• Voľné pracovné miesta

    • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     informuje o voľnom pracovnom mieste

     Voľné pracovné miesto:  upratovačka

     Pracovný pomer: 100%

     Nástup: od 1.9.2020

     Požadované podmienky:

     Predloženie dokladov overených kópii

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania;
     • Životopis;
     • Potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť upratovačky;
     • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti;

     Prax: nepožaduje sa

     Hrubá mzda od 580 €

     Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, zodpovednosť, ochota, samostatnosť, schopnosť spolupracovať, uvítame vzťah k práci v záhradke;

     Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – upratovačka“ do 26.6.2020 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

     V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

     Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

     V Lučenci, 3.6.2020

     Mgr. Gabriela Aláčová

     riaditeľka školy


     Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

     odborný zamestnanec – školský psychológ

     Úväzok: 100 %

     Nástup: od 1. 9. 2020 do 30.11.2020 v rámci projektu V ZŠ úspešnejší „Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu“ s predpokladom pokračovania v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

     Požadované podmienky:

     predloženie nasledovných dokumentov:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce školského psychológa
     • životopis
     • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu odborného zamestnanca
     • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

     Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – školský psychológ“  do 2.6.2020 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

     V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

     Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky. Výberové konanie sa uskutoční 11.6.2020

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie