• INFORMÁCIE OZ ŠKOLÁK LUČENEC

   • Vážení rodičia!

    Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2021 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2021/2022 v nasledovnej výške:

    pre 1 dieťa       spolu  15 €  

    pre 2 deti         spolu  21 €

    pre 3 deti         spolu  27 € 

    pre 4 deti         spolu  33 € 

    Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

    - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 9.9.2021 a 13.9.2021

    alebo

    - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí.

    Ďalšie termíny výberu: 20.10.2021,  20.11.2021

    2. V školskom roku 2020/2021 boli finančné prostriedky investované: mikulášske balíčky, poplatky za notára, vecné ceny pre ocenených žiakov, schoolboxy, stojan na kolobežky, plávajúca podlaha do 1 triedy, príspevok na autobus – letný tábor ŠKD;

    2.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

    Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (1800 €), notár: 100 €, ocenenie úspešných detí: 2000 €, autobus letný tábor ŠKD: 300 €, v prípade realizácie lyžiarskych a plaveckých výcvikov príspevky na autobus, schoolboxy do tried, ďalšie materiálno – technické potreby.

    Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie.

    3. Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy.

    Chceli by sme Vás, vážení rodičia, poprosiť o pomoc s výberom 2% daní. V školskom roku 2020/2021 sme mohli zafinancovať II. etapu výmeny vonkajších žalúzií, čo je pre školu jednou z priorít, výmena žalúzií, keďže triedy sú v letnom období prehriate. V školskom roku 2021/2022  by sme radi pokračovali vo výmene vonkajších žalúzií!

    Ďakujeme za spoluprácu!


    Zdenka Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

    Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


    Zápisnice zo zasadnutí OZ Školák Lučenec

    Zasadnutie 7.9.2021.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie