• Voľné pracovné miesta

    • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     informuje o voľnom pracovnom mieste

     Voľné pracovné miesto:  informátor

     Pracovný pomer: 100%

     Nástup: od 1.9.2020

     Požadované podmienky:

     Predloženie dokladov overených kópii

     • žiadosť o prijatie do zamestnania;
     • životopis;
     • potvrdenie o duševnej a  fyzickej zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť informátora;
     • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

     Prax: nepožaduje sa

     Hrubá mzda od 580 €

     Osobnostné predpoklady: príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, nekonfliktnosť, vzťah k deťom

     Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – informátor“ do 6.8.2020 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

     V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

     Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky. Výberové konanie sa uskutoční 11.8.2020.

     V Lučenci, 29.7.2020

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie