Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

PhDr. Želmíra Čepková

e-mail: cepkovazelka@gmail.com

telefón:  0908651579

Konzultačné hodiny:

utorky: 13:00 – 15:00 hod.

V prípade záujmu o individuálne konzultácie v iný termín, je potrebné kontaktovať PhDr. Želmíru Čepkovú telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Konzultácie s odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec, CŠPP Lučenec

Každý prvý utorok v mesiaci  13:00 – 15:00 hod.


Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník, ktorý je v zmysle organizačného poriadku ZŠ priamo podriadený riaditeľke ZŠ M.R.Štefánika. Podľa § 22 Zákona .č. 317/2009 Z.z. pedagogických a odborných zamestnancoch vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.

Od školského roku 2006/2007 pracuje na našej základnej škole ako školský špeciálny pedagóg PhDr. Čepková Želmíra. Snaží sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, ktoré majú zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s intelektovým nadaním, deťom so sociálne znevýhodneného prostredia.

Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou individuálnej integrácie – individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ.

Pôsobenie  školského  špeciálneho  pedagóga  vychádza  z práv dieťaťa  na prístupku vzdelaniu a k výchove a na základe platných zákonov a vyhlášok umožňuje vzdelanie zdravotne znevýhodneným žiakom osvojením si princípu rešpektovania individuality každého dieťaťa.

 

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi /individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení, správaní, so žiakmi s intelektovým nadaním.

 • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov), zabezpečenie odborného servisu
 • poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom
 • účasť pri riešeníosobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb žiakov
 • pomoc triednym učiteľom pri vypracovaní  IVVP  pre individuálne začlenených žiakov
 • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
 • účasť na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozo-rovať ich prácu na vyučovacej hodine, zabezpečenie sociálnej diagnostiky
 • sprostredkovanie pedagogických, psychologických, psychoterapeutických, sociálnych ,reedukačných služieb žiakom a zákonným zástupcom
 •  príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, výukové programy, didaktické pomôcky,cvičenia a pod.).
 • prednášková činnosť – interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti špeciálnej pedagogiky a výchovného poradenstva
 • konzultácia a spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských zariadení – CPPPaP, CŠPP  Lučenec
 • spolupráca s vedením ZŠ,  učiteľmi - usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
 • zakladanie, vedenie, triedenie a aktuálizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP
 • úzka spolupráca s kariérovou poradkyňou pri organizačnom zabezpečení Testovania 9 a umiestňovaní žiakov so ŠVVP na stredné školy
 • spolupráca pri organizovaní zápisu do 1.ročníka 

 

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na vyučovacej hodine alebo mimo triedy. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 

Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

Výhodou školy so školským špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria