• Oznamy

    • ŠTATÚT MATEMATICKEJ TRIEDY

     Štatút matematickej triedy od 1.9.2021.pdf


     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.

     Dôležité je, aby rodičia nahlásili triednemu učiteľovi funkčné emailové adresy!

     Prosíme rodičov, aby používali rodičovské, nie žiacke kontá! Rodičovské kontá ponúkajú rodičom služby, ktoré nie sú prístupné v rámci žiackeho konta (napr. tlačivo o bezpríznakovosti).

     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


     ZMENY ÚČTOV PRE PLATBY ZA ŠKD A STRAVU

     Od 1.10.2021 bude platný  len  nový účet pre platby za stravu:

     SK 63 7500 0000 0040 2938 2792     -   účet školskej jedálne

     (V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ: 0948 413 421)

     Od 1.10.2021 bude platný len nový účet pre platby za ŠKD:

     SK 30 7500 000 0040 2938 2610       - účet ŠKD

     (V prípade otázok kontaktujte  sekretariát: 047/4333648 )


     ŠKOLSKÝ PORIADOK OD 1.9.2021

     Školský poriadok od 1.9.2021.pdf


     VZDELÁVACIE POUKAZY

     Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

     Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

     V zmysle § 9i ods. 3 zákona možno počas krízovej situácie príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vydá vzdelávacie poukazy do 9.9.2021 a vyzbiera poukazy do 23.9.2021. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz priamo vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. prostredníctvom triedneho učiteľa.

     Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).


     ZISŤOVANIE ZÁUJMU O AG SAMOTESTY

     Vážení rodičia!

     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Keďže sa jedná o dovolenkové obdobie a škola musela flexibilne reagovať na lehoty objednávania samotestov, objednali sme samotesty pre každého žiaka, ktorý bude žiakom školy od 1.9.2021. Následne na základe Vašej spätnej väzby Vám budú testy distribuované. Na žiaka je pripravených 25 kusov samotestov.

     Váš záujem - nezáujem môžete vyjadriť prostredníctvom Edupage alebo na mail alacova@zsstefanikalc.sk (žiaci I. ročníka, novoprijatí žiaci) do 1.9.2021. Záujem budete môcť vyjadriť aj pri prihlasovaní žiaka na stravovanie priamo u vedúcej výdajnej školskej jedálne, ktorá bude mať pre Vás pripravené tlačivo.

     Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID 19.

     Testy budeme rodičom distribuovať prostredníctvom žiakov, keď ich budeme reálne v škole.

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie:

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     Testovanie žiakov kloktaním škola realizovať nebude.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.9.2021

              Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci informuje rodičov!             

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách)

     Zvyšuje sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

     1.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

     2.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

     3.) Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

     -      v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

     Tlačivo: ČESTNÉ VYHLÁSENIE, bude dostupné v kancelárií školskej jedálne a na stránke školy Čestné vyhlásenie strava 2021.docx. Čestné vyhlásenie vyplnia, podpíšu obidvaja rodičia a prinesú do kancelárie ŠJ. Vyplnené tlačivá je potrebné doniesť do 5-teho dňa  v mesiaci, aby  bola dotácia  na stravu poskytnutá v nasledujúcom  mesiaci.

                                                                   Poplatky za stravu od 1.9.2021  

     V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019.  Réžiu hradí rodič.

     Cena obedu :       I. stupeň:   žiaci 6-11 rokov      1,21€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

     3.fin. pásmo        II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov     1,30€/deň +4€ réžia za mesiac    - hradí rodič

         Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

     1. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! V prípade ochorenia a neodhlásenia zo stravy, stravu hradí rodič v plnej výške.
     2. Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.
     3. Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.
     4. Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

     Platba:  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

                     1) poštovou poukážkou

                     2) bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256  !!!

     !!! Účet platný do 31.8.2021, na ktorý uhrádzajte max. do 25.8.2021 !!! bude zmena účtu školskej jedálne.

     Už od 23. 8. 2021, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť  Identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ . Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020.  Objednaný obed  na 3.9.2021, bude  mať stravník , ktorý bude mať do 31.8.2021 uhradenú  stravu  za  september 2021.

     Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

     kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk


     · ŽIACI V HMOTNEJ NÚDZI

           (Dotácie, ktoré štát poskytuje pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi)

     Aby žiakovi tieto dotácie boli poskytnuté, je potrebné, aby rodič žiaka posudzovaného na účely hmotnej núdze (HN) podľa rozhodnutia ÚPSVaR a tiež žiakovi , ktorý žije v domácnosti, kde príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ŽM):

       1.)  predložil škole toto potvrdenie – Rozhodnutie, potvrdenie z ÚPSVaR - kópia  tohto rozhodnutia, potvrdenia je zároveň prílohou k tlačivu Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie

       2.) Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie musíme, ako škola vyplniť a odovzdať vždy mesiac skôr do 10. teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac. Neskorým vyplnením a odovzdaním bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

     Žiak zaradený do zoznamu HN má nárok na:

     1. Dotáciu na stravu

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje:

     -na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu , na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed .

     -dotácia na žiaka je  v sume 1,30€ na jeden stravovací deň (obed).

     Cena jedného obeda : 

     - pre žiakov  1. - 4. ročník  je 1,21 € /obed

     - pre žiakov  5. – 9. ročník    je 1,30 €/obed

        2. Dotáciu na školské potreby

     Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie  a na vyučovanie v základnej škole.

     • za školské potreby  sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky
     • výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka
     • poskytuje  sa v dvoch častiach a to do 25. februára  (16,60 €) a do 25. septembra (16,60 €)

        Vybavuje :  Bc. Anna Kaššová,  vedúca výdajnej školskej jedálne, tel. kontakt:  0948 413 421


     NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

     Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

     Tento výpis nie je verejnou listinou. 

     Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1.polrok.docx


     EDUPAGE PONÚKA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     Vážení rodičia,

     program Edupage ponúka možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy, ktoré je zabezpečené tzv. QR kódom. Postup vytlačenie potvrdenia o návšteve školy nájdete v dokumente Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.docx


     POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010


     E-AKTOVKA

     Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

     www.eaktovka.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie