• ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY S POSTUPOM NA KRAJSKÉ KOLO

     • Súťaž bola rozdelená do dvoch oblastí. V teoreticko – praktickej časti s výrazným náskokom zvíťazila Dominika Burisová (IX. A) a postupuje do krajského kola. Pol bodu za tretím miestom skončila Nikoleta Doróková (IX. M).

      V projektovej časti obhajovali svoje práce Natália Šinková, Viktória Kalamárová a Patrícia Oravcová (všetky VIII. M). Obsadili prvé tri miesta. Natália  (1. miesto) a Viktória (2. miesto) postupujú do krajského kola.

      Dievčatá v teoreticko – praktickej časti pripravovala pani učiteľka Lenhartová, dievčatá pre projektovú časť pripravovala pani učiteľka Malčeková.

      Mgr. Viera Malčeková

     • VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

     • Vo voľbách do rady školy boli zvolení nasledovní zástupcovia:

      Za pedagogických zamestnancov:

      Jana Luptáková

      Mgr. Marek Pentka

      Za nepedagogických zamestnancov:

      Mgr. Slavka Adamove

      Za rodičov:

      Ing. Ladislav Huňavý

      Tomáš Jánošík BSC, MSc

      JUDr. Jozef Oravec

      Ing. Stanislav Vojtek

       

      Dokumentácia k voľbám do rady školy je prístupná na riaditeľstve školy.

      Ďakujeme za súčinnosť pri voľbách do rady školy triednym dôverníkom, rodičom a zamestnancom školy. 

      Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční 19.2.2020 (streda)  o 16.00 hod.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     • Na okresom kole nás reprezentovalo 6 žiakov piateho ročníka a 10 žiakov deviateho ročníka. Dostatočný počet bodov pre úspešné zvládnutie úloh olympiády získali traja chlapci – Damien Chovanec – 3. miesto, Ivan Káka – 5. miesto a Samir Faizi – 6. miesto (všetci z V. C). Z deviatakov ostal Ján Balkovský  (IX. M)jeden bod za hranicou úspešnosti. Žiakov pripravovali pani učiteľky Vreteničková (5. ročník) a Malčeková (9. ročník).

      Mgr. Viera Malčeková

     • ŠKOLSKÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

     • V školskom roku 2019/2020 sa žiaci pripravovali na Biblickú olympiádu čítaním knihy SZ Exodus, prorok Jonáš a NZ evanjelium podľa Jána.

      1. Kruteková Tamara, VII.M

      2. Rybár Tomáš Ján, VII.Š

      3. Káka Ivan, V.C

      4. Kamenský Šimon Peter, V.C

      5. Vargová Viktória,V.C

      6. Bystrianska Bianka,VI.M

      7. Nagy Adam, VI.M

      8. Bartková Ema,VIII.A

      9. Tóthová Laura, VIII.A

      10.Petrincová Veronika, VI.M

      11.Kuviková Zuzana, VIII.A

      Prví traja postupujú na dekanátne - okresné kolo. Ďakujem žiakom za aktívnú účasť na školskom kole Biblickej olympiády. 

                           Mgr. Jozef Juriga učiteľ NBK

     • NELLA NÁRODOVÁ POSTUPUJE NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V STREĽBE

     • 4.2.2020 sme sa zúčastnili Školských majstrovstiev kraja Banská Bystrica v streľbe zo vzduchovej zbrane Slavia - Zapu 30, kde nás reprezentovali naše dve žiacky. Ema Fungáčová IX.M skončila na 6. mieste. Emka nemala svoj deň a jej výkon svedčí o tom, že každý športovec sa učí vyhrávať zo svojich prehier. Ako pedagóg som na ňu veľmi hrdý a ďakujem jej za každý jeden výsledok pre našu školu. Nella Narodová VI.B nám vyhrala v kategórii ml. žiačke 3. miesto s výkonom 277 bodov. Nella Narodová postupuje na Majstrovstvá Slovenka. Dievčatám ďakujem a prajem veľa úspechov v streľbe. 

      Mgr. Marek Pentka

     • VEĽKÁ GRATULÁCIA HENRICHOVI ŠULEKOVI A PAVLOVI BARANOVI

     • Dňa 5.2.2020 sme sa zúčastnili na krajskom kolo v Technickej olympiáde na ZŠ J.G.Tajovského v Banskej Bystrici.

      Technická olympiáda bolo rozdelená na dve časti. Prvá časť bola teoretická, v ktorej žiaci písali test a druhá časť praktická, v ktorej sa žiaci popasovali s výrobou vtáčieho krmítka, podľa priloženého technického výkresu.

      Naši žiaci Henrich Šulek z IX.B a Pavol Baran z IX.M v konkurencii 10 najlepších dvojíc z nášho kraja tieto úlohy zvládli na výbornú a za domácou dvojicou sa umiestnili na vynikajúcom 2.mieste!

      Mgr. Michal Jóža, vyučujúci techniky

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     • VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY DO RADY ŠKOLY PRI ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA HALIČSKÁ CESTA 1191/8, 984 03  LUČENEC

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka Základnej školy M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8,  984 03  Lučenec vyhlasuje

      VOĽBY DO RADY ŠKOLY

      V súlade s § 24 ods. 16 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene o doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky a uvedené funkčné obdobie členov rady školy končí 23.2.2020.

      1.Legislatívne predpisy

      • Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      • Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
      • Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

      2. Ďalšie východiská z legislatívy:

      1. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy
      2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred termínom skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
      3. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
      4. Zloženie rady školy pri Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Počet oprávnených voličov:  619

      Počet členov rady školy: 11

      Zástupca pedagogických zamestnancov: 2 členovia

      Zástupca nepedagogických zamestnancov: 1 člen

      Zástupca z rodičov žiakov: 4 členovia

      Zástupca delegovaný zriaďovateľom školy: 4 členovia

      1. Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam kandidátov v abecednom poradí a je zabezpečený identifikačným znakom – pečiatkou.
      2. Na hlasovací lístok sú zaradení tí kandidáti, ktorí dali súhlas so zaradením na hlasovací lístok a poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov.
      3. Voliť môžu len oprávnení voliči v jednotlivých skupinách (pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú pracovnom pomere ku dňu volieb, rodičia žiakov základnej školy).
      4. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

      9.a Voľba zástupcu z radov rodičov:

      Rodičia hlasujú v rámci rodičovského združenia 6.2.2020 v jednotlivých triedach. Triedny učiteľ vydá rodičovi hlasovací lístok. Rodič podpíše prevzatie hlasovacieho lístka. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže rodič zakrúžkovať 1 kandidáta   bez rozdielu počtu detí v základnej škole. Hlasovací lístok vhodí do urny. Každá trieda má vlastnú urnu. Po odhlasovaní prinesie triedny dôverník urnu a prezenčnú listinu spolu s neprevzatými volebnými lístkami volebnej komisii na sekretariát školy. Prevzatie urny podpíše člen volebnej komisie pre rodičov.

      Doplňujúca voľba pre rodičov, ktorí sa nezúčastnili rodičovského združenia 6.2.2020, sa uskutoční 7.2.2020 od 7.00 – 8.30 v pavilóne A.

      9.b Voľba zástupcu z radov nepedagogických zamestnancov:

      Nepedagogickému zamestnancovi je vydaný hlasovací lístok, nepedagogický zamestnanec sa podpíše do prezenčnej listiny a hlasovací lístok vhodí do urny č. 2. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže nepedagogický zamestnanec zakrúžkovať 1 kandidáta.

      9.c Voľba zástupcu z radov pedagogických zamestnancov:

      Pedagogickému zamestnancovi je vydaný hlasovací lístok, pedagogický zamestnanec sa podpíše do prezenčnej listiny a hlasovací lístok vhodí do urny č. 1. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže pedagogický zamestnanec zakrúžkovať maximálne 2 kandidátov.

      1. Volebné komisie majú najmenej troch členov. Žiaden člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
      2. Člen volebnej komisie je písomne menovaný riaditeľom školy.
      3. Predseda volebnej komisie stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta.
      4. Volebná komisia zabezpečí, že vytlačené volebné lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny budú skartované v prítomnosti volebnej komisie.
      5. Po vykonaní volieb volebné komisie zrátajú odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov.
      6. Riešenie sporných otázok je v kompetencii volebnej komisie. 
      7. Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia volebnej komisie.
      8. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb do rady školy v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov v rade školy, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov.
      9. Zápisnica volebnej komisie obsahuje:
      • Označenie volieb
      • Termín konania volieb
      • Počet oprávnených voličov
      • Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali zoznam zvolených členov rady školy
      1. Do rady školy sú zvolení vo voľbách do rady školy tí zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov, ktorí získali vo voľbách najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve rozhodne žrebovaním za účasti riaditeľky školy.
      2. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ, na webovej stránke školy, na nástenke edupage a odovzdá zápisnice a prezenčné listiny  riaditeľke školy.
      3. Dokumentácia k voľbe do rady školy je archivovaná v základnej škole.
      4. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečí riaditeľ školy.
      5. Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy si členovia rady školy spomedzi sebe zvolia predsedu rady školy. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda rady školy. Prílohou k zápisnici  tvoria prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy. Zápisnicu a prezenčné listiny je predseda rady školy povinný do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi základnej školy.

      3.Harmonogram volieb do rady školy:

      1. Navrhovať kandidáta môže ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do rady školy. Termín predloženia návrhov je 29.1.2020.
      2. 22.1.2020 – zasadnutie rady rodičov, na ktorom požiada riaditeľka školy zástupcov rodičov o predloženie kandidátov do rady školy.
      3. Do 31.1.2020 – predloženie súhlasu s kandidatúrou za člena rady školy za rodičov, vrátane súhlasu s ochranou osobných údajov.
      4. 23.1.2020 – návrhy na kandidáta za člena do rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
      5. 24.1.2020 – doplňujúce návrhy na kandidátov (vychovávateľky ŠKD) a návrhy na kandidátov z nepedagogických zamestnancov.
      6. 3.2.2020 - 8.00 – 9.00 malá jazyková učebňa-  voľba do rady školy – pedagogickí zamestnanci
      7. 3.2.2020 – 9.00 – 9.30  V.B  – voľby do rady školy – nepedagogickí zamestnanci
      8. 6.2.2020 – 16.00 hod. – rodičovské združenie – voľba do rady školy – voľba zástupcov rodičov

      7.2.2020 – 7.00 – 8.00 – voľba do rady školy – voľba zástupcov rodičov

      1. Zasadnutie volebnej komisie za pedagogických zamestnancov 3.2.2020 9.00 hod. malá jazyková učebňa
      2. Zasadnutie volebnej komisie za nepedagogických zamestnancov 3.2.2020 9.30  - V.B trieda
      3. 7.2.2020 o 15.00 hod. učebňa kontinuálneho vzdelávania – zasadnutie volebnej komisie pre sčítanie hlasov za zástupcov rodičov
      4. 7.2.2020 zverejnenie výsledkov volieb do rady školy na webovej stránke školy.
      5.  O konaní potenciálneho druhého kola budú rodičia informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a edupage.
      6.  19.2.2020 16.00 hod.  – ustanovujúca rada školy, zvoláva riaditeľka školy

      4.VOLEBNÉ komisiE

      Volebná komisia pre voľbu do rady školy z pedagogických zamestnancov:

      PaedDr. Martina Pataiová, Mgr. Slavka Adamove, Mgr. Iveta Anderová

      Volebná komisia pre voľbu do rady školy za nepedagogických zamestnancov:

      Ing. Agnesa Setničková, Mgr. Stanislav Polomský, Mgr. Pavel Anderle

      Volebná komisia na sčítanie hlasov rodičov:

      Mgr. Slavka Adamove, Zdenka Kruteková,  Dana Andilová

      V Lučenci, Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ĎAKUJEME ZA I. POLROK 2019/2020

     • 31.1.2020 sme uzavreli 1. polrok školského roka 2019/2020. Náš deň bol bohatý na spoločné stretnutia. Pasovali sme našich prváčikov, boli neskutočne skvelí! Ďakujeme rodičom za to, že prišli medzi nás a mohli sme spoločne stráviť príjemné predpoludnie! Ďakujeme našim deviatakom a ich triednym učiteľkám za prípravu a realizáciu tejto tradičnej aktivity!

      Triedni učitelia zhodnotili prvý polrok v jednotlivých triedach, rozdali žiakom výpisy hodnotenia a klasifikácie ako aj pochvaly triednym učiteľom alebo riaditeľkou školy, spolu 222!

      A ocenili sme žiaka mesiaca december 2019. Triedne kolektívy navrhli žiakov s rôznymi dôvodmi, prečo si zaslúžia dostať od nás uznanie. Ďakujeme teda žiakom: Tomáš Ďuriš I.B, Lukáš Kamenský I.C, Karolína Koristeková II.A, Emma Bíroová II.B, Sofia Šuleková II.C, Michal Gondáš III.A, Marek Šulaj III.B, Mia Malovcová III.C, Alexandra Ličková IV.A, Katarína Huňavá IV.B, Sofia Yu IV.C, Adelka Lokšová V.A, Alex Serzödi V.B, Petra Procházková V.C, Karin Košíková VI.A, Lucas Leicher VI.B, Bianka Bystrianska VI.M, Branislav Uhrík VII.A, Martina Ľuptáková VII.M, Michaela Križanová VII.Š, Emil Lokša VIII.A, Petronela Hédlová VIII.Š, Hugo Ševčík VIII.M, Patrícia Gondášová IX.M, Petra Spodniaková IX.A, Adam Urda IX.B.

      Žiačkou mesiaca december sa stala Nelka Pápaiová z I.A triedy! Čím zaujala v hlasovaní členov školského parlamentu a zamestnancov školy?

      Nelka svojou ctižiadostivosťou a cieľavedomosťou je pozitívnym príkladom pre spolužiakov. Pravidelne sa pripravuje na vyučovací proces. Dosahuje výborné výchovno – vzdelávacie výsledky. Je kreatívna vo výtvarnom prejave. Jej písanky sú odrazom jej precíznosti a trpezlivosti, v ktorých  je veľmi úhľadné a vzorové písmo. Je priateľská, chápavá, tolerantná a veľmi empatická. S radosťou a nasadením rada pomáha nielen spolužiakom, pedagógom ale aj ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi, čoho dôkazom je aj jej účinkovanie v televíznej relácii „V siedmom nebi“, kde  spolu so svojimi blízkymi vysnívala sen  a zároveň sa podieľala na jeho uskutočnení. Pre rodinu s ťažko zdravotne chorým dieťaťom sa postarala o úpravu ich záhradky. Taktiež pripravila pre seniorov v Domove dôchodcov bohatú nádielku predvianočných darčekov.

      Ocenili sme 10 žiakov I. stupňa, ktorí sa v ŠKD zapojili do výtvarne súťaže Vedomostné ostrovy a prišli im za účasť krásne ceny!

      Blahoželáme!

      Ďakujeme všetkým za dnešok, za I. polrok 2019/2020 a žiakom prajeme pekné polročné prázdniny!

       

     • PASOVANIE PRVÁČIKOV - POZVÁNKA

     • Vážení rodičia, starí rodičia!

      Pozývame Vás na slávnostné pasovanie prváčikov, ktoré sa uskutoční 31.1.2020 (piatok) o 8.30 v telocvični našej základnej školy!

      Fotografovanie zabezpečuje Róbert Kozlok FOTOCOLOR STUDIO, sada fotografií z pasovania v cene 4€.

      Tešíme sa na Vás!

     • MIA A JEJ OCENENÁ PRÁCA V SÚŤAŽI OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

     • ŠKD je plný mladých talentovaných detí, ktoré reprezentujú našu školu a my sme radi, že môžeme s nimi pracovať. Jedným z týchto mladých talentov je aj Mia Malovcová z III.C, ktorá sa pod vedením p. vychovávateľky Zdenky Krutekovej zúčastnila okresnej súťaži “Ochranárik očami detí”, ktorej hlavnej témou boli čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Mia preukázala svoju šikovnosť a spomedzi všetkých žiakov okresných škôl sa umiestnila na krásnom druhom mieste. BLAHOŽELÁME!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie