• JEDLÝ SAD PRE DETI

     • Dňa 9. 10. 2020 žiaci II.A triedy vysádzali ovocné kry: čiernu ríbezľu, černicu a jahody do vyvýšených záhonov v areáli školy za prítomnosti p. primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej, vedúcej oddelenia školstva Ing. Ivany Jasenkovej Olšágovej a vedúceho oddelenia dopravy a životného prostredia Ing. Róberta Ladoša.

      Aj naša škola sa stala súčasťou projektu Jedlý sad pre deti a kvitnúce lúky v meste. Deti sa s nasadením a odhodlaním pustili do výsadby, pri ktorej im pomohla aj p. primátorka. Dokonale ovládali postup sadenia. O vysadené kry a jahody sa budú vzorne starať a tešia sa už na budúcoročnú úrodu. V závere žiaci darovali vzácnym hosťom krásne obrazy slnečnice, ktoré vlastnoručne namaľovali.

      Spolu s deťmi ŠKD sme si spoločne urobili s pani primátorkou spoločnú fotografiu.

                                                                                                              Mgr. Silvia Brnová      

     • ZBER PAPIERA A GAŠTANOV - PREDLŽUJEME DO 23.10.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zber papiera sa uskutoční od 12.10.-23.10.2020. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Zber gaštanov sa realizuje počas mesiaca október. Gaštany je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Brána školy je otvorená do 8.00 hod. a od 12.00 hod. V tomto čase môže rodič vojsť autom pred garáž a vyložiť gaštany, papier.

      ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE!

     • OZNAMOVANIE ÚDAJOV O NEPRÍTOMNÝCH DEŤOCH A ŽIAKOCH SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

     • Základná škola podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 oznamuje škola okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

      Škola zasiela údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno - vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

      a. im bola naridená karanténa/izolácia,

      b. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t.j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

      c. Ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

     • USMERNENIE OD 1.10.2020

     • Vážení rodičia,

      na základe usmernenia MŠVVaŠ SR ako aj opatrení ÚVZ k hromadným akciám a rúškam upravujeme usmernenie, zároveň rešpektujeme vyhlásený núdzový stav po dobu 45 dní.

      Cudzie osoby okrem rodičov žiakov I. ročníka do budov školy nevstupujú.

      Vážne otázky, ktoré si vyžaduje situácia, riešime individuálne osobnými pohovormi po dohode s triednym učiteľom, odbornými zamestnancami a vedením školy.

      Akákoľvek cudzia osoba, ktorá vstupuje do budovy, vypĺňa tlačivo o bezinfekčnosti.

      Na konzultácie využívame telefonické kontakty, maily, edupage. Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali stránku školy v časti Škola od 1.9.2020 ako aj  Informácie pre rodičov.

      Organizácia vyučovania 1.10.2020 do odvolania 

       1. Vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu; 
       2. Stravovanie prebieha podľa nastaveného harmonogramu;
       3. Žiaci II. stupňa sa neprezúvajú, žiaci I. stupňa po dohode triedneho učiteľa s rodičmi;
       4. Od 5.10. je v prevádzke školský bufet, ktorého činnosť sa riadi protiepidemiologickými opatreniami;
       5. Od 1.10.2020 nosia žiaci I. stupňa rúško v exteriéri pokiaľ nie sú od ostatných osôb vzdialení viac ako 2 metre; 
       6. Od 1.10.2020 žiaci II. stupňa nosia povinne rúška v interiéri a v exteriéri pokiaľ nie sú od ostatných osôb vzdialení viac ako 2 metre; 
       7. Do konca decembra sa nerealizujú školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky; 
       8. Od 1.10.2020 sa nerealizujú kultúrne, umelecké a tanečné aktivity napr. besiedky, akadémie, venčeky a pod.  
       9. Od 1.10.2020 sa nerealizuje krúžková činnosť;
       10. Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk. a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.  
       11. Hudobná výchova sa realizuje len teoreticky;
       12. Telesná výchova: v čase priaznivého počasia budú telesné výchovy realizované v exteriéri zamerané na pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie; vyučujúci využívajú možnosti vychádzok, pohybových aktivít v rámci individuálnych športov a to na školských športoviskách, v mestskom parku; V čase nepriaznivého počasia sa realizujú telesné výchovy v interiéri (trieda, telocvičňa, minitelocvičňa) a zameriavajú sa na teoretickú činnosť (napr. oblasť olympionizmu, zdravého životného štýlu a pod.). Pri týchto aktivitách nosia žiaci rúško. Pri pobyte vo voľnej prírode žiaci nemajú rúško, ak sú medzi žiakmi 2-metrové rozostupy.  
       13. Techniku, pracovné vyučovanie môžu vyučujúci využiť na činnosť v exteriéri, napr. starostlivosť o školský areál, v rámci regionálnej výchovy, etických výchov, triednických hodín môžu vyučujúci využiť možnosť vychádzok a navštíviť napr. múzeá;
       14. Na pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie sú zamerané aj veľké prestávky, resp. aj ďalšie prestávky, pričom nad žiakmi vykonáva pedagogický dozor triedny učiteľ; 
       15. Vyučujúci pravidelne informujú žiakov, aby v prípade, ak žiak pociťuje nevoľnosť z dôvodu nosenia rúška, aby informoval vyučujúceho, ktorý následne žiakovi poskytne pomoc; v tomto smere sa snažíme pristupovať k žiakom individuálne a citlivo;
       16. Školský klub ŠKD je v činnosti od 6.15 do 17.00 hod. Ranná družina – deti prichádzajú do svojich kmeňových tried, na chodbách vykonávajú dozor a organizujú chod družiny poverené pani vychovávateľky 
       17. Poobedňajšie aktivity ŠKD sa realizujú dominantne v exteriéri, pri pohybových činnostiach v exteriéri, pokiaľ nie sú osoby vzdialené viac ako 2 metre, nosia rúška; 
       18. Rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy sa bude realizovať dištančnou formou;
       19. Základná škola plánuje dištančnú online formu rodičovského združenia v čase hodnotenia výchovno – vyučovacích výsledkov za I. štvrťrok, predbežne v mesiaci november;
       20. Prosíme rodičov, aby do kolektívu neposielali choré dieťa
     • CEZPOĽNÝ BEH

     • 30. 09. 2020 sme sa zúčastnili obvodneho kola v cezpolňom behu. Do súťaže sa prihlásilo 11 škôl. Naša škola v družstve žiačok získala 1. miesto v zložení Z. Babinská VIII.M - 3. miesto, N. Bakaliarová VIII.M - 4. miesto, R. Moravčíkova VIII.A - 5. miesto. Žiaci ako družstvo získali 2. miesto v zložení - J. Kaliňak IX.Š - 2. miesto, M. Varga VIII.Š - 4. miesto, J. Molnár VII.M - 5. miesto. Všetkým účastníkom gratulujeme!

      Mgr. Marek Pentka

     • ZBIERKA BIELA PASTELKA A POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

     • Priatelia!

      18.9.2020 sme sa aj my zapojili do dobrovoľnej zbierky Biela pastelka, pretože sme solidárni s nevidiacimi a slabozrakými. V tomto školskom roku sme vyzbierali 156,47€. ĎAKUJEME! Za spoluprácu sa nám Únia nevidiacich a slabozrakých poďakovala aj takýmto ďakovným listom!

      Fotografia: https://unss.sk/

     • USMERNENIE K NOSENIU RÚŠKA

     •  Usmernenie riaditeľky školy nosenie rúšok 

      Riaditeľka školy vydáva usmernenie na základe Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.9.2020 a na základe zápisnice RÚVZ v Lučenci zo dňa 11.9.2020 

      Povinnosť nosenia rúška v interiéri vyplýva zo zaradenia školy do jednotlivých fáz – zelenej, oranžovej, červenej.  

      1. Žiaci I. stupňa môžu a nemusia nosiť rúško v rámci výchovno – vyučovacieho procesu, toto rozhodnutie sa ponecháva na zákonných zástupcov. 
      2. Žiaci 2. stupňa sú povinní do 1.10.2020 nosiť v interiéri rúško. 
      3. Žiaci I. a II. stupňa nosia rúško pri presune do jedálne, v školskej jedálni (s výnimkou konzumácie jedla).   
      4. Povinnosť nosenia rúška nemajú žiaci s poruchou autistického spektra, s ťažkým a stredne ťažkým sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, pohybových aktivít v ŠKD.  Skupiny/oddelenia sa nesústreďujú na jednom mieste.
      5. Zamestnanci školy nosia v interiéri rúška/štíty povinne. Výnimkou sú zamestnanci v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú na pracovisku sami.  

      ÚVZ SR odporúča vo všeobecnosti vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.  

      Rodičom v súvislosti s usmernením a prijatými opatreniami je na konzultácie, otázky, dotazy k dispozícii riaditeľka školy na telefónnom čísle 0911650189. 

      Aktualizácia 20.9.2020

       V Lučenci 14.9.2020 

                                                                                               Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na školský rok 2020/2021! Ponuka_krúžkovej činnosti 2020-21.pdf

      Krúžková činnosť sa začne 1.10. a nastaví sa vzhľadom na protipandemickú situáciu, aby krúžky za určitých podmienok prebiehali.

      Do 10.9. vydá škola vzdelávacie poukazy, ktoré žiak môže odovzdať príslušnému vedúcemu krúžkovej činnosti.

      Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz.

      Žiaci, ktorí sa prihlasujú na Šachový krúžok, Včelársky krúžok, krúžok Rastislav a Štefánik odovzdávajú vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

      Pozor - zmena - Minihádzaná prijíma vzdelávacie poukazy.

      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať do 24.9.2020.

     • INFORMOVANIE

     • Vážení rodičia!

      V prípade, ak ste sa vrátili zo zahraničia, z rizikovej krajiny, máte v úzkej rodine chorého na COVID 19, bolo Vám, blízkemu z Vášho bezprostredného okolia, dieťaťu zistený pozitívny test na COVID 19, informujte vo vzťahu ku škole v tomto smere v prvom rade riaditeľku školy 0911650189, 047/4333648, alacova@zsstefanikalc.sk, následne triedneho učiteľa.

      Prosíme Vás, informujte nás o dôležitých skutočnostiach, potrebujeme byť informovaní, súčinní, mať prehľad, resp. prejsť si dôležité otázky spoločne v oblasti prevencie či riešenia vzniknutných situácií.

      Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie