• Oznamy

    • INFORMÁCIE K POPLATKOM DO ŠKD

     Vážení rodičia!

     V súvislosti so zefektívňovaním našej práce a odbremeňovaním rodičov od administratívnej záťaže  sme pristúpili k nasledovným opatreniam v súvislosti s poplatkami do ŠKD. Rodičia od 1.1.2022 neoznamujú a nedokladujú úhradu poplatku do ŠKD vychovávateľkám ŠKD. Táto úloha rodičom celkom odpadá. Celá agenda kontroly úhrady je v kompetencii ekonómky školy prostredníctvom výpisov. Vychovávateľky ŠKD odovzdávajú rodičom iba šeky.

     V prípade, ak chce rodič v priebehu školského roka žiaka prihlásiť do ŠKD alebo odhlásiť žiaka z ŠKD vypisuje prihlášku/odhlášku na sekretariáte školy, alebo oznámi odhlásenie prostredníctvom e-mailu na zsstefanikalc@gmail.com.

     V Lučenci, 10.1.2022

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     AKTUÁLNE PLATNÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK

     V aktuálne platnom školskom poriadku upravila pedagogická rada ustanovanenia v súvislosti so zmenou povinnosti nosenia rúšok, doplnil sa bod o povinnosť zúčastňovať sa triednických hodín, o povinnosť počas online vyučovania mať zapnutú kameru (ak to technické možnosti žiakovi umožňujú) a doplnil sa aj bod ohľadom kombinovanej formy výučby.

     Školský poriadok pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci platný od 21.10.2021.pdf


     PREČO NÁM ZÁLEŽÍ NA TRIEDNICKÝCH HODINÁCH?

     Triednická hodina nám dáva priestor kedy môžeme spoznať nielen osobnosť žiaka, ale aj jeho záujmy a vzťahy v triednom kolektíve. Buduje sa  vzťah triedneho učiteľa a žiaka (ide o prenášanie dôvery na žiaka v jeho vlastnosti a schopnosti rozvíjať sa ďalej). Môžeme zamerať našu pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a formovanie spoločných triednych cieľov. Veľmi dôležitá je podpora na vytváranie situácií na vzájomné komunikácie – „vyjadriť sa a byť vypočutý“ vedie žiaka k možnosti ovplyvniť dianie v triede, nájsť si svoje miesto v kolektíve a podporuje jeho sociálne zručnosti.

     Na základe práce s triedami v  súčinnosti s triednymi učiteľmi sa v pozitívnom smere osvedčili triednické hodiny, ale aj na základe odporúčaní z CPPPaP (diagnostika triednych kolektívov) venovať sa práve triednickým hodinám, zameraným na vytváranie pozitívnej klímy a hlavne riešenia problémov, ktoré sa v triede vyskytujú a v neposlednom rade na podporu budovania vzťahov v triede.

     Vidíme veľkú pomoc pri výmene informácií (rozoberáme problémy z viacerých strán: žiak, rodič, pedagóg)  a tým aj rýchlejšiu možnosť reagovať na daný problém.

     Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg


     TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD

     Vážení rodičia,

     od 11.10.2021 budeme používať nové telefónne čísla do jednotlivých oddelení v ŠKD.

     Na tieto telefónne čísla, prosím, volajte, keď prídete vyzdvihnúť deti zo školského klubu (aj do konečnej družiny).

     I.oddelenie – I.A+II.B – vychovávateľka A. Bokorová – tel.číslo : 0903 583 503

     II.oddelenie – I.B+II.B – vychovávateľka N. G. Štromajerová – tel. číslo : 0903 583753

     III.oddelenie – I.C+II.B – vychovávateľka Z. Kruteková – tel. č. :0903 585 269

     IV.oddelenie – II.A+III.A – vychovávateľka I. Chamulová – tel. č. : 0903 585 211

     V.oddelenie – III.B+III.A -  vychovávateľka L. Rusnáková – tel. č. : 0903 588 614

     VI.oddelenie – III.C+5.roč. – vychovávateľka J. Luptáková – tel. č. : 0903 597 508

     VII.oddelenie – IV.A+IV.B – vychovávateľka Z. Péliová – tel. č. : 0903 586 580

     VIII.oddelenie – IV.C.+IV.B – vychovávateľ M. Bunganič – tel. č. : 0903 583 506


     USMERNENIE K NOSENIU RÚŠKA

     Na základe aktuálnej vyhlášky 250 ÚVZ  SR nie sú od 4. 10. 2021 povinné rúška pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.  

     Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).  

     O nosení rúška v triede počas výchovno – vzdelávacieho procesu rozhoduje zákonný zástupca.  

     Základná škola naďalej realizuje rôzne preventívne opatrenia ako napríklad zvýšená dezinfekcia a prevetrávanie priestorov či inštalovanie sterilizátorov vzduchu v priestoroch, kde je zvýšená kumulácia žiakov (aktuálne školská jedáleň).  

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     ZÁUJMOVÁ A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ

     V školskom roku 2021/2022 poskytujeme žiakom možnosť podpory a rozvoja v rôznych oblastiach ich záujmu a potrieb.

     Krúžková činnosť

     Názov krúžku

     Vedúci krúžku

     Termín

     Astronomický krúžok

     Mgr. M. Kováčová Korimčáková

     Štvrtok, 13:30-15.00

     Turistický krúžok

     Mgr. R. Tuhárska

     soboty

     Múza Zuza

     PaedDr. S. Tokárová PhD.

     Utorok, 14:00 15.30

     Šachový krúžok

     Mgr. G. László, tréner Šachového zväzu

     Štvrtok, 14.15 – 15.30

     Tvorím, tvoríš, tvoríme

     Mgr. E. Vavríková

     Utorok, 14:00 -15:30

     Zdravotnícky krúžok

     Mgr. A. Lenhartová

     Streda, 13:30 – 15:00

     Hravá angličtina

     Mgr. Z. Kamenská

     Utorok, 13:30 – 15.30

     Korčuľko

     L. Majerčík, tréner HC Lučenec

     Pondelok 14:00 – 16.00

     Malí boccisti

     PaedDr. I. Balázsová

     Pondelok 13:30 – 15:30

     Včelársky krúžok

     Mgr. D. Turčáni PhD., Včelí kRaj

     Streda 13:50 – 15:20

     Minihádzaná

     Mgr. Z. Mészárosová

     Štvrtok 15:40 – 15:40

     Športová akadémia M. Tótha

     Mgr. Z. Fungáčová

     Utorok 13:30 – 14:30

      

     JAZYKOVÝ KURZ PRE DETI CUDZINCOV, zodpovedná Mgr. E. Molnárová

      DOUČOVANIE

     Mgr. A. Karlíková – Doučovanie žiakov z matematiky a chémie, pondelky – piatky 7. hodina

     Mgr. R. Vreteničková – Doučovanie žiakov z matematiky pre žiakov V.C, V.A, VII.C a VIII.M,  utorok, streda – 6. vyučovacia hodina - príprava na matematické súťaže a doučovanie slabších a chýbajúcich žiakov

     Mgr. A. Matúšková – Doučovanie žiakov 5. ročníka z anglického jazyka, štvrtok od 12.35 – 13.20

     Mgr. D. Tóthová – Doučovanie z chémie, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. M. Kováčová Korimčáková – Doučovanie z fyziky, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. M. Jóža – Podpora nadaných žiakov z techniky, každý nepárny pondelok 14:00 do 15:00

     Mgr. B. Zbojová -  Príprava žiakov IX.M na prijímacie pohovory a Testovanie9, príprava na matematické súťaže, utorok a piatok – 6. vyučovacia hodina

     Mgr. Y. Miseng – Doučovanie žiakov 7.-9. ročníka v predmete ruský jazyk, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. Z. Kamenská – Doučovanie žiakov IV.B a príprava na súťaže a olympiády, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. Z. Fungáčová – Príprava žiakov IV.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. Z. Mészárosová – Príprava žiakov III.B na súťaže, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. I. Hašková – Príprava žiakov II.A a III.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

     Mgr. S. Brnová – Príprava žiakov III.A na súťaže, po dohode s vyučujúcou

     PhDr. A. Slancová - Príprava žiakov 5. -9. ročníka na olympiádu z nemeckého jazyka, po dohode s vyučujúcou

      

     Doučovanie v rámci projektu Spolu múdrejší 2

     4 skupiny: Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. Z. Mészárosová, Mgr. M. Karáseková, Mgr. B. Zbojová


     USMERNENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K REALIZÁCII VZDELÁVANIA V ZELENEJ, ORANŽOVEJ A ČERVENEJ FÁZE ŠKOLSKÉHO COVID SEMAFORU

     Vyučovanie sa prerušuje len v jednotlivých triedach, nie v celej škole!

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid 19, pôjdu žiaci do karantény (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény).

     1. V zelenej fáze (žiadna osoba nie je pozitívna na Covid 19) prebieha prezenčné vyučovanie v štandardnom režime podľa platného rozvrhu hodín
     2. V oranžovej fáze (minimálne 1 osoba je pozitívna na Covid 19) – na základe rozhodnutia RÚVZ
     3. V červenej fáze (viacero osôb je pozitívnych na Covid 19) – na základe rozhodnutia RÚVZ

     Organizácia vyučovania v jednotlivých fázach semaforu

     1. V oranžovej a červenej fáze sa realizuje kombinovaná forma vyučovania – časť žiakov je v karanténe, časť žiakov sa učí dištančne.
     2. Prebieha online vyučovanie prostredníctvom portálu MS Teams.
     3. V čase nariadenej karantény sa v kombinovanej forme online nevyučujú predmety telesná a športová výchova, športové hry, športová príprava, všestranná športová príprava, etická a náboženská výchova. Ostatné predmety sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín pre prezenčné vyučovanie.
     4. V období nariadenej karantény pre konkrétnu triedu škola realizuje online vyučovanie, ak je v nariadenej karanténe 4 a viac žiakov danej triedy, ktorí sa na online hodinu pripájajú.

     Špecifikácia hodnotenia počas dištančného vzdelávania a po ich dištančnom vzdelávaní

     Počas dištančného vzdelávania a po dištančnom vzdelávaní vychádza hodnotenie zo základných princípov:

     ✓ zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie;

     ✓ sústrediť pozornosť na poskytovanie podpornej spätnej väzby;

     ✓ akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania aj po dištančnom vzdelávaní má mať najmä podobu konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia. Má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

     Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

     Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

     Po návrate žiakov do škôl, sa odporúča venovať priestor zisteniu toho, ako si žiaci osvojili učivo počas dištančného vzdelávania. Preverovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov by malo rešpektovať základné psychologické zásady hodnotenia vrátane rešpektovania individuálnych špecifík vrátane podmienok na domácu prípravu. Odporúča sa vychádzať najmä zo splnených úloh a zadaní, ktoré žiaci plnili počas dištančného vzdelávania.

     Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením, pokiaľ boli špecifikované.

     Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

      ✓ z individuálnych pedagogicko-diagnostických rozhovorov so žiakmi,

     ✓ z riešení komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty),

     ✓ analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, online zadania,  postery, prezentácie, úlohy reealizované v domácom prostredí)

     ✓ sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,

     ✓ z konzultácií s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,

     ✓ rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

     Počas dištančného vzdelávania a bezprostredne po obnovení vyučovania sa neodporúča získavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov

     Organizácia vzdelávania pre žiakov v karanténe, ktorí nemajú možnosť zapojiť sa do dištančného vzdelávania

     Jedná sa o žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť efektívne z dôvodu ich špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb

     1. Počas karantény sa žiakom distribuujú zadania vo forme pracovných listov, didakticky spracovaného učiva a domácich úloh minimálne 2 x týždenne.
     2. Distribúcia pracovných listov, didakticky spracovaného učiva či zadaní sa zabezpečuje prostredníctvom: zákonných zástupcov, zamestnancov, ktorí pracovné listy odovzdajú zákonným zástupcom, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier (pracovné listy doručí škola komunitnému centru prostredníctvom odborných zamestnancov alebo asistentov učiteľa)
     3. Spracovávanie pracovných listov realizujú asistentky učiteľa v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu.
     4. Vypracované pracovné listy, zadania alebo domáce úlohy odovzdajú žiaci minimálne 2x týždenne prostredníctvom: zákonných zástupcov v škole (počas vyzdvihnutia nových zadaní), zamestnancov školy (počas odovzdávania zadaní), terénnych pracovníkov komunitných centier
     5. Žiaci sú v kontakte s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov telefonicky.
     6. Za realizáciu tejto oblasti zodpovedá inkluzívny tím (školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistenti učiteľa).

     Úprava obsahu a rozsahu vzdelávania

     ZŠ M. R. Štefánika postupuje v súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom platným od 1.10.2021, ktorý reflektuje úpravu obsahu a rozsahu učiva a redukciu učiva na základe Dodatku č. 7 a Dodatku č. 9 inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

     V kombinovanej forme sa z realizácie online vyučovacieho procesu z rozvrhu hodín vylučuje telesná a športová výchova, športové hry, všestranná športová príprava v 7. ročníku, športová príprava, etická výchova a náboženská výchova.

     Ostatné predmety sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

     Ďalšie dôležité skutočnosti

     • Žiak, ktorému skončila nariadená karanténa je povinný nastúpiť na prezenčnú výučbu.
     • Po návrate žiaka z nariadenej karantény overuje pedagogický zamestnanec úroveň získaných kompetencií u žiaka.
     • Dôležitou stratégiou je učivo dobrať, precvičiť a upevniť.
     • Učebnica nie je záväzná, záväzné sú očakávané výstupy – kompetencie pri ukončení 9. ročníka.
     • V organizácii výchovy a vzdelávania ZŠ v oranžovej a červenej fáze sa za prioritu považuje zabezpečenie prezenčného vzdelávania tých žiakov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z karantény a zároveň nemajú možnosť sa zapojiť do dištančného vzdelávania (nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich ŠVVP potrieb a miera špeciálno – pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy).

     Toto metodické usmernenie vychádza z Metodického odporúčania  k výchovno – vzdelávaciemu procesu v základných školách v školskom roku 2021/2022, ŠPÚ. Zároveň reflektuje personálne a organizačné možnosti školy a spätnú väzbu pedagogických a odborných zamestnancov.

     Prerokované na online pedagogickej rade 28.9.2021

     Platnosť od 1.10.2021

       Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     ŠTATÚT MATEMATICKEJ TRIEDY

     Štatút matematickej triedy od 1.9.2021.pdf


     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.

     Dôležité je, aby rodičia nahlásili triednemu učiteľovi funkčné emailové adresy!

     Prosíme rodičov, aby používali rodičovské, nie žiacke kontá! Rodičovské kontá ponúkajú rodičom služby, ktoré nie sú prístupné v rámci žiackeho konta (napr. tlačivo o bezpríznakovosti).

     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


     ZMENY ÚČTOV PRE PLATBY ZA ŠKD A STRAVU

     Od 1.10.2021 bude platný  len  nový účet pre platby za stravu:

     SK 63 7500 0000 0040 2938 2792     -   účet školskej jedálne

     (V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ: 0948 413 421)

     Od 1.10.2021 bude platný len nový účet pre platby za ŠKD:

     SK 30 7500 000 0040 2938 2610       - účet ŠKD

     (V prípade otázok kontaktujte  sekretariát: 047/4333648 )


     ŠKOLSKÝ PORIADOK OD 1.9.2021

     Školský poriadok od 1.9.2021.pdf


     VZDELÁVACIE POUKAZY

     Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

     Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

     V zmysle § 9i ods. 3 zákona možno počas krízovej situácie príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vydá vzdelávacie poukazy do 9.9.2021 a vyzbiera poukazy do 23.9.2021. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz priamo vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. prostredníctvom triedneho učiteľa.

     Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).


     ZISŤOVANIE ZÁUJMU O AG SAMOTESTY

     Vážení rodičia!

     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Keďže sa jedná o dovolenkové obdobie a škola musela flexibilne reagovať na lehoty objednávania samotestov, objednali sme samotesty pre každého žiaka, ktorý bude žiakom školy od 1.9.2021. Následne na základe Vašej spätnej väzby Vám budú testy distribuované. Na žiaka je pripravených 25 kusov samotestov.

     Váš záujem - nezáujem môžete vyjadriť prostredníctvom Edupage alebo na mail alacova@zsstefanikalc.sk (žiaci I. ročníka, novoprijatí žiaci) do 1.9.2021. Záujem budete môcť vyjadriť aj pri prihlasovaní žiaka na stravovanie priamo u vedúcej výdajnej školskej jedálne, ktorá bude mať pre Vás pripravené tlačivo.

     Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID 19.

     Testy budeme rodičom distribuovať prostredníctvom žiakov, keď ich budeme reálne v škole.

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie:

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     Testovanie žiakov kloktaním škola realizovať nebude.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.9.2021

              Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci informuje rodičov!             

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách)

     Zvyšuje sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

     1.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

     2.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

     3.) Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

     -      v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

     Tlačivo: ČESTNÉ VYHLÁSENIE, bude dostupné v kancelárií školskej jedálne a na stránke školy Čestné vyhlásenie strava 2021.docx. Čestné vyhlásenie vyplnia, podpíšu obidvaja rodičia a prinesú do kancelárie ŠJ. Vyplnené tlačivá je potrebné doniesť do 5-teho dňa  v mesiaci, aby  bola dotácia  na stravu poskytnutá v nasledujúcom  mesiaci.

                                                                   Poplatky za stravu od 1.9.2021  

     V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019.  Réžiu hradí rodič.

     Cena obedu :       I. stupeň:   žiaci 6-11 rokov      1,21€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

     3.fin. pásmo        II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov     1,30€/deň +4€ réžia za mesiac    - hradí rodič

         Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

     1. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! V prípade ochorenia a neodhlásenia zo stravy, stravu hradí rodič v plnej výške.
     2. Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.
     3. Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.
     4. Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

     Platba:  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

                     1) poštovou poukážkou

                     2) bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256  !!!

     !!! Účet platný do 31.8.2021, na ktorý uhrádzajte max. do 25.8.2021 !!! bude zmena účtu školskej jedálne.

     Už od 23. 8. 2021, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť  Identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ . Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020.  Objednaný obed  na 3.9.2021, bude  mať stravník , ktorý bude mať do 31.8.2021 uhradenú  stravu  za  september 2021.

     Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

     kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk


     · ŽIACI V HMOTNEJ NÚDZI

           (Dotácie, ktoré štát poskytuje pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi)

     Aby žiakovi tieto dotácie boli poskytnuté, je potrebné, aby rodič žiaka posudzovaného na účely hmotnej núdze (HN) podľa rozhodnutia ÚPSVaR a tiež žiakovi , ktorý žije v domácnosti, kde príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ŽM):

       1.)  predložil škole toto potvrdenie – Rozhodnutie, potvrdenie z ÚPSVaR - kópia  tohto rozhodnutia, potvrdenia je zároveň prílohou k tlačivu Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie

       2.) Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie musíme, ako škola vyplniť a odovzdať vždy mesiac skôr do 10. teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac. Neskorým vyplnením a odovzdaním bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

     Žiak zaradený do zoznamu HN má nárok na:

     1. Dotáciu na stravu

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje:

     -na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu , na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed .

     -dotácia na žiaka je  v sume 1,30€ na jeden stravovací deň (obed).

     Cena jedného obeda : 

     - pre žiakov  1. - 4. ročník  je 1,21 € /obed

     - pre žiakov  5. – 9. ročník    je 1,30 €/obed

        2. Dotáciu na školské potreby

     Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie  a na vyučovanie v základnej škole.

     • za školské potreby  sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky
     • výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka
     • poskytuje  sa v dvoch častiach a to do 25. februára  (16,60 €) a do 25. septembra (16,60 €)

        Vybavuje :  Bc. Anna Kaššová,  vedúca výdajnej školskej jedálne, tel. kontakt:  0948 413 421


     NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

     Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

     Tento výpis nie je verejnou listinou. 

     Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1.polrok.docx


     EDUPAGE PONÚKA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     Vážení rodičia,

     program Edupage ponúka možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy, ktoré je zabezpečené tzv. QR kódom. Postup vytlačenie potvrdenia o návšteve školy nájdete v dokumente Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.docx


     POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010


     E-AKTOVKA

     Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

     www.eaktovka.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie