Informácie pre rodičov

Oznamy

NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

 Tento výpis nie je verejnou listinou. 

 Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 


DOTÁCIA NA STRAVU PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY AŽ OD 1.9.2019

V súvislosti s avizovaným návrhom na poskytovaním dotácie na stravu Vás informujeme, že táto dotácia bude pre základné školy poskytovaná až od 1.9.2019.

Rozhodla o tom NR SR novelou zákona č.544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti  MPSVR s účinnosťou od 1. 1. 2019 v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

Vážení rodičia! Ďakujeme Vám za súčinnosť pri zisťovaní predbežného záujmu o stravovanie. V prípade ďalších informácií Vás budeme s týmito informáciami oboznamovať.


PRIHLASOVANIE NA STRAVOVANIE OD 1.1.2019

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec informuje zákonného zástupcu žiaka základnej školy o možnosti záväzného prihlásenia žiaka na stravovanie vo Výdajnej školskej jedálni pri ZŠ M. R. Štefánika od 1.1.2019, v prípade schválenia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V uvedenom zákone sa špecifikuje stravovanie žiaka základnej školy a to formou dotácie na stravnú jednotku vo výške 1,20 € na deň.

Žiaci 1. stupňa

Do 31.12.2018 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,16 € + režijné náklady (aktuálne  3,00 €/mesačne)

Od 1.1.2019 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,20 € (dotácia – za dni, kedy sa žiak zúčastnil vyučovacieho procesu)  + režijné náklady  (predpoklad 3,00 € - 5,00 € mesačne - hradí zákonný zástupca)

Žiaci 2. stupňa

Do 31.12.2018 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,22 € + režijné náklady (aktuálne 3,00 € mesačne)

Od 1.1.2019 stravná jednotka na deň na žiaka predstavuje sumu 1,20 € (dotácia)  + režijné náklady (predpoklad 3,00 € - 5,00 € € mesačne - hradí zákonný zástupca)

Dôležité! Zákonný zástupca od 1.1.2019 uhrádza svojmu dieťaťu stravu len vo výške režijných nákladov, v prípade dodržania nasledovných podmienok:

 1. Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému.
 2. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z obedu deň dopredu do 11.00 hod., v opačnom prípade žiakovi bude strava objednaná.
 3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy deň vopred do 11.00 hod., strava je objednaná. Aj v prípade, že zákonný zástupca si odoberie stravu v deň neprítomnosti, na žiaka sa nevzťahuje dotácia a zákonný zástupca si uvedený obed hradí sám v celej výške. 

 

Vážení rodičia!

Vaši triedni učitelia Vám rozdajú návratky s uvedenými informáciami. Prosíme Vás, v prípade, ak máte záujem o stravovanie od 1.1.2019, vyplňte návratku a odovzdajte ju triednemu učiteľovi do 20.11.2018.

Vaša súčinnosť je pre nás dôležitá, keďže sa na uvedenú zmenu v stravovaní potrebujeme včas aj v súčinnosti so zriaďovateľom pripraviť.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať sekretariát školy - Mgr. Slavku Adamove - telefónne číslo 047/4333648.


TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. ROČNIKA

V dňoch 24.-26.10.2018 sme realizovali Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Vyškolenými pedagógmi na našej škole sú Mgr. Zuzana Mészárosová a Mgr. Zuzana Fungáčová.

Každé dieťa získa certifikát s výsledkami, ktoré dosiahlo a odporučením minimálne piatich športov, na ktoré má dieťa predpoklady. Zároveň bude certifikát obsahovať zoznam športových kluboch v regióne. Testovanie legislatívne upravuje zákon o športe.


SMERNICA O ŠIKANOVANÍ

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 novelizovala Internú smernicu o šikanovaní:

Smernica o šikanovaní.pdf


30.10.2018 - JEDNORÁZOVÝ ŠTÁTNY SVIATOK A JESENNÉ PRÁZDNINY

Informujeme Vás, že 30.10.2018 schválila NR SR jednorázový štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. V tento deň nebude prebiehať vyučovanie.

Jesenné prázdniny sú v termíne od 31.10.- 4.11.2018.

Vyučovanie začína 5.11.2018 (pondelok).


EXKURZIE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Exkurzia VISEGRAD Poľsko – Bielorusko, 26.-29.9.2018, Z: Mgr. M. Porteleková, Mgr. E. Slížová, A. Hlivar

Jazykovo – geografická exkurzia Slovinsko/Chorvátsko, 21.-26.6.2019,  Z: Mgr. A. Matúšková, RNDr. E. Zenková PhD.

Geograficko – dejepisná exkurzia Bradlo – Košariská - Sereď, 9.ročník, 21.9.2018, Z: Mgr. M. Rajnáková, Mgr. E. Stieranková

Geograficko – dejepisná exkurzia Krakov, Pieniny 8.-9.ročník, 5/2019, Z: Mgr. M. Rajnáková, Mgr. E. Stieranková

Exkurzia Prešov - výrobňa hostií – pamiatky mesta, 4/2019, Z: Mgr. J. Juriga

Exkurzia Stredoveké hrady a kláštory Skalka, Beckov, 6.ročník, 5/2019,  Z: Mgr. J. Juriga, Mgr. E. Stieranková

Exkurzia B. Bystrica – Múzeum SNP, povstalecké obce Nemecká, Kalište - 9. ročník, 3/2019, Z: Mgr. M Rajnáková, Mgr. E. Stieranková

Exkurzia do planetária (Rimavská Sobota/Žiar nad Hronom),  Z: Mgr. J. Urbašík

Exkurzia Divín  - III.B a III.C, 9/2018, Z: Mgr. M. Karáseková

Exkurzia Planetárium Žiar nad Hronom - IV.B, IV.C, 10/2018, Z: PaedDr. I. Balázsová

Exkurzia Šomoška - III.A, 4/2019, Z: Mgr. I. Hašková

II.A , II.B,  II.C- exkurzia MÁLINEC - 3/2019 - Svetový deň vody, Z: vyučujúci II.ročníka

II.A , II.B,  II.C - exkurzia POLÍCHNO - čistenie Timravinho chodníčka, 4/2019, Z: vyučujúci II.ročníka

II.A , II.B,  II.C - exkurzia  VČELNICA: KOKAVA LIEŠNICA, 5/2019,  Z: Mgr. R. Tuhárska

I.A, I.B, I.C - vychádzky do blízkeho okolia v rámci RGV, Z: vyučujúci I. ročníka


RIADITEĽSKÉ VOĽNO 12.10.2018

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno dňa 12. 10. 2018 (piatok) z organizačných dôvodov – Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy.

Zároveň oznamuje, že v uvedený deň nebude v prevádzke školský klub detí. Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

Vyučovanie pokračuje 15.10.2018 (pondelok).

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


VZDELÁVACIE POUKAZY 2018

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2018 je 3,20 €/mesiac.

Žiak môže využiť vzdelávací poukaz aj na inej škole alebo v inom školskom zariadení, vrátane ZUŠ. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne.

Dôležité termíny

do 7.9.2018  - Vydanie vzdelávacích poukazov – každý žiak obdrží vzdelávací poukaz, informácia bude sprostredkovaná cez žiacku knižku.

Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz a žiak ho odovzdá príslušnému vedúcemu záujmového útvaru.

Do 24.9.2018 - Vedúci záujmového útvaru odovzdá vyzbierané vzdelávacie poukazy so zoznamom žiakov riaditeľke školy. Škola vzdelávacie poukazy zaeviduje a do 28. 9. 2018 odovzdá protokol zriaďovateľovi.

Upozorňujeme všetkých záujemcov o krúžky, že zúčastňovať sa jednotlivých krúžkov môže žiak aj bez vzdelávacích poukazov.


POPLATKY DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Vážení rodičia!

OZ Školák Lučenec na svojom zasadnutí 18.9.2017 schválilo nasledovné príspevky do fondu RZ.

1 dieťa 12€

2 deti 15€

3 deti 18€

4 deti 21€

5 detí 24€

Termíny zberu poplatkov sú: 18.9, 25.10, 30.11

Uhradiť poplatky je možné v hotovosti triednemu učiteľovi alebo na účet OZ Školák Lučenec SK7456000000006061537001 pričom v poznámke je potrebné uviesť meno dieťa a triedu.

ĎAKUJEME!


INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

Vážení rodičia!

Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

Bližšie informácie:

Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

§ 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

(5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO ŽIAKOM Z TOMÁŠOVIEC

MŠVVaŠ SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov schválilo návrh smernice MŠVVaŠ SR č. 7/2015 - R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva SR č. 9/2009 - R z 25.6.200í, ktorou sa určuje postup úhrady na dopravu žiakov ZŠ v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. 2. 2015.

Novelou smernica sa upravuje postup pri úhrade finančných prostriedkov na dopravné v prípade, ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu vlakom aj autobusom.

Cestovné doklady (lístky) vydané autobusovým prepravcom na účely preplatenia na dopravu žiaka žiadame zozbierať a predkladať do kancelárie ŠJ raz týždenne, prípadne raz mesačne ku koncu mesiaca. Žiadame dodržiavať termín odovzdávania lístkov pre včasné spracovanie a úhradu. Škola uhradí na základe cestovných dokladov (lístkov) náklady na dopravu žiaka na účet zákonného zástupcu.

Náklady na dopravu žiaka do školy a späť iným dopravným prostriedkom (napr. autom) sa uhradia zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára žiaka, že jeho stav mu neumožňuje cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami.

Zodpovedná: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


ZVONENIE

Časové rozpätie hodín a prestávok na I. stupni je nasledovné:

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 9:55-10:40

4. hodina 10:50-11:35

5. hodina 11:45-12:30

obedňajšia prestávka

6. hodina 13:15-14:00

Časové rozpätie hodín a prestávok na II. stupni je nasledovné:        

1. hodina:   8,00 - 8,45

2. hodina:   8,55 - 9,40

3. hodina:   9,55 - 10,40

4. hodina:  10,50 - 11,35

5. hodina:  11,45 - 12,30

6. hodina:  12,40 - 13,20

obedňajšia prestávka

7. hodina:  13,40 - 14,25


PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

Charakteristika nákazy

Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

Čo spôsobuje zavšivavenie?

Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

Ako sa možno nakaziť?

Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

Šíri sa hlavne:

 • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
 • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
 • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
 • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
 • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

Preventívne opatrenia

Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

Zdroj: Právny kuriér, január/2010


E-AKTOVKA

Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

www.eaktovka.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria