• Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

    • Bc. Anna Kaššová

     vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


     PRAVIDLÁ VSTUPU DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV OD 1.9.2021

     Do školskej jedálne rodičia a cudzie osoby v čase výdaja stravy nevstupujú. Rodičia čakajú deti pred bránou školy.

     Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť otázky týkajúce sa stravy, vstupujú do výdajnej školskej jedálne v čase od 7.00 - 11.00 hod. V ostatných prípadoch žiadame rodičov kontaktovať vedúcu výdajnej školskej jedálne na uvedených kontaktoch.


     STRAVOVANIE OD 1.9.2021

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách).

     Zvyšuje  sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

      

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

     1.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

     2.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

     3.) Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

     -      v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

     Tlačivo: ČESTNÉ VYHLÁSENIE, bude dostupné v kancelárií školskej jedálne a na stránke školy Čestné prehlásenie dotácia strava.docx. Čestné vyhlásenie vyplnia, podpíšu obidvaja rodičia a prinesú do kancelárie ŠJ. Vyplnené tlačivá je potrebné doniesť do 5-tého dňa  v mesiaci, aby  bola dotácia  na stravu poskytnutá v nasledujúcom  mesiaci.

      

                                                                  Poplatky za stravu od 1.9.2021  

     V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019.  Réžiu hradí rodič.

     Cena obedu :       I. stupeň:   žiaci 6-11 rokov       1,21€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

      3.fin. pásmo        II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov    1,30€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

     Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

     Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!!

     V prípade ochorenia a neodhlásenia zo stravy, stravu hradí rodič v plnej výške.

     Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.

     Prevádzka školskej jedálne  : Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

     Platba :  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne

                      do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

                     1) poštovou poukážkou

                     2) bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK63 7500 0000 0040 2938 2792

      

     Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

     kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk


      Školské ovocie

     Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

     Cena: ovocie + ovocná šťava: 0€/mesiac ( dotovaná finančná pomoc).

     Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     Mliečny program Rajo Brejky

     Mliečny program Rajo 2021_2022.pdf

     Zásady zostavovania jedálneho lístka

     Zásady zostavovania jedálneho lístka.pdf


      

        

      

        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie