• Oznamy

    • INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S UKONČENÍM I. POLROKA

     1. Prvý polrok 2020/2021 ukončujeme u všetkých žiakov k 31.1.2021.

     2. Výpisy hodnotenia a klasifikácie za I. polrok 2020/2021 budú zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom informačného systému školy - Edupage a to 29.1.2021

     V prípade, ak zákonný zástupca požaduje vytlačenie vysvedčenia, je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát školy.

     U žiakov, ktorých rodičia, nemajú podmienky a prístup k informačnému systému školy, zašle základná škola výpisy poštou.

     3. Pochvaly a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

     4. 29.1.2021 - realizácia hodnotiacich triednických hodín

     5. V týždni od 1.-5.2.2021 sa uskutočnia online rodičovské stretnutia.

     6. II. polrok začína 1.2.2021

     O ďalších skutočnostiach Vás budú informovať triedni učitelia!

     V Lučenci 25.1.2021

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     PREPÁJAME SA

     Aktuálne sa žiaci I. a II. stupňa učia dištančne a prezenčne zastrešujeme žiakov rodičov kritickej infraštrúry. V doobedňajších hodinách sa títo žiaci aktívne pripájajú na online hodiny alebo pracujú individuálne a to podľa pokynov triednych učiteľov. Takéto prepojenie nám umožňuje aj zlepšovanie technického vybavenia jednak zabezpečovaním notebookov pre pedagogických zamestnancov, ale aj ďalšej techniky ako grafických tabletov, web kamier, priestorových mikrofónov.

     Je potrebné povedať, že intenzívne zastrešujeme našu činnosť aj starostlivosťou o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ale aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a to činnosťou inkluzívneho tímu a komunitných centier. Nezabúdame ani na podporu žiakov, ktorí nemajú technické podmienky a teda sa nevedia aktívne zúčastňovať online vyučovania.

     Odborní zamestnanci ako školská špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička poskytujú poradenstvo, ale ponúkame žiakom a rodičom na stránke školy ponuku podpory aj poradenskými zariadeniami, či inými inštitúciami, ktoré v tomto období vedia byť nápomocní v prípade otázok či v riešení konkrétnych problémov.

     Gabriela Aláčová

      

      


     V ČASE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA SA ŽIACI MAJÚ NA KOHO OBRÁTIŤ, AK POTREBUJÚ POMOC, RADU, PODPORU

     Uvedomujeme si, že dištančné vzdelávanie prináša so sebou odlúčenie žiakov od rovesníkov ako aj od pedagógov. Jedná sa o inú formu vzdelávania, ktorá so sebou prináša svoje pozitíva ale negatíva. Žiaci trávia veľkú časť za počítačom a na internete, omnoho častejšie na sociálnych sieťach a žijú v rôznych rodinných podmienkach.

     Vnímame aj možné emocionálne ťažkosti žiakov ako odlúčenie, frustrácia, samota, nervozita či iné stresové faktory.

     Spolu s odbornými zamestnancami sa tejto téme venujeme a žiakov II. stupňa sme informovali aj o tom, že ak potrebujú pomoc, radu alebo len rozhovor, majú okrem rodičov a rodinných príslušníkov aj iné možnosti, s kým sa porozprávať a komu sa zdôveriť:

     - triedni učitelia a učitelia, ku ktorým majú žiaci dôveru

     - sociálna pedagogička Mgr. M. Zakovičová zakovicova@zsstefanikalc.sk, ktorá sa venuje oblasti prevencie, otázkam ako rovesnícke vzťahy, šikanovanie, kyberšikanovanie a pod.

     - ponúkame žiakom aj anonymný portál https://ipcko.sk/

     - k dispozícii som žiakom aj ja ako riaditeľka školy na edupagi, mailovo. Rozhodla som sa tak preto, aby mali pocit, že sú intenzívne vnímaní aj mnou, čokoľvek robia, a že som tu pre nich!

     Vážení rodičia, sme tu pre Vás, ak by ste taktiež potrebovali radu, pomoc.

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     OD 1.12.2020 SME SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PROJEKTU POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKĆII DETÍ A ŽIAKOV II

     Naše dlhodobé úsilie zabezpečiť pre žiakov, pedagógov a rodičov činnosť podporného personálu - inklúzívneho tímu - sa plní a veľmi sa  tomu tešíme. K 30.11.2020 uzatvárame 3 - ročný projekt v rámci výzvy V ZŠ úspešnejší II pod názvom Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločného úspechu a od 1.12.2020 sa stávame súčasťou národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Zapojením sa do NP pokračuje v činnosti 5 asistentov učiteľa, sociálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg.

     Projekt sa realizuje v rámci podpory MPC - MŠVVaŠ SR -  EÚ/Európsky sociálny fond - OP Ľudské zdroje.

          


     POZVÁNKA NA ONLINE RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

     Vážení rodičia!

     Pozývame Vás na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v termíne od 23. - 27. 11. 2020 prostredníctvom portálu MS Teams. Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom údajov Vašich detí v MS Teams.

     Triedni učitelia Vám oznámia termín (dátum a čas) online stretnutia!

     Tešíme sa na Vás!


     HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

     Vážení rodičia!

     Pedagogická rada na svojom štvrťročnom zasadnutí schválila systém hodnotenia a klasifikáce.

     Hodnotenie žiakov vychádza z Usmernenia ŠPÚ a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Hodnotenie žiakov bolo prejednané na zasadnutiach MZ a PK k I. štvrťroku 2020/2021. V platnosti je Usmernenie riaditeľky školy  k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania.

     Hodnotenie žiakov 1. ročníka – prezenčná výučba

     Predmety v I. ročníku sa klasifikujú známkou,  slovne – absolvoval – sa hodnotia nasledovné predmety:  NBK, NBE, ETV, TSV, HUV, RGV

     Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – prezenčná výučba

     Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, slovne – absolvoval – sa hodnotia predmety: NBK, NBE, ETV, TSV, HUV

     Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

     Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, Matematický seminár v 9. ročníku, ANJ, Konverzácia v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, FYZ, CHE, OBN

     Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: NBE, NBK, VYV, TSV, ŠPP, ŠPH, HUV, THD, INF

     ___________________________________________________

     Polročné a koncoročné hodnotenie pri kombinácii prezenčnej a dištančnej výučby platné pre II. stupeň ale aj I. stupeň

     Polročná a koncoročná klasifikácia bude zahŕňať:

     1. Známky, ktoré žiak získal v 1./2. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava;

     2. Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

     známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh,

     známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh,

     známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh,

     známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh

     3. Do výslednej známky sa započítavajú:

     • Zodpovedný prístup k plneniu úloh
     • Kvalita vypracovania úlohy
     • Snaha, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim
     • Dodržiavanie termínov
     • Účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách
     • Zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun
     • Vypracovanie dobrovoľných úloh
     • Sebahodnotenie žiaka
     • V prípade žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky/žiakov so ŠVVP – aktivita, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vedením školy, komunitnými centrami;
     • V prípade žiakov zo SZP, ktorým škola vytvorila podmienky pre prezenčné vzdelávanie – dochádzka, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vypracovanie úloh, aktivita na prezenčných hodinách

     Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň

     Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

     Pri záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

     V prípade, ak žiak mal v období dištančného vzdelávania nedostatočné známky, počas dištančného vzdelávania nepracoval, neplnil úlohy, nespolupracoval ani po niekoľko násobnom vyzvaní a škola vyčerpala všetky možnosti v komunikácii so žiakom a zákonným zástupcom,  je možné takéhoto žiaka hodnotiť aj známkou nedostatočná!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     POĎAKOVANIE ZA NEZIŠTNÚ POMOC

     Sme radi, ak v čase ekonomicky i spoločensky náročnom sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí dokážu byť solidárni a nezištne pomáhať.

     Riaditeľstvo základnej školy ďakuje pani Hurtíkovej za darovanie 2 stolových počítačov pre žiakov, ktorí nemajú doma zabezpečené technické podmienky a nemôžu sa aj v tomto období zapájať do online hodín. Počítače už majú svojich majiteľov a sme presvedčení, že budú pomáhať v ich rozvoji a v plnení povinností. 

     Aj týmto gestom pomáhame vyrovnávať šance deťom pre ich budúcnosť!

     ĎAKUJEME!


     INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

     Vážení rodičia!

     Tak, ako sa mení doba, mení sa aj fungovanie školy, ktorú naplno ovplyvňuje pandémia a opatrenia z nej vyplývajúce. Nie je to jednoduchá doba, je ovplyvnená neistotou ale aj veľkou nervozitou, pretlakom informácií, častými zmenami.

     Škola reaguje na zmeny v usmerneniach ako aj v potrebách a požiadavkách na výchovno – vyučovací proces.

     Mne ako riaditeľke školy záleží na tom, aby bola škola pre našich žiakov bezpečným miestom, kde žiaci ale aj zamestnanci trávia veľkú časť dňa, tešia sa do školy, ktorá je pre nich prostredím priateľským a obohacujúcim!

     Na základe materiálu ŠPÚ Metodické pokyny k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu identifikujeme v týchto dňoch, ktorí žiaci nemajú vytvorené vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie a taktiež identifikujeme aj, ktorí žiaci so ŠVVP budú potrebovať prezenčné vzdelávanie.

     Okrem toho už druhý mesiac prebieha mapovanie vzdelávacích potrieb žiakov. Jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia zisťujú, na akej úrovni sú získané kompetencie žiakov z minulého školského roka, analyzujú sa výsledky a navrhujú riešenia.

     Ďalej ako škola pracujeme na vytváraní systému fungovania školy v prípade dištančného vzdelávania. Aktuálne pracuje skupina pedagógov, ktorí po online školeniach testujú portál, prostredníctvom ktorého by prebiehala výučba. Okrem toho sa interne zaoberáme otázkami priebežného hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania. Nie je to ľahký proces, naopak, vyžaduje si čas.

     Naším dlhodobým cieľom je práca s kolektívmi, triedami. Tomuto cieľu sa venujeme aktívne v spolupráci s triednymi učiteľmi, sociálnym pedagógom, odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

     Pre triedy 5. ročníka pravidelne organizujeme v spolupráci s CPPPaP  Lučenec preventívny program zameraný na tvorbu kolektívov a mapovanie vzťahov v triede, nastavovanie pravidiel v kolektívoch. Aj v tomto školskom roku by sme Vás, rodičia žiakov 5. ročníka, chceli poprosiť o súhlas s touto preventívnou aktivitou. Vážení rodičia, budú Vám zasielané súhlasy prostredníctvom Vašich triednych učiteľov.

     V spolupráci s CPPPaP Lučenec nás čaká aj mapovanie tried 1. ročníka.

     V školskom roku 2020/21 overujeme na hodinách informatiky, etickej výchovy a občianskej výchovy Učebnicu informatickej bezpečnosti v 5. ročníku a počas školských rokov 2020/21-2021/22 aj kurikulum katolíckeho náboženstva.

     Medzi dôležité trendy patrí aj rovesnícka mediácia, činnosť školského parlamentu.

     Od školského roka 2019/20 nerealizuje škola preventívny program Hodiny šťastia, ktorý sme realizovali pod dohľadom odborníkov a poradenského zariadenia a je v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania, čo konštatovala aj ŠŠI. Bohužiaľ, škola sa stala terčom útokov a obviňovania a ja ako riaditeľka školy sa hlboko ohradzujem voči akýmkoľvek cieleným nepravdivým informáciám, ktoré sú šírené už vyše roka a pol a poškodzujú dobré meno školy. V prípade otázok som Vám, rodičia, v tejto súvislosti kedykoľvek osobne, telefonicky 0911650189 ako aj mailovo k dispozícii.

     Ako riaditeľka školy stojím za profesionalitou každého jedného pedagogického a odborného zamestnanca a za kvalitou našej školy. Máme nastavené procesy, sledujeme inovácie, sme projektovo aktívni a sme otvorení pre spätnú väzbu a riešenie dôležitých otázok.

     Od decembra 2020 prechádzame na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, čím sa nám podarilo plynule prejsť z projektu V ZŠ úspešnejší a zabezpečiť tak starostlivosť o žiakov pokračovaním činnosti sociálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a 5 asistentov učiteľa.

     Máme skvelý žiacky potenciál, úžasné deti, ktoré majú svoje potreby, požiadavky, potenciál. Sme tu pre nich! Aktivity ako krúžková činnosť, doučovania, súťaže, olympiády sú aktuálne buď pozastavené alebo v obmedzenom režime.

     Z materiálno – technického zabezpečenia aktuálne riešim možnosť rekonštrukcie chodníka a cesty na Ul. Szabóa. Je to dlhodobý cieľ, držme palce, aby sme boli úspešní! V priebehu troch mesiacov sme zrealizovali veľkú objednávku učebníc pre žiakov I. a II. stupňa podľa požiadaviek metodických orgánov školy.

     Informujem Vás, že sme všetkých žiakov poistili proti krádeži v poisťovni Allianz a zabezpečili sme aj protiúrazové poistenie v Generali.

     Pravidelne, ako už vyššie spomínam, mapujeme rôzne potreby, požiadavky s cieľom nášho zlepšovania. Preto, vážení rodičia, vedenie školy pripravuje pre Vás dotazník zameraný na zisťovanie názoru Vás ako rodičov, keďže Vás vnímame ako partnerov školy.

     Pravidelne Vás informujeme prostredníctvom webovej stránky školy, Edupage, mailovej komunikácie, prostredníctvom triednych učiteľov, v novembri 2020 plánujeme aj online stretnutia triednych učiteľov s rodičmi.

     Aj to sú procesy, ktoré na našej škole aktuálne prebiehajú, a o ktorých som Vás ako riaditeľka školy chcela informovať!

     Želám nám veľa zdravia a porozumenia!

     V Lučenci, 16.10.2020

     Mgr. G. Aláčová, riaditeľka školy, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk


     PRÍSPEVOK DO FONDU RZ 2020/2021

     Vážení rodičia!

     Z dôvodu protipandemických opatrení sa OZ Školák Lučenec, ktoré zastrešuje rodičov našej školy, nemohlo tradične začiatkom septembra stretnúť. Komunikácia s triednymi dôverníkmi prebiehala elektronicky a s obsahom by sme Vás chceli oboznámiť:

     1. Príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2020/2021 bol navýšený o sumu 2€ na uhradenie poistného za krádež a úraz. Týmto spôsobom sa uľahčí práca triednych učiteľov. Úhrada poistného by sa zrealizovala z účtu OZ Školák Lučenec.

     pre 1 dieťa       /13 € poplatok + poistné 2€  /   spolu  15 €  

     pre 2 deti         /17€  poplatok +  poistné 4€ /   spolu  21 €

     pre 3 deti         /21 € poplatok + poistné 6 €/    spolu  27 € 

     pre 4 deti         /25 € poplatok + poistné 8 €/    spolu  33 € 

     Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

     - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 - uprednostňujeme

       do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí

     - priamo triednemu učiteľovi

     Termíny výberu: 20.10.2020,  20.11.2020. 

     2.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

     Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (1800 €) 

     Notár: 100 € 

     Exkurzia Bradlo – Sereď: 350 € 

     Autobus  lyžiarsky výcvik 4.ročník: 1500 € 

     Autobus plavecký výcvik 3.ročník: 300  € 

     Autobus plavecký výcvik 5.ročník: 300 €  

     Autobus letný tábor ŠKD: 500  € 

     Ocenenie úspešných detí: 2000 € 

     3. Chceli by sme Vás, vážení rodičia, poprosiť o pomoc s výberom 2% daní. V školskom roku 2019/2020 sme mohli zafinancovať vonkajšie žalúzie, čo je pre školu jednou z priorít, výmena žalúzií, keďže triedy sú v letnom období prehriate.

     4. Rodičom sa prostredníctvom pozdravného listu prihovorila aj Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy Pozdrav a informačný list pre rodičov.pdf

     ZA SPOLUPRÁCU, POMOC A PODPORU ĎAKUJEME!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     Zdenka Kruteková, predsedkyňa OZ Školák Lučenec 


     OVEROVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     V školskom roku 2020/2021 budeme v rámci výchovno - vyučovacieho procesu spolupracovať na overovaní jednak učebnice ako aj kurikula. Tieto overovania boli prerokované pedagogickej rade ako aj na zasadnutí rady školy a chceme sa s nimi podeliť aj s Vami!

     1. OVEROVANIE UČEBNICE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI PRE 5. ROČNÍK, METODICKEJ KNIHY PRE UČITEĽA A ODBORNEJ PRÍRUČKY PRE UČITEĽA

     PaedDr. Katarína Valičková – odborný garant a Mgr. Marek Zeman PhD., CRISC – garant pre Informačnú bezpečnosť vytvorili v rámci dobrovoľnej činnosti v spolupráci s OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu vytvorili metodický materiál pre učiteľov ZŠ. Cieľom materiálu bolo pripraviť podklady tak, aby vybrané témy kybernetickej bezpečnosti vedeli učitelia odučiť primerane a žiakom vybranej vekovej kategórie mohli témy podať odborným, veku vhodným spôsobom. Výučbu informačnej bezpečnosti je vnímaná ako komplexný celok, tj nie je orientovaný len na knihy alebo len na počítač alebo len na testy, ale rozvíja a zahŕňa celú osobnosť a pokrýva všetky kanály vnímania. Výučba je zameraná na aplikovanie jednoduchých úloh, ktoré kopírujú dennú rutinu žiakov pri práci s informačnými technológiami (mobilný telefón, počítať, tablet,...)

     Garantmi projektu sú:

     PaedDr. Katarína Valičková – odborný garant

     Mgr. Marek Zeman PhD, CRISC – garant pre informačnú bezpečnosť

     Testovacie obdobie: školský rok 2020/2021

     Overovanie sa týka:

     Učebnica Informačnej bezpečnosti pre 5. ročník

     Metodická kniha pre učiteľa

     Odborná príručka pre učiteľa

     Overovanie realizujú: vyučujúci INF v 5. ročníku, sociálny pedagóg, vyučujúci ETV /podľa záujmu/

     Spätná väzba sa poskytuje prostredníctvom dotazníkov určených pre pedagógov 5. ročníka – dotazník je zameraný na zhodnotenie zvolenej formy vyučovania, reakcie žiakov na učebnicu, vnímanie vyučovacích tém žiakmi, podľa pripraveného dotazníka. Dotazník je anonymný a je orientovaný výlučne na zhodnotenie a pripomienkovanie kníh.

     V rámci realizácie overovania v školskom roku 2020/2021:

     1. Bude škole poskytnutý bezodplatne materiál (materiál, školenia, prístup na webovú stránku)
     2. Jednodňové školenie pre učiteľov, ako používať učebnicu a zároveň prednášku o informačnej bezpečnosti a aktuálnych hrozbách, ktoré sú nasmerované na žiakov.
     3. Školenie bude obsahovať: zhodnotenie a nájdenie najlepšieho prístupu s učiteľmi ako uchopiť vyučovanie, testovaciu hodinu s učiteľmi – učitelia v pozícii detí, odprezentovanie dokumentov z podpornej webovej stránky
     4. Prezentácia pre rodičov – prečo je dôležitá informačná bezpečnosť, vrátane príkladov z praxe – čo sa stalo a čo hrozí deťom, napr. na školskej konferencii/informačného stretnutia pre rodičov

     2.OVEROVANIE KURIKULA KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA

     Návrh nového kurikula predmetu rímskokatolícke náboženstvo/náboženská výchova schválili biskupi Slovenska na 95. plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch dňa 10. marca 2020 na dvojročné experimentálne overovanie. Overovanie sa uskutoční vo vybraných školách v jednotlivých diecézach, so snahou, zapojiť cirkevné i štátne ZŠ a SŠ (gymnázia a stredné odborné školy). Po ukončení experimentu budú pripomienky zapracované do konečnej verzie nového kurikula, predložené KBS a po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky a predložené na používanie vo všetkých školách.

     Vyučovanie katolíckeho náboženstva chápeme školské vyučovanie náboženstva ako rozvoj náboženských kompetencií: je to schopnosť žiakov na základe náboženských obsahov a vedomostí správne chápať kresťanské náboženstvo, vyjadrovať a žiť svoju vlastnú vieru. Náboženské kompetencie žiaci nadobúdajú tak, že sa konfrontujú s náboženskými vedomosťami, tieto vzájomne prepájajú a vedia ich aplikovať, napr. podľa nich hodnotiť alebo ich uskutočňovať v konkrétnych životných situáciách. Kompetenčný model preto vychádza z kognitívnych kompetencií, ktoré sú integrované s motivačnými, vôľovými a sociálnymi kompetenciami.

     Podľa tohto kompetenčného modelu sa zameriava na vedomosti, schopnosti a postoje. Pritom rozlišujeme obsahové oblasti a kompetencie.

     Overovanie prebieha v školskom roku 2020/2021, 2021/2022

     Overovanie bude realizovať Mgr. Jozef Juriga na hodinách katolíckeho náboženstva na I. a II. stupni

     Obsahové oblasti: Boh a človek Ježiš Kristus Sväté písmo Cirkev a sviatosti – Kresťanský život

     Náboženské kompetencie: VnímaťPoznávať Komunikovať Rozhodnúť sa Nasledovať

     Ročníkové témy:

     Základné školy

     1.ročník: Sme deťmi nebeského Otca.

     2.ročník: Sme deťmi nebeského Otca.

     3.ročník: Náš život s Ježišom.

     4.ročník: Žijeme v láske

     5.ročník: Boh sa nám dáva poznať

     6.ročník: Boh nám prejavuje svoju lásku

     7.ročník: Verím - odpovedám Bohu

     8.ročník: Boh mi ukazuje cestu

     9.ročník: Kráčame cestou lásky

     Aktívne učenie sa na vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy vyžaduje rôzne špecifické vyučovacie metódy. Patria sem najmä „teologické uvažovanie“ so žiakmi, rozprávanie a počúvanie, zážitok liturgie, hudba, pohyb a tanec, obrazy a symboly, stvárňovanie a kreatívna tvorba, ale aj metódy sociálneho učenia sa, využitie digitálnych prostriedkov i projektové vyučovanie.

     POSTUP

     • Oboznámenie sa s novým kurikulom

     Všimnúť si,

     • aké náboženské kompetencie rozvíjame v jednotlivých ročníkoch a aké náboženské kompetencie rozvíjajú tematické celky
     • čo je obsahom jednotlivých ročníkov, ako témy na seba nadväzujú, ako sa vymedzuje obsah pre štátne a cirkevné školy (cirkevných škôl sa týkajú aj témy uvedené kurzívou)
     • Pripraviť do školského vzdelávacieho programu nový text o predmete NBV/NAV

     Uviesť stručnú charakteristiku nového kurikula, súhrn obsahu a kompetencie za ročníky

     Uviesť za ročníky aj prierezové témy:

     • Osobnostný a sociálny rozvoj
     • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
     • Environmentálna výchova
     • Mediálna výchova
     • Multikultúrna výchova
     • Regionálna výchova a ľudová kultúra (1. st)
     • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (1. st)
     • Ochrana života a zdravia
     • finančné vzdelávanie - finančná gramotnosť
     • Pripraviť tematický plán

     Rozvrhnúť učivo podľa počtu hodín tematických celkov, uviesť kompetencie celku.... (Odporúčame nechať si miesto na vpisovanie poznámok z odučenej hodiny, čo by sme chceli v nasledujúcom šk. roku revidovať...).

     • Iné pokyny
     • využitie  hodín: v rámci témy v danom tematickom celku je možné podľa uváženia dve podtémy spojiť a prebrať ich jednoduchšie, iné prehĺbiť na viacerých hodinách.
     • výber textu podľa uváženia: v kurikule je niekedy napísaná poznámka „výber textu podľa uváženia“ je teda na učiteľovi, ktorý text si vyberie, či pôjde do hĺbky, alebo informatívne

      Príklad:  Svätí, ktorí sa radi modlili (postavy podľa vlastného výberu) – 2.ročník ZŠ

     • pomôcky:

     Pri experimentálnom overovaní bude náročnejšie pracovať – bez metodických materiálov, učebníc, pracovných listov. Je na kreativite učiteľov, aký materiál použije, aby naplnil obsah témy a viedol žiakov k nadobudnutiu kompetencií. Vieme však, že mnohé obsahy sú totožné s tým, čo máme teraz, len sa nachádzajú vo viacerých ročníkoch.

     • Spolupráca: ak sú na škole viacerí učitelia NBV/NAV, je potrebné, aby navzájom spolupracovali, odovzdávali si skúsenosti... a záverečné hodnotenie vypracovali spoločne
     • Hodnotenie projektu: pri priebežnom hodnotení sa zameriavajte napr. na:
     • vhodnosť a obsiahlosť obsahu
     • zaradenie a náväznosť učiva a jeho primeranosť veku
     • formulácia náboženských kompetencií, ich primeranosť a ich overiteľnosť
     • iné....

     V obidvoch prípadoch bolo zo strany žiadateľa zaslaná žiadosť zriaďovateľovi Mestu Lučenec a následne MŠVVaŠ SR.


     OZNAMOVANIE ÚDAJOV O NEPRÍTOMNÝCH DEŤOCH A ŽIAKOCH SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

     Základná škola podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 oznamuje škola okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

     Škola zasiela údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno - vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

     a. im bola naridená karanténa/izolácia,

     b. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t.j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

     c. Ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.


     KONZULTAČNÉ HODINY A EMAILY PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

     Vážení rodičia!

     V časti Konzultačné hodiny/emaily zverejňujeme termíny konzultačných hodín a emailové adresy pedagogických a odborných zamestnancov.


     DôLEŽITÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     Dátum 

     Názov podujatia 

     Zodpovedný

     2.-9.-31.10.2020 

     Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka 

     Z: Mgr. Zuzana Mészárosová 

     November 2020 

     Komparo 8 – 9  

     Z: PK MAT 

     18.-22.1.2021 

     Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka, 9.00 - 12.00, plaváreň RS 

     Z: Mgr. Zuzana Fungáčová 

     25.-29.1.2021 

     Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka, 9.00 - 12.00, plaváreň RS 

     Z: Mgr. Lukáš Plešavský 

     7.-12.2.2021 

     LVVK 8 Hotel Liptov Jasná 

     Z: Mgr. Marek Pentka 

     podľa upresnenia

     LVVK 7 

     Z: Mgr. Marek Pentka 

     24.3.2021 

     Testovanie 9 - 2021 

     Z: Mgr. Martina Rajnáková 

     15.5.2021 

     Testovanie 5 - 2021 

     Z: Mgr. Martina Rajnáková 

     2.polrok 

     Školy v prírode: 

     IV.C+III.A, IV.A+IV.B, II.C+II.B 

     Príslušní triedni učitelia 

     podľa upresnenia

     Korčuliarsky výcvik II. ročník 

     Mgr. Zuzana Fungáčová

     Mgr. Lukáš Plešavský


     ŠKOLSKÝ PORIADOK OD 1.9.2020

     Zverejňujeme aktuálny školský poriadok prerokovaný pedagogickou radou 31.8.2020, ktorý berie na vedomie aktuálnu protiepidemiologickú situáciu a aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR.

     Školský poriadok platný od 1.9.2020.pdf


     NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

     Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

     Tento výpis nie je verejnou listinou. 

     Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1.polrok.docx


     EDUPAGE PONÚKA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     Vážení rodičia,

     program Edupage ponúka možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy, ktoré je zabezpečené tzv. QR kódom. Postup vytlačenie potvrdenia o návšteve školy nájdete v dokumente Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.docx


     POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.
     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


     VZDELÁVACIE POUKAZY 2019

     Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

     Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2019 je 3,20 €/mesiac.

     Žiak môže využiť vzdelávací poukaz aj na inej škole alebo v inom školskom zariadení, vrátane ZUŠ. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

     Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne.

     Dôležité termíny

     do 10.9.2019  - Vydanie vzdelávacích poukazov – každý žiak obdrží vzdelávací poukaz, informácia bude sprostredkovaná cez žiacku knižku.

     Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz a žiak ho odovzdá príslušnému vedúcemu záujmového útvaru.

     Do 23.9.2019 - Vedúci záujmového útvaru odovzdá vyzbierané vzdelávacie poukazy so zoznamom žiakov riaditeľke školy. Škola vzdelávacie poukazy zaeviduje a odovzdá protokol zriaďovateľovi.

     Upozorňujeme všetkých záujemcov o krúžky, že zúčastňovať sa jednotlivých krúžkov môže žiak aj bez vzdelávacích poukazov.


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010


     E-AKTOVKA

     Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

     www.eaktovka.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie