PVO - archív, výzvy na predkladanie ponúk

    • Výzvy na predkladanie ponúk

    • INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

     Zadávanie zákazky s nízkymi  hodnotami v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

      

     VÝZVA

     na predloženie cenovej  ponuky

     a súťažné podklady

      

     Názov zákazky:  Zakúpenie komponentov do centrálnej oddychovej zóny

     Výzva - oddychová_zóna.pdf

     Prílohy: 

     Priloha_c.1.pdf

     Priloha_c.2.pdf

     Priloha_c.3.pdf

      

     Zverejnené: 23.7.2021

      


      

     Názov zákazky: Oprava dlažby vnútorných schodísk 

     Výzva_Stavebné_práce.pdf

     Prílohy: 

     Krycí_list_rozpočtu.pdf

     Zverejnené: 9.7.2021

      


      

     VÝZVA

     na predloženie cenovej  ponuky

     a súťažné podklady

      

     Názov zákazky: Rekonštrukcia elektrických sieťových rozvodov

     Výzva_-_rekonstrukcia_el.siet.rozvodov.pdf

     Prílohy:

     vykaz-vymer_rekons.el.siet.rozvodov.pdf

     PD_-_rekonstr.el.siet.rozvodov.pdf

      Zverejnené: 16.12.2020

      


      

     VÝZVA

     na predloženie cenovej  ponuky

     a súťažné podklady

     Názov zákazky:

     Zhotovenie novej elektrickej prípojky

      

     Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

     ZADANIE_-_Elektrická_prípojka_ZŠ_M._R._Štefánika_Haličská_cesta 1191/8_Lučenec.xlsx

      Zverejnené: 27.11.2019

           VÝZVA

     na predloženie cenovej  ponuky

     a súťažné podklady

      

      

     Názov zákazky:

     Zhotovenie novej elektrickej prípojky

      

      

     Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky.pdf

      

     ZADANIE_-_Elektrická_prípojka_ZŠ_M._R._Štefánika_Haličská_cesta 1191/8_Lučenec.xlsx

      Zverejnené: 20.11.2019

      


      

     Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M. R. Štefánika Lučenec prostrednictvom zriadenia jazykovej učebne a dovybavenia knižnice

     Výzva na predloženie cenovej ponuky a súťažné podklady

     Výzva na predkladanie cenovej ponuky a súťažné podmienky.pdf

     Zadanie - Vytvorenie a prispôsobenie interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu v hl.budove ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec

     Zadanie - Vytvorenie a prisposobenie interieru miestnosti pre jazykovú učebnu v hl.budove ZŠ M..xlsx

     Zverejnené: 27.12.2018


     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

      

     Názov adresy a kontaktné údaje:

     Názov: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

     Adresa: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

     Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka ZŠ

     Kontakt – telefón: 047 4333 648, 0911 650 189

     Kontakt – mail: zsstefanikalc@gmail.com, gabriela.alacova@gmail.com

     • Webové sídlo (internetová adresa): www.zsstefanikalc.edupage.org

      

     Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

     http://zsstefanikalc.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2

      

     Názov predmetu zákazky:

     Detské ihrisko v ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      

     Hlavný kód CPV:

     45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

     37535200-9 Zariadenie ihrísk

      

     Druh zákazky:

     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

      

     Stručný opis:

     Vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

      

     Predpokladaná hodnota zákazky:

     10 746,86 € bez DPH

      

     Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

     Najnižšia cena v € (celkom s DPH).

      

     Dĺžka trvania zákazky:

     Začiatok: po podpísaní a zverejnení zmluvy

     Koniec: 31.10.2018

      

     Podmienky účasti:

     Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá uskutočňovať stavebné práce.

     Vyžaduje sa predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – živnostenský list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť uskutočňovať stavebné práce.

      

     Použitie elektronickej aukcie: áno/nie

      

     Lehota na predkladanie ponúk: 2.8.2018

      

     Termín otvárania ponúk: 3.8.2018

      

     Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018

      

      

     VO_ihrisko-ZS LC-Vyzva.pdf

     VO_ihrisko-ZS LC-Priloha 1-Plnenie_kriterii.doc

     Kopia - VO ihrisko-ZS LC-Priloha 2-Vykaz vymer.xls

      

     Zverejnené: 24.7.2018

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Vybudovanie detského ihriska

     Termín prihlásenia: 24.7.2018
     Termín dodania: 30.11.2018

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie jazykovej učebne a knižnice

     Termín prihlásenia: 21.9.2018
     Termín dodania: 1.10.2018

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Zabezpečenie služieb pre školu v prírode

     Termín prihlásenia: 20.3.2018
     Termín dodania: 1.6.2018      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Zabezpečenie služieb na lyžiarskom kurze

     Termín prihlásenia: 9.1.2018
     Termín dodania: 2.3.2018

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Nákup učebných pomôcok do telocvične

     Termín prihlásenia: 9.11.2017
     Termín dodania: 11.12.2017

     Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

     Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - výpočtová technika pre jazykovú učebňu.
     Termín predloženia cenovej ponuky : 07.11.2018 do 12.00 hod.
     Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom). 
     Mailová adresa : zsstefanikalc@gmail.com
     Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 
     Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.
      
      
     Zverejnené: 26.10.2018
      

      

     Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

     Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - výpočtová technika pre jazykovú učebňu.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

     Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

     Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

     Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

     výzva_VO_výpočtová technika.pdf


      

     Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

     Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : zariadenie pre jazykovú učebňu.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

     Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

     Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

     Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

     výzva_VO_zariadenie.pdf


      

     Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

     Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : IKT vybavenie.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

     Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

     Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

     Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

     výzva_VO_IKT.pdf


      

     Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom verejného obstarávania

     Predloženie cenovej ponuky na obstarávanie zákazky : vybavenie - knižničný fond.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 04.10.2018 do 12.00 hod.

     Spôsob predloženia cenovej ponuky : elektronicky (e-mailom).

     Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená v jednotkových cenách na jednotlivé položky bez DPH, s DPH a v sumách celkom za jednotlivé položky, aj za celý ponúkaný sortiment tovaru. 

     Vaša ponuka bude slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania.

     výzva_VO_knižničný_fond.pdf


      

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie vybavenia pre telocvičňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 21.11.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a celkovú hodnotu ponuky.

     Je možnosť predložiť v rámci ponuky ekvivalent požadovanéhi tovaru.

     Privítame ochotu uchádzača pri ponuke zadať aj vizuálny vzhľad ponúkaného tovaru.

     V predložených ponukách budú zahrnuté aj náklady uchádzača na balenie, poštovné, prepravné, prípadne iné náklady.

     Ponuky je možné zaslať aj osobitne na športové potreby ( lopty, siete, kladina... ) a osobitne na športovú a ochrannú výstroj ( korčule, lyže, rukavice ...)

     Žiadame v ponuke oznámiť možný termín dodania tovaru, maximálny termín dodania 15.12.2017

     Vybavenie telocvične.pdf


      

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenia pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

     zariadenie pre jazykovú učebňu.pdf

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenia pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117. Oprava súťažných podkladov

     Termín predloženia cenovej ponuky : 22.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

     zariadenie pre jazykovú učebňu - oprava.pdf


      

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie vybavenia - výpočtovej techniky pre jyzakovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

     výpočtová technika.pdf

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie zariadenie pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117. Oprava súťažných podkladov

     Termín predloženia cenovej ponuky : 22.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

     výpočtová technika - oprava.pdf


      

     Výzva na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie stavebných úprav interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu,zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami  podľa § 117.

     Termín predloženia cenovej ponuky : 20.06.2017 do 12.00 hod. Predkladanie cenových ponúk na jednotlivé položky bez DPH a s DPH a aj v sumách celkom.

     stavebné úpravy interiéru.pdf

      

     2016:

     P.č

     Deň zverejnenia

     Predmet zákazky

     Dohodnutá cena zákazky (v € )

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     1

     20.1.2016

     Škola v prírode

     3400,00€

     27.1.2016

     2

     27.1.2016

     Škola v prírode

     3800,00€

     3.2.2016

     3

     10.2.2016

     Výmena výdajných okien a výroba regálov

     6790,37€

     19.2.2016

     4

     12.2.2016

     Oprava podlahy a jej konštrukcie

     3055,30€

     23.2.2016

     5

     15.2.2016

     Oprava keramickej dlažby v jedálni

     1450,52€

     22.2.2016

     6

     28.3.2016

     Výroba oceľovej skrinky, opravy

     3409,68€

     5.4.2016

     7

     28.3.2016

     Oprava kotvenia telocvičného náradia

     2088,00€

     5.4.2016

     8

     15.4.2016

     Učebnice

     3104,08€

     20.4.2016

     9

     22.4.2016

     Oprava vodovodnej prípojky

     1997,52€

     25.4.2016

     10

     28.5.2016

     Výroba a montáž lavičiek

     2104,55€

     10.6.2016

     11

     28.5.2016

     Drevená detská zostava

     4663,55€

     6.6.2016

     12

     31.8.2016

     Oprava kanalizačnej prípojky

     4959,85€

     1.9.2016

     13

     4.8.2016

     Úprava terénu na multifunkčnom ihrisku

     4896,72€

     8.8.2016

     14

     11.8.2016

     Oprava spoločného bočného oplotenia

     4258,74€

     7.9.2016

     15

     2.9.2016

     Oprava triedy

     4135,08€

     3.9.2016

     16

     2.9.2016

     Dodávka podlahy

     2595,24€

     3.9.2016

     17

     12.12.2016

     Oprava pivničných priestorov

     3734,88€

     14.12.2016

     18

     13.12.2016

     Výroba a dodanie nábytku

     2292,00€

     15.12.2016

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2015:

     P.č

     Deň zverejnenia

     Predmet zákazky

     Dohodnutá cena zákazky (v € )

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     1

     20.2.2015

     Nábytok na mieru

     2214,00€

     26.2.2015

     2

     15.4.2015

     Stavebné práce – oprava hospodárskej miestnosti

     6197,76€

     15.7.2015

     3

     28.10.2015

     Lyžiarsky kurz

     6020,00€

     5.11.2015

     4

     7.11.2015

     Detská drevená dvojhodačka

     1425,00€

     12.11.2015

     5

     6.12.2015

     Oprava elektroinštalácie, krytiny a rozvodov kúrenia

     2299,43€

     10.12.2015

     6

     7.12.2015

     Nákup výpočtovej techniky ( notebooky a prísl.)

     1377,01€

     11.12.2015

     7

     9.12.2015

     Lyžiarsky kurz

     5500,00€

     15.12.2015

      

     2014:

     P.č

     Deň zverejnenia

     Predmet zákazky

     Dohodnutá cena zákazky (v € 

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

      1

      27.12.2013            

      Skrine                 

      1165,00€

      2.1.2014

      2

      28.12.2013    

      Regále, stoly

      2036,16€

      3.1.2014

      3

      10.2.2014

      Klimatizácia do  motorového  vozidla

      2076,00€

      13.2.2014    

      4

       17.4.2014    

      Stavebné práce

     20 000,00€

     23.6.2014

      

      5

      30.5.2014

      Skrine                

     1402,00€

     2.6.2014

      

      6

      14.7.2014

      Stoly, stoličky do  jedálne

     2500,72€

     21.7.2014

      

      7

      14.7.2014   

     Elektroinštalačné  práce

     1972,34€

     21.7.2014

      

     8

     14.7.2014

      Plastové okná

     1200,00€

     24.7.2014

     9

     25.9.2014

     Všeobecný materiál

     1296,91€

     29.9.2014

     10

     20.9.2014

     Stavebné práce

     2000,00€

     25.9.2014

     11

     2.12.2014

     Všeobecný materiál

     1314,60€

     6.12.2014

     12

     10.12.2014

     žiarovky

     1274,29€

     15.12.2014

     13

     2.12.2014

     Stavebné práce – oprava ŠJ

     5000,00€

     10.12.2014

      

     2013:

     P.č

     Deň zverejnenia

     Predmet zákazky

     Dohodnutá cena zákazky (v € )

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     1

     23.7.2013

     Stavebné práce – oprava omietok, pokládka podláh

     2681,72€

     26.7.2013

     2

     17.8.2013

     výroba 3ks brán

     1364,76€

     23.8.2013

     3

     22.8.2013

     Dodanie kancelárskych potrieb

     1442,26€

     26.8.2013

     4

     30.8.2013

     Dodávka Notebookov- 8 ks

     2800,03€

     3.9.2013

     5

     13.9.2013

     Výroba brán a striešky

     1364,76€

     17.9.2013

       6     

      20.11.2013

      Dodanie stolov do ŠJ

      1051,27€

      26.11.2013

      7 

      10.12.2013    

      Dodanie hračiek   

      1205,45€    

      16.12.2013

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie