Prenájom priestorov

Možnosti prenájmu

Základná škola ponúka na prenájom nebytové priestory – telocvičňu, multifunkčné ihrisko za účelom rôznych športových a kultúrnych aktivít a podujatí, resp. iné priestory (triedy, učebne) za účelom výchovno-vzdelávacích aktivít a tak isto je možné osadiť reklamné tabule na pozemku v správe školy po získaní súhlasného stanoviska Mesta Lučenec. Ohľadom termínu prenájmu je potrebné kontaktovať riaditeľku školy, ktorá poskytne bližšie informácie.

Cena za prenájom priestorov pozostáva z dvoch častí, z ceny za prenájom a z ceny za režijné náklady spojené s užívaním priestorov.

Ceny nájmu za nebytové priestory / bez cien služieb / sú kategorizované podľa účelu nájmu a druhu nebytového priestoru, resp. iných priestorov.

2. Kategórie účelu nájmu a sadzby cien :

 

 

Priestory-účel prenájmu:

cena

a)

služby – školský bufet

3,32€/1 hodinu

b)

športové - telocvičňa

3,32€/1 hodinu

c)

výchovno-vzdelávacie

3,32€/1 hodinu

d)

reklamné panely (v závislosti od účelu)

min.100,-€/1 rok

e1)

športové – multifunkčné ihrisko bez osvetlenia (vrátane réžie)

7,-€/1 hodinu

e2)

                                                    s osvetlením (vrátane réžie)  

8,-€/1 hodinu

-  nebyt. priestor a/,b/,c/: všetky priestory na účely prenájmu spolu s príslušenstvom – chodby, sociálne zariadenia, prístupová cesta

- nebyt. priestor e/: všetky priestory na účely prenájmu spolu s príslušenstvom – sociálne zariadenia, prístupová cesta

- cena za osadené reklamné panely sa odvíja aj od aktuálne platných zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

Cena služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa určí výpočtom energetika oprávneného na výpočet cien energií.

V prípade, že cena služieb nie je určená energetikom, cena sa stanovuje na sumu 6,68€/1 hod., za prenájom nebytových priestorov uvedených v čl.II bodu 2.b),c).

Riaditeľka školy môže rozhodnúť o úprave sadzieb cien za nájom a cien služieb spojených s užívaním nebytových priestorov podľa účelu nájmu, veľkosti reklamného panelu, vybavenia nebytového priestoru a iných aspektov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria