Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

Mgr. Monika Zakovičová

 

e-mail: zakovicova@zsstefanikalc.sk

 

Konzultačné hodiny: kabinet odborných zamestnancov, pavilón A 1. poschodie,  streda  7:30 –   8:00 hod., 13:30 – 14:00 hod.

    


Kto je sociálny pedagóg?

 

Školský sociálny pedagóg je odborník, ktorý pôsobí priamo v prostredí školy, dostatočne dobre pozná školské prostredie (jeho klímu), pozná problémy, s ktorými sa stretávajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj pedagógovia a iní zamestnanci školy. Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. Na škole je preto, aby deťom, mládeži a ich rodinám s problémami pomohol. Spolu s ostatnými (učiteľmi, odbornými zamestnancami) sa pokúša vytvárať v škole priateľskú atmosféru a tým znížiť výskyt takých javov akými sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie.

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 do kategórie odborných zamestnancov začlenil aj sociálneho pedagóga. V § 24 sa uvádza: Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených  sociálno-patologickými  javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

 

Čo je náplňou práce sociálneho pedagóga?

 

- vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, so sociálne znevýhodneného prostredia,

zabezpečuje sociálny servis pre žiakov

- mapuje sociálno-patologické javy v škole

- venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (asociálne správanie),

- v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita,

- spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími a inými odborníkmi: sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP,

- spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

- vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,

- pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine. 


CHARTA PROTI ŠIKANOVANIU

1.Nebudeme tolerovať šikanovanie.

2.Budeme sa šikanovaním vážne zaoberať.

3.Keď budeme oznamovať šikanovanie, učitelia nás pozorne vypočujú.

4.Máme práve na to, aby sme cestovali do školy a zo školy bez toho, aby sme boli šikanovaní.

5.Nebudeme ostatných umlčovať, ani ponižovať.

6.Nebudeme ostatných posudzovať iba podľa vzhľadu.

7.Budeme uznávať druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru, alebo postihnutie.

8.Sme "škola, ktorá sa nebojí hovoriť" - šikanovanie je príliš vážna vec na to, aby sme ju neoznámili.

 

"Každý človek nesie v sebe pozitívne hodnoty. Skúsme v sebe prijať zákon kontradikcie, ktorý hovorí, že nedostatok niečoho pozitívneho znamená, že to pozitívne patrí k našej podstate. Hľadajme ju a pomáhajme ju hľadať aj žiakom."

Mgr. Dušana Bieleszová, rovesnícka mediátorka, In: Rovesnícka mediácia 2013


          

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

1.12.2017 - 30.11.2020

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria