• Voľné pracovné miesta

    • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

     odborný zamestnanec – školský špeciálny pedagóg

     Úväzok: 100 %

     Nástup: od 1. 12. 2020 do 31.8.2022 v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

     Požadované podmienky:

     predloženie nasledovných dokumentov:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce školského psychológa
     • životopis
     • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu odborného zamestnanca
     • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

     Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – školský špeciálny pedagóg“  do 27.10.2020 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

     V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

     Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky. Výberové konanie sa uskutoční začiatkom novembra 2020.

     Mgr. Gabriela Aláčová

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie