Spolupráca

Spolupráca s organizáciami a inštitúciami

SPOLOČNOSŤ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

V školskom roku 2014/2015 sme nadviazali spoluprácu pri šírení odkazu M. R. Štefánika so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Svojou prítomnosťou poctili Memoriál Milana Rastislava Štefánika Mgr. Jana Masaryková, 2. podpredsedníčka spoločnosti s manželom. Do budúcnosti plánujeme zintenzívniť spoluprácu o besedy či stretnutia škôl, ktoré nesú vo svojom názve meno Štefánika.

http://www.mrstefanik.sk/ 


CENTRUM PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE LUČENEC

Spolupráca s CPPPaP v Lučenci sa realizuje formou psychologickej, špeciálno – pedagogickej a sociálnej diagnostiky žiakov a poradenstvom, posudzovaním školskej zrelosti a spoluprácou pri zápise do 1. ročníka, psychoterapiami, realizáciou poradenských komunít pre žiakov školy, prevenciou sociálno – patologických javov, starostlivosťou o nadaných žiakov, konzultačnou činnosťou pre pedagógov a rodičov, spoluprácou pri vzdelávacích aktivitách a metodickou pomocou školám, spoluprácou pri profesijnej orientácii a voľbe povolania, pri zabezpečovaní tréningov zvládania agresivity, sebapoznania a zvládania záťažových situácií.

http://www.cpppap-lc.sk/


OBČIANSKE ZDRUŽENIE kRAJ

   

Spoluprácu sme nadviazali v školskom roku 2014/2015 formou Včelárskeho krúžku pre žiakov a organizovaním besied, tvorivých dielní, účasťou pedagógov na vzdelávacích podujatiach občianskeho združenia či podporou vzájomných aktivít. Spoločnými aktivitami sme sa zaradili medzi prvé Včelie školy na Slovensku.

http://kraj.sk/


STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA LUČENEC

Prijali sme spoluprácu so SZŠ v Lučenci a od školského roku 2011/2012 oficiálne realizujeme Projekt zdravotnej výchovy. Študenti SZŠ odovzdávajú svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti našim žiakom v rámci zdravotníckých krúžkov na 1. a 2. stupni, ktoré vedú PhDr. Ž. Čepková a Mgr. A. Lenhartová a zúčastňujú sa rôznych aktivít školy, kde učia našich žiakov potrebné praktické zručnosti. Veľmi úzku spoluprácu máme i s Červeným krížom v Lučenci. Naši pedagógovia sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít a každoročne  Súťaže hliadok mladých zdravotníkov.

http://www.szslucnalc.sk/  


ZDRUŽENIE PEDAGÓGOV ZO ŠKÔL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

ZŠ M. R. Štefánika sa stala certifikovaným členom Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v školskom roku 2013/14. Aby sme získali certifikát museli sme splniť niekoľko podmienok združenia. Po splnení týchto podmienok prebehla akreditácia. Sprievodným programom akreditácie bolo stavanie mája a tvorivé dielne v triedach prvého stupňa v školskom roku 2012/2013. Akreditovali nás riaditeľ združenia Mgr. René Kováčik a PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Jednou z podmienok členstva v združení, o ktoré sa svojím zanietením pričinila pani učiteľka PaedDr. Svetlana Gabľasová PhD.,  bolo aj vytvorenie regionálnej učebne, ktorá otvorila svoje dvere žiakom našej školy do združenia. Veľkým prínosom PaedDr. Svetlany Gabľasovej PhD. je aj vytvorenie Učebne regionálnej výchovy, ktorá sa nachádza v Elokovanom pracovisku školy na Ul. Dekréta Matejovie.

Na našej škole sa regionálna výchova učí na prvom stupni v prvom a druhom ročníku ako samostatný predmet a v treťom a štvrtom ročníku je to súčasť prierezovej témy vlastivedy. Na II. stupni sa regionálna výchova učí ako prierezová tematika v rámci rôznych predmetov.

Cieľom je ukázať a oboznámiť žiakov nielen s naším regionálnym bohatstvom a tradíciami, ale od útleho veku im vštepovať hrdosť našej kultúry  a národne povedomie. Žiaci sa veľmi radi učia tento predmet a regionálnu učebňu navštevujú veľmi často, aby sa stretli s predmetmi, ktoré už v dnešnej dobe nie sú také typické  ako to bolo kedysi. Naši učitelia sa zúčastňujú aj konferencií s regionálnou tematikou a žiaci sa už po druhýkrát 7. 10. 2014 zúčastnili súťažnej prehliadky škôl s regionálnou tematikou – Regionálne pexeso.

http://www.regioskola.sk/


HOCKEY CLUB LUČENEC

http://www.hclucenec.sk/  


METODICKO - PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci vzdelávacích aktivít MPC, účasť školy na projektoch MPC a realizácia vzdelávaní v Učebni kontinuálneho vzdelávania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria