• Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

    • Bc. Anna Kaššová

     vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


     STRAVOVANIE OD 1.9.2020

     S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

     - dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno - vzdelávacom procese a odobralo obed !!!

     - dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. V prípade že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/ zákonný zástupca uhrádza stravu  v plnej sume (1,21€, 1,30€) za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

     - Diétne stravovanie  - dotácia sa poskytuje aj pre dieťa, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – potvrdenie od  špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ), zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vyplatí zriaďovateľ, zákonnému zástupcovi mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky žiaka,  prostredníctvom vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania.

                   Poplatky za stravu od 1.9.2020 zostávajú zatiaľ nezmenené

     V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019. Réžiu hradí rodič.

     Cena obedu: 3. finančné pásmo                                                                           

     I. stupeň:   žiaci 6 -11 rokov 1,21€/deň,  dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania   a  odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,01€/za deň

     II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov 1,30€/deň , dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania  a odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,10€/za deň

     Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

     Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred,  nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! Ak  žiak nebude odhlásený  a nezúčastní sa vyučovania, rodič hradí stravu v plnej výške. V prípade ochorenia si  stravu môžete odniesť v prinesenom obedári, v prvý deň choroby. V pripade ochorenia, stravu hradí rodič v plnej výške.

     Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.

     Prevádzka školskej jedálne  : Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

     Platba:  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

     poštovou poukážkou

     bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256

     Už od 24. 8. 2020, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ. Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020Doteraz  prihlásený stravníci budú mať objednaný obed už od 3.9.2019, ak nemajú zaújem  je potrebné odhlásiť sa !!! a to 2.9. do 11:00 hod.

     Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

     kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk


      Školské ovocie

     Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

     Cena: ovocie + ovocná šťava: 1€/mesiac.

     Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     Mliečny program Rajo Brejky

     Mliečny program Rajo_2020/2021.docx

     Zásady zostavovania jedálneho lístka

     Zásady zostavovania jedálneho lístka.pdf


      

        

      

         

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie