• SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

   • Milí priatelia,

    vstúpte s nami do ZÁH(R)ADY UMENÍ!

    Bol to krásny zážitok!

    Za fotografie ďakujeme pánovi Róbertovi Kozlokovi.

   • 95. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLIČKY - ĎAKUJEME!

   • Sme hrdí na všetkých, ktorí tvoria srdce školičky: naši úžasní žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci, kolegovia na dôchodku, naši skvelí rodičia, starí rodičia, spolupracovníci, absolventi a priatelia školy!

    13.10.2023 sme si Slávnostnou akadémiou pripomenuli 95. výročie založenia našej ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. ĎAKUJEME! Bol to krásny zážitok a silné emócie! Bol to sviatok našej komunity!

    Cítime nesmiernu hrdosť a vďačnosť!

    Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • ZÁH(R)ADA UMENÍ

  • ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci oslavuje 95. výročie založenia školy. V týchto  jesenných dňoch si pripomíname jej prvé otvorenie brán i prvé zazvonenie. Počas 95 rokov prešla škola mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a nášho regiónu si vždy dokázala zastať svoje pevné miesto medzi okolitými základnými školami. Vedenie školy sa  rozhodlo osláviť výročie vo veľkolepom štýle a v piatok 13.10. 2023 pripravilo v kine Apollo impozantné podujatie, na ktoré prijal pozvanie aj viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík. Škola sa obliekla do slávnostných šiat, sálu zaplnilo množstvo pedagogických a nepedagogických pracovníkov, pozvaných hostí, žiakov a v neposlednom rade mnoho rodičov a priateľov školy. Slávnostná akadémia bola  dôstojným uctením si 95 narodenín školy.

   Pani riaditeľka základnej školy, Mgr. Gabriela Aláčová, otvorila slávnosť vrúcnym príhovorom. Spomenula v ňom históriu školy, premostila do súčasnosti a nevynechala ani vízie, plány do budúcnosti. ZŠ M. R. Štefánika je bezpečným miestom pre všetky deti, prostredím, v ktorom z detí vyrastajú úspešní  a sebavedomí mladí ľudia.

   Akadémia sa niesla v duchu vznešeného názvu „Záh(r)ada umení“. Podujatie bol ukážkou toho, že aj napriek tomu, že škola oslavuje 95 narodeniny, je stále duchom mladá. V programe sa snúbila naša  minulosť s prvkami ľudovej slovesnosti s prítomnosťou a s rytmom súčasného moderného života. Žiaci predviedli hudobné, tanečné, spevácke, recitačné nadanie a výborné pohybové danosti. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí svojich žiakov pripravovali a vytvorili spoločne pestrofarebnú „ Záh(r)adu umení“.

   Súčasťou programu bolo aj uctenie si niektorých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vybraných osobností. Ocenení boli: Mgr. Svetlana Síthová, Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. Mária Gallová, PaedDr. Svetlana Tokárová PhD, Mgr. Viera Malčeková, Lenka Rusnáková, Mgr. Radka Findrová, Mgr. Slavka Adamove, Anna Segečová.

   Škola je miesto, kde deti prechádzajú svojou dynamickou premenou, kde sa pestuje ich výchova a formuje charakter. Preto jej zaželajme k narodeninám úspechy na ceste rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach a ešte mnoho a mnoho rokov.

   Mgr. Erika Molnárová

   • OCENILI SME OSOBNOSTI
   • Na Slávnostnej akadémii pri príležitosti 95. výročia založenia školy sme 13.10.2023 ocenili osobnosti, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje a taktiež osobnosti z radov zamestnancov školy!

    Morálne oceňovanie je našou súčasťou! Ocenení reprezentujú hodnotové nastavenie našej školy a my vyjadrujeme poďakovanie za kvalitatívny rozvoj školy v rôznych oblastiach, odbornosť, rozvoj žiackeho potenciálu, spoluprácu či zodpovedný a tvorivý prístup v práci!

    Medzi ocenených patrili:

    Mgr. Svetlana Síthová – riaditeľka Sekcie formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je pre nás príkladom človeka, ktorý do svojej práce vkladá odbornosť a prepája ju svojím srdcom. Toto srdce patrí podpore všetkých detí.  Ocenenie Mgr. Svetlane Síthovej patrí za prínos v rozvoj inkluzívneho vzdelávania na Slovensku!

    Mgr. Dušana Bieleszová – renomovaná školská a rovesnícka mediátorka; So školou spolupracuje pri realizácii rovesníckej mediácie a podieľa sa na tvorbe klímy tried ako aj pedagogického zboru. Ceníme si jej odborné kvality, ľudský otvorený prístup a dlhoročnú podporu škole!

    Mgr. Mária Gallová – je podpredsedníčkou správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom. Ceníme si jej široký rozhľad o Štefánikovi a jej celoživotné pôsobenie v šírení odkazu M. R. Štefánika, za ktoré oceňujeme Mgr. Máriu Gallovú aj my. Ďakujeme za dlhoročnú úzku spoluprácu so školou a s mestom Lučenec!

    PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je učiteľkou 1. stupňa. Ocenenie patrí za rozvoj kvality výchovno-vyučovacieho procesu na I. stupni, rozvoj regionálnej výchovy a inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní.

    Mgr. Viera Malčeková - na  škole pôsobí od školského roka 2004/2005, je učiteľkou matematiky a biológie. Ocenenie jej patrí za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj prírodovedného vzdelávania na škole a podporu talentovaných žiakov.

    Lenka Rusnáková – na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je vychovávateľkou ŠKD. Ocenenie jej patrí za rozvoj kvality činnosti školského klubu detí.

    Mgr. Radka Findrová  na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je pedagogickou asistentkou. Bola prvou asistentkou učiteľa na škole a ocenenie jej patrí za prínos v rozvoji inklúzie na škole.

    Mgr. Slavka Adamove - so školou spolupracuje školského roka 2007/2008 a ocenenie jej patrí za rozvoj školy v ekonomickom riadení a v oblasti personalistiky a za dlhoročnú aktívnu prácu v rade školy, v rade rodičov a v Hokejovom klube Lučenec, s ktorým škola úzko spolupracuje.

    Anna Segečová - na škole pôsobí od školského roka 1997/1998 ako nepedagogická zamestnankyňa – pani upratovačka. Ocenenie jej patrí za dlhoročný zodpovedný  prístup v práci. Na škole si ceníme jej ústretovosť, praktické skúsenosti, usilovnosť a tvorivosť.

     Srdečne blahoželáme!

     

   • OCENENIA A BLAHOŽELANIA PRI PRÍLEŽITOSTI 95. VÝROČIA
   •  

    SPOLOČNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA SO SÍDLOM V BREZOVEJ POD BRADLOM

       


    ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA, INŠPEKČNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA


    JARMILA ŽARNOVIČANOVÁ A EVA LELEKOVÁ, KOLEGYNE NA DÔCHODKU


    SPŠS O. WINKLERA, LUČENEC


    GYMNÁZIUM B. S. TIMRAVY, LUČENEC

   • ŽIACI SVOJEJ ŠKOLE
   • V školskom roku 2023/2024 oslavuje naša škola krásne výročie – 95 rokov. Na našej škole, i napriek toľkým rokom, skrášľujeme a vytvárame moderné prostredie. Aj školský parlament vníma inovácie ako dôležitý pilier súčasnosti.

    Dôkazom kvality našej školy sú jej žiaci, ktorí vyhrávajú súťaže, olympiády a aktívne sa aj pomocou školského parlamentu zapájajú do chodu  školy. Spolupodieľame sa na rôznych zmenách a organizujeme rôzne aktivity pre našich spolužiakov.

    K sviatku by som sa v mene všetkých žiakov chcel poďakovať zamestnancom za ich prácu a všetko, čo robia pre nás, žiakov. Spolu tvoríme školu, ktorá je pre mnohých miestom, kde sa môžu inspirovať, angažovať, a kde dostávajú kvalitné vzdelanie. Z celého srdca prajem našej škole, aby tu bola pre všetky deti a aby bola úspešná!

      Alex Serzödi, predseda školského parlamentu


    Milá naša škola!

    Prajeme Ti všetko najlepšie k Tvojim 95. narodeninám. Želáme Ti, aby si mala do budúcich rokov veľa šikovných, talentovaných a usilovných  žiakov. Sme radi, že sem chodíme do školy, lebo tu máme veľa dobrých kamarátov, fantastických učiteľov a vychovávateľov. Naše super tety kuchárky nám varia skvelé dobroty a tety upratovačky, vždy po nás upratujú neporiadok v triede. Páči sa nám, že tu máme rôzne aktivity, že sa máme kde učiť, hrať a športovať. V našej triede je super a tešíme sa do tretieho ročníka. No najviac sa už tešíme na prázdniny. Prajeme Ti všetko najlepšie!

    Kolektív žiakov III.B s triednou učiteľkou PaedDr. Svetlanou Tokárovou, PhD.


    Milá školička!

    K Tvojim narodeninám Ti prajeme, aby si zvládla nových žiakov. Tiež Ti prajeme, aby si rozdávala ďalej svoju múdrosť. Prajeme Ti ešte, aby boli všetky deti také šťastné, ako my.

    Tvoja III.C s triednym učiteľom Mgr. Petrom Klejom


    Naša milá školička!

    Ďakujeme, že si nás naučila všetky potrebné veci a slušne sa správať, že si nás naučila kresliť, počítať a písať. Dala si nám odvahu, disciplínu a dobré základy pre pekný život. Radi do teba chodíme a každé prázdniny nám chýbaš. Našli sme si v Tebe veľa kamarátov, pomohla si nám vytvoriť si veľa dobrých priateľstiev. Je tu dosť zábavy a srandy. Si ako naša druhá  mama.

    Ďakujeme, naša milá školička!

    Tvoja VI.A s triednou učiteľkou Mgr. Renátou Vreteničkovou


    Blahoželanie jubilantke

    Škola naša zlatá, milá toľko si nás naučila.
    Želáme Ti k Tvojmu sviatku, dobrých žiakov na oplátku.
    Učitelia a nik iný, dávajú Ti roky sily.
    Pamätáš si smiech i slzy, to patrí vždy i k hrdosti.

    Maj vždy dvere otvorené, budeme sa cítiť skvele,
    do lavíc si zasadneme, na tabuľu zrak uprieme.
    Slovesá či rovnice, písomky aj stupnice,
    každý si tu nájde svoje a po rokoch si sám povie:

    Vďaka škola, vďaka veľká, ty si dobrá učiteľka!

    VIII.C s triednou učiteľkou Mgr. Marianou Kováčovou Korimčákovou


    Táto škola je čarovná sama o sebe. Je to výborná škola! Sme jeden kolektív a nikdy sa nenudíme. Sem-tam máme nejaký problém, ale vždy ho vyriešime. Máme tu milých učiteľov a výbornú pani riaditeľku. Na zážitky z tejto školy nikdy nezabudnem.

    Sara Laššáková, žiačka VIII.B triedy


    Táto škola veľa pre mňa znamená, veľa ma tu naučili a som im za to vďačná. Cítim sa tu dobre, mám tu veľa kamarátov. Som veľmi rada, že som spoznala našu Štefáničku, je to najlepšia škola, akú som spoznala.

    Margita Radičová, žiačka IX.B triedy

   • ĎAKUJEME ZA PODPORU!
   • Za podporu a spoluprácu pri realizácii osláv 95. výročia ďakujeme:

    OZ ŠKOLÁK LUČENEC

    SPODSTAV, s.r.o.

    Reštaurácia Hviezda

    FOTOCOLOR Studio - Róbert Kozlok

    Moja srdcovka

    Maggie ´s cake

    Tomáš Rubint

    Mária Malčeková

    Jaroslav Serzödi

    a ďalší priatelia školy

     

   • ŽIACI SVOJEJ ŠKOLE
   • Laura Ternóczka, VI.C

    Adam Očenáš, VI.C

    Adela Lokšová, IX.A

    Ján Kyzek, V.A

   • ŠTEFÁNIČKA
   • Školský svet plný vedomostí, snov

    a spoločných zážitkov.

    Chodby a dvere otvárajú sa pred nami,

    odhaľujú svet, čo sa rozrastá vnútri nás samých.

     

    V triedach priateľské putá silné,

    kamarátstva neobvyklé.

    Pomoc a podpora vzájomná,

    rodinná atmosféra,

    dôvera.

     

    Každý predmet príbehom novým sa stáva,

    vedomosti odkryté, každý z nás vstrebáva.

    Čítanie z kníh otvára nám dvere fantázie,

    rozprávky, povesti i reálie.

    Učitelia s láskou nás vedú, povzbudzujú našu dušu

    a myslenie kultivujú.

     

    Laboratóriá, učebne tajomstvá nových svetov odhaľujú,

    obzory rozširujú, nápady kumulujú.

    Tvorivosť, talent a schopnosti

    v sebe objavujeme,

    občas nepatrične komentujeme.

     

    Na ihriskách, športoviskách odhodlanie do súbojov vkladáme,

    víťazstvá oslavujeme, prekážky prekonávame,

    spoločne rastieme

    a v seba veríme.

     

    Keď posledné zvonenie oznamuje koniec hodín,

    spomienky v nás ostávajú.

    Škola, miesto, kde snívanie sa stretá s realitou,

    s každou chvíľkou prežitou,

    vzďaľujeme sa od detských čias

    a žneme úrodu zasiatu v nás.

     

    Mgr. Zita Kubičeková

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie