠ úspešnejší II pod názvom Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločného úspechu a od 1.12.2020 sa stávame súčasťou národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Zapojením sa do NP pokračuje v činnosti 5 asistentov učiteľa, sociálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg.

      Projekt sa realizuje v rámci podpory MPC - MŠVVaŠ SR -  EÚ/Európsky sociálny fond - OP Ľudské zdroje.

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA V I. A II. POLROKU

     • Vážení rodičia!

      Pedagogická rada na svojom štvrťročnom zasadnutí schválila systém hodnotenia a klasifikáce.

      Hodnotenie žiakov vychádza z Usmernenia ŠPÚ a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Hodnotenie žiakov bolo prejednané na zasadnutiach MZ a PK k I. štvrťroku 2020/2021. V platnosti je Usmernenie riaditeľky školy  k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania.

      Hodnotenie žiakov 1. ročníka – prezenčná výučba

      Predmety v I. ročníku sa klasifikujú známkou,  slovne – absolvoval – sa hodnotia nasledovné predmety:  NBK, NBE, ETV, TSV, HUV, RGV

      Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – prezenčná výučba

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, slovne – absolvoval – sa hodnotia predmety: NBK, NBE, ETV, TSV, HUV

      Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, Matematický seminár v 9. ročníku, ANJ, Konverzácia v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, FYZ, CHE, OBN

      Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: NBE, NBK, VYV, TSV, ŠPP, ŠPH, HUV, THD, INF

      ___________________________________________________

      Polročné a koncoročné hodnotenie pri kombinácii prezenčnej a dištančnej výučby platné pre II. stupeň ale aj I. stupeň

      Polročná a koncoročná klasifikácia bude zahŕňať:

      1. Známky, ktoré žiak získal v 1./2. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava;

      2. Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh,

      známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh,

      známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh,

      známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh

      3. Do výslednej známky sa započítavajú:

      • Zodpovedný prístup k plneniu úloh
      • Kvalita vypracovania úlohy
      • Snaha, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim
      • Dodržiavanie termínov
      • Účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách
      • Zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun
      • Vypracovanie dobrovoľných úloh
      • Sebahodnotenie žiaka
      • V prípade žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky/žiakov so ŠVVP – aktivita, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vedením školy, komunitnými centrami;
      • V prípade žiakov zo SZP, ktorým škola vytvorila podmienky pre prezenčné vzdelávanie – dochádzka, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vypracovanie úloh, aktivita na prezenčných hodinách

      Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň

      Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      Pri záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      V prípade, ak žiak mal v období dištančného vzdelávania nedostatočné známky, počas dištančného vzdelávania nepracoval, neplnil úlohy, nespolupracoval ani po niekoľko násobnom vyzvaní a škola vyčerpala všetky možnosti v komunikácii so žiakom a zákonným zástupcom,  je možné takéhoto žiaka hodnotiť aj známkou nedostatočná!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • DIVADELNÉ PREDSTAVENIA IV.A

     • Keďže sme sa na posledných hodinách čítania rozprávali s deťmi o divadle, rozhodli sa niektorí žiaci 4.A triedy pripraviť divadelné predstavenie. Prvé bolo historickou drámou o napadnutí Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom. V druhom predstavení deti dramaticky stvárnili príbeh mladého dievčaťa, ktoré bolo zachránené pred životom na ulici. No a posledný príbeh bol dobrodružný o stretnutí s bájnou chupacabrou Všetky predstavenia sa nám veľmi páčili a deti si vyslúžili od nás veľký potlesk.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • DOOBEDIE S LEONARDOM

     • Dňa 27.11.2020 žiaci 4.A triedy navštívili výstavu v lučenskej Synagóge - Stroje Leonarda da Vinci. Zoznámili sa nielen so životom tohto génia, ale hlavne s jeho tvorbou, vynálezmi a nápadmi. Po preskúmaní všetkých vystavených exponátov si deti mohli zhotoviť krásne výrobky v tvorivej dielničke. V Synagóge sme prežili krásne dve hodiny a sme veľmi radi, že sme sa mohli vrátiť k našim poznávacím vychádzkam.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • RODINA BEZ CIGARIET

     • Deti z II. oddelenia ŠKD sa zapojili do výtvarnej súťaže Rodina bez fajčenia. Aktivita je jednou z mnohých preventívnych aktivít, ktore v ŠKD realizujeme. Na začiatku sme s deťmi viedli veľmi zaujímavú diskusiu na tému fajčenie. Deťom som tému priblížila minuloročnými prácami a nakoniec vytvorili svoje vlastné obrazy. Práce boli pekné, avšak do súťaže posielame práce Karolínky Čemanovej I.B a Viktorke Ištvánovej I.B.

      Lenka Rusnáková

     • iBOBOR

     • V dňoch 10. až 16.11.2020 prebehlo celoštátne kolo informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      I. stupeň

      V našej škole prešli výberom do celoštátneho kola všetci žiaci prvého stupňa okrem žiakov prvého ročníka. Do celoštátneho kola postúpilo 29 súťažiacich v kategórii Drobec. Z nich bolo úspešných 12 žiakov. Štyria žiaci dosiahli maximálny počet bodov a získali 1. miesto.

      Srdečne gratulujeme Anne Láskovej (III.B), Bianke Fridrichovej (III.C), Barbore Bariakovej (III.A), Romanovi Babinskému (III.C) a všetkým úspešným riešiteľom.

      V kategórii Bobrík bolo úspešných 12 žiakov (4. ročník) z 21 žiakov, ktorí postúpili do celoštátneho kola. Patrik Olšiak (IV.B) dosiahol plný počet bodov a získal 1. miesto. Srdečne gratulujeme!

      Veľká vďaka za pomoc pri organizácii súťaže patrí vyučujúcim, ktorí realizovali výber žiakov do celoštátneho kola: Mgr. Zuzana Mészárosová, Mgr. Radana Tuhárska a Mgr. Pavel Anderle. Za organizáciu ďakujeme pani zástupkyni PaedDr. Martine Pataiovej, za technickú pomoc pánovi správcovi Michalovi Mészárošovi a za spoluprácu kolegyniam druhého, tretieho a štvrtého ročníka. 

                      Mgr. Peter Kleja                                                                 

      II. stupeň

      Aj tento školský rok sa žiaci II. stupňa zúčastnili informatickej súťaže iBobor, v ktorej si mohli overiť svoje informatické zručnosti. Keďže žiaci majú dištančné vzdelávanie, úlohy riešili z domu.

      Súťažili v 3 kategóriách.

      Žiaci 5. ročníka riešili úlohy v kategórii Bobrík a spolu sa ich zapojilo 15, z nich 12 bolo úspešných a traja dosiahli plný počet bodov - Michal Nagy, Michaela Malčeková a Dominika Chudá, všetci z V.C triedy.

      Žiaci 6. a 7.roč. riešili úlohy v kategórii Benjamín a spolu sa ich zapojilo 18. Úspešných bolo 12 žiakov. Žiaci 8. a 9.roč. riešili úlohy v kategórii Kadet a spolu sa ich zapojilo 17, 11 žiakov bolo úspešných, z nich dvaja dosiahli plný počet bodov. Boli to žiaci VIII.M triedy - David KovácsNina Petra Bakaljarová.

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili chcem poďakovať za ich zodpovedný prístup a snahu pracovať aj vtedy, keď nie sú v škole.

                                                                                                                Mgr. Mária Mäkká

     • NOVEMBER - MESIAC PREVENCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA DEŤOCH

     • V mesiaci november si pripomíname dôležitú tému akou je „Násilie voči deťom“. Násilie voči deťom sa vyskytuje vo všetkých formách a vo všetkých prostrediach. Dôsledky násilia na deťoch sú závažne – poškodenia psychického aj fyzického vývoja dieťaťa. Preto zodpovednosť za prevenciu  a riešenie násilia na deťoch,  by sa mala stať  vecou všetkých dospelých.

      Dôležitú úlohu majú pedagógovia, ktorí sú v najčastejšom kontakte s deťmi a ich skorý zásah môže pomôcť dieťaťu i rodine.

      V školskom prostredí sa snažíme eliminovať násilné správanie na základe stanovenia presných pravidiel správania sa (v rámci triednických hodín rozoberať rôzne témy, vypočuť si názor každého a spoločne hľadať možnosti riešenia – prevencia sa stáva úspešnou ak prežijeme určité zážitky, ktoré zmenia naše postoje, názory i samotné konanie). Učí nás správať sa nenásilne a tiež ako predchádzať násiliu.

      Mgr. Zakovičová – sociálny pedagóg

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie