• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

   • Zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie.
     
    ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa riadi Internou smernicou č. 16/2020 o aktualizačnom vzdelávaní.
    Odborný garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Martina Pataiová
     
    ZŠ M. R Štefánika v Lučenci je poskytovateľom programu aktualizačného vzdelávania:
    1/2020 Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie, lektor: JUDr. Dagmar Tragalová,
    2/2020 Zdokonalenie zručností v práci s počítačom, lektor: Mgr. Mária Mäkká
    3/2020 Zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov prvého stupňa prostredníctvom Montessori Čitateľských vrecúšok, lektor: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.
    5/2021: Kariérová výchova v práci triedneho učiteľa, lektor: Mgr. Martina Rajnáková

    KARIÉROVÁ VÝCHOVA V PRÁCI TRIEDNEHO UČITEĽA

    Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností učiteľa. Podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch môže poskytovať aktualizačné vzdelávanie svojim zamestnancom aj škola a to prostredníctvom pedagóga s druhou atestáciou.

    V mesiaci október sa na našej škole uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie „Kariérová výchova v práci triedneho učiteľa“, ktoré zastrešovala Mgr. Martina Rajnáková. Hlavným cieľom vzdelávania bolo  zdokonaľovať profesijné kompetencie triedneho učiteľa začlenením prvkov kariérovej výchovy počas triednických hodín. Zapojení pedagógovia sa počas piatich modulov vzdelávania oboznámili s témami ako: Kariérová výchova v meniacom sa svete, Cielená a rešpektujúca komunikácia či Spolupráca a budovanie vzťahov. Následne niektorú z týchto tém triedni učitelia odskúšali na triednických hodinách so svojimi žiakmi. Vzdelávací program sme  ukončili záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou, ktorú tvorilo vedenie školy. Verím, že vzdelávanie bolo pre pedagógov prínosné  a že poskytnuté témy a materiály budú vedieť využiť na svojich triednických hodinách.

    Mgr. Martina Rajnáková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie