• INFORMÁCIE OZ ŠKOLÁK LUČENEC

   • Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 8.9.2022 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2022/2023 v nasledovnej výške:

    pre 1 dieťa       spolu  17 €

    pre 2 deti         spolu  23 €

    pre 3 deti         spolu  29 € 

    pre 4 deti         spolu  35 € 

    Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

    - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 12.9.2022 a 13.9.2022

    alebo

    - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí.

    Ďalšie termíny výberu: 20.10.2022,  20.11.2022

    Uvedomujeme si súčasnú náročnú ekonomickú situáciu, preto môžu rodičia zasielať príspevky aj po častiach!

    2. V školskom roku 2021/2022 boli finančné prostriedky investované: mikulášske balíčky, poplatky za notára, vecné ceny pre ocenených žiakov, príspevky na autobusy (plavecký, lyžiarsky výcvik),  príspevok na autobus – letný tábor ŠKD, učebné pomôcky na robotiku a sú plánované na vonkajšie žalúzie na hlavnej budove, ktorých montáž je plánovaná na I.polrok nového školského roka;

    3.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

    Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (2000 €), notár: 100 €, ocenenie úspešných detí: 2000 €, autobus letný tábor ŠKD: 300 €, exkurzia Bradlo – Košariská – Sereď pre žiakov 9. ročníka – 300€, v prípade realizácie lyžiarskych a plaveckých výcvikov príspevky na autobus a iné materiálno – technické potreby;

    Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie všetkým žiakom školy.

    4. Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy.

    Ďakujeme za spoluprácu!

    Zdenka Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

    Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie