•  Usmernenie riaditeľky školy nosenie rúšok 

     Riaditeľka školy vydáva usmernenie na základe Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.9.2020 a na základe zápisnice RÚVZ v Lučenci zo dňa 11.9.2020 

     Povinnosť nosenia rúška v interiéri vyplýva zo zaradenia školy do jednotlivých fáz – zelenej, oranžovej, červenej.  

     1. Žiaci I. stupňa môžu a nemusia nosiť rúško v rámci výchovno – vyučovacieho procesu, toto rozhodnutie sa ponecháva na zákonných zástupcov. 
     2. Bod číslo 1 neplatí do 18.9.2020 na základe nariadenia RÚVZ v Lučenci, pretože škola sa nachádza v oranžovej fáze. V tejto súvislosti škola monitoruje situáciu a bude na základe výsledkov a pokynov RÚVZ Lučenec bod tohto opatrenia rušiť alebo ho bude upravovať, alebo bude platiť  naďalej pre žiakov I. stupňa. 
     3. Žiaci 2. stupňa sú povinní do 1.10.2020 nosiť v interiéri rúško. 
     4. Žiaci I. a II. stupňa nosia rúško pri presune do jedálne, v školskej jedálni (s výnimkou konzumácie jedla).   
     5. Povinnosť nosenia rúška nemajú žiaci s poruchou autistického spektra, s ťažkým a stredne ťažkým sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, pohybových aktivít v ŠKD.  Skupiny/oddelenia sa nesústreďujú na jednom mieste.
      Zamestnanci školy nosia v interiéri rúška/štíty povinne. Výnimkou sú zamestnanci v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú na pracovisku sami.  

     ÚVZ SR odporúča vo všeobecnosti vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.  

     Rodičom v súvislosti s usmernením a prijatými opatreniami je na konzultácie, otázky, dotazy k dispozícii riaditeľka školy na telefónnom čísle 0911650189. 

     V Lučenci 14.9.2020 

                                                                                              Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 


     Usmernenie riaditeľky školy

     platné od 10.9.2020

     Dňa 10.9.2020 nahlásila ZŠ informáciu RÚVZ v Lučenci a na základe pokynu RÚVZ prijíma nasledovné opatrenia a škola vstupuje do oranžovej fázy.

     Túto skutočnosť škola oznámila aj zriaďovateľovi Mestu Lučenec.

     COVID - podozrivý žiak III.B triedy, zákonný zástupca Covid - pozitívny;

     V domácej izolácii sú:

     Trieda III.B, 21 žiakov – 10.9.2020 postupne si žiakov vyzdvihnú rodičia zo školy, nie je v činnosti oddelenie ŠKD

     V domácej izolácii sú 3 pedagogickí zamestnanci

     Zákonní zástupcovia – sledujú zdravotný stav žiakov III.B, v prípade príznakov kontaktujú detského lekára;


     Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová prerušuje vyučovanie v 3.B triede na uvedené dni - 11.9., 14.9., 16.9., 17.9. a 18.9.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 a v súlade s Rozhodnutím ministra z 28.8.2020 a na základe usmernenia RÚVZ v Lučenci. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. Vyučovanie sa obnoví po rozhodnutí RÚVZ v Lučenci.

     ZŠ je v pravidelnom kontakte s dotknutými osobami ako aj s RÚVZ v Lučenci a zabezpečuje usmerňovanie žiakov, zamestnancov a rodičov školy.

     Naďalej platí:

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     Organizácia výchovno – vyučovacieho procesu:

     Na I. stupni sa učia celé triedy, žiaci sa nedelia do skupín, v činnosti je ŠKD triedy III.A a III.C sú v ŠKD ako celky

     Na II. stupni pokračuje výučba ako je naplánovaná;

     Do 14.9.2020 vrátane – 30´hodiny, od 16.9.2020 sa učí podľa rozvrhu – hodiny sú 45´

     Hygienické opatrenia:

     1. Ranný filter – meranie teploty žiakom a zamestnancom školy  pri vstupe do areálu školy iba z Ulice Szabóa od 6.15 – 8.00 V prípade, ak bude mať žiak zvýšenú teplotu, informujeme zákonného zástupcu, ktorý si dieťa vyzdvihne.
     2. Meranie teploty návštevám a kontrola dezinfekcie zabezpečuje informátor školy, p. Bunganič;
     3. Žiaci I. – 9. ročníka nosia rúška povinne v triede a pri presune do ŠJ, v ŠKD v exteriéri rúška nie sú povinné
     4. Zamestnanci nosia rúška alebo štíty povinne
     5. Žiaci sa sústreďujú vo svojich triedach, počas prestávok môžu ísť na toaletu,  na veľkú prestávku neodchádzajú na školský dvor;
     6. Všetci dodržiavajú – ROR – rúška – odstup – dezinfekcia rúk
     7. Vyučujúci – počas hodiny – zodpovedajú za vetrajú triedy a učebne, vedúca výdajnej školskej jedálne v priestoroch výdajnej školskej jedálne
     8. Upratovačky vetrajú – chodby, miestnosť pre upratovačky
     9. Vyučujúci zodpovedajú za pravidelné vetranie v zborovniach
     10. Školník/údržbár – vetrajú v priestoroch dielne
     11. J. Suja – zodpovedá za dopĺňanie mydiel a papierových utierok, kontrolu vykonáva do 7.30 ráno, v spolupráci s P. Keszegom nahlasuje riaditeľke školy stav dezinfekcie a požiadavky;
     12. P. Keszeg zodpovedá za dostatok rúšok – krabice s rúškami musia byť v každej zborovni, pri informátorovi školy
     13. P.Keszeg zodpovedá za funkčnosť dezifnekčných stojanov;

     Upratovanie:

     Zvýšená dezinfekcia priestorov školy:

     • Pri dezinfekcii nosia zamestnanci rukavice;
     • Nepoužívajú sa textilné uteráky;
     • Zmývanie 2 denne dezinfekčnými prostriedkami;
     • 2x denne dezinfekcia madiel zábradlí, lavičiek a všetkých dotykových plôch, kde sa zdržiavajú žiaci;
     • Smetné koše – naďalej bez krytov, povinné triedenie odpadu;

     Stravovanie

     • Do školskej jedálne prichádzajú  žiaci tak, ako je pripravené organizačné zabezpečenie stravovania, všetci žiaci a zamestnanci dodržiavajú tieto pokyny!
     • Do ŠJ vstupujú žiaci cez školský dvor a do jedálne vstupujú bočným vchodom.
     • Do ŠJ vstupujú žiaci s rúškami, jedlo odnášajú s rúškami, rúška si skladajú na čas stravovania
     • Pokrmy, príbory, taniere vydáva personál výdajnej školskej jedálne
     • Výdaj jedla sa uskutoční do 3 hodín od jeho prípravy, 11.30 – 14.00 hod.

     Riaditeľka školy informovala všetkých zamestnancov na operatívnych poradách dňa 10.9.2020 a vychovávateľky ŠKD 11.9.2020.

     Riaditeľka školy informovala zákonných zástupcov prostredníctvom webovej stránky a informácií na bráne školy.

     V Lučenci, 10.9.2020

                                                                                        Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie