• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

   • Zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie.

    ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa riadi Internou smernicou č. 16/2020 o aktualizačnom vzdelávaní.

    Odborný garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Martina Pataiová

    ZŠ M. R Štefánika v Lučenci je poskytovateľom programu aktualizačného vzdelávania:

    1/2020 Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie, lektor: JUDr. Dagmar Tragalová,

    2/2020 Zdokonalenie zručností v práci s počítačom, lektor: Mgr. Mária Mäkká

    3/2020 Zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov prvého stupňa prostredníctvom Montessori Čitateľských vrecúšok, lektor: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

    5/2021: Kariérová výchova v práci triedneho učiteľa, lektor: Mgr. Martina Rajnáková

    6/2022: Zefektívnenie time managementu pedagogického a odborného zamestnanca pomocou digitálnych aplikácií, lektor: Mgr. Peter Kleja

    7/2022: Edukačný portál VIKI ako prostriedok na tvorbu výučbových materiálov: Mgr. Andrea Karlíková


    EDUKAČNÝ PORTÁL VIKI AKO PROSTRIEDOK NA TVORBU VÝUČBOVÝCH MATERIÁLOV

    Hlavnými cieľmi aktualizačného vzdelávania je spoznať portál VIKI, spoznať nástroje a možnosti, ktoré VIKI ponúka, analyzovať existujúce obsahy, tvoriť vlastné didaktické materiály a publikovať ich v rámci portálu VIKI. Rozsah vzdelávania je 10 hodín (9 hodín prezenčne a 1 hodina dištančne). Záverečná práca pozostáva z návrhu vyučovacej hodiny - vytvorenie kolekcie vhodných digitálnych edukačných obsahov.

    ZEFEKTÍVNENIE TIME MANAGEMENTU PEDAGOGICKÉHO A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA POMOCOU DIGITÁLNYCH APLIKÁCIÍ

    Hlavnými cieľmi aktualizačného vzdelávania je, aby PZ a OZ využívaním digitálnych aplikácií menej pociťoval stres množstva úloh, mal viac času na prácu so žiakmi, nezabudol dôležité termíny, odovzdal a vykonával potrebnú administratívu včas a kvalitne, nestratil svoju prácu, ak sa poškodí notebook, mal svoju prácu a citlivé údaje zabezpečené proti zneužitiu a efektívne využíval niektoré aplikácie na vyučovacej hodine. Účastníci vzdelávania sa venujú témam ako vlastné heslo - silné a zapamätateľné, poriadok vo svojich dokumentoch (priečinky), zálohovanie práce (aplikácia OneDrive), Outlook - poznámky (aplikácia), aplikácie: To Do, Ľudia, Excel, Youtube Downoloader, K-Lite COdec a WMP. Rozsah vzdelávania je 10 hodín (7 hodín prezenčne a 3 hodiny dištančne). Požiadavkou na výstup na vypracovanie zadanej úlohy podľa predlohy.

    KARIÉROVÁ VÝCHOVA V PRÁCI TRIEDNEHO UČITEĽA

    Hlavným cieľom vzdelávania bolo  zdokonaľovať profesijné kompetencie triedneho učiteľa začlenením prvkov kariérovej výchovy počas triednických hodín. Zapojení pedagógovia sa počas piatich modulov vzdelávania oboznámili s témami ako: Kariérová výchova v meniacom sa svete, Cielená a rešpektujúca komunikácia či Spolupráca a budovanie vzťahov. Následne niektorú z týchto tém triedni učitelia odskúšali na triednických hodinách so svojimi žiakmi. Vzdelávací program bolo ukončené záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou, ktorú tvorilo vedenie školy.

    ZLEPŠENIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI U ŽIAKOV I. STUPŇA PROSTREDNÍCTVOM MONTESSORI ČITATEĽSKÝCH VRECÚŠOK

    Hlavným cieľom je ktualizovať a udržať vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov pri implementácii aktivít zameraných na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na prvom stupni. Účastníci vzdelávania sa venujú témam: teoretické východiská potreby čitateľskej gramotnosti a jej začlenenie do edukačného procesu na primárny stupeň vzdelávania, detailný popis produktu Montessori Čitateľské vrecúška, predstavenie produktu a ukážky jednotlivých vrecúšok s cieľovým zameraním. - pred čítaním, pri čítaní, po čítaní a druhá sada zameraná na reflexiu  DEJ, POSTAVA, PROSTREDIE, samostatné aktivity frekventantov - výroba vlastných čitateľských vrecúšok. praktická aplikácia ískaných vedomostí a zručností na vyučovacej hodine čítania, spoločná diskusia všetkých účastníkov k výsledkom a záverom získaných z vyučovacej hodiny.  

    ZDOKONALENIE ZRUČNOSTÍ PRI PRÁCI S POČÍTAČOM

    Hlavným cieľom vzdelávania je zlepšiť informatické zručnosti učiteľov pri používaní notebookov alebo inej výpočtovej techniky počas vyučovacieho procesu, ale aj na iné mimoškolské aktivity. Oboznámiť učiteľov s novinkami v oblasti informačno – komunikačných technológií, s možnosťami ich využitia na vyučovacích hodinách, ale aj pri príprave na vyučovacie hodiny, najmä za účelom zefektívnenia ich práce v školstve. Vedieť sa starať o správny chod notebookov, poradiť si s opravou menších problémov v notebookoch, či nastaviť si notebook podľa vlastných potrieb. Účastníci vzdelávania sa venujú tematickým celkom: údržba notebookov a stolových počítačov, nastavenia Windowsu, pracovná plocha, Microsoft Word, Microsoft Excel, program EduPage, webový prehliadač Microsoft Edge.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie