• VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    • Bc. Anna Kaššová

     vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


     Stravovanie v školskom roku 2023/2024 začína 5.9.2023 (utorok).

     Už od 21.8.2023 Vám, vážení rodičia, vieme poskytnúť aktuálne informácie ohľadom stravovania osobne, telefonicky, prostredníctvom mailu. Noví stravníci  si môžu vyzdvihnúť Identifikačný čip (2€) v kancelárií u vedúcej výdajnej školskej jedálne (ŠJ). Predídeme tak zdĺhavejšiemu vybavovaniu prvý školský deň 4.9.2023.

     Prihlásiť dieťa  na stravu  môžete  po vyplnení prihlášky na stravovanie u vedúcej výdajnej ŠJ a to najneskôr do 4.9.2023 do 11:00 hod.

     Ďalšie informácie:

     Výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     Stravu zabezpečuje ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak si vyberá z 2 jedál.

     Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07.00 hod. – 15.00 hod.

     Odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred. Nie je možné odhlásiť obed ráno na daný deň!

     Prihlasovať a odhlasovať sa na stravu je možné  cez  ČIP v školskej jedálni, alebo cez internetovú stránku  školy EduPage, emailom, SMS.

     Finančný limit na úhradu stravy v 3. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je  aktuálne nasledovné:

     Výška stravy: žiak ZŠ I.stupeň - 1,70 €  a žiak ZŠ  II. stupeň - 1,90 €

     Od 1.5.2023  je obed dotovaný (tzv. obedy zadarmo) pre  každého žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania a odobral  obed,  v prípade choroby a neodhlásenia  stravy nie je obed dotovaný a rodič hradí za obed plnú sumu.

     V zmysle VZN č. 01/2023 je určený príspevok na režijné náklady v sume 5 €/mesačne každý žiak. 

     Žiakom v hmotnej núdzi a v pásme životného minima  je poskytovaná dotácia na stravu 1,70€  a 1,90€ (+ réžia 5€) - nehradí rodič, ak o to požiada prostredníctvom žiadosti v kancelárií výdajnej ŠJ a k žiadosti musí rodič predložiť vedúcej výdajnej ŠJ  potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi alebo sa nachádza v pásme životného minima.

     Žiakom, ktorých zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a naše zariadenie školského stravovania diétne jedlo nezabezpečuje, môže rodič požiadať o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zákonnému zástupcovi žiaka. Je potrebné priniesť do kancelárie výdajnej ŠJ potvrdenie od lekára špecialistu, vyplniť žiadosť s číslom účtu, na ktorý bude dotácia vyplácaná.

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

     a. poštovej poukážky

     b. vkladom na účet ŠJ

     c. trvalým príkazom

     d. bankovým prevodom - ČSOB Banka , účet IBAN : SK63 7500 0000 0040 2938 2792

     Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov:

     Preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po  ukončení  stravovania na základe Žiadosti o ukončenie stravovania, na účet v tvare IBAN, ktorý uvedie zákonný zástupca .

      VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk


      Školské ovocie

     Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

     Cena: ovocie + ovocná šťava: 0€/mesiac ( dotovaná finančná pomoc).

     Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     Zásady zostavovania jedálneho lístka

     Zásady zostavovania jedálneho lístka.pdf


        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie