• SME V ZELENEJ FÁZE

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že na základe negatívnych výsledkov testov na COVID 19, obnovujeme od pondelka 21.9.2020 vyučovanie pre žiakov III.B a 3 pedagogických zamestnancov.

      Škola sa od 21.9.2020 nachádza opäť v zelenej fáze.

      V časti Škola od 1.9.2020 sme zverejnili aktuálne usmernenia!

     • USMERNENIE K NOSENIU RÚŠKA

     •  Usmernenie riaditeľky školy nosenie rúšok 

      Riaditeľka školy vydáva usmernenie na základe Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.9.2020 a na základe zápisnice RÚVZ v Lučenci zo dňa 11.9.2020 

      Povinnosť nosenia rúška v interiéri vyplýva zo zaradenia školy do jednotlivých fáz – zelenej, oranžovej, červenej.  

      1. Žiaci I. stupňa môžu a nemusia nosiť rúško v rámci výchovno – vyučovacieho procesu, toto rozhodnutie sa ponecháva na zákonných zástupcov. 
      2. Žiaci 2. stupňa sú povinní do 1.10.2020 nosiť v interiéri rúško. 
      3. Žiaci I. a II. stupňa nosia rúško pri presune do jedálne, v školskej jedálni (s výnimkou konzumácie jedla).   
      4. Povinnosť nosenia rúška nemajú žiaci s poruchou autistického spektra, s ťažkým a stredne ťažkým sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, pohybových aktivít v ŠKD.  Skupiny/oddelenia sa nesústreďujú na jednom mieste.
      5. Zamestnanci školy nosia v interiéri rúška/štíty povinne. Výnimkou sú zamestnanci v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú na pracovisku sami.  

      ÚVZ SR odporúča vo všeobecnosti vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.  

      Rodičom v súvislosti s usmernením a prijatými opatreniami je na konzultácie, otázky, dotazy k dispozícii riaditeľka školy na telefónnom čísle 0911650189. 

      Aktualizácia 20.9.2020

       V Lučenci 14.9.2020 

                                                                                               Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ZBIERKA BIELA PASTELKA

     • Priatelia!

      Zbierka Biela pastelka sa k nám blíži míľovými krokmi. Hlavný zbierkový deň bude v piatok 18.9.2020. Každoročne sa aj my v našej školičke do dobrovoľnej zbierky zapojíme, pretože sme solidarni s nevidiacimi a slabozrakými. Ďakujeme!

      Fotografia: https://unss.sk/

     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na školský rok 2020/2021! Ponuka_krúžkovej činnosti 2020-21.pdf

      Krúžková činnosť sa začne 1.10. a nastaví sa vzhľadom na protipandemickú situáciu, aby krúžky za určitých podmienok prebiehali.

      Do 10.9. vydá škola vzdelávacie poukazy, ktoré žiak môže odovzdať príslušnému vedúcemu krúžkovej činnosti.

      Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz.

      Žiaci, ktorí sa prihlasujú na Šachový krúžok, Včelársky krúžok, krúžok Rastislav a Štefánik odovzdávajú vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

      Pozor - zmena - Minihádzaná prijíma vzdelávacie poukazy.

      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať do 24.9.2020.

     • INFORMOVANIE

     • Vážení rodičia!

      V prípade, ak ste sa vrátili zo zahraničia, z rizikovej krajiny, máte v úzkej rodine chorého na COVID 19, bolo Vám, blízkemu z Vášho bezprostredného okolia, dieťaťu zistený pozitívny test na COVID 19, informujte vo vzťahu ku škole v tomto smere v prvom rade riaditeľku školy 0911650189, 047/4333648, alacova@zsstefanikalc.sk, následne triedneho učiteľa.

      Prosíme Vás, informujte nás o dôležitých skutočnostiach, potrebujeme byť informovaní, súčinní, mať prehľad, resp. prejsť si dôležité otázky spoločne v oblasti prevencie či riešenia vzniknutných situácií.

      Ďakujeme!

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020

     • Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z prevádzkových dôvodov (dezinfekcia priestorov školy) na deň 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno.

      Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. V činnosti nebude ani školský klub detí.

      Vyučovanie pokračuje 16.9.2020

     • ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA DŇOM 10.9. VSTUPUJE DO ORANŽOVEJ FÁZY

     • .Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci dňom 10.9.2020 vstupuje do oranžovej fázy. Izolovali sme 1 triedu a 3 pedagogických zamestnancov na základe usmernenia RÚVZ v Lučenci. Žiak je v podozrení kvôli pozitívnemu testu jedného zákonného zástupcu.

      V tejto súvislosti Vás informujeme:

      -Žiaci I. – 9. ročníka nosia rúška povinne!

      -Ranný filter prebieha od 11.9. 6.15 - 8.00, žiaci a zamestnanci vstupujú do areálu školy z Ulice Szabóa a bude im odmeraná teplota, následne pokračujú do jednotlivých budov a dezinfikujú si ruky!

      -Naďalej platí opatrenie ROR – rúška – odstup – dezinfekcia rúk, zabezpečovanie hygienických opatrení, zákaz vstupu rodičov a cudzích osôb do areálu školy, rodičia žiakov I. ročníka vstupujú na nevyhnutný čas!

      Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová prerušuje vyučovanie v 3.B triede na uvedené dni - 11.9., 14.9., 16.9., 17.9. a 18.9.2020na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 a v súlade s Rozhodnutím ministra z 28.8.2020 a na základe usmernenia RÚVZ v Lučenci.. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. Vyučovanie sa obnoví po rozhodnutí RÚVZ v Lučenci.

      ZŠ je v pravidelnom kontakte s dotknutými osobami ako aj s RÚVZ v Lučenci a zabezpečuje usmerňovanie žiakov, zamestnancov a rodičov školy.

      Všetky potrebné informácie priebežne zverejňujeme na webovej stránke školy! https://zsstefanikalc.edupage.org/a/skola-od-192020

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • USMERNENIE K VSTUPU DO AREÁLU ŠKOLY

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami ako aj v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami obmedzujeme a upravujeme vstup rodičov a cudzích osôb do areálu školy a to nasledovne:

      VSTUP DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      Zákaz vstupu do školskej jedálne rodičom a cudzím osobám v čase výdaja stravy. Rodičia čakajú žiakov pred bránou školy.  Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť otázky týkajúce sa stravy, vstupujú do výdajnej školskej jedálne v čase   od 7.00 – 11.30 hod. Telefonický kontakt na vedúcu výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, e-mail: kassova@zsstefanikalc.sk

      VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY

      Zákaz vstupu do areálu školy rodičom 2.-9. ročníka a cudzím osobám. Rodičia žiakov I. ročníka môžu do pavilónu A vstupovať na nevyhnutný čas (odprevadiť a vyzdvihnúť dieťa). Rodičia žiakov I. ročníka nečakajú na lavičkách pred pavilónom A.

      V prípade, ak si rodičia potrebujú vybaviť potvrdenia alebo prinesú dieťaťu napr. pomôcky a pod.  vstupujú do budovy školy cez hlavný vchod, zapíšu sa do knihy návštev pri informátorovi školy, ktorý ich ďalej nasameruje na sekretariát školy.

      Cez hlavný vchod vstupujú aj žiaci, ktorí do školy prichádzajú po 8.00 hodine.  

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie