• INFORMÁCIE K PLÁNOVANÉMU OTVORENIU ŠKôL

     • Vážení rodičia!

      Vnímame otázku otvárania škôl pre II. stupeň, testovania žiakov, rodičov, zamestnancov, komunikujeme so zriaďovateľom, vyjadrujem aj ja ako riaditeľka školy svoje stanovisko. Zatiaľ nemáme presné usmernenia, všetko je v štádiu rokovaní na najvyššej úrovni medzi MŠVVaŠ SR, ÚMS a ZMOSu. Akonáhle budeme mať informácie, budeme Vás okamžite informovať.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • OD 1.12.2020 SME SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PROJEKTU POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

     • Naše dlhodobé úsilie zabezpečiť pre žiakov, pedagógov a rodičov činnosť podporného personálu - inklúzívneho tímu - sa plní a veľmi sa tomu tešíme. K 30.11.2020 uzatvárame 3 - ročný projekt v rámci výzvy V ZŠ úspešnejší II pod názvom Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločného úspechu a od 1.12.2020 sa stávame súčasťou národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Zapojením sa do NP pokračuje v činnosti 5 asistentov učiteľa, sociálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg.

      Projekt sa realizuje v rámci podpory MPC - MŠVVaŠ SR -  EÚ/Európsky sociálny fond - OP Ľudské zdroje.

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA V I. A II. POLROKU

     • Vážení rodičia!

      Pedagogická rada na svojom štvrťročnom zasadnutí schválila systém hodnotenia a klasifikáce.

      Hodnotenie žiakov vychádza z Usmernenia ŠPÚ a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Hodnotenie žiakov bolo prejednané na zasadnutiach MZ a PK k I. štvrťroku 2020/2021. V platnosti je Usmernenie riaditeľky školy  k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania.

      Hodnotenie žiakov 1. ročníka – prezenčná výučba

      Predmety v I. ročníku sa klasifikujú známkou,  slovne – absolvoval – sa hodnotia nasledovné predmety:  NBK, NBE, ETV, TSV, HUV, RGV

      Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – prezenčná výučba

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, slovne – absolvoval – sa hodnotia predmety: NBK, NBE, ETV, TSV, HUV

      Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, Matematický seminár v 9. ročníku, ANJ, Konverzácia v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, FYZ, CHE, OBN

      Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: NBE, NBK, VYV, TSV, ŠPP, ŠPH, HUV, THD, INF

      ___________________________________________________

      Polročné a koncoročné hodnotenie pri kombinácii prezenčnej a dištančnej výučby platné pre II. stupeň ale aj I. stupeň

      Polročná a koncoročná klasifikácia bude zahŕňať:

      1. Známky, ktoré žiak získal v 1./2. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava;

      2. Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh,

      známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh,

      známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh,

      známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh

      3. Do výslednej známky sa započítavajú:

      • Zodpovedný prístup k plneniu úloh
      • Kvalita vypracovania úlohy
      • Snaha, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim
      • Dodržiavanie termínov
      • Účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách
      • Zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun
      • Vypracovanie dobrovoľných úloh
      • Sebahodnotenie žiaka
      • V prípade žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky/žiakov so ŠVVP – aktivita, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vedením školy, komunitnými centrami;
      • V prípade žiakov zo SZP, ktorým škola vytvorila podmienky pre prezenčné vzdelávanie – dochádzka, spolupráca s AU, vyučujúcimi, vypracovanie úloh, aktivita na prezenčných hodinách

      Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň

      Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      Pri záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      V prípade, ak žiak mal v období dištančného vzdelávania nedostatočné známky, počas dištančného vzdelávania nepracoval, neplnil úlohy, nespolupracoval ani po niekoľko násobnom vyzvaní a škola vyčerpala všetky možnosti v komunikácii so žiakom a zákonným zástupcom,  je možné takéhoto žiaka hodnotiť aj známkou nedostatočná!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA ONLINE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v termíne od 23. - 27. 11. 2020 prostredníctvom portálu MS Teams. Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom údajov Vašich detí v MS Teams.

      Triedni učitelia Vám oznámia termín (dátum a čas) online stretnutia!

      Tešíme sa na Vás!

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK? AJ MY SA ZAPOJÍME!

     • Aj v tomto školskom roku sa radi zapojíme do dobrovoľnej iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. V čase vianočnom je krásne spomenúť si na seniorov v domovoch sociálnych služieb. Preukázať solidaritu, spolupatričnosť a nezištnosť je aj súčasťou našej školy!  Vianoce potrebuje každý z nás!

      Foto: https://www.kolkolasky.sk/

     • NOVEMBER - MESIAC PREVENCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA DEŤOCH

     • V mesiaci november si pripomíname dôležitú tému akou je „Násilie voči deťom“. Násilie voči deťom sa vyskytuje vo všetkých formách a vo všetkých prostrediach. Dôsledky násilia na deťoch sú závažne – poškodenia psychického aj fyzického vývoja dieťaťa. Preto zodpovednosť za prevenciu  a riešenie násilia na deťoch,  by sa mala stať  vecou všetkých dospelých.

      Dôležitú úlohu majú pedagógovia, ktorí sú v najčastejšom kontakte s deťmi a ich skorý zásah môže pomôcť dieťaťu i rodine.

      V školskom prostredí sa snažíme eliminovať násilné správanie na základe stanovenia presných pravidiel správania sa (v rámci triednických hodín rozoberať rôzne témy, vypočuť si názor každého a spoločne hľadať možnosti riešenia – prevencia sa stáva úspešnou ak prežijeme určité zážitky, ktoré zmenia naše postoje, názory i samotné konanie). Učí nás správať sa nenásilne a tiež ako predchádzať násiliu.

      Mgr. Zakovičová – sociálny pedagóg

     • POĎAKOVANIE ZA NEZIŠTNÚ POMOC ŽIAKOM

     • Sme radi, ak v čase ekonomicky i spoločensky náročnom sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí dokážu byť solidárni a nezištne pomáhať.

      Riaditeľstvo základnej školy ďakuje pani Hurtíkovej za darovanie 2 stolových počítačov pre žiakov, ktorí nemajú doma zabezpečené technické podmienky a nemôžu sa aj v tomto období zapájať do online hodín. Počítače už majú svojich majiteľov a sme presvedčení, že budú pomáhať v ich rozvoji a v plnení povinností. 

      Aj týmto gestom pomáhame vyrovnávať šance deťom pre ich budúcnosť!

      ĎAKUJEME!

     • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 10.11.-13.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR po druhom kole celoplošého testovania vo vybraných okresoch bude prevádzka školy nasledovná:

      1. Prezenčne sa učí I. stupeň, v činnosti je ŠKD a stravovanie v školskej jedálni;

      2. Dištančne sa učí II. stupeň;

      3. V prípade, že osoba (napr. rodičia žiakov I. ročníka), vstupujúca do priestorov školy absolvovala testovanie v rámci druhého kola celoplošného testovania:

      a. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 21 je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

      b. riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 21 alebo vyhlášky č. 16. Podmienky vstupu do školy.pdf

      c.  V prípade, že sa zákonný zástupcu nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 21 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.  MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní.

      d. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie zákonného zástupcu od 9.11.2020.pdf

      e. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak nenavštevujú školu prezenčne.

      f. Ak je  žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15.

      g. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Potvrdenie o chorobe.docx

     • PORTÁL NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 3.11.2020 začínajú online vyučovacie hodiny pre žiakov II. stupňa. V prípade, ak škola prejde do červenej fázy, na online výučbu prechádza aj I. stupeň.

      Portál, ktorý škola bude na I. a II. stupni využívať je Microsoft Teams v rámci Microsoft Office 365. Portál je bezplatný a bezpečný.

      Žiaci v spolupráci so zákonným zástupcom si stiahnu aplikáciu Microsoft Teams do PC, mobilov, tabletov. Je potrebné pracovať v prehliadači Chrome, Microsoft Edge.

      Triedni učitelia pošlú žiakom prihlasovacie mená a heslá a zároveň postupy pre prihlasovanie sa. https://www.office.com/

      Prosíme sledovať Edupage.

      Návody na prihlasovanie sa do Microsoft Teams:

      návod Microsoft Teams.pdf

      ​Online návod na MS Teams:

      Nachádza sa na web stránkach:

      https://products.aspose.app/slides/storage/view/?folder=db90ce6a-b76e-45c6-8f7f-44d07f036746&fileName=N%C3%A1vod%20MS%20Teams.pptx#/

      alebo odkaz na link:

      https://bit.do/teamsnavod

      29.10.2020 prebehne testovanie tried s triednymi učiteľmi II. stupňa v doobedňajších hodinách. O termínoch Vás budú informovať triedni učitelia II. stupňa.

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Ďakujeme za spoluprácu! Zavádzame do výchovno - vyučovacieho procesu novinky, inovácie, ktoré vyžadujú trpezlivosť, čas, spoluprácu, podporu pri ich zavádzaní.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie