• KRÁSNE LETO

     • ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci praje žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy krásne leto!

      Ďakujeme za úspešný školský rok 2019/2020 a tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku.

     • HVIEZDIČKY SA ROZLÚČILI S PANI UČITEĽKOU I. HAŠKOVOU

     • Jedna etapa končí, druhá začína. Je to prirodzený kolobeh, ktorý patrí k životu. Aj naši štvrtáci zo IV.A prešli od maličkého prváčika až po veľkého štvrtáka ruka v ruke s ich pani učiteľkou Ingrid Haškovou. Rozlúčkové stretnutia triedy, pani učiteľky a rodičov je vždy dojímavé a také bolo aj stretnutie IV.A. Nič viac pedagóg nepotrebuje, len cítiť podporu a odovzdá srdce svojim žiakom. Tak ako pani učiteľka Hašková svojim hviezdičkám. Ďakujeme jej, ale aj rodičom za spoluprácu! Našim hviezdičkám držíme palce na druhom stupni. Nech sú úspešní a s radosťou chodia do našej školičky.

     • CHVÁLILI SME A OCEŇOVALI NAŠICH ŽIAKOV

     • So záverom školského roka pravidelne chválime a oceňujeme našich žiakov. V II. polroku 2019/2020 sme udelili 231 pochvál triednym učiteľom, 172 pochvál riaditeľkou školy a ocenili sme vecným darom a diplomom 126  žiakov I. a II. stupňa. Blahoželáme našim žiakom! Za podporu oceňovania ďakujeme OZ Školák Lučenec.

     • SME TU PRE VÁS!

     • Zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci ďakujú za spoluprácu v školskom roku 2019/2020 a tešíme sa spoluprácu v novom školskom roku!

     • DAMIEN, ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ MATEMATICKEJ SÚŤAŽE MAKS

     • Damien Chovanec, žiak V.C triedy, bol jedným z úspešných riešiteľov korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS. Bola to obrovská príležitosť naučiť sa niečo nové zaujímavou formou či overiť si získané vedomosti. Riešil logické úlohy, ktoré sú prepojené so životom, tvorivé, aktuálne, moderné, pritom zaujímavé. Damien bol za riešenie náročných úloh ocenený diplomom i vecnou cenou. Radi by sme sa Damienovi poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Beata Zbojová, koordinátorka súťaže

     • ROZLÚČKA SO ŽIAKMI 9. ROČNÍKA

     • Každoročne patrí predposledný deň školského roka na našej  škole rozlúčke žiakov deviateho ročníka so svojou školou. Tak bolo aj v tomto roku. V pondelok, 29. júna 2020 pozvali deviataci svojich pedagógov, ktorí ich sprevádzali od 1. ročníka na dôstojnú rozlúčku. V príhovoroch zazneli slová vďaky skvelým učiteľom, s podporou ktorých deviataci získavali  úspechy vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. Rozlúčiť sa prišli aj rodičia, ktorí poďakovali i vedeniu školy, za podporu učiteľov, dodávajúc im energiu, vďaka ktorej naberajú silu znovu a znovu otvárať srdcia a rozdávať z nich po kúsku svojim žiakom.

      Pani riaditeľka ocenila za úspešnú reprezentáciu školy najlepších z najlepších:

      9 B – Henricha Šuleka v technickej olympiáde, športových a výtvarných súťažiach

      9.A – Dominiku Burisovú za  reprezentáciu vo výtvarných súťažiach s postupom na celoslovenské kolá, za predmetové olympiády z biológie, geografie s postupom na krajské kolá.   

      9.M – Patríciu Gondášovú za reprezentáciu v celoslovenských literárnych súťažiach, predmetových olympiádach -geografickej, matematickej, dejepisnej, slovenského jazyka, informatickej súťaži, výtvarných súťažiach i športových súťažiach v bedmintone, celoslovenskom kole šachu

      Dievčatá získali titul „Najúspešnejšia žiačka 9. ročníka v školskom roku 2019/2020“ a podpísali sa do pamätného albumu.

      S deviatakmi sa tradične rozlúčili naši najmenší. Prváci si pripravili pre svojich veľkých kamarátov malé sladké prekvapenie.

      V závere sa deviataci rozlúčili poďakovaním ružičkami. Touto príjemnou akciou sa všetkým podarilo aspoň na chvíľu zabudnúť, že sa končí určité obdobie v živote. Že je potrebné myslieť len na jeho pekné stránky, nezatvárať za ním dvere, ale čerpať z neho silu pri spoznávaní nového.

      Milí deviataci, prajeme Vám krásny a šťastný život!

      B. Zbojová, triedna učiteľka 9.B

     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020.

      Program:

      8.00 – 8.45 – triednická hodina

      8.15 príhovor riaditeľky školy prostredníctvom školského rozhlasu (z hľadiska opatrení sa aktuálne nemôžu organizovať hromadné akcie s účastníkmi nad 500 osôb)

      8.55 – 9.45 triednické hodiny odovzdávanie vysvedčení, pochvál, ocenení, rozlúčenie sa;

      Žiaci vstupujú do areálu školy z Ul. Szabóa, odchádzajú do svojich tried, rodičia čakajú pred bránou školy, nevstupujú do areálu školy;

      Po triednických hodinách odchádzajú žiaci na obed (suchý balíček) a domov.

      Žiadame rodičov žiakov, aby si prevzali deti z ŠKD do 10.00 hodiny.

      Neprevzaté vysvedčenia, pochvaly, ceny je možné prevziať na sekretariáte školy počas letných prázdnin v čase úradných hodín.

      Úradné hodiny júl – 17.8.2020 utorky – štvrtky v čase od 7.00 – 13.00 hod., 17.8.2020 – 31.8.2020 7.00 – 14.00 hod., prípadne je potrebné volať na 047/4333648, 0911650190 sekretariát školy

      Činnosť školskej jedálne začína od 10.8.2020.

     • V.B NA BOWLINGU

     • Myslím si, že každý školský rok má svoje špecifiká, ale na tento rok 2020 asi ťažko zabudneme. Posledné dni pred letnými prázdninami väčšinou boli naplnené výletmi, exkurziami, ale tento rok aj to sa zmenilo. My sme chceli tiež za náš školský rok dať ako takú bodku a preto, sme sa rozhodli, že si tieto dni spestríme spoločným bowlingom. Dňa 25. 6. 2020 sa žiaci 5. B triedy  zúčastnili spoločného stretnutia, kde sme mali veľmi príjemnú atmosféru a podľa mňa aj fotky hovoria za všetko J Žiaci spolu s pani učiteľkou sa už teraz tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

      Mgr. Erika Vavríková, triedna učiteľka

     • MATEMATIKA NÁS BAVÍ

     • Riešenie geometrických úloh z matematiky si žiaci 6.B a 7.M spestrili tvorivými projektami. V obidvoch triedach sme počas zatvorenia školy preberali tematické celky z geometrie. Najprv sa žiaci zoznámili s výpočtami obsahov a objemov na spoločných stretnutiach na online hodinách. Vyriešili množstvo sprvu jednoduchých úloh z výpočtovej geometrie a neskôr svoje vedomosti zúročili pri výpočtoch úloh z praxe. Spojili sme školu s praxou - šiestaci RENOVOVALI BYT. Počítali nielen množstvo potrebného materiálu, ale na internete vyhľadávali potrebné údaje o cenách podlahových krytín, farby, maliarov. Siedmaci stavali DETSKÉ PIESKOVISKÁ.  Informácie o cene piesku, dovoze získané z internetových stránok spracovali do svojich krásnych projektov.

      Mgr. Beata Zbojová

     • E-TESTOVANIE - SME HRDÍ NA VÝSLEDKY NAŠICH ŽIAKOV

     • Žiaci našej školy využili predĺženie e-testovania JAR 2020 organizované NÚCEM-om. V júni v systéme z ponúkaných nových súboroch riešili testy z rôznych tém:

      1. z matematickej gramotnosti – žiaci 5. ročníka
      2. zo slovenského jazyka a literatúry - žiaci 5. ročníka
      3. z čitateľskej gramotnosti  - žiaci 8.M
      4. z matematiky žiaci 8. M a 7.M
      5. z anglického jazyka – žiaci 9.M

      Na oficiálne výsledky z matematiky ešte čakáme, no chceme sa poďakovať našim žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Sme hrdí na všetkých zúčastnených, ktorí sa dokázali zapojiť do riešenia úloh v elektronickej forme podľa pokynov „na diaľku“ koordinátorky p. uč. Mgr. Beaty Zbojovej.

      Najúspešnejší riešitelia:

       

      Najväčšiu radosť sme mali z celkového hodnotenia škôl, ktoré potvrdilo, že žiaci patria k najlepším:

      Čitateľská gramotnosť - Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 56.0%

                                                  Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 65.0%.      + 9%

      Anglický jazyk -                Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 63.2%

                                                  Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 82.2%   + 19%

      Matematická gramotnosť -

      Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 68.4%

      Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 74.3%.   +5,9%

      Slovenský  jazyk a literatúra –

      Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 79.8%.

      Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 83.9%.  +4,1%

      Mgr. B. Zbojová, koordinátor

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie