• Možnosti prenájmu

    • Základná škola M.R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98403  Lučenec

     Kalkulačný list

     pre prenájom nebytových priestorov: telocvične a malej telocvične

     účinný od 1.1.2023

     Nebytové priestory v správe Základnej školy M.R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec:

     Telocvičňa o celkovej výmere 186,8 m2 nachádzajúca sa v priestore budovy Základnej školy M.R. Štefánika 1191/8, Lučenec na parcele č. 4013 súpisné číslo 1191 zapísanej v katastrálnom území Lučenec – LV č. 8087 vo vlastníctve zriaďovateľa základnej školy Mesta Lučenec

     Malá telocvičňa o celkovej výmere 57,8 m2 nachádzajúca sa v priestore budovy Základnej školy M.R. Štefánika 1191/8, Lučenec na parcele č. 4013 súpisné číslo 1191 zapísanej v katastrálnom území Lučenec – LV č. 8087 vo vlastníctve zriaďovateľa základnej školy Mesta Lučenec

     Multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v areáli Základnej školy M.R. Štefánika 1191/8, Lučenec na parcele č. 4028/1 súpisné číslo 1191 zapísanej v katastrálnom území Lučenec – LV č. 8087 vo vlastníctve zriaďovateľa základnej školy Mesta Lučenec

     Účel prenájmu:

     Uvedené nebytové priestory sa budú potencionálnymi nájomca využívať za účelom športových, vzdelávacích a iných aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju fyzického a duševného zdravia spoločnosti.

     Cena prenájmu nebytových uvedených priestorov:

     Cena prenájmu sa stanovuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

     Telocvičňa o celkovej výmere 186,8 m2 – cena prenájmu sa stanovuje na 10€ na hodinu pričom uvedená cena obsahuje aj spotrebu energií.

     Malá telocvičňa o celkovej výmere 57,8 m2 - cena prenájmu sa stanovuje na 5€ na hodinu pričom uvedená cena obsahuje aj spotrebu energií.

     Multifunkčné ihrisko – cena prenájmu sa stanovuje na 7€ na hodinu pričom uvedená cena obsahuje aj spotrebu energií.

     • Výška mesačného prenájmu nebytových priestorov sa určuje na základe vzájomne odsúhlaseného počtu hodín, ktoré nájomca reálne v danom mesiaci využil.

     • Výšku mesačného prenájmu uhrádza nájomca bezhotovostným prevodom na príjmový účet prenajímateľa číslo IBAN: SK30 7500 0000 0040 2938 2610 vedený v ČSOB a.s. Lučenec.

     V Lučenci, dňa 2.1.2023

     Mgr. Gabriela Aláčová

                                                                              riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie