• Vážení rodičia!

     Z dôvodu výskytu 1 pozitívneho žiaka II. stupňa prechádza škola od 26.10. - 2.11 2020 do oranžovej fázy.

     Ďakujeme, že nás informujete a konzultujete s triednymi učiteľmi a riaditeľkou školy všetko potrebné ohľadom výskytu či podozrenia z ochorenia COVID 19, ospravedlňovania neprítomnosti žiakov. Takto spoločne sa vieme usmerniť, odkonzultovať potrebné, ako aj upokojiť v náročnej individuálnej situácii, do ktorej sa dostanete.

     Usmernenie pre zákonných zástupcov:

     Prosíme rodičov, aby do školy neposielali dieťa choré, ale aby dieťa ostalo doma, kontaktovali v prípade ochorenia lekára.

     1. Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 4 Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx)
     2. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Potvrdenie o chorobe.docx
     3. Počet vydaných vyhlásení a potvrdení nie je limitovaný;
     4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľku školy 0911650189.
     5. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo RÚVZ. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené.
     6. Nová povinnosť:
     • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 (označenie ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     • V prípade ochorenia na COVID 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     • Je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka pri návrate do školy „Potvrdenie o chorobe“ Potvrdenie o chorobe.docx vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     Organizácia výchovno – vyučovacieho procesu:

     1. Rúško nosia žiaci I. povinne v interiéri a v exteriéri
     2. Rúško, ochranný štít nosia povinne všetci zamestnanci školy
     3. Výchovno – vyučovací proces - upravený, II. stupeň dištančne, I. stupeň - úprava rozvrhu hodín.
     4. od 19.10. - 30.10.2020 sa triednické hodiny neuskutočňujú.
     • v ďalších mesiacoch sa triednické hodiny budú realizovať každý nepárny týždeň

     5. Krúžková činnosť sa nerealizuje

     6. Doučovanie sa nerealizuje

     7. Telesná a športová výchova sa podľa počasia realizuje v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje riziko prenosu ochorenia (napr. prechádzky, strečing, správne držanie tela...). Na telesnej výchove sa môžu využívať aj teoretické formy vzdelávania (napr. pravidlá športových hier, fair play a športového správania, olympionizmus a pod.)

     8. Školy v prírode, výlety, exkurzie, výcviky, turistika sú zakázané.

     9. ŠKD je v prevádzke bez zmien

     10. Činnosť školského bufetu zatiaľ do 29.10.2020

     Ďalšie informácie priebežne zverejňujeme.

     Želáme všetkým pevné zdravie!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie