Školský psychológ

Školský psychológ

Mgr. Mariana Krupová

Email:  krupova@zsstefanikalc.sk

Konzultačné hodiny:  kabinet odborných zamestnancov pavilón A, 1. poschodie, štvrtok 7.30 – 8.00, 14.00 – 14.30


Služby školského psychológa

- vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ

- poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu ZŠ

- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, žiakom s problémami v učení, s poruchami správania

- poskytuje odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti, aplikácia humanistických princípov najmä do medziľudských vzťahov na školách

- orientačná diagnostika

- hlavné funkcie školského psychológa – preventívna, intervenčno diagnostická, poradenská, terapeutická

- podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov

- poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji

- navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúcej z pedagogického procesu

- zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP

- poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách

- pracuje najmä s prvkami systému, ktoré sú dysfunkčné, hlbšie analyzuje osobnosť, príčíny jej správania, mechanizmy jej činnosti a an základe toho ovplyvňuje a mení osobnosť

- aktívne prispieva k riešeniu problémov školy, zúčastňuje sa na rozvíjaní a inováciách výchovy a vzdelávania, vždy má však na zreteli žiaka a jeho optimálny vývin

     


"Preto je kvalitná a moderná škola tá, ktorá má školského psychológa!"

PhDr. Gabriela Herényiová PhD.


          

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

1.12.2017 - 30.11.2020

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria