• Školský špeciálny pedagóg

    • PhDr. Želmíra Čepková

     e-mail: cepkova@zsstefanikalc.sk

     telefón:  0908651579

     Konzultačné hodiny:

     pondelok - piatok 7.00 - 8.00 hod.

     V prípade záujmu o individuálne konzultácie v iný termín, je potrebné kontaktovať PhDr. Želmíru Čepkovú telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

     Konzultácie s odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec, CŠPP Lučenec

     Každý prvý utorok v mesiaci  13:00 – 15:00 hod.


     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník, ktorý je v zmysle organizačného poriadku ZŠ priamo podriadený riaditeľke ZŠ M.R.Štefánika. Podľa § 22 Zákona .č. 317/2009 Z.z. pedagogických a odborných zamestnancoch vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Od školského roku 2006/2007 pracuje na našej základnej škole ako školský špeciálny pedagóg PhDr. Čepková Želmíra. Snaží sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, ktoré majú zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s intelektovým nadaním, deťom so sociálne znevýhodneného prostredia.

     Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou individuálnej integrácie – individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ.

     Pôsobenie  školského  špeciálneho  pedagóga  vychádza  z práv dieťaťa  na prístupku vzdelaniu a k výchove a na základe platných zákonov a vyhlášok umožňuje vzdelanie zdravotne znevýhodneným žiakom osvojením si princípu rešpektovania individuality každého dieťaťa.

      

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi /individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení, správaní, so žiakmi s intelektovým nadaním.

     • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov), zabezpečenie odborného servisu
     • poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom
     • účasť pri riešeníosobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb žiakov
     • pomoc triednym učiteľom pri vypracovaní  IVVP  pre individuálne začlenených žiakov
     • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
     • účasť na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozo-rovať ich prácu na vyučovacej hodine, zabezpečenie sociálnej diagnostiky
     • sprostredkovanie pedagogických, psychologických, psychoterapeutických, sociálnych ,reedukačných služieb žiakom a zákonným zástupcom
     •  príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, výukové programy, didaktické pomôcky,cvičenia a pod.).
     • prednášková činnosť – interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti špeciálnej pedagogiky a výchovného poradenstva
     • konzultácia a spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských zariadení – CPPPaP, CŠPP  Lučenec
     • spolupráca s vedením ZŠ,  učiteľmi - usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
     • zakladanie, vedenie, triedenie a aktuálizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP
     • úzka spolupráca s kariérovou poradkyňou pri organizačnom zabezpečení Testovania 9 a umiestňovaní žiakov so ŠVVP na stredné školy
     • spolupráca pri organizovaní zápisu do 1.ročníka 

      

     Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

     Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na vyučovacej hodine alebo mimo triedy. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

      

     Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

     Výhodou školy so školským špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.


     N I E Č O   P R E   R O D I Č O V

     Nebojte sa porúch učenia – nehryzú

     Ešte si spomínate, s akým nadšením sa Váš prváčik či prváčka hrnuli do školy? Ako sa tešili – a Vy istotne spolu s nimi – že sa konečne naučia čítať, písať a počítať?

     Problémy pri učení

     A teraz ruku na srdce: aká bola vaša reakcia, keď sa objavili prvé problémy v ich učení? Zvládli ste v pokoji a s chladnou hlavou ustáť oznámenie učiteľky, prípadne školského psychológa, že vaše dieťa možno trpí jednou z porúch učenia? Viete, ako s nimi môžete pracovať a pomôcť tak svojmu dieťaťu?

     Uvedomte si jedno: Akékoľvek zaostávania a problémy výrazne ovplyvňujú celkový budúci vzťah dieťaťa ku škole a vzdelávaniu. Vstup dieťaťa do školy je životná skúška a stresujúci faktor nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Niektorí rodičia pristupujú k nástupu dieťaťa do ZŠ bez emócií, iní to prežívajú oveľa intenzívnejšie ako ich dieťa. Obávajú sa záťaže pre dieťa, ale aj pre nich, ako to časovo zvládnu.

     Odborníci v tomto kontexte upozorňujú, že je dôležité vnímať vstup do základnej školy veľmi prirodzene a prácu pre rozvoj dieťaťa nebrať ako záťaž. To, čo ako rodič spravíte pre dieťa v tomto veku, neskôr zhodnotí dvakrát. Vy ste tí, ktorí môžu pomôcť dieťaťu pri vytvorení dobrých učebných návykov. Na začiatku školskej dochádzky deti zväčša  potrebujú vašu asistenciu, ale neskôr budú stavať na dobrom základe.

     Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým žiakom s poruchami učenia, neexistujú, lebo každý žiak má individuálne vzorce narušenia schopností. Dôležité je preto postupovať individuálnym tempom — spomalene. Umožnite dieťaťu, aby si jednotlivé zručnosti správne osvojil a dostatočne precvičil. Nepridávajte mu ťažšie typy úloh, pokiaľ nemá osvojené učivo na nižšej úrovni.

     Prax však potvrdila, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale stavať na tom, čo dokáže. LEN jednota pôsobenia pedagóga, rodiča a odborného zamestnanca je základom pre úspešné napredovanie žiaka s poruchou učenia.

     Desatoro režimu na domácu prípravu

     Nie je presne stanovené, v akom čase sa má dieťa pripravovať do školy. Každému vyhovuje iný harmonogram. Ten je potrebné upraviť každému dieťaťu „na telo“. Niektoré deti potrebujú po príchode zo školy dlhší čas na oddych, iné si úlohy najradšej urobia ihneď, aby mali potom viac času na svoje záľuby. Niektoré sa nedokážu sústrediť na všetky úlohy naraz, potrebujú medzi učením dlhšie prestávky.

     1. Vypracujte si s dieťaťom denný režim. Orientačný harmonogram pomáha dieťaťu lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie využiť čas.
     2. Zahrňte do neho čas na oddych, čas na krúžky, čas na domáce povinnosti (pomoc) a čas na prípravu do školy.
     3. Čas na prípravu do školy by nemal byť dlhší, ako ten na ostatné povinnosti, pretože to môže na dieťa pôsobiť veľmi demotivujúco.
     4. Začiatok učenia by mal každý deň začínať – pokiaľ je to možné – približne v rovnakom čase a približne v rovnakom čase i končiť.
     5. Dbajte na stálosť priestoru na učenie – miesto na učenie, stôl, priestor na učebnice, pomôcky … dôležitý je poriadok a systém.
     6. Vytvorte spoločne s dieťaťom stálosť poradia činností pri učení – napríklad najprv písomné úlohy, potom učenie textov, potom príprava pomôcok, potom balenie do tašky a pod.
     7. Porozprávajte sa s dieťaťom o tom, v akom poradí sa má na jednotlivé predmety pripravovať. Deti majú tendenciu urobiť najprv rýchlo ľahké úlohy a tie ťažké si ponechať až na koniec. Vtedy však už obyčajne nevládzu, sú unavené a na ťažký predmet im už neostáva dostatok síl. Určite si spolu poradie predmetov od najťažšieho po najľahší.
     8. Ak je to možné, nechajte ho pracovať čo najviac samostatne. Buďte mu však nablízku, aby sa na vás mohlo obrátiť, ak si s úlohami nevie rady.
     9. Nezabudnite na krátke prestávky (na čaj, na WC, prejsť sa k oknu a nazad…), ak vidíte, že je unavené a odkláňa sa jeho pozornosť iným smerom. Prestávky však nerobte príliš dlhé a určite nie vyplnené hrami, pretože potom sa dieťa ťažko opäť sústredí na úlohy.
     10. Rešpektujte, že aj vaše dieťa niekedy „nemá svoj deň“, alebo je choré. Dbajte však na to, aby sa k chorobe neutiekalo predstieraním len preto, lebo sa mu nechce robiť si úlohy. Povinnosti sa plniť musia – veď ani vám sa predsa nechce každý deň variť, upratovať či prať.

     Nie vždy je učenie radosť, ale deti sú prirodzene zvedavé a chcú sa učiť. Neurobte mu z učenia strašiaka a nočnú moru. Učiť sa dá aj pri dobrej nálade a s humorom, alebo aspoň prinajmenšom v pokojnej atmosfére.

        

     15 tipov pre deti s poruchami pozornosti

      To, ako dieťa bude úspešné v škole, závisí na viacerých veciach. Okrem iného aj na jeho pozornosti. Spracovanie podnetov, informácií, ich zapamätávanie a následné využitie ovplyvňuje aktuálna koncentrácia pozornosti.  

     Pozornosť umožňuje zameranie sa na určitý obsah - na určité podnety, resp. určitú činnosť. Pozornosť musí byť výberová, pretože nemožno zároveň vnímať všetky podnety, ktoré sa ponúkajú.

     Kvalita pozornosti u nás všetkých, nielen u detí, je závislá na koordinácii mnohých častí mozgu. Toto je dôvod, prečo je pozornosť ľahko zraniteľná a citlivá na najrôznejšie záťažové vplyvy – ruchy z okolia, únava, stres, choroby (alergie a trvalé užívanie liekov) ...

     Poruchy pozornosti u detí

     Poruchy pozornosti sú dané osobitosťami mozgovej činnosti, prenosom chemických látok v mozgu, môžu mať genetický základ alebo byť následkom ťažkostí pri pôrode. Veľká väčšina však nemá jasne preukázanú príčinu. Poruchy pozornosti nie sú spôsobené zlou či nedostatočnou výchovou.

     Poruchami pozornosti rôzneho stupňa trpí mnoho školákov. U nás veľmi často spájajú rodičia i učitelia poruchy pozornosti s hyperaktivitou dieťaťa– teda nadmernou hybnosťou a impulzivitou dieťaťa.  Nemusí to tak byť vždy. Poruchou pozornosti môže trpieť aj dieťa, ktoré je tiché, „ani o ňom nevieme“, na pohľad bezproblémové. 

     Poruchy pozornosti nesúvisia s inteligenciou dieťaťa, tá je často priemerná alebo nadpriemerná. Veľakrát sa vyskytujú spoločne s poruchami učenia, čítania a písania (dyslexiadysgrafiadysortografia) – tie akoby na poruchu pozornosti „nadviažu“. Nejakou poruchou pozornosti trpí približne 3 – 5 % detskej populáciu, častejšie to bývajú chlapci a problémy sa prejavia už v predškolskom veku, najneskôr na začiatku školskej dochádzky.

     U dieťaťa s poruchou pozornosti môžeme sledovať:

     • prílišnú citlivosť na podnety – nevie si z nich vybrať, nedokáže sa dlhodobo zamerať na jeden podnet, všetko ho rozptyľuje - spolužiakovi spadne ceruzka, za oknom bzučí mucha, v okolí sú príliš výrazné obrázky a podobne.
     • krátku dĺžku sústredenia – tieto deti nie sú schopné udržať pozornosť, pozornosť býva kolísavá, často celkom bez príčiny.
     • distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý. Deti sú schopné vnímať iba malé množstvo informácií, nedokážu venovať pozornosť komplexnejšej situácii.
     • schopnosť prenášať pozornosť podľa potreby je znížená, pozornosť je málo adaptabilná. Takéto deti niekedy uľpievajú na niektorých podnetoch a nedokážu pružne reagovať.
     • oslabenú výberovosť - pozornosť týchto detí býva často nevýberová, nedokážu sa zamerať iba na podstatné znaky situácie, aj keby ich boli schopné pochopiť.

     Nepriaznivým dôsledkom takýchto porúch v škole je ľahkosť rozptýlenia pozornosti a neschopnosť dokončiť začatú činnosť.

     Ako pomôcť dieťaťu s poruchou pozornosti

     Ak máte doma dieťa, ktoré trpí poruchou pozornosti, bolo by vhodné minimálne spolupracovať s pedagógom a dohodnúť sa na istých postupoch ako v škole, tak pri domácej príprave. Ideálne by bolo absolvovať diagnostické vyšetrenie (detský psychológ a pediater), aby ste presne vedeli, ktorým smerom sa v pomoci dieťaťu ubrať.

     To, čo môžete vyskúšať vždy, je:

     Upraviť prostredie, kde sa dieťa učí:

     • posadiť dieťa do svojej blízkosti – aby ste ho mali na očiach, čo robí pri učení, domácich úlohách.
     • miestnosť, kde sa dieťa učí, by mala byť prehľadná a jasne štruktúrovaná, nemala by byť zaprataná vecami – aj tie môžu rozptyľovať.
     • steny miestnosti by nemali byť preplnené, aby u dieťaťa nedošlo k preťaženiu vizuálnymi podnetmi.
     • snažiť sa redukovať hladinu hluku – vypnúť rádio, TV, neriešiť pri učiacom sa dieťati napr. nákupný zoznam alebo celodenný program ďalšieho člena rodiny.

     Vhodné podmienky pri overovaní vedomostí (ak sa napr. pripravujete na polročné testy, pred písomkami ...):

     • nahlas prečítajte zadanie a overte si, či dieťa správne porozumelo, povzbudzujte dieťa, aby sa pýtalo, keď nerozumie.
     • častejšie kontrolujte, či dieťa pri riešení úloh postupuje správne,
     • ak má vaše dieťa problém s písaním, overujte si vedomosti ústne – ak sa to dá a je to predmet, kde sa to dá.
     • podporujte ho v návyku skontrolovať si po sebe.  Následne sa rozprávajte o tom, aké chyby robí, či sa opakovane objavujú tie isté. Ak áno, nech si k nim skúsi dieťa vymyslieť nejakú pomôcku.
     • povzbudzujte, oceňujte dieťa aj za prejavenú snahu.

     Podporte schopnosť dieťaťa udržať pozornosť:

     • využite záujem, ten podnecuje a udržuje pozornosť, u týchto detí je to často jediná okolnosť, kedy vydržia dlhšie sústredene pracovať,
     • je nápomocné pri začatí každej novej činnosti pokojne sa postaviť vedľa dieťaťa a pripomínať, čo má dieťa urobiť teraz, čo ďalej atď.,
     • u menších detí väčšiemu sústredeniu napomáha dotyková stimulácia (chytenie za ruku, položenie ruky na plece, pohladenie po hlave) - pozor, treba vedieť, že dieťaťu nie je telesný kontakt nepríjemný.
     • Ak si idete doma niečo opakovať, pripravte si rôzne činnosti – nie len vytlačený pracovný list z webu. Urobte si napr. pokus, vyberte mapu a študujte na nej ...
     • V pracovných materiáloch dieťaťa, najmä ak sa má učiť obsah nejakého učiva (u starších školákov) farebne zvýraznite, podčiarknite kľúčové slová.
     • Povzbuďte dieťa, aby si vytvorilo svoje vlastné pomôcky a používal ich pri samostatnej práci – napríklad kartičky s postupom, ktoré môže používať počas nacvičovania nového učiva.

     Školáci s poruchou pozornosti si vyžadujú veľa trpezlivosti a tvorivosti zo strany rodičov i učiteľov. Ak ste v pozícii rodiča, nezabúdajte ani na seba, na načerpanie energie a na svoje vlastné zdroje.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie