SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

   • Sídlo: Základná škola Milana Rastislava Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

    Právna forma: rozpočtová organizácia, škola s právnou subjektivitou (ZŠ M. R. Štefánika Lučenec získala právnu subjektivitu 1.1.2000 podľa Zákona č. 6/1998), vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týcho vzťahov. Svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

    Súčasťou školy sú: Elokované pracovisko, Ul. Dekréta Matejovie, Lučenec, školský klub detí a výdajná školská jedáleň

    IČO: 35991593, DIČ: 2021507455

    Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Aláčová

    Zástupcovia riaditeľa školy: PaedDr. Martina Pataiová, Ing. Agnesa Setničková

    Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry: Organizačný poriadok ZŠ M.R.Štefánika Lučenec_od_1.10.2019.pdf

    Zriaďovateľ: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec

    Primátorka mesta: PhDr. Alexandra Pivková

    IČO: 00316181


    Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

    Telefonicky: 047/4333648, 0911650190 (sekretariát), 0911650189 (riaditeľka školy)

    Osobne - riaditeľstvo ZŠ

    Poštou: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

    Elektronickou poštou: zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk

    Elektronickou schránkou


    Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

    Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

    Ak základná škola žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom do 15 dní od doručenia rozhodnutia písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Miesto podania opravného prostriedku: odvolanie sa podáva na adresu Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

    Lehota podania opravného prostriedku: Proti rozhodnutiu povinnej osoby a odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z.

    Spôsob podanie opravného prostriedku: písomne, elektronickým prostriedkom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektroých zákonov), ústne do zápisnice

    Z odvolania musí byť zrejmé: kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, dôvody odvolania, návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

    O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ M. R. Štefánika Lučenec rozhoduje zriaďovateľ školy Mesto Lučenec ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne  o odvolaní v lehtoe do 15 dní od od doručenia do školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

    Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia: Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.


    Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií upravuje Smernica 3/2022 o slobodnom prístupe k informáciám

    Smernica č.3_2022 o slobodnom prístupe k informáciám.pdf

    Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, tj akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

    Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

    Je potrebné, aby žiadosť obsahovala:

    - identifikáciu povinnej osoby - komu je žiadosť určená

    - identifikáciu žiadateľa - kto žiadosť podáva - oprávnená osoba - žiadateľ

    - určenie požadovanej informácie - predmet žiadosti

    - určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.

    Spôsob podania žiadosti o informáciu:

    - ústne - v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod.

    - písomne - ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

    - telefonicky - 047/4333648, 0911650190 (sekretariát školy), 0911650189 (riaditeľka školy)

    - elektronicky - zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk


    Podávanie sťažností: Smernica_č.11_2017_Podávanie sťažností.pdf


    Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: všetky úkony bez poplatkov


    Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

    Ústava SR (Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z.)

    Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky na stránke www.minedu.sk: zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákon č. 596/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;

    Listina základných práv a slobôd

    Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 prijaté 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    Pracovný poriadok

    Organizačný poriadok

    Školský poriadok

    Interné predpisy školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie