• KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

    • Kto sme?
    • Klub vedcov Štefánika vznikol na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školskom roku 2019/2020. Prostredníctvom tohto klubu by sme radi podchytili a zintenzívnili aktivity, ktoré majú na našej škole už svoju tradíciu.

     Naším cieľom je podporovať rozvoj robotiky a programovania, keďže v minulosti sme realizovali krúžok Robotika a úspešne sa zúčastňovali robotických súťaží ako napríklad First Lego League.  V školskom roku 2019/2020 sme opäť založili krúžok Robotika pre žiakov II. stupňa, realizovali sme prezentačné hodiny žiakom, propagujeme robotiku na webovej stránke. Naším cieľom je zlepšovanie materiálno – technického vybavenia, k už existujúcim robotom sa snažíme získavať finančné zdroje na nové modely robotov. Okrem krúžku máme za cieľ aj zúčastňovanie sa na robotických súťažiach a rôznych prezentáciách vedy a techniky.

     Oblasť programovania sa snažíme v plánovaní a realizácii podchytiť na I. stupni výučbou prostredníctvom programu Emil v 3. ročníku a od školského roka 2020/2021 aj novinkou Emil 4. Ďalej sa venujeme na hodinách informatiky aj programovaniu v iných programoch, naším cieľom je venovať pozornosť programovaciemu jazyku Scratch. V tomto smere je naším plánom realizovať vzdelávanie pre učiteľov informatiky.

     Ďalšou oblasťou, ktorú by sme radi podchytili je oblasť astronómie, ktorá má na našej škole tradíciu a to hlavne zapájaním sa do rôznych súťaží ako Čo vieš o hviezdach?, do aktivít ako Týždeň vedy a techniky a iné.

     V nemalej miere máme za cieľ prezentovať vo svojej širokej škále oblasť vedy a techniky a to napríklad aj podporou praktických aktivít na vyučovacích hodinách, v rámci realizácie ročníkového projektu VIII.M triedy, prezentáciou bádateľských výstupov žiakov v rámci Biologickej olympiády alebo v rámci Týždňa vedy a techniky, ako aj motiváciou pre vedu a techniku formou „žiaci žiakom“, kedy starší žiaci prezentujú experimenty z oblasti chémie, fyziky, techniky svojím mladším spolužiakom.

     Na propagáciu vedy a techniky využívame aj rôzne prezentačné ukážky, napríklad v rámci IT akadémie sme realizovali prezentáciu 3D tlače pre žiakov II. stupňa.

    • Programovanie žiakov II. stupňa
    • Žiaci 5., 6. a 7.ročníka dostali v rámci predmetu informatika domácu úlohu, ktorej cieľom bolo, aby sa postupne naučili programovať. Je na to určená webová stránka www.code.org, kde sa žiaci majú zaregistrovať a potom absolvovať kurz A(2018) a aj Kurz B(2018). Kurz A je určený pre žiakov 5. ročníka a kurz B pre 6. a 7.ročník. Súčasťou jednotlivých kurzov sú aj kratučké videá, ktoré vysvetľujú určité kroky programovania. Kurz A je dokonca určený pre predškolákov.

      

     Žiaci po absolvovaní niekoľkých krokov majú vytvoriť vlastný projekt, ktorý si po úspešnom dokončení, môžu uložiť, dať zdieľať a tiež ho niekomu aj prostredníctvom QR kódu alebo linku poslať. V domácej úlohe majú všetko presne popísané, aby si vedeli poradiť. Pre niektorých je to ťažšie, ale tí šikovnejší to celkom dobre zvládajú.

      

     Žiaci IX.M programovali v programovacom jazyku Scratch, čo je podstatne náročnejšie, no žiaci túto úlohu zvládli a  to na výbornej úrovni aj prostredníctvom študijného materiálu a videí s vysvetlením postupu.

      

     Konštatujem, že mnohí naši žiaci sa programovaniu radi venujú a túto oblasť zvládajú.

      

     Ponúkame Vám ukážku prác žiakov:

     https://studio.code.org/c/1128662854?qr=true

     https://studio.code.org/projects/dance/kfdyd7vRxQ-YvD4RcBaii8t7ppTtKAwKfZWxkih4rVg?qr=true

     https://studio.code.org/c/684595505?qr=true   

     https://studio.code.org/projects/minecraft_adventurer/5bi5sLh_QZ7Va9UqDMzzUfaHVDutcg8aG903Y_URjeM?qr=true

      

     Mgr. Mária Mäkká

    • Informatika s Emilom
    • V našej škole sa môžu žiaci tretieho ročníka stretnúť s moderným vyučovaním informatiky - jednoduchým programovaním s robotom Emilom, ktorý je výsledkom dlhodobej práce ľudí z tímu neziskovej organizácie Indícia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

     Sme veľmi radi, že škola podporila zakúpením softvéru, túto novú, unikátnu metódu vyučovania informatiky v škole a aj takýmto spôsobom zatraktívňuje vyučovací proces pre deti. Taktiež pani riaditeľka podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov v tomto predmete, aby sme mohli pokračovať v Emilovi aj vo štvrtom ročníku.

     Na fotografiách sú zobrazené práce detí v prostredí Emil a tiež časť denníka, kde dieťa vyjadruje svoj vzťah k predmetu informatika.

     Mgr. Radana Tuhárska

    • ZAUJÍMAVÉ POKUSY Z CHÉMIE
    • Krúžok je pre všetkých, ktorých zaujíma chémia, pokusy, veda, alebo sa chcú naučiť niečo nové.

     Žiaci na krúžku realizujú bezpečné chemické pokusy sprevádzané farebným efektom (napr. Slonia zubná pasta, Lávová lampa, Tancujúce hrozienka, Chemická sopka, Manganistanový chameleón, Faraónove hady, ...) použitím bezpečných chemických látok a bežne používaných potravín. Ž

     iaci si taktiež precvičujú oddeľovacie metódy akými sú napríklad filtrácia, odparovanie a kryštalizácia.

    • SUMMER SCHOOL OF SCIENCE IN CROATIA
    • Letná škola je určená pre mladých vedeckých nadšencov prednostne pre žiakov stredných škôl. Program pozostáva z prednášok popredných vedcov, workshopov a výučby metodiky v oblasti vedy. Viac info o programe v prílohe.

     Letná škola je určená pre žiakov stredných škôl alebo žiakov základných škôl 9. ročníka z celého sveta uskutočnená v termínoch:
     - S3 (26. júla - 5. augusta) pre študentov, ktorí dokončujú ročník 9 
     - S3 ++ (6. - 16. augusta) pre študentov stredných škôl
      
     Podmienkou účasti na letnej škole je ovládanie anglického jazyka. 
      
      
     V prípade záujmu o účasť na letnej škole prosím kontaktujte danú inštitúciu a registrujte sa u nich poprípade zdieľajte informáciu ďalej.
    • KRÚŽOK ROBOTIKA
    • Krúžok robotiky sme na našej škole opäť začali po troch rokoch s cieľom opäť naštartovať túto „tradíciu“  a zároveň priviesť žiakov k niečomu zaujímavému a rozvinúť ich tvorivosť, kritické myslenie, plánovanie a dotiahnutie úloh do konca. Podobné komplexné aktivity si vyžadujú komplexné napredovanie žiakov a preto som sa ja osobne, ako vedúci krúžku, v malej miere snažil zlepšovať pozornosť a sústredenosť žiakov pomocou rôznych cvičení, ako napríklad meditácia.

     Plán na školský rok 2019/2020 bolo predstaviť deťom s čím budeme pracovať, ako s tým budeme pracovať a aké úlohy budeme riešiť. Prostredníctvom týchto krokov sa pripraviť na celosvetovú súťaž First Lego League a zapojiť sa do nej v školskom roku 2020/2021.

     Začiatkom, v Novembri 2019, sme si so žiakmi ukázali súčiastky, z ktorých budeme zostrojovať robotov a každý zo žiakov sa podieľal na stavbe prvého jednoduchého robota podľa návodu. Potom si žiaci vyskúšali jednoduché programovanie pohybu vpred, zatáčania, detegovanie prekážky či rozlíšenie bielej a čiernej farby.

     Následne sme sa presunuli do virtuálneho sveta a ukázali sme si, ako sa dá vytvoriť model robota na počítači a prešli sme aj na o niečo komplexnejšie programovanie robota, prostredníctvom softvéru v PC použitím grafického programovania. Žiaci potom trénovali toto programovanie na teoretických úlohách.

     Nakoniec sme nadobudnuté zručnosti povýšili opäť do reálneho sveta a žiaci začali riešiť zadané úlohy v súťaži Robotickej ligy. Tu už v praxi využili všetky vedomosti, ktoré sa do tohto momentu naučili, na vyriešenie konkrétnej úlohy z reálneho sveta.

     Kvôli pandémii koronavírusu žiaci stihli vypracovať len prvú úlohu. No aj napriek krátkemu času, kedy sa žiaci venovali robotike (približne 4 mesiace), dostali skvelé hodnotenie a to 2.17 bodov z 3 možných a nasledujúce slovné hodnotenie: „ Skvelá práca! Vzhľadom na to, kedy ste začali s robotikou je to slušný výkon :)”

     Počas tohto obdobia niektorí žiaci aj odbudli a tým ostali len žiaci, ktorých to naozaj baví a ktorí majú o túto činnosť záujem. To je prirodzené a človek nevie presne do čoho ide, až kým niečo neskúsi na vlastnej koži. Aj keď sa už v ďalšom školskom roku nebudem s týmito žiakmi stretávať verím, že táto činnosť na škole nezanikne, že žiaci budú pracovať aspoň tak usilovne ako doteraz a každým rokom sa zlepšovať a budem im veľmi držať palce aby sa im darilo úspešne sa umiestniť na všetkých súťažiach, do ktorých sa zapoja.

     Michal Mičuda, vedúci krúžku Robotika

    • ČO DOBRÉ NÁM PRINIESLA KRÍZA - FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
    • AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku a náš AMAVET KLUB - KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

     sa zapája do súťaže

     ČO DOBRÉ NÁM PRINIESLA KRÍZA

     AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov.

     Touto súťažou chcú motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle.

     Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom

     Zodpovedná: Mgr. Dominika Tutková, tutkova@zsstefanikalc.sk

     Foto a video zasielajte na e-mail Mgr. Tutkovej do 29.6.2020

     štatút súťaže.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie