• Vzdelávacie aktivity

    • Sú vzdelávacie aktivity pre pedagógov a s pedagógmi na našej škole. Radi sa učíme a posúvame odborne ďalej a bez vzdelávania a samoštúdia to nejde! Preto podporujeme aktivity tohto druhu, vzájomné odovzdávanie vedomostí a zručností "učitelia učiteľom" a rôzne semináre a kurzy s odborníkmi na pôde školy. 


     COMENIA SCRIPT – NESPOJITÉ PÍSMO

     V oblasti rozvoja školy analyzujeme v rámci činnosti metodických orgánov, ako učíme, aké metódy používame, zaujímame sa o to, ako skvalitňovať kompetencie našich žiakov. 6. 3. 2020 sme sa chceli dozvedieť viac o problematike tzv. nespojitého písma – Comenia Script. Celú problematiku nám sprostredkovala Mgr. Andrea Cinegová z INDÍCIE, ktorá niekoľko rokov učí svojich žiakov písať týmto typom písma a teda sa nám dostalo množstvo praktických informácií.

     Dozvedeli sme sa o abecede, spôsobe písania, význame tohto druhu písma, o učebných pomôckach, vyskúšali sme si prakticky písanie. Chceli sme sa inšpirovať možnou inováciou do ďalšej práce s našimi žiakmi. Oslovilo nás to, že Comenia Script (https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/comenia-script/o-pisme) je jednoduchšia forma písma blízka súčasným deťom a písmo detí je čitateľné.

        


     PREDVIANOČNÝ TÍMBILDING

     18.12.2019 sa pedagogickí a odborní zamestnanci stretli na tímbildingovej aktivite venovanej problematike vyhorenia, schopnosti zvládania záťažových a stresových situácií, schopnosti relaxovať. Na aktivitu sme si pozvali Mgr. Andreu Sajenkovú, ktorá s nami realizovala rôzne spoločné aktivity a sprostredkovala nám aj teoretické východiská problematiky. Ďakujeme!  


     INFORMATIKA S EMILOM

     15. marca 2019 sa na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pod záštitou INDÍCIE uskutočnilo vzdelávanie zamerané na inovácie v oblasti výučby informatiky na 1. stupni. RNDr. Ivan Kalaš PhD. a RNDr. Andrej Blaho PhD., vynikajúci odborníci v oblasti didaktiky informatiky, prezentovali dvadsiadke učiteľov informatiky výučbový program pre 3. ročník Informatika s Emilom. Predstavili vypracovanú metodiku, softvér a pracovný zošit nabitý nápadmi. Žiaci počas vyučovania pracujú s tabletmi a vo dvojiciach, úlohy sú hravé, užitočné, premyslené a samotní žiaci si ani neuvedomujú, že sa prostredníctvom „Emila“ učia programovaniu. Zúčastnení pedagógovia si výučbový program a jeho prínos pochvaľujú, priam odchádzali  po vzdelávaní nadšení. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov: „Lektori uviedli, že ak nás týmto spracovaním informatiky nezaujmú, tak niekde urobili chybu. Neurobili ani len malý krok vedľa, nie to ešte nejakú chybu!“


     NEUROFYZIOLOGICKÉ PRÍČINY ZLYHÁVANIA VO VÝCHOVNO - VZDELÁVACOM PROCESE

     13. 2. 2018 sa asistentky učiteľa Stanislav Kováčiková a Monika Krnáčová v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu zúčastnili v Rimavskej Sobote odborného semináru s  Mgr. et Mgr. Viera Lutherová, psychologičkoua učiteľkou, ktorá má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prevádzkuje súkromnú ambulanciu Balans v Kremnici, venuje sa indivivduálnej terapii s deťmi so ŠVVP.

     Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovnovzdelávacom procese pretrvávajú u detí aj vtedy keď úplne nevymiznú primitívne reflexy (novorodenecké).

     Tým sa celkovo blokuje sa vývin a dozrievanie CNS. Medzi primitívne reflexy patrí Mórov reflex, posturálne reflexy, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú vývoj dieťaťa a aj celú jeho osobnosť:

      - zrak dieťaťa (oslabené osvojovanie informácií vizuálneho charakteru, vizuálna pamäť, vizuálna rýchlosť, pozornosť, kvalita spracovania vizuálnych podnetov),

     - sluch dieťaťa (sluchový zmätok, sluchové preťaženie), - reč  – neštandardné prejavy, ak je zachovaný Mórov reflex dieťa sa nevie zbaviť aktivity rúk a úst (cmúľanie, hryzenie, vypľazovanie),

     - hemisferálna spolupráca - nevyhranená lateralita, problém stredovej čiary,

     - narušenie jemnej a hrubej motoriky – kŕčovitý úchop pera,

     - rovnováha – oslabený vestibulárny aparát ( koordinácia, emocionálna stabilita),

     - propriocepcia (narušené vnímanie tela) – slabý kontakt so svojím telom, telesná hrubosť, necitlivosť,

     - neštandardné správanie – neposednosť, dráždivosť, slabý očný kontakt, únava, bolesti očí

     Znaky, ktoré je vhodné všímať si ako prvé:

     - správanie- točivé pohyby, zlý odhad sily, pretrvávanie tykania, neporozumenie emocionálnej časti informácií (nevedia čítať medzi riadkami, nevycítia nevyslovené), zakrývanie uší, ľahké odpútanie pozornosti, nevyrovnaný výkon, (jeden deň chápe všetko, druhý deň ničomu nerozumie...)

     - jemná motorika- písmo je škaredé, trhané, preferuje tlačené písmo, nesprávny-kŕčovitý úchop písadla, kresba postavy mimo vekovú normu..

     - hrubá motorika, propriocepcia, hmat, čuch- celotelové stereotypné kývavé pohyby, počas sedenia zaujíma čudné polohy (váľa sa po lavici, podpopiera si hlavu, buď preferuje ľah alebo pracuje po stojačky, dieťa je nemotorné, má neadekvátny svalový tonus (dieťa je handrové, padá...), robotická chôdza, nezvláda bicyklovanie

     - reč, jazyk- zaostávanie v jazykovom vývine, dyslexia, dysfázia, reč tichá, monotónna, oneskorenie odpovedí

     Možnosti školskej intervencie:

     INPP – školský intervenčný program, zmierňuje, odstraňuje neurofziologické príčiny blokujúce dozrievanie CNS, zlepšuje neuromotorickú zrelosť a súvisiace funkcie.
     JIAS- školský program Johansenovej auditívnej stimulácie spočíva v počúvaní špeciálne upravenej hudby, stimulácia úzkeho pásma frekvencií, spolupráca s JIAS terapeutom.

     Stanislava Kováčiková, Monika Krnáčová


     ŽIACI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

     25.9.2018 sa pedagógovia školy zúčastnili vzdelávania v oblasti práce so žiakmi s autizmom. O problematike, ktorá sa týka aj našej školy, hovorili PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD. a PhDr. Anna Melicherčíková zo Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva v Poltári.


     ASPERGEROV SYNDRÓM AKO SÚČASŤ ŠKOLY

     9. februára 2018 sme medzi nami privítali psychologičku CPPPaP, Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie Mgr. Michaelu Zubčekovú Tatárovú PhD., aby nám priblížila problematiku aspergerovho syndrómu u žiakov, ich vnímanie, potreby, a aby nám odporučila postupy pre prácu s týmito deťmi, ktoré sú súčasťou kolektívov základných škôl. Ďakujeme M. Zubčekovej Tatárovej za podnetné predpoludnie s vychovávateľkami ŠKD a inkluzívnym tímom a tešíme sa na ďalšie podobné semináre.


         DEŇ ZDRAVIA

     2.2.2018 sme pre našich zamestnancov zorganizovali Deň zdravia ako aktivitu v rámci povinného Tréningu zvládania agresivity, sebapoznania, riešenia konfliktných situácií. Ale nielen preto! Učiteľské povolanie prináša veľa radosti, ale je aj náročné na zvládanie rôznorodých stresových situácií, a preto nám záleží, aby zamestnanci školy boli zdraví, vedeli adekvátne zvládať  záťažové situácie, dokázali relaxovať.

     V tomto školskom roku sme sa rozhodli pozvať medzi nás Bc. Annu Pentkovú, fyzioterapeutku, výbornú odborníčku v tejto oblasti a z Poradne zdravia RÚVZ v Lučenci MUDr. Jána Ľuptáka a Mgr. Alicu Gubániovú.

     S Bc. Annou Pentkovou sme absolvovali preventívno – nápravné a relaxačné cvičenia, ktoré nám všetkým neskutočne prospeli a umožnili nám zrelaxovať. Zároveň sme dostali dobré tipy napríklad na cviky pri problémoch s chrbticou či na relaxáciu.

     MUDr. Ján Ľupták a Mgr. Alica Gubániová sa pozreli na náš krvný tlak, BMI, percento tuku, cholesterol a glykémiu.

     Ďakujeme p. Pentkovej, p. Gubániovej a p. Ľuptákovi za ich prítomnosť medzi nami, realizáciu aktivít a cenné rady.  

          

      


     TRÉNING ŠKOLSKEJ MEDIÁCIE

     2. a 3. februára 2017 absolvovali pedagogickí zamestnanci našej školy odborný výcvik zameraný na školskú mediáciu. V spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave sme medzi nás pozvali renomovanú mediátorku Mgr. Dušanu Bieleszovú, ktorá pripravila pre pedagógov teoreticky základ školskej mediácie ako aj praktický výcvik plný podnetných aktivít zameraných na komunikáciu, prácu v tíme, riešenie konfliktov, zvládanie emócií. Pedagógovia si vyskúšali v skupinovej práci aj hľadanie kompromisov či aktívne počúvanie a rešpektovanie názorov druhého.

     Vzdelávanie bolo jedným z najkvalitnejších, aké sme absolvovali. Mediácia je v súčasnom (nielen) školskom prostredí významným predpokladom zvládania náročných komunikačných situácií, dynamiky a potrieb pedagogického tímu.

     Ďakujeme Mgr. Dušane Bieleszovej za významné podnety pre vedenie školy ako aj za motiváciu a odborný priestor pre získanie nenahraditeľných komunikačných zručností.

     http://www.skolska-mediacia.sk/news/trening-pedagogov-v-lucenci-centrum-dalsieho-vzdelavania-univerzity-komenskeho-bratislava/    


     ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

     Školský rok 2016/2017 je vyhlásený MŠVVaŠ ako Rok čitateľskej gramotnosti. Aj my ako škola máme čo najväčší záujem o rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov s cieľom nielen úspešne zvládnuť Testovanie 5 a Testovanie 9, ktorých úlohy sú zamerané práve na čítanie s porozumením, ale hlavne naučiť žiakov zručnostiam do ich praktického života.

     V školskom roku 2015/2016 absolvovali úspešne Mgr. G.Aláčová, Mgr. S. Polomský, Ing. A. Setničková, Mgr. M. Jóža, Mgr. A. Lenhartová, Mgr. J. Kozová, Mgr. J. Urbašík, PaedDr. I. Balázsová, Mgr. A. Matúšková, Mgr. B. Zbojová, Mgr. A. Karlíková, Mgr. A. Gerátová obsahovo vynikajúce kontinuálne vzdelávanie Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ a v školskom roku získavajú tieto kompetencie Mgr. R. Tuhárska a Mgr. V. Danková. Vzdelávanie pod záštitou MPC Banská Bystrica lektorovala PhDr. Ingrid Nosková PhD.

     To naznačuje dôležitý fakt, že čítanie s porozumením sa netýka len slovenského jazyka ale všetkých predmetov. Zvládanie výberu textov, stratégií porozumenia textu, tvorba úloh k textu sú dôležitými kompetenciami, ktoré musí súčasný pedagóg zvládať.

     Od školského roka 2016/2017 pôsobia na škole koordinátori rozvoja čitateľskej gramotnosti Mgr. Jana Kozová a PaedDr. I. Balázsová.

     19. septembra 2016 sme v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UK Bratislava zorganizovali seminár určený predovšetkým pre vedenie škôl a koordinátorov čitateľskej gramotnosti pod názvom Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia školy. Zúčastnili sa ho Mgr. G. Aláčová, Mgr. J. Kozová, PaedDr. I. Balázsová a J. Luptáková. Seminár viedla RNDr. Mária Nogová PhD. z MPC Bratislava. Priblíženie typov úloh, zamyslenie sa nad rozvojom vzťahu žiakov k čítaniu, diskusie medzi zúčastnenými priniesli zaujímavé podnety do ďalšej práce.


     STRETNUTIE PREVENTISTOV S OZ FÉNIX

     Na 4. októbra 2016 pripravila Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec odbornú prednášku spojenú s diskusiou so Združením na ochranu a presadzovanie ľudských práv - Fénix za účasti  JUDr. Andreja Cifru, Mgr. Milana Barkáča, Mgr. Veroniky Chudjakovej a predsedníčky OZ Ing. Moniky Sabóovej.

     Prednáška bola určená pre preventistov z lučenských základných škôl. Zástupcovia OZ predstavili jeho činnosť a poslanie. Zamysleli sa nad hodnotovým rámcom súčasnej doby, nad finančným tlakom ovplyvňujúcim život mnohých ľudí bez rozdielu veku, nad vplyvom reklám, či rýchlym riešením finančných problémov. Otázka pôžičiek a úverov je veľmi citlivá otázka. Je aktuálny problém mnohých ľudí. Ľudia sa naučili žiť na dlh.

     OZ ponúklo preventistom aj niektoré z praktických zásad. Jednou z nich je, že by sme nemali podľahnúť tlaku, neunáhliť sa v konaní a rýchlo podpísať zmluvu. Dôležitá je rada od osoby, ktorej dôverujeme alebo od odborníka. Zmluvám nemusí bežný občan rozumieť, obsahujú rôzne cudzie výrazy či právne formulácie. Preto je rada od odborníka skutočne radou nad zlato!

     Ďalšou praktickou informáciou je neveriť typom ľudí ako sú podomoví predajcovia. Seriózne firmy neuzatvárajú zmluvy takýmto spôsobom. Neuzatvárajme zmluvy ani telefonicky, vyžiadajme si zmluvu písomne, preverme si informácie.

     Na stretnutí často zaznelo, že nikdy nie je neskoro požiadať o pomoc. Zaznelo aj to, že OZ dokáže pomôcť iba tomu, kto chce naozaj problém riešiť, bude zodpovedný, odhodlaný a vytrvalý. Najdôležitejšou otázkou pri práci s klientom je otázka získania prehľadu aktuálneho stavu situácie uzavretých zmlúv a výziev s nebankovými spoločnosťami. Následne je to otázka zadefinovania cesty, ktorou sa musí klient v spolupráci s OZ vybrať. Bez súčinnosti samotného klienta nie je možné realizovať akúkoľvek pomoc.

     A prečo práve preventisti základných škôl? Dôležitou prioritou súčasného školstva je oblasť finančnej gramotnosti, ktorú školy v rámci svojho školského vzdelávacieho programu realizujú buď ako prierezovú tému, alebo prostredníctvom samostatných predmetov, rôznych projektov, besied a iných aktivít. Hovoriť o tejto téme a realizovať aktivity je úlohou školy v príprave žiakov na reálny praktický život. Otázka financií, pôžičiek, úverov je súčasťou života našich žiakov. Významným cieľom je upriamiť pozornosť na otázku hodnôt, hľadania osobného šťastia. Je potrebné konfrontovať názory mladých ľudí a učiť ich kriticky myslieť.

     Preto ďakujeme za vysokú účasť preventistom základných škôl a OZ Fénix za odborný posun pedagógov a podnety pre prácu so žiakmi.

     Zároveň je toto občianske združenie svetlým bodom a pomocou pre všetkých, ktorí sa topia v spleti pôžičiek a nedokážu sa s nimi vysporiadať. Nebojme sa kontaktovať ich, poprosiť o radu alebo aj o intenzívnejšiu pomoc.

     Odporúčame: http://fenixzdruzenie.sk/, http://www.centrumpravnejpomoci.sk/


       UČÍME SA PRACOVAŤ S HLINOU S EVKOU SRNÍKOVOU Z NOS LUČENEC

          

        

        


     METODICKÝ DEŇ: PIEŠŤANY - KOŠARISKÁ - BRADLO

     V termíne 13. -14.  mája 2016 sa zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci zúčastnili metodického dňa zameraného na odborný rast, poznávanie miest spojených so Štefánikom, cestovanie i oddych. Vybrali sme sa na miesta, ktoré často poznáme len z fotografií, kníh či televízie.

     13. máj 2016 bol venovaný mestu Piešťany. Mgr. Jana Masaryková, členka Spoločnosti M. R. Štefánika,  nás zaviedla do Domu J. Kraska, priblížila nám čaro kúpeľného ostrovu, zastavili sme sa pri Pamätníku M. R. Štefánika a prezreli sme si  zaujímavú expozíciu Balneologického múza, ktorej súčasťou je aj Pamätná izba M. R. Štefánika. Príjemný deň obohatilo nielen stretnutie s pani Masarykovou, ktorá bola našou milou sprievodkyňou ale aj stretnutie našich zamestnancov s 1. podpredsedom Spoločnosti M. R. Štefánika pánom Ing. Jánom Tatarom. Potešili sme sa úprimnému prijatiu i darčekom, ktoré sme dostali. 14. máj bol určený prehliadke Rodného domu Štefánika v Košariskách, Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a výstupu na Bradlo, kde sme v mene školy položili aj venček.  

     Sme vďační Spoločnosti M. R. Štefánika za možnosť rozvíjať vzájomnú spoluprácu s našou školou. Nám ako zamestnancom školy sa podarilo skĺbiť poznanie s oddychom, odniesť si množstvo dojmov zo zažitého a stráviť chvíle s priateľmi školy.


     METODICKÉ STRETNUTIE - VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV S AUTIZMOM

     3. júla 2015 sa v ZŠ s MŠ Ul. Bratrícka v Opatovej uskutočnilo metodické stretnutie venované pedagógom, riaditeľom škôl, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa a rodičom, ktorých zaujala problematika Výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom. Odborné stretnutie, ktoré spoločne zorganizovali vedenia ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ s MŠ Ul. Bratrícka v Opatovej,  bolo prirodzenou potrebou súčasného školstva v meste Lučenec a v jeho okolí. Sme radi, že naše pozvanie prijali riaditeľka Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom vo Zvolene Mgr. Elena Pálková a špeciálna pedagogička Mgr. Iveta Raniaková, ktoré sprostredkovali psychologické a edukačné východiská, materiálno – technické požiadavky na vybavenie tried, užitočné skúsenosti a odporúčania v práci s deťmi s autizmom.


     LÍDERSTVO V ŠKOLE

     V spolupráci s RP MPC Banská Bystrica sa na našej škole realizovalo kontinuálne vzdelávanie a poradenstvo vo vzdelávacom programe Líderstvo v škole. Účastníci vzdelávania – pedagógovia školy – si rozvíjajú svoje učiteľské kompetencie prostredníctvom aktivít v támach rozvoja školy: kultúra a hodnoty školy, prístupy líderstva a typy líderstva, tvorba, realizácia a vyhodnotenie projektu rozvoja školy. Výstupy zo vzdelávania a poradenstva smerujú k inovačným úpravám školského vzdelávacieho programu a vytvárujú predpoklad na implementovanie prvkov zlepšujúcich kultúru našej školy a klímu, v ktorej realizujeme vyučovacie procesy. Výstupom zo vzdelávania sú konkrétne inovácie školského vzdelávacieho programu v nasledovných častiach:

     -       Vlastné ciele školy,

     -       Kompetenčné profil žiakov;

     -       Pedagogické stratégie rozvoja kľúčových kompetencií a funkčnej gramotnosti žiakov;

     -       Ciele predmetov;

     -       Učebné osnovy predmetov

     Lektormi vzdelávania sú Mgr. Gabriela Aláčová, Mgr. Stanislav Polomský a RNDr. Eva Zenková. Konzultantom z MPC RP Banská Bystrica je Ing. Boris Sihelsky.


     PRACOVNÝ VÍKEND NA KOKAVE

     V 2. polroku 2014/2015 sa pedagógovia školy častejšie stretávajú na pracovných stretnutiach. Pracujeme na evalvácii aktuálneho školského vzdelávacieho programu a snažíme sa nastaviť procesy tak, aby sme od 1. 9. 2015 spustili evalvovaný ŠkVP v súlade s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom. 21. – 22. marca 2015 sme sa spoločne stretli na pracovnom víkende v krásnej Kokave, kde sme si prešli analýzami aktuálneho ŠkVP za jednotlivé predmety  a hovorili o možnostiach ďalšieho smerovania. A nielen to, zmenili sme pracovné prostredie a mohli spoločne prediskutovať rôzne témy, ako aj oddýchnuť pri športe či prechádzke, kedže bolo krásne slnečno.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie