• Triedni učitelia 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

    • Vážení rodičia, milí predškoláci!

     Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

     Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka!

     Triednymi učiteľmi 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 budú:

     Mgr. Zuzana Fungáčová

     Mgr. Zuzana Kamenská

     Mgr. Pavel Anderle

     Dovoľte, aby sa Vám pedagógovia osobne predstavili!

     Mgr. Zuzana FUNGÁČOVÁ

     Milí rodičia, milí predškoláci!

     Dovoľte, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom videa.

     Mgr. Zuzana Fungáčová vlastnými slovami.mp4

     S úctou

     Mgr. Zuzana Fungáčová


     Mgr. Zuzana KAMENSKÁ

     Na našu základnú školu som nastúpila  pracovať  ako učiteľka pre prvý stupeň hneď  po ukončení môjho vysokoškolského štúdia v roku 1992. Počas mojej tridsať ročnej pedagogickej praxe  som sa presvedčila, že najdôležitejšou úlohou školy je  vytvoriť  deťom bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom sa môžu vzdelávať a formovať. Svojim žiakom sa snažím byť nie len dobrou učiteľkou, ale aj dobrou náhradnou mamou. Som ústretová, chápavá a niekedy prísnejšia. Záleží mi na tom, aby sa každé dieťa cítilo v mojej triede spokojne, preto  rešpektujem jeho  individuality a podporujem v činnostiach, v ktorých môže  byť úspešné. 

     Som presvedčená,  že zvyšovanie si  kvalifikácie je v povolaní učiteľky nevyhnutnosťou. Absolvovala som nespočetné množstvo vzdelávaní,  školení, webinárov a kurzov,  z ktorých pri práci  neustále čerpám a snažím sa do vyučovania  zavádzať  získané vedomosti.

     Vo vyučovacom procese sa zameriavam na všestranný rozvoj žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch. Na hodinách preferujem hru, ktorú považujem na prvom stupni za najúčinnejší edukačný prostriedok. Kombinujem rôzne metódy a formy vyučovania, s cieľom  viesť žiakov  k spolupráci a vzájomnej  pomoci, ale aj  k  schopnosti nebáť sa prezentovať výsledky svojej práce. Žiaci vytvárajú  postery, projekty a  pokusy, podnecujem ich v zapájaní sa do predmetových  súťaží. Aplikujem do vyučovania zážitkovosť a tvorivosť.  Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov považujem za veľmi dôležité, preto zaraďujem do výuky  prvky metódy Montessori a usilujem sa vzbudzovať u žiakov záujem o čítanie kníh. Podporujem potrebu vzdelávať žiakov v oblasti cudzích jazykov už od prvého ročníka.  Na hodinách angličtiny preferujem učenie a upevňovanie  slovnej zásoby prostredníctvom hier, dramatizácie a kooperácie. Mojim zámerom je osvojovať si angličtinu nenútenou  formou  a odbúrať strach z verbálneho prejavu v cudzom jazyku. Pracujem s interaktívnymi prvkami na tabuli a snažím sa zatraktívniť  vyučovanie rozmanitými pomôckami.

     Mimo vyučovania sa venujem žiakom doučovaním, prípravou na súťaže a vedením krúžku Hravá angličtina.

     Prajem si, aby z každého dieťaťa vyrástla vzdelaná slobodná a šťastná  osobnosť so zmyslom pre zodpovednosť.

     S úctou

                                                                                                                                  Mgr. Zuzana Kamenská


     Mgr. Pavel ANDERLE

     Dobrý deň, volám sa Mgr. Pavel Anderle, som učiteľom na I. stupni základnej školy. Pedagogické vzdelanie som získal v Nitre, odkiaľ som hneď po skončení nastúpil do zamestnania na našu školu, kde učím 26 rokov.

     Získal som teda potrebné vzdelanie a dlhoročnú prax. K tomu potrebný prehľad v oblastiach detskej pedagogiky a z patričnej časti aj detskej psychiky. Tieto atribúty dnešný učiteľ určite musí mať a spĺňať. Zároveň však súčasný učiteľ potrebuje spĺňať aj o čosi viac.

     Dnes si mnohé deti – aj tie menšie – dokážu nájsť mnohé informácie na internete, v domácich či verejných knižniciach.  Preto rozmer učiteľa v posledných rokoch začína dostávať ešte väčší rozmer. Byť nielen odborníkom na sprostredkovanie vedomostí. Posledné mesiace, ktoré strávilo doma veľmi veľa detí, sú po návrate do škôl dôkazom toho, že učiteľ dneška musí byť v škole osobou a osobnosťou, pri ktorej dieťa nájde  pocit istoty, porozumenie, usmernenie, pocit bezpečia, úprimný pohľad i slovo, otvorenú myseľ, partnera na komunikáciu, niekoho, kto hľadá, ako sa to dá,  kto je ochotný počúvať a pomáhať. Musí byť človekom, ktorý sa stane prirodzenou a rešpektovanou autoritou. Človekom, ktorý sa veľa pýta a zároveň veľa počúva, pre ktorého sú v škole deti pre neho a on pre deti, ktorý počúva ušami aj srdcom. Aj rodič potrebuje nájsť v škole niekoho, kto je úprimný tak, ako dieťa, keď si s radosťou otvára pracovný zošit, niekoho, kto  sa má od detí stále čo učiť, kto deti pochváli, ocení a čaká, kedy deti ocenia jeho, kto verí, že denne koná pred lavicami dobrý skutok, na ktorý si niekto o pár rokov spomenie a zíde sa mu to. A spomenie si na lavicu, v ktorej sedával a na pár okamihov s triednym.

     Keďže som v tomto školskom roku triednym učiteľom štvrtákov, od budúceho roka prídu do mojej triedy noví prváčikovia. Možno aj tí Vaši.

     S úctou

     Mgr. Pavel Anderle

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie