• CUDZINCI A DETI NEOVLÁDAJÚCE SLOVENSKÝ JAZYK

   • Doba, v ktorej žijeme, prináša so sebou neustále sa zvyšujúci počet detí cudzincov, ktoré sa legálne zdržiavajú na území SR. Aj v podmienkach našej ZŠ sa stretávame s rôznymi otázkami dotýkajúcimi sa inklúzie žiakov detí cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ale aj žiakov so slovenským štátnym občianstvom, ktorí plnia osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky v zahraničí, ktorí sa často na územie SR vracajú a neovládajú slovenský jazyk.

    ZŠ je súčinná v poskytovaní výučby slovenského jazyka všetkým žiakom, ktorí neovládajú slovenský jazyk a poskytuje im výučbu a starostlivosť, pretože to vnímame, ako dôležitý predpoklad úspešnosti týchto žiakov.

    Naším cieľom je vytvoriť pre žiaka bezpečné a priateľské prostredie. Zmeny (odchod z krajiny, nový jazyk, noví učitelia a spolužiaci, iná forma komunikácie, iný spôsob stravovania, vzdelávania a pod.) je pre žiaka psychickou záťažou.

    Starostlivosť o takýchto žiakov rieši v našej škole Interná smernica 17/2020 Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov neovládajúcich slovenský jazyk.

    ZŠ poskytuje žiakovi individuálnu podporu procesov učenia.

    V podpore žiakov realizujeme:

    • kurzy pre cudzincov, ktoré vedú pedagogickí zamestnanci s aprobáciou slovenský jazyk
    • individuálna podpora žiakov vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa
    • materiálno - technické zabezpečovanie (učebný materiál, materiálno - technické zabezpečovanie)
    • aktivity zamerané na inklúziu žiakov (napr. aktivity ako Deň materinského jazyka)
    • spolupráca so zákonnými zástupcami

    V školskom roku 2022/2023 realizujeme kurz slovenského jazyka pre žiakov odídencov a cudzincov

    1.-5.ročník: utorok 4. hodina, piatok 2. hodina, vyučujúca: Mgr. Zita Kubičeková

    6.-9. ročník: pondelok 7.hodina, streda 6. hodina, vyučujúca: Mgr. Erika Molnárová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie