• Usmernenie riaditeľky školy

     Platné od 5.12.2020

     Usmernenie RŠ vychádza z Manuálu MŠVVaŠ SR zo dňa 2.11.2020 pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021, Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19,

     Usmernenie RŠ je platné 5.12.2020 do odvolania resp. úpravy usmernení príslušnými orgánmi.

     Dňom 5.12.2020 vstupuje škola do oranžovej fázy.

     1 PZ je pozitívny, 4.C je v nariadenej 10 – dňovej karanténe. V nariadenej karanténe je 7 PZ.

     Zamestnanci sa podrobia PCR testu a riadia sa pokynmi RÚVZ v Lučenci a príslušnými obvodnými lekármi. Žiaci 4.C sa testom podrobovať nemusia. Trieda 4.C ostáva od 7.12. na dištančnom vzdelávaní.


     Informovanie:

     Riaditeľka školy zabezpečí informovanie prostredníctvom webovej stránky školy, rodičov žiakov cez triedneho učiteľa, zamestnancov školy telefonicky, mailovou komunikáciou.

     Zamestnanci

     Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosií rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno – vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s opatreniami UVZ SR.

     Zamestnanci školy si plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.

     Iné - sumár:

     • I. stupeň sa učí prezenčne, II. stupeň, 4.C sa účí dištančne.
     • Vyučovanie prebieha podľa upravených rozvrhov hodín.
     • Stravovanie prebieha podľa nastaveného harmonogramu;
     • V prevádzke je školský bufet
     • V prevádzke sú 2 automaty Rajo v pavilóne A;
     • Žiaci I.  stupňa nosia rúško povinne v exteriéri a v interiéri.
     • Prebieha ranný filter – meranie teploty, teplota sa meria aj zamestnancom a návštevám.
     • Do konca decembra sa nerealizujú školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky;
     • Od 1.10.2020 sa nerealizujú kultúrne, umelecké a tanečné aktivity napr. besiedky, akadémie, venčeky a pod.
     • Od 1.10.2020 do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť, od 12.10.2020 doučovanie, realizujeme jazykový kurz pre cudzincov;
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.
     • Hudobná výchova sa realizuje len teoreticky.
     • Telesná výchova: v čase priaznivého počasia budú telesné výchovy realizované v exteriéri zamerané na pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie; vyučujúci využívajú možnosti vychádzok, pohybových aktivít v rámci individuálnych športov a to na školských športoviskách, v mestskom parku, okolie školy; Podľa usmernenia OLP/8323/2020 sa rúška pri výkone športu nemusia nosiť;
     • V čase nepriaznivého počasia sa realizujú telesné výchovy v interiéri a zameriavajú sa na teoretickú činnosť (napr. oblasť olympionizmu, zdravého životného štýlu, pravidlá športových hier a športového správania a pod.). Pri týchto aktivitách nosia žiaci rúško. Pri pobyte vo voľnej prírode žiaci nemajú rúško, ak sú medzi žiakmi 2-metrové rozostupy.
     • Pracovné vyučovanie môžu vyučujúci využiť na činnosť v exteriéri, napr. starostlivosť o školský areál, v rámci regionálnej výchovy môžu ísť žiaci na vychádzku;
     • Na pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie sú zamerané aj veľké prestávky, resp. aj ďalšie prestávky, pričom nad žiakmi vykonáva dozor triedny učiteľ;
     • Vyučujúci pravidelne informujú žiakov, aby v prípade, ak žiak pociťuje nevoľnosť z dôvodu nosenia rúška, aby informoval vyučujúceho, ktorý následne žiakovi poskytne pomoc;
     • Školský klub ŠKD je v činnosti od  6.15 do 17.00 hod. Ranná družina – deti prichádzajú do svojich kmeňových tried, na chodbách vykonávajú dozor a organizujú chod družiny poverené pani vychovávateľky, upravená je činnosť ŠKD v popoludňajšej aktivite - žiaci sa nedelia do oddelení, ale sú v rámci svojich tried;
     • Rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy sa bude realizovať dištančnou formou.
     • Vstup cudzích osôb:

     Úradné hodiny od 1.9.2020: denne 7.00 - 15.00, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);

     Prevádzka školy od 5.12.2020

     1. Prezenčne sa učí I. stupeň, v činnosti je ŠKD a stravovanie v školskej jedálni

     2. Dištančne sa učí II. stupeň, do odvolania 4.C

     3. Rodičia žiakov I. ročníka môžu vstúpiť do budovy školy, dodržiavajú princíp ROR


     Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

     Zákonný zástupca

     1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo školy resp. ŠKD (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle ÚVZ SR)
     2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky.
     3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a ŠKD;
     4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizovane_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu o bezinfekčnosti.docx
     5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Potvrdenie_o_chorobe.docx
     6. Ďalšie povinnosti zákonného zástupcu:

     - V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 (označenie ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     - V prípade ochorenia na COVID 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka pri návrate do školy „Potvrdenie o chorobe“  vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     g. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný!

     h. Zákonný zástupca po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom oznámi škole, že je u jeho dieťaťa pododzrenie na ochorenie COVID 19.

     i. V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy

     j. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     k. Do areálu školy - s výnimkou zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka - rodičia nevstupujú. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len 1 zákonný zástupca dieťaťa 1. ročníka

     l. Žiaci 2. – 4. ročníka odchádzajú do tried sami, s rodičmi sa rozlúčia pri bráne školy.

     m. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

     Hygienické opatrenia

     V priestoroch školy dodržiavame princíp ROR

     • Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín
     • Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít
     • Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice

     Rúška nosia od 5.12.2020:

     • Žiaci I. stupňa nosia rúško povinne v exteriéri a v interiéri.
     • Žiaci 1.-4. ročníka so ŠVVP – autizmus a iné pervazívne ochorenia, sluchové postihnutie nemajú povinnosť nosiť rúška
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno – vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami.
     • Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s opatreniami UVZ SR.
     • Škola pre potreby zamestnancov a žiakov (v prípade straty, zabudnutia rúška) poskytuje rúška, rúška sa nachádzajú v každej zborovni, na sekretariáte, u informátora, v dielni školníka, miestnosti pre upratovačky a u vedúcej výdajnej školskej jedálne

     Opatrenie ÚVZ SR zo 14.10.2020 určuje, že rúško nenosia:

     • osoby v exteriérochmimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
     • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
     • žiaci so sluchovým postihnutím
     • osoby pri výkone športu
     • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
     • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
     • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

     Ďalšie opatrenia:

     • ranný filter – meranie teploty žiakom zamestnancom, meranie teploty cudzím osobám, zodpovedný informátor školy
     • Do areálu školy vstupujú žiaci 1.- 4. ročníka a rodičia žiakov I. ročníka z Ulice Szabóa, do budovy vstupuje so žiakom 1. ročníka iba jeden rodič
     • Do pavilónu A vstupujú žiaci nasledovne:

     Vstupné dvere cez šatňu – žiaci 1. a 3. ročníka

     Vstupné dvere vpravo – žiaci II. stupňa

     Vstupné dvere vľavo – žiaci 2.-4.ročníka

     • Pri vstupe si žiaci dezinfikujú ruky, zodpovední sú informátor školy, dozorkonajúci zamestnanci školy, dezinfekciu žiakov, ktorí navštevujú ŠKD zabezpečujú od 6.15 hod. pani vychovávateľky priamo pred triedami;
     • Počas vyučovacích hodín zabezpečuje vetranie príslušný vyučujúci.
     • Počas prestávok sa žiaci zdržujú v triedach.
     • Vetranie chodieb zabezpečujú upratovačky. Vetranie vo výdajnej školskej jedálni zabezpečuje vedúca výdajnej školskej jedálne, v zborovniach a v miestnostiach nepedagogických zamestnancov jednotliví zamestnanci, v zborovniach príslušní pedagogickí a odborní zamestnanci.
     1. Škola má zriadenú izolačnú miestnosť (prízemie hlavnej budovy), v prípade potreby aj miestnosti v podkroví hlavnej budovy (učebňa kontinuálneho vzdelávania)

     Dezinfekcia, upratovanie

     • V toaletách pravidelne dopĺňať mydlá a papierové utierky Z: J. Suja
     • Pravidelne dopĺňať dezinfekciu do dezinfekčných stojanov (hl. budova, prízemie pav. A, výdajná školská jedáleň) Z: P. Keszeg
     • Pravidelné dopĺňať papierové utierky a dezinfekciu v triedach Z: P. Keszeg, upratovačky
     • Dezinfekcia a upratovanie toaliet realizuje 3x denne
     • Zabezpečiť umývanie toaliet 2x počas dňa Z: upratovačky
     • Počas vyučovania čistenie madiel, lavičiek, kľučiek a ostatných dotykových plôch sa realizuje 2 x denne Z: upratovačky
     • 1x týždenne dezinfikovať kontaktné predmety – pracovné stoly, klávesnice, telefóny, myši a pod.  Z: upratovačky
     • Dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci sa uskutočňuje 1x denne Z: upratovačky
     • Priebežne sa dezinfikujú stoly v školskej jedálni po každom odstravovaní sa jednotlivých skupín žiakov, Z: službukonajúca upratovačka, vedúca výdajnej školskej jedálne
     • 1x denne sa dôkladne dezinfikujú lavice, stoličky, katedra
     • Smetné koše:

     -všetky koše majú odstránené vrchné uzávery Z: P. Pathó, upratovačky

     -zabezpečené sú smetné koše na odhadzovanie použitých rúšok – výdajná školská jedáleň, prízemie pavilónu A, prízemie hlavnej budovy

     • pravidelné vetranie chodieb počas celého dňa Z: upratovačky

     Stravovanie

     • Výdaj jedál sa uskutočňuje do 3 hodín od jeho prípravy;
     • Pokrmy alebo balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov;
     • Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú ani príbory;
     • Žiaci vstupujú do školskej jedálne s rúškami, vydenzifikujú si ruky a odchádzajú ku stolom, kde si skladajú rúška, následne pri odchode si rúška nasadzujú;
     • Vedúca výdajnej školskej jedálne zodpovedá za vetranie priestorov výdajnej školskej jedálne;
     • Upratovanie prebieha v režime, ako je uvedené vyššie;

     Podozrenie na ochorenie

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
     • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
     • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka žiak ZŠ nenavštevuje a do usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RTPCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.
     • Ak je výsledok:
      1. negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
      2. Pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia.
      3. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca nenavštevuje podozrivý pracovník školu a do usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RTPCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom, resp. upraveným spôsobom.
     • Ak je výsledok:
     1. negatívny, zamestnanec informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár, ktorí rozhodne o návrate do pracovného procesu.
     2. Pozitívny, zamestnanec informuje zamestnávateľa. Situáciu manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom (osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID 19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID 19, boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID 19 dlhšie ako 15 minút, mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID 19 napr. pri kašľaní, sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID 19 a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého) alebo zamestnancom školy: výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytne plnú súčinnosť RÚVZ.

     Pracovno – právne vzťahy

     • Zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a náplne práce.
     • Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v prípade žiaka, ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
      1. Sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
      2. Ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c Zákonníka práce
     • Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy – tzv. prekážka na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testovania alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom.
     • Po negatvínom výsledku testovania/usmernenia RÚVZ pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
     • Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy – uplatní tzv. prekážku na strane zamestnávateľa.
     • Po negatívnom výsledku testu zamestnanec pokračuje vo výkone činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

     Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

     • Vyučovací proces prebieha podľa upraveného rozvrhu;
     • Stravovanie prebieha podľa nastaveného harmonogramu;
     • Od 3.11.2020 je v prevádzke školský bufet v pavilóne A, ktorý sa riadi protiepidemiologickými opatreniami;
     • V prevádzke sú 2 automaty Rajo v pavilóne A;
     • Od 1.10.2020 nosia žiaci I. stupňa rúško v exteriéri pokiaľ nie sú od ostatných osôb vzdialení viac ako 2 metre;
     • Do konca decembra sa nerealizujú školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky;
     • Od 1.10.2020 sa nerealizujú kultúrne, umelecké a tanečné aktivity napr. besiedky, akadémie, venčeky a pod.
     • Od 1.10.2020 do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť;
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.
     • Hudobná výchova sa realizuje len teoreticky.
     • Telesná výchova: v čase priaznivého počasia budú telesné výchovy realizované v exteriéri zamerané na pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie; vyučujúci využívajú možnosti vychádzok, pohybových aktivít v rámci individuálnych športov a to na školských športoviskách, v mestskom parku; V čase nepriaznivého počasia sa realizujú telesné výchovy v interiéri a zameriavajú sa na teoretickú činnosť (napr. oblasť olympionizmu, zdravého životného štýlu a pod.). Pri týchto aktivitách nosia žiaci rúško. Pri pobyte vo voľnej prírode žiaci nemajú rúško, ak sú medzi žiakmi 2-metrové rozostupy.
     • Techniku, pracovné vyučovanie môžu vyučujúci využiť na činnosť v exteriéri, napr. starostlivosť o školský areál, v rámci regionálnej výchovy, etických výchov, triednických hodín môžu vyučujúci využiť možnosť vychádzok a navštíviť napr. múzeá;
     • Na pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie sú zamerané aj veľké prestávky, resp. aj ďalšie prestávky, pričom nad žiakmi vykonáva dozor triedny učiteľ;
     • Vyučujúci pravidelne informujú žiakov, aby v prípade, ak žiak pociťuje nevoľnosť z dôvodu nosenia rúška, aby informoval vyučujúceho, ktorý následne žiakovi poskytne pomoc;
     • Školský klub ŠKD je v činnosti od  6.15 do 17.00 hod. Ranná družina – deti prichádzajú do svojich kmeňových tried, na chodbách vykonávajú dozor a organizujú chod družiny poverené pani vychovávateľky
     • Poobedňajšie aktivity ŠKD sa realizujú v exteriéri, pri pohybových činnostiach v exteriéri

      

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie