• Možnosti prenájmu

    • Základná škola ponúka na prenájom nebytové priestory – telocvičňu, multifunkčné ihrisko za účelom rôznych športových a kultúrnych aktivít a podujatí, resp. iné priestory (triedy, učebne) za účelom výchovno-vzdelávacích aktivít a tak isto je možné osadiť reklamné tabule na pozemku v správe školy po získaní súhlasného stanoviska Mesta Lučenec. Ohľadom termínu prenájmu je potrebné kontaktovať riaditeľku školy, ktorá poskytne bližšie informácie.

     Cena za prenájom priestorov pozostáva z dvoch častí, z ceny za prenájom a z ceny za režijné náklady spojené s užívaním priestorov.

     Ceny nájmu za nebytové priestory / bez cien služieb / sú kategorizované podľa účelu nájmu a druhu nebytového priestoru, resp. iných priestorov.

     2. Kategórie účelu nájmu a sadzby cien :

      

      

     Priestory-účel prenájmu:

     cena

     a)

     služby – školský bufet

     3,32€/1 hodinu

     b)

     športové - telocvičňa

     3,32€/1 hodinu

     c)

     výchovno-vzdelávacie

     3,32€/1 hodinu

     d)

     reklamné panely (v závislosti od účelu)

     min.100,-€/1 rok

     e1)

     športové – multifunkčné ihrisko bez osvetlenia (vrátane réžie)

     7,-€/1 hodinu

     e2)

                                                         s osvetlením (vrátane réžie)  

     8,-€/1 hodinu

     -  nebyt. priestor a/,b/,c/: všetky priestory na účely prenájmu spolu s príslušenstvom – chodby, sociálne zariadenia, prístupová cesta

     - nebyt. priestor e/: všetky priestory na účely prenájmu spolu s príslušenstvom – sociálne zariadenia, prístupová cesta

     - cena za osadené reklamné panely sa odvíja aj od aktuálne platných zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

     Cena služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa určí výpočtom energetika oprávneného na výpočet cien energií.

     V prípade, že cena služieb nie je určená energetikom, cena sa stanovuje na sumu 6,68€/1 hod., za prenájom nebytových priestorov uvedených v čl.II bodu 2.b),c).

     Riaditeľka školy môže rozhodnúť o úprave sadzieb cien za nájom a cien služieb spojených s užívaním nebytových priestorov podľa účelu nájmu, veľkosti reklamného panelu, vybavenia nebytového priestoru a iných aspektov.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie