• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

   • 1. Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý tvoria:

    a. školský špeciálny pedagóg

    b. sociálny pedagóg

    c. školský psychológ

    d. kariérový poradca

    e. externí spolupracovníci - poradenské zariadenia

    Školský podporný tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

    2. Členovia tímu majú príslušné špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte, alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže v 1. ročníku, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach a i.

    3. Činnosť podporného tímu sa riadi §4, §20 a § 22  zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, pracovnou náplňou určenou riaditeľom školy a plánom činnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie