• Voľné pracovné miesta

    • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

     Počet voľných pracovných miest: 2

     Voľné pracovné miesto na dobu určitú

     Termín nástupu: od 1.9.2022, 100 % úväzok

     Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

     Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, od 716,- €

     Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

     Požadovaná prax: nepožaduje sa

     Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce vychovávateľa ŠKD
     • životopis
     • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca
     • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

     Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 4.7.2022 v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie vychovávateľ ŠKD“.

     Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 11.7.2022.

     V Lučenci, 24.6.2022

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie