• "Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!" M. R. Štefánik

     • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

        • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

         • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

          • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

           • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

            • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

             • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

              • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

               • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                 • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                  • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                   • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                    • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                     • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                      • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                       • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                        • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                         • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                          • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                           • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                            • VČELIA ŠKOLA

                             • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                              • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                               • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                 • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                  • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                   • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                    • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                     • LETNÁ ŠKOLIČKA

                                      • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                       • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                        • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                         • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                          • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                               • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                 • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                  • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                   • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                      • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

                                                                       Vážení rodičia!

                                                                       Tak, ako sa mení doba, mení sa aj fungovanie školy, ktorú naplno ovplyvňuje pandémia a opatrenia z nej vyplývajúce. Nie je to jednoduchá doba, je ovplyvnená neistotou ale aj veľkou nervozitou, pretlakom informácií, častými zmenami.

                                                                       Škola reaguje na zmeny v usmerneniach ako aj v potrebách a požiadavkách na výchovno – vyučovací proces.

                                                                      • JEDLÝ SAD PRE DETI

                                                                       Dňa 9. 10. 2020 žiaci II.A triedy vysádzali ovocné kry: čiernu ríbezľu, černicu a jahody do vyvýšených záhonov v areáli školy za prítomnosti p. primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej, vedúcej oddelenia školstva Ing. Ivany Jasenkovej Olšágovej a vedúceho oddelenia dopravy a životného prostredia Ing. Róberta Ladoša.

                                                                      • PRÍSPEVOK DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC

                                                                       Vážení rodičia!

                                                                       Z dôvodu protipandemických opatrení sa OZ Školák Lučenec, ktoré zastrešuje rodičov našej školy, nemohlo tradične začiatkom septembra stretnúť. Komunikácia s triednymi dôverníkmi prebiehala elektronicky a s obsahom by sme Vás chceli oboznámiť:

                                                                       1. Príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2020/2021 bol navýšený o sumu 2€ na uhradenie poistného za krádež a úraz. Týmto spôsobom sa uľahčí práca triednych učiteľov. Úhrada poistného by sa zrealizovala z účtu OZ Školák Lučenec.

                                                                      • ZBER PAPIERA A GAŠTANOV - PREDLŽUJEME DO 23.10.

                                                                       Vážení rodičia, milí žiaci!

                                                                       Zber papiera sa uskutoční od 12.10.-23.10.2020. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

                                                                       Zber gaštanov sa realizuje počas mesiaca október. Gaštany je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

                                                                       Brána školy je otvorená do 8.00 hod. a od 12.00 hod. V tomto čase môže rodič vojsť autom pred garáž a vyložiť gaštany, papier.

                                                                      • EXPERT GENIALITY SHOW - PRIHLASOVANIE

                                                                       Dňa 1. decembra 2020 sa na našej škole opäť uskutoční súťaž pod názvom Expert geniality show. Je to celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

                                                                       Súťaž EXPERT spočíva vo vyprcovaní testu z dvoch súťažných tém.

                                                                      • USMERNENIE OD 1.10.2020

                                                                       Vážení rodičia,

                                                                       na základe usmernenia MŠVVaŠ SR ako aj opatrení ÚVZ k hromadným akciám a rúškam upravujeme usmernenie, zároveň rešpektujeme vyhlásený núdzový stav po dobu 45 dní.

                                                                       Cudzie osoby okrem rodičov žiakov I. ročníka do budov školy nevstupujú.

                                                                       Vážne otázky, ktoré si vyžaduje situácia, riešime individuálne osobnými pohovormi po dohode s triednym učiteľom, odbornými zamestnancami a vedením školy.

                                                                      • CEZPOĽNÝ BEH

                                                                       30. 09. 2020 sme sa zúčastnili obvodneho kola v cezpolňom behu. Do súťaže sa prihlásilo 11 škôl. Naša škola v družstve žiačok získala 1. miesto v zložení Z. Babinská VIII.M - 3. miesto, N. Bakaliarová VIII.M - 4. miesto, R. Moravčíkova VIII.A - 5. miesto. Žiaci ako družstvo získali 2. miesto v zložení - J. Kaliňak IX.Š - 2. miesto, M. Varga VIII.Š - 4. miesto, J. Molnár VII.M - 5. miesto. Všetkým účastníkom gratulujeme!

                                                                      • USMERNENIE K NOSENIU RÚŠKA

                                                                       Usmernenie riaditeľky školy nosenie rúšok

                                                                       Riaditeľka školy vydáva usmernenie na základe Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.9.2020 a na základe zápisnice RÚVZ v Lučenci zo dňa 11.9.2020

                                                                       Povinnosť nosenia rúška v interiéri vyplýva zo zaradenia školy do jednotlivých fáz – zelenej, oranžovej, červenej.

                                                                      • INFORMOVANIE

                                                                       Vážení rodičia!

                                                                       V prípade, ak ste sa vrátili zo zahraničia, z rizikovej krajiny, máte v úzkej rodine chorého na COVID 19, bolo Vám, blízkemu z Vášho bezprostredného okolia, dieťaťu zistený pozitívny test na COVID 19, informujte vo vzťahu ku škole v tomto smere v prvom rade riaditeľku školy 0911650189, 047/4333648, alacova@zsstefanikalc.sk, následne triedneho učiteľa.

                                                                      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020

                                                                       Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z prevádzkových dôvodov (dezinfekcia priestorov školy) na deň 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno.

                                                                       Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. V činnosti nebude ani školský klub detí.

                                                                      • USMERNENIE K VSTUPU DO AREÁLU ŠKOLY

                                                                       Vážení rodičia!

                                                                       V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami ako aj v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami obmedzujeme a upravujeme vstup rodičov a cudzích osôb do areálu školy a to nasledovne:

                                                                       VSTUP DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

                                                                       Zákaz vstupu do školskej jedálne rodičom a cudzím osobám v čase výdaja stravy. Rodičia čakajú žiakov pred bránou školy. Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť otázky týkajúce sa stravy, vstupujú do výdajnej školskej jedálne v čase od 7.00 – 11.30 hod. Telefonický kontakt na vedúcu výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, e-mail: kassova@zsstefanikalc.sk

                                                                   • Partneri

                                                                    • KONEČNÁ DRUŽINA

                                                                    • Vážení rodičia!

                                                                     Pri odchode deti z ŠKD po 16.00 hod. prosíme kontaktovať telefonicky vychovávateľku ŠKD, ktorá má v ten deň službu. Ďakujeme!

                                                                     Pondelok - Z. Kruteková - 0944 144 248

                                                                     Utorok - V. Bačová - 0917574963

                                                                     Streda - J. Luptáková - 0911626437

                                                                     Štvrtok - V. Bačová - 0917574963

                                                                     Piatok - Z. Péliová - 0905185969

                                                                    • ÚRADNÉ HODINY

                                                                    • Úradné hodiny od 1.9.2020: denne 7.00 - 15.00, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);

                                                                     Výdajná školská jedáleň - denne od 7.00 - 14.30, vedúca výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

                                                                     Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

                                                                     Riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

                                                                    • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI OKTÓBER 2020

                                                                    • 12.-16.10. Zber papiera

                                                                     Priebežne zber gaštanov

                                                                     29.10.-30.10.2020 Jesenné prázdniny, nástup do školy 2.11.2020

                                                                     Školské kolá: Timravina studnička, Olympiáda zo SJL

                                                                     Zapojíme sa: Literárny Lučenec, Detská rozprávková Žilina, Záložka do knihy spája školy, Ochranárik očami detí, Hodžov novinový článok, iBobor - triedne kolá, prihlasujeme sa do súťaží Expert geniality show, Všetkovedko

                                                                     Realizujeme aktivity pri príležitosti Týždňa zdravej výživy, úcty k starším, prezentáciu bádateľských projektov žiakov v rámci Festivalu 4 živlov;

                                                                     Navštívime výstavu:

                                                                     Zdroj: FB: Synagóga Lučenec

                                                                     Dodržiavame usmernenia ÚVZ a MŠVaŠ SR

                                                                     Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

                                                                    • LETNÁ ŠKOLIČKA - BOLO NÁM FANTASTICKY!

                                                                   • Fotogaléria

                                                                    • Jedlý sad
                                                                    • Cezpoľný beh
                                                                    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
                                                                    • Športovo - basketbalový tábor
                                                                    • Bezpečnostné opatrenia
                                                                    • Sme pripravení na nový školský rok!
                                                                    • ŠKolenie - Nebojte sa informatickej bezpečnosti
                                                                    • Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie
                                                                    • Cestujeme letom svetom
                                                                   • Kontakty

                                                                    • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                    • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                    • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • 35991593
                                                                    • 2021507455
                                                                    • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                    • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                   • Prihlásenie