Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

Mgr. Monika Zakovičová

 

e-mail: zakovicova@zsstefanikalc.sk

 

Konzultačné hodiny: kabinet odborných zamestnancov, pavilón A 1. poschodie,  streda  7:30 –   8:00 hod., 13:30 – 14:00 hod.

    


Kto je sociálny pedagóg?

 

Školský sociálny pedagóg je odborník, ktorý pôsobí priamo v prostredí školy, dostatočne dobre pozná školské prostredie (jeho klímu), pozná problémy, s ktorými sa stretávajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj pedagógovia a iní zamestnanci školy. Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. Na škole je preto, aby deťom, mládeži a ich rodinám s problémami pomohol. Spolu s ostatnými (učiteľmi, odbornými zamestnancami) sa pokúša vytvárať v škole priateľskú atmosféru a tým znížiť výskyt takých javov akými sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie.

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 do kategórie odborných zamestnancov začlenil aj sociálneho pedagóga. V § 24 sa uvádza: Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených  sociálno-patologickými  javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

 

Čo je náplňou práce sociálneho pedagóga?

 

- vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, so sociálne znevýhodneného prostredia,

zabezpečuje sociálny servis pre žiakov

- mapuje sociálno-patologické javy v škole

- venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (asociálne správanie),

- v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita,

- spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími a inými odborníkmi: sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP,

- spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

- vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,

- pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine. 

 

Cieľom je naučiť deti, mládež myslieť a riešiť problémy, rozvíjať ich city, záujmy, potreby, komunikovať s druhými ľuďmi a celkovo tvoriť pozitívne medziľudské vzťahy v prítomnosti aj v budúcnosti.  


          

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

1.12.2017 - 30.11.2020

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria