• DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE MATEMATIKY

     • Počas prerušeného vyučovanie sme nezaháľali a využili sme rôzne formy vzdelávania.

      Najprv sme riešili úlohy z pracovných listov, ktoré boli šité na mieru. Výklad učiva musel obsahovať komentáre, aby všetci rozumeli novým pojmom, vzorcom a postupom.  Najťažšie to mali žiaci 6.B triedy, ktorí zápasili s náročným tematickým celkom“ konštrukcie trojuholníkov“. Mnohým pomáhali rodičia, ktorým veľmi pekne ďakujem.

      Neskôr sme pri výpočtových úlohách zaviedli dva pracovné listy. Prvé obsahovali zadania úloh. Žiakom boli zasielané aj druhé so správnym vzorovým riešením jednotlivých úloh. Fotodokumentácie  svojich zošitov, otázky a pripomienky sa zasielali emailom. Po precvičení témy pracujeme s testami, ktorých cieľom je získanie informácií pre učiteľa, ako zvládajú jednotlivci dané témy, ktoré informácie treba ešte raz žiakom vysvetliť, ktoré riešenie znova ozrejmiť.

      V siedmom ročníku sme spracovali praktickú úlohu s kvádrom - projekt „Búdka pre sýkorku“. 

      Dnes už máme za sebou aj prvé online hodiny, na ktorých riešime aj úlohy z Projektu IT akadémie. Zapájame sa do rôznych online súťaží: e-testovanie, Matematický klokan, Attomat.  

      Chcem vyzdvihnúť prácu všetkých žiakov, ktorí pristupujú k svojim povinnostiam zodpovedne, riešia zadávané úlohy a úspešne reprezentujú našu školu.

      Ďakujem všetkým žiakom a ich rodičom za spoluprácu!                           

      Mgr. Beata Zbojová

     • KRÚŽOK ROBOTIKA

     • Krúžok robotiky sme na našej škole opäť začali po troch rokoch s cieľom opäť naštartovať túto „tradíciu“  a zároveň priviesť žiakov k niečomu zaujímavému a rozvinúť ich tvorivosť, kritické myslenie, plánovanie a dotiahnutie úloh do konca. Podobné komplexné aktivity si vyžadujú komplexné napredovanie žiakov a preto som sa ja osobne, ako vedúci krúžku, v malej miere snažil zlepšovať pozornosť a sústredenosť žiakov pomocou rôznych cvičení, ako napríklad meditácia.

      Plán na školský rok 2019/2020 bolo predstaviť deťom s čím budeme pracovať, ako s tým budeme pracovať a aké úlohy budeme riešiť. Prostredníctvom týchto krokov sa pripraviť na celosvetovú súťaž First Lego League a zapojiť sa do nej v školskom roku 2020/2021.

      Začiatkom, v Novembri 2019, sme si so žiakmi ukázali súčiastky, z ktorých budeme zostrojovať robotov a každý zo žiakov sa podieľal na stavbe prvého jednoduchého robota podľa návodu. Potom si žiaci vyskúšali jednoduché programovanie pohybu vpred, zatáčania, detegovanie prekážky či rozlíšenie bielej a čiernej farby.

      Následne sme sa presunuli do virtuálneho sveta a ukázali sme si, ako sa dá vytvoriť model robota na počítači a prešli sme aj na o niečo komplexnejšie programovanie robota, prostredníctvom softvéru v PC použitím grafického programovania. Žiaci potom trénovali toto programovanie na teoretických úlohách.

      Nakoniec sme nadobudnuté zručnosti povýšili opäť do reálneho sveta a žiaci začali riešiť zadané úlohy v súťaži Robotickej ligy. Tu už v praxi využili všetky vedomosti, ktoré sa do tohto momentu naučili, na vyriešenie konkrétnej úlohy z reálneho sveta.

      Kvôli pandémii koronavírusu žiaci stihli vypracovať len prvú úlohu. No aj napriek krátkemu času, kedy sa žiaci venovali robotike (približne 4 mesiace), dostali skvelé hodnotenie a to 2.17 bodov z 3 možných a nasledujúce slovné hodnotenie: „ Skvelá práca! Vzhľadom na to, kedy ste začali s robotikou je to slušný výkon :)”

      Počas tohto obdobia niektorí žiaci aj odbudli a tým ostali len žiaci, ktorých to naozaj baví a ktorí majú o túto činnosť záujem. To je prirodzené a človek nevie presne do čoho ide, až kým niečo neskúsi na vlastnej koži. Aj keď sa už v ďalšom školskom roku nebudem s týmito žiakmi stretávať verím, že táto činnosť na škole nezanikne, že žiaci budú pracovať aspoň tak usilovne ako doteraz a každým rokom sa zlepšovať a budem im veľmi držať palce aby sa im darilo úspešne sa umiestniť na všetkých súťažiach, do ktorých sa zapoja.

      Michal Mičuda, vedúci krúžku Robotika

     • E-TEST - ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA

     • Organizátor súťaže NÚCEM pripravil pre žiakov testy z rôznych vzdelávacích oblastí. Aj naša škola prijala výzvu a žiakom sme ponúkané testy sprístupnili.  Testovanie prebiehalo v dvoch kolách, do ktorého sa zapojilo spolu 6 tried.

      V prvom kole - 26. – 30. 4.2020 si žiaci overovali svoje vedomosti z matematickej a prírodovednej gramotnosti a slovenského jazyka a literatúry. Najstarší žiaci – 9.M sa zapojili aj do druhého kola – 11. – 22.5. 2020, v ktorom riešili úlohy z anglického jazyka. Siedmaci si vyskúšali okrem slovenského jazyka aj riešenie úloh z matematiky, v ktorých dosahovali veľmi pekné úspechy. Zahanbiť sa nedali ani ôsmaci,  pasovali sa  s úlohami  z čitateľskej a matematickej gramotnosti. Do druhého kola sme zapojili aj našich piatakov. Tí riešili testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematickej gramotnosti.

      Mnohí naši žiaci zvládli test bravúrne a získaním 100% úspešnosti nielen zhodnotili svoje vedomosti a zručnosti, ale krásne reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.

      Na oficiálne výsledky z NÚCEM-u ešte čakáme, no už dnes sme pyšní na všetkých zúčastnených, ktorí sa dokázali počas prerušeného vyučovania zapojiť do riešenie úloh v elektronickej forme.

      Ďakujem všetkým žiakom a ich rodičom za spoluprácu.

                                 Mgr. Beata Zbojová

     • ONLINE VYUČOVANIE – POCHVALA PEDAGÓGOM A KVALITATÍVNY POSUN

     • Dištančné vzdelávanie predstavuje aj pre našu školu výzvu, ako čo najlepšie zvládnuť celú organizáciu chodu školy vrátane výchovno – vyučovacieho procesu.

      Dištančné vzdelávanie prinieslo pre nás výzvu aj v oblasti zabezpečovania vyučovacieho procesu. Počas celej doby prebiehajú interné usmernenia, reflektovanie spätnej väzby zo strany pedagógov, žiakov ako aj rodičov. Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu a snahu zvládať túto situáciu čo najlepšie.

      Chcela by som ale vyzdvihnúť pedagógov, ktorí skôr či neskôr pristupujú k rôznym formám online vyučovania. To, čo si vyžaduje spustenie online vyučovania je z mojej strany ako riaditeľky školy dôvera a motivácia v schopnosti pedagógov zvládnuť predovšetkým technickú otázku takejto formy vyučovania a počúvať potrebu detí a rodičov, ale aj samotných pedagógov.

      Naši pedagógovia testovali rôzne programy, aby zistili, ktorý program je pre ich vyučovanie vhodný. V rámci sebavzdelávania si kolegovia odovzdávali vlastné skúsenosti, komunikovali s informatikom školy alebo sa zúčastňovali rôznych online vzdelávaní, či sledovali inštruktážne videá. Pedagógovia sú v tomto období v procese kvalitatívneho rastu a prosíme aj my o trpezlivosť.

      Prvotná nedôvera k technológiám  zo strany mnohých pedagógov a k inej forme vyučovania sa „búra“ a prichádzajú prvé skúsenosti, radosť či nadšenie. Čo chcem ja ako riaditeľka školy hlavne vyzdvihnúť realizáciou online hodín, je dôležitý sociálny kontakt.

      Poskytujeme rôzne formy online vyučovania – vyučovacie hodiny, individuálne online konzultácie, pracujeme s rôznymi aplikáciami, realizujú sa  v mnohých prípadoch aj triednické hodiny. Pedagógovia poskytujú aj telefonické konzultácie. Veľmi dôležitá je aj práca asistentiek učiteľa so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré pomáhajú žiakom pri učení a to práve online formou!

      Skúsenosť, ktorú nadobúdajú pedagógovia, je dôležitá. Vyžiadala si ju doba a bude súčasťou ich profesionálnej výbavy.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA

     • 4. mája si rôznymi spomienkovými aktivitami každoročne pripomíname tragické úmrtie M. R. Štefánika. Obdobie prerušeného vyučovania nám zmenilo plány a krásne podujatie Deň Štefánika sme nemohli podľa našich predstáv realizovať. Situácii sme sa prispôsobili. Naďalej je vyhlásená výtvarná súťaž Memoriál M. R. Štefánika s témou Myjavské kopanice.

      Zapojili sme sa do aktivít mesta Lučenec ako je Štefánikova výzva umelecká a športová a položili sme aj venček pri Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci. Aktuálne doťahujeme estetizáciu vstupu do hlavnej budovy s tematikou Štefánika, o ktorú sa stará naša výtvarníčka Veronika Horváthová!

     • ŠTEFÁNIKOVA ŠPORTOVÁ VÝZVA

     • V rámci spomienkových aktivít pri príležitosti tragického úmrtia M. R. Štefánika sme sa zapojili do Štefánikovej športovej výzvy organizovanej mestom Lučenec.

      Ďakujeme všetkým našim žiakom, pani učiteľke Tuhárskej, pánom učiteľom Marekovi Pentkovi, Lukášovi Plešavskému a HC Lučenec, rodičom, ktorí túto športovú výzvu podporili.

      Ďakujeme našim bežcom: Ema Dolinková II.C, Michaela Osaďanová II.C, Natália Barcajová III.A, Lukáš Bízik III.A, Lukáš Juraštík III.A, Martin Jurina III.A, Tamarka Plašienková III.A, Adrian Polorecký III.A, Sofia Szmudová II.B, Amálka Drugdová II.B, Vivien Čemanová III.C, Emília Schedlingová III.C, Jakub Hrubík VIII.Š, Braňo Melicher VIII.Š, Teo Odzgan VIII.Š, Michal Kálmán VIII.Š, Marko Varga VII.Š, Alex Bódi VII.Š, Hugo Šustek VII.Š, Peter Talán VI.A!

     • ŠTEFÁNIKOVA UMELECKÁ VÝZVA

     • Čo poviete, milí priatelia, ako sa popasovali s umeleckou výzvou naši žiaci?

      Zapojili sme sa do podujatia Mesta Lučenec pri príležitosti Dňa Štefánika 4.5.2020 a zaslali sme práce našich žiakov.

      Ďakujeme N. Pápaiová I.A, P. Kurák I.A, T. Tóthová I.A, D. Žigo I.A, J. Čuvaj II.A, A. Marák II.B, L. Ternóczka II.B, E. Hrončeková II.B, L. Vógel II.B, M. Tóthová II.B, M. Filo II.B, S. Szmudová II.B, A. Miklóš II.B, A. Drugdová II.B, E. Bíroová II. B, R. Sojková II.B, S. Kurčík V.A, T. Kruteková VII.M, L. Tóthová VIII.A, T. Imreová VIII.Š.

     • POĎAKOVANIE!

     • Milé mamky, maminy, staré mamky, babky, posielame Vám aj my srdečný pozdrav ku Dňu matiek!

      Ďakujeme, že Vás máme!

     • PRERUŠENIE ČINNOSTI ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 28.4.2020 Vás informujeme, že do dištančného vzdelávania sa nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečované školskými klubmi detí. To znamená, že v činnosti nie je ŠKD a od 1. 5. 2020 nebudú zasielané úlohy ŠKD.

      V prípade otázok sú Vám pani vychovávateľky ŠKD k dispozícii utorky.

      Mgr.  Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • TERMÍNY, ORGANIZÁCIA A HODNOTENIE PRIJÍMANIA NA STREDNÉ ŠKOLY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

     • MŠVVaŠ SR dňa 29.4.2020 zverejnilo pokyny k procesu príjímania na 8. –ročné gymnázia a na stredné školy a učebné odbory.

      Dôležité:

      15.6.-30.6.2020 – prijímacie konanie na osemročné gymnáziá – bude riešené osobitným usmernením MŠVVaŠ SR

      Do 7.5.2020 – zverejnenie kritérií strednými školami

      Do 15.5.2020 – doručenie prihlášok základnou školou na stredné školy a učebné odbory

      Do 4.6.2020 – uchádzač alebo zákonný zástupca doručí do 4.6. potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení – odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo na adresu školy

      Do 19.6.2020 môže zákonný zástupca podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

      ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci informuje rodičov, že v súčinnosti kariérovej poradkyne, rodičov a žiakov sme už prihlášky skompletizovali a doručili na stredné školy.

      Prijímacie konanie v „klasickom“ formáte sa ruší a nahrádzajú ho kritériá a bodový systém. V tomto smere je potrebné sledovať stránky stredných škôl, ktoré kritériá zverejnia.

      Dôležité odkazy a tlačivá na stiahnutie:

      Prijímacie konanie na stredné školy.docx

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie