• KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

    • KTO SME?
    • Klub vedcov Štefánika vznikol na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školskom roku 2019/2020. Prostredníctvom tohto klubu by sme radi podchytili a zintenzívnili aktivity, ktoré majú na našej škole už svoju tradíciu.

     Naším cieľom je podporovať rozvoj robotiky a programovania, keďže v minulosti sme realizovali krúžok Robotika a úspešne sa zúčastňovali robotických súťaží ako napríklad First Lego League.  V školskom roku 2019/2020 sme opäť založili krúžok Robotika pre žiakov II. stupňa, realizovali sme prezentačné hodiny žiakom, propagujeme robotiku na webovej stránke. Naším cieľom je zlepšovanie materiálno – technického vybavenia, k už existujúcim robotom sa snažíme získavať finančné zdroje na nové modely robotov. Okrem krúžku máme za cieľ aj zúčastňovanie sa na robotických súťažiach a rôznych prezentáciách vedy a techniky.

     Oblasť programovania sa snažíme v plánovaní a realizácii podchytiť na I. stupni výučbou prostredníctvom programu Emil v 3. ročníku a od školského roka 2020/2021 aj novinkou Emil 4. Ďalej sa venujeme na hodinách informatiky aj programovaniu v iných programoch, naším cieľom je venovať pozornosť programovaciemu jazyku Scratch. V tomto smere je naším plánom realizovať vzdelávanie pre učiteľov informatiky.

     Ďalšou oblasťou, ktorú by sme radi podchytili je oblasť astronómie, ktorá má na našej škole tradíciu a to hlavne zapájaním sa do rôznych súťaží ako Čo vieš o hviezdach?, do aktivít ako Týždeň vedy a techniky a iné.

     V nemalej miere máme za cieľ prezentovať vo svojej širokej škále oblasť vedy a techniky a to napríklad aj podporou praktických aktivít na vyučovacích hodinách, v rámci realizácie ročníkového projektu VIII.M triedy, prezentáciou bádateľských výstupov žiakov v rámci Biologickej olympiády alebo v rámci Týždňa vedy a techniky, ako aj motiváciou pre vedu a techniku formou „žiaci žiakom“, kedy starší žiaci prezentujú experimenty z oblasti chémie, fyziky, techniky svojím mladším spolužiakom.

     Na propagáciu vedy a techniky využívame aj rôzne prezentačné ukážky, napríklad v rámci IT akadémie sme realizovali prezentáciu 3D tlače pre žiakov II. stupňa.

     Zodpovední pedagógovia:

     II. stupeň: Mgr. Mariana Kováčová Korimčáková

     I. stupeň: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     Ďalší členovia: Mgr. G. Aláčová, Mgr. P. Anderle, PaedDr. I. Balázsová, Mgr. S. Brnová, Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. I. Hašková, Mgr. Z. Kamenská, Mgr. A. Karlíková, Mgr. M. Karáseková, Mgr. P. Kleja, Mgr. A. Lenhartová, Mgr. V. Malčeková, Mgr. M. Mäkká, Mgr. Z. Mészárosová, Ing. A. Setničková, Mgr. D. Trnková, Mgr. R. Tuhárska, Mgr. R. Vreteničková, Mgr. B. Zbojová, Mgr. D. Tóthová

    • ENERGOLAND
    • Návštevou Energolandu  v Mochovciach sme žiakom našej školy chceli priblížiť výrobu elektrickej energie na Slovensku. Hneď pri vstupe sme videli mapu elektrární Slovenska, ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovenské elektrárne. Deti sa tu mohli pozrieť na svoj tepelný obraz v reálnom čase.

     V 3D kine sme si pozreli príbeh energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, vo filme Odysea energie. Videli sme, ako premieňame prírodné zdroje na elektrinu, pomocou stroja času sme pozorovali ako sa menilo využitie energie na Zemi v priebehu času. Žiaci mohli zistiť koľko energie vyprodukujú pri bicyklovaní, mali možnosť sa zahrať a vybudovať energeticky efektívne mesto v hre Energopolis, previesť sa na motorke bez emisií CO2 a pritom si overiť svoje vedomosti. Videli sme model aktívnej zóny reaktora, pomocou animácie sme pozorovali ako sa štiepi atóm a koľko energie pri štiepnej reakcii vzniká, zistili sme, kde a prečo sa skladuje vyhorené jadrové palivo. V hmlovej komore sme pozorovali rádioaktívne žiarenie okolo nás. Dozvedeli sme sa ako zmeniť svoje správanie, aby sme zmenšili vlastnú uhlíkovú stopu a mnoho ďalších informácií. Verím, že si deti okrem zážitkov odniesli aj nejaké nové vedomosti.

                                                                                                          PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      

    • PREDPRÁZDNINOVÉ HODINY FYZIKY
    • Tradične sme si záver školského roka v šiestom ročníku spestrili praktickou aktivitou – zhotovovali sme so žiakmi modely meteorologického balóna. Na hodine sa žiaci sa oboznámili s princípom fungovania takéhoto balónu. Na internete zistili základné informácie o meteorologickom balóne – jeho veľkosti, vybavení, vypúšťaní a pristávaní. Spolu s týmito informáciami sa oboznámili aj s termínmi počasie, podnebie, meteorologická stanica, so základnými meteorologickými prvkami a ich meraním. Deti opäť prejavili svoju kreativitu a výstupom ich práce boli naozaj pekné modely.  

                                                                                               PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

    • GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE
    • V dňoch 11. -12. mája 2023 sa uskutočnila geograficko - fyzikálna (zahraničná) exkurzia. Naše kroky viedli do Dolních Vítkovíc do areálu bývalých oceliarní, kde sa nachádzajú prerobené haly s rôznymi výukovými a interaktívnymi programami pre žiakov. Naši žiaci rozdelení do 3 skupín absolvovali programi ako Microbity, Magnetická levitácia a Staviame mesto. Vo štvrtok poobede sme taktiež navštívili prvý a jediný orloj na Slovensku v Starej Bystrici. Prešli sme nádherným krajom Kysús a užili sme si tiež krajské mesto Žilina. V piatok sme navštívili Rajeckú lesnú - vyrezávaný pohyblivý Slovenský betlehem a vyšliapali sme aj na miestnu kalváriu. Poslednou zastávkou boli Čičmany s expozíciou maľovaných dreveníc. Verím, že sa všetkým účastníkom exkurzia páčila a že si odniesli veľa nových poznatkov, dojmov, ale tiež zážitkov.

     Mgr. Martina Rajnáková

      

    • NELKA A JANKO NA FINÁLE JUNIOR INTERNET AMAVET
    • Aj tento školský rok sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnilo finále súťaže Junior Internet, do ktorého sa po prvý krát dostali aj žiaci našej školy. Je to celoslovenská súťaž, ktorá umožňuje žiakom základných a stredných škôl tvoriť v oblasti informatiky v rôznych kategóriách. Sú to nasledovné kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach, JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

     Tento rok sa prihlásilo do súťaže 317 projektov a hodnotiaca porota vybrala len 50,  z toho z našej školy boli úspešní dvaja žiaci, a to Ján Demanko z IX.M v kategórii JuniorWEB  a Nela Petrincová z VIII.C v kategórii JuniorDESIGN. Obidvaja úspešne obhajovali svoj projekt a odpovedali na otázky hodnotiacej porote a tiež aj ostatným zúčastneným. Aj napriek tomu, že mali trému, to zvládli veľmi dobre. Súťaž prebiehala dva dni vo veľkej sále FIIT, bola snímaná kamerami a prebiehala naživo. Ten, kto ju chcel pozerať, mohol ju sledovať na youtube.com alebo na ich webovej stránke juniorinternet.sk. Žiaci základných aj stredných škôl predviedli počas dvoch dní na ich vek skutočne neuveriteľné projekty a každý zúčastnení mohol mať zážitok z toho, čo dokážu mladí ľudia v dnešnej dobe vymyslieť a zároveň vytvoriť. Je za tým neuveriteľné množstvo práce a času.
     Každá kategória bola hodnotená ľuďmi, ktorí prednášajú na danej fakulte alebo ľuďmi, ktorí pracujú v danej oblasti informatiky. Ako povedali už na začiatku súťaže, víťazmi sú všetci, ktorí sa dostali do finále tejto súťaže, pretože takú možnosť nedostane každí, len tí najlepší z celého Slovenska.

     Ján Demanko získal diplom za účasť na tejto súťaži, ktorý mu ako deviatakovi pomôže dostať sa na strednú školu, ktorú si vybral a zároveň mu umožní, pokiaľ bude chcieť o štyri roky, prednostne sa dostať na štúdium informatiky na tejto fakulte.  Aj ďalšie školské roky sa môže ako stredoškolák zúčastňovať tejto prestížnej súťaže.

     Nela Petrincová získala vo svojej kategórii WebDESIGN 2.miesto, k čomu jej gratulujeme. Je to na prvý krát neuveriteľný úspech. Taktiež jej umožní dostať sa na strednú školu, ktorú si už teraz vybrala.

     Myslím si, že obidvaja súťažiaci si odniesli množstvo nových poznatkov a motiváciu do ďalších rokov, byť v niečom dobrý.                                                                                       
                                                                                                                                         Mgr. Mária Mäkká

      

    • NA KRÚŽKU PROGRAMOVANIE V SCRATCHI
    • Každý utorok sa žiaci piateho ročníka Dušan Oravec, Andrej Petráš a Adam Illéš stretávajú na krúžku programovania v Scratchi.

     Je to programovací jazyk určený pre žiakov druhého stupňa. Rozvíja u detí predstavivosť, schopnosť logicky myslieť a byť kreatívny. Od októbra, kedy sa uskutočnilo naše prvé stretnutie sa žiaci postupne, od jednoduchých krokov, učia programovať v tomto jazyku. Pomocou príkazov, ktoré sú farebne roztriedené do rôznych kategórií, spoločne vytvárame pohyblivé animácie, či jednoduché hry. Výhodou tohto programu je, že je v ňom možné programovať online, ale aj offline.

     Všetko, čo žiaci vytvoria, ukladajú na webovú stránku tohto programu, kde si to kedykoľvek môžu opäť otvoriť. Spoločne sa bavíme a vymýšľame, čo naprogramujeme. 

     Mgr. Mária Mäkká

    • COSMOS DISCOVERY
    • Pretože sa neustále snažíme u žiakov našej školy podporovať vzťah k vede a technike zorganizovali sme  dňa 17.3.2023 exkurziu na výstavu Cosmos Discovery v Bratislave.
     Výstava previedla žiakov históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou
     NASA a múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere.
     Žiaci mohli obdivovať stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Veríme, že sa im výstava páčila a že získali nejakú predstavu o tom, čo všetko let do vesmíru obnáša.

          PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      Mgr. Martina Rajnáková

      

                                                  

      

    • JUNIOR TEXT - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU? - Sofia Vinczeová
    • Ako prežijem túto dobu?

     Ako prežijem túto dobu? Táto otázka ma celkom dosť zaskočila. Počas tejto doby si ani neuvedomujem ako ju prežívam. Pre mňa všetko ide veľmi rýchlo, teda väčšina mojich dní je uponáhľaných. Ráno vstanem, idem do školy, prídem domov, učím sa, idem na tréning, opäť prídem domov, najem sa, idem spať.  Samozrejme, nájdu sa  aj dni, ktoré sa ťahajú a prajem si, aby sa  čo najrýchlejšie skončili. Späť však k našej dobe.                                                                              

     Naša doba je dosť skazená. Deti v mojom veku fajčia, pijú, kradnú a robia veci, ktoré by mne ani  len nenapadli. Veľa takýchto detí skončí v dospelosti  „zle“ a neskôr svoje činy oľutujú. Myslím si, že v niektorých prípadoch to nie je chyba dieťaťa, ale rodičov. Keď rodič nedáva dostatočnú pozornosť svojmu dieťaťu, nájde si iný spôsob ako ju získať. Začnú robiť „zlé“ veci, aby sa cítili zaujímavo a obľúbene. Je to smutné, ale žiaľ, pravdivé a celkom časté v dnešnej dobe.    

      Ďalší problém, ktorý dnes trápi  mnoho ľudí je inflácia. Počas posledných pár mesiacov veľa ľudí stratilo svoju prácu kvôli inflácii. Firmy prepúšťali pracovníkov, lebo im nevedeli zaplatiť výplatu za odrobenú prácu. Inflácia sa týka samozrejme aj ľudí, čo prácu nestratili. Ceny v obchodoch za bežné potraviny sa zvýšili aj desať násobne, čo pre bežných ľudí neprijateľné. Zvýšili sa ceny za drogériu, oblečenie, energie. Nemyslím si, že je normálne zaplatiť päť eur za balík toaletného papiera. Všetci sa pýtame, prečo? Pracujúci slušný človek musí otočiť euro trikrát v ruke a rozmyslí si, čo zaň kúpi.  Podľa mňa má na súčasnú situáciu  veľký vplyv  vojna na Ukrajine, ktorá trvá už  vyše roka. Je smutné, že v dnešnej dobe sú ľudia ochotní rozpútať vojnu kvôli svojej hlúposti a hádkam.            

       Opäť som odbočila od otázky ako ja prežijem túto dobu. Počas tohto roka sa chcem sústrediť hlavne sa seba samú. Moja najdôležitejšia zásada je pozitívne myslenie. Zatiaľ sa mi celkom darí. Samozrejme sa chcem učiť veľa nových vecí v škole a vzdelávať sa. Ďalšia zásada je zlepšiť sa v tanci. Tanec je pre mňa v tomto období „top“ vec hneď po škole. Napĺňa ma a robí ma šťastnou. Pri tanci sa môžem uvoľniť a byť sama sebou, neskrývať sa pod smutnou maskou. Počas tejto doby som zatiaľ nerobila veľa záživných vecí, ale plánujem to zmeniť.  Jedno viem určite, nechcem byť smutná  a žiť smutný život.

     Nechcem prežívať, túžim žiť! 

     "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

     Sofia Vinczeová, IX.M

    • JUNIOR TEXT - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU? - Zoja Jakubová
    • Ráno vstanem, oblečiem sa a ponáhľam sa do školy. V škole väčšinu dňa prespím a modlím sa, nech tento strašný deň skončí. Keď prídem domov, sadnem si na gauč, pustím Netflix a pomaly sa ukladám spať.

     Takto jednoducho by sa dal opísať deň bežného študenta v roku 2023. Pre niekoho nudný, pre niekoho "vysnívaný život". Kto by nechcel žiť život, v ktorom dostáva všetko predostreté na zlatej tácke? Ráno sa zobudiť, sadnúť si k pripraveným raňajkám. V škole stačí odpísať úlohy od spolužiakov, poflakovať sa a vrátiť sa domov do teplúčka. Bezstarostne sa navečerať, vyvaliť sa k veľkej telke a s pokojom na duši zaspať.

     Takýmto "lážo-plážo" životným štýlom si pravdepodobne žije väčšina detí. Každý deň strávia pred obrazovkami, monitormi a displejmi niekoľko hodín prehliadajúc si krásy bežného života. Radšej budú hľadieť na ľudí, ktorí možno ani nie sú reálni, ako hľadať lásku i potešenie z bežného dňa vonku, mimo displeja.

     Na otázku "Ako prežiť túto dobu?" správna odpoveď neexistuje. Nikto nám nedá návod ako prežiť.

     Niekto by odpovedal "škola". Nuž, ako hovoria príslovia "Bez múky niet náuky", "Kto sa neučí, ten nevie"... Keď sa zamyslíme, niečo na tom bude, ale rozhodne to za odpoveď nepovažujem.

     Skôr by som vedela odpovedať na otázku "Ako si túto dobu užiť ?"

     Prežiť dokáže s pevnou vôľou väčšina z nás. No to, ako si toto prežívanie vychutnať, je iná vec. Ľudská bytosť bola na Zem zoslaná, aby poznávala krásy tohto sveta. Pre mňa je dôležité, zobudiť sa ráno s úsmevom na tvári, uznať a povedať si, že som dobrý človek. Rozmýšľať o tom, čo všetko som zatiaľ dokázala a čo ma ešte len čaká.

     Predsa žijeme len raz, nie?

     "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

     Zoja Jakubová, IX.M

    • JUNIOR TEXT - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU? - Ema Vilhanová
    • Ako prežijem túto dobu?

                  Myslím si, že žijeme v dobe, ktorá je pre mnohých z nás plná zmien a výziev. Rýchly pokrok mnohých technológii, globalizácia a klimatické zmeny sú len niektoré z problémov, ktoré nás v súčasnosti ovplyvňujú. Môže sa to javiť ako veľký a strašidelný svet, v ktorom sa vieme len s ťažkosťami  nájsť a orientovať. Ako však, môžeme prežiť túto dobu?

                 Podľa mňa je dôležité  uvedomiť si, že každý jedinec na tomto svete  vlastné spôsoby, ako prežiť túto dobu. Čo funguje pre jedného,  nemusí platiť pre ostatných. Preto by sme mali  byť otvorení novým nápadom, prístupom a nechať sa inšpirovať tými, ktorí nám môžu ponúknuť nový pohľad na tento veľký tajomný svet.

                 Ďalším zo spôsobov, ako prežiť túto dobu, je byť otvorený zmenám a novým ľuďom v našom živote. Technologický pokrok sa stále zrýchľuje a prináša so sebou nové možnosti a výzvy. Môžeme sa naučiť pracovať s výdobytkami doby a aplikáciami,  ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť  kvalitu našich  životov a prácu. Súčasne však musíme byť opatrní a nezabúdať na etické dôsledky, ktoré tieto zmeny prinášajú. Je to zároveň nebezpečné. Nikdy neviete,  kto sa nachádza na druhej strane a kto vidí, všetko, čo na internete robíte. Poznám mnoho ľudí, ktorým sa stalo, že im niekto „vybielil“  celý mobil,  dokonca i počítač. Mali všetko potrebné na to, aby „zničili“ životy. Toto ma v online priestore desí.

                 Dôležitým a zároveň podľa mňa jediným spôsobom, ako prežiť túto dobu, je byť informovaný a zapojený. Svet sa rýchlo  mení. Pre nás je nevyhnutné, aby sme o tom, čo sa deje v našom okolí i vo svete vedeli. Môžeme sledovať spravodajské weby, čítať knihy a časopisy, diskutovať s priateľmi a rodinou alebo sa zapojiť do spoločenských aktivít. Súčasne však, musíme byť kritickí a vyhýbať sa dezinformáciám a manipuláciám, ktoré sa na internete a v médiách často vyskytujú.

     "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

     Ema Vilhanová, IX.M

    • JUNIOR TEXT - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU? - Michal Šarkan
    • Ako prežijem túto dobu?

     Často si kladiem otázku ako žiť v tejto dobe? Aké veci robiť a aké nie, ako sa zachovať v rôznych situáciách? Dnes žijeme veľmi premenlivú a hlavne digitálnu dobu. Skoro každý z nás  používajú sociálne siete, hráme  online hry alebo len tak surfujeme po internete. Myslím si, že je veľmi dôležité rozmyslieť si ako sa budeme správať nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Hocijaká správa alebo fotka, ktorá bola určená len na pobavenie, nás v budúcnosti môže dostať do problémov.  Každá správa, fotka, „hlasovka“ alebo nejaký iný úkon v online priestore  zanecháva digitálnu stopu. Podľa tejto stopy nás môžu jednoducho vypátrať. Nechcem tým  povedať, že dnešnú dobu máme žiť úplne offline, len by som rád upozornil, že je veľmi dôležité správať sa zodpovedne offline, ale aj online.

     Niekedy nám prospeje, keď na pár hodín odložíme telefón, zavrieme notebook alebo vypneme „telku“ a ideme na čerstvý vzduch do prírody. Existuje veľa letných aj zimných aktivít, ktoré určite stoja za povšimnutie. Na internete môžeme nájsť rôzne miesta, ktoré by sme chceli v navštíviť. Necestujme  však len prstom na mape, ale vyberme sa objavovať svet. Myslím si, že nakoniec zistíme, že hýbať sa vonka je oveľa lepšie aj zdraviu prospešnejšie ako sedieť doma za počítačom.

     Ak mám byť úprimný, tiež si rád zahrám online hry. Surfujem po internete alebo si prezerám najnovšie príspevky na sociálnych sieťach. Občas sa mi však stane, že na internete strávim oveľa viac času,  ako by som chcel. Veľmi jednoducho stratíme pojem o čase, úplne sa ponoríme do online sveta a prestaneme vnímať realitu okolo nás. Naše mobily, tablety, notebooky, počítače, smart hodinky a  televízory vyžarujú modré UV svetlo, ktorému sa každodenne vystavujeme, keď používame spomínané zariadenia. Ak na nás modré svetlo pôsobí príliš dlho a často, tak môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Napríklad zhoršenie zraku, nespavosť a vyčerpanie.

     Povedal by som, že internet sa dá prirovnať k ohňu. Je  dobrý sluha, ale zlý pán. Nemali by sme tráviť na internete príliš veľa času, lebo sa  ľahko môžeme stať závislí. Myslím si, že dnešnú dobu by sme mali prežiť nie v online svete, ale naživo s rodinou a priateľmi. Skúsme sa s našimi kamarátmi stretnúť a porozprávať, zahrať si  na dvore futbal alebo vybíjanú. A mobil? Ten odložme. Verím, že spoločne strávený čas bude pre nás vzácnejší.

     "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

     Michal Šarkan IX.M

    • VYUČUJEME MODERNE - INFORMATIKA NA I. STUPNI
    • Informatika má, podobne ako matematika, dôležité postavenie vo vyučovaní, pretože rozvíja kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať rôzne stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Keďže žiaci na hodinách pracujú vo dvojiciach, alebo v skupinách, rozvíja u nich aj komunikačné zručnosti, sebavyjadrenie, tvorivosť a spoluprácu.

     V našej škole už niekoľko rokov využívame novú metódu vyučovania informatiky Emil, ktorá sa venuje programovaniu v 3. a 4. ročníku. Táto metóda mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania a riešenia problémov.

     Tento rok sme do nášho portfólia pridali vyučovanie robotiky, ktoré sa pod názvom Robotika s Emou momentálne realizuje na hodinách od druhého ročníka. Žiaci pracujú na špeciálnych podložkách s robotom Blue-Bot a s programovacími panelmi TacTile. Každé dieťa má svoj pracovný zošit do ktorého si zaznamenáva svoje kroky, program, ktorý bol vynájdený pri spolupráci v skupine. Teda okrem spolupráce, komunikácie, tvorivosti či kritického myslenia, tu žiaci musia využiť aj argumentačné schopnosti, aby v kolektíve obhájili práve to svoje riešenie. Učiteľ je tu len sprievodcom, ktorý pomocou vhodných otázok aktivizuje žiakov a podporuje ich v nachádzaní rôznych riešení problémov. Je úžasné pozorovať deti pri ich práci, ako sa snažia, tešia sa, keď sa im podarí zvládnuť úlohu, či nájsť jedinečné riešenie danej úlohy. A čo je dôležité, menia sa aj vzorce správania – deti samy prídu na to, že je dôležité počúvať všetkých členov skupiny, pretože len tak nájdu rýchlejšie správne riešenie, alebo naopak, nájdu viacero riešení. Pracujú s chybou, hľadajú ju a snažia sa ju odstrániť, zisťujú, že riešenie, ktoré navrhoval niekto zo skupiny a nebolo vypočuté, bolo práve to správne.

     Som veľmi rada, že je v našej škole podporované moderné vyučovanie, sú príjmané návrhy pedagógov skúsiť niečo nové a tak zatraktívniť vyučovanie pre všetky deti. Ďakujem vedeniu školy, pani riaditeľke Mgr. Gabriele Aláčovej za podporu vo vzdelávaní, nášmu OZ Školák za vybavenie učebne robotiky na I. stupni, že môžem robiť to, čo ma posúva ďalej v mojej práci a čo milujem.

                                                                                 Mgr. Radana Tuhárska

    • NAŠA ŠKOLA MERIA KVALITU OVZDUŠIA
    • Cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia na Slovensku. Deti sú obzvlášť citlivé na účinky znečistenia v ovzduší a preto sa naša škola zapojila do výzvy pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú z dopravy.

     Naša škola bola vybratá a  je jednou zo 6 škôl z nášho kraja, v ktorej sa bude najbližšie 4 týždne merať znečistenie ovzdušia.

     Žiaci deviateho ročníka identifikovali miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Prvé miesto je pri vstupe do školy z vedľajšej ulice a druhé miesto je na multifunkčnom ihrisku. Žiaci následne nainštalovali pasívne vzorkovače (trubičky). Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Úlohou žiakov bude sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov.

     Po ukončení merania si prídu trubičky do škôl vyzbierať manažéri kvality ovzdušia a následne ich zašlú na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. Výsledky merania nám budú oznámené a žiaci následne od prezentujú výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy.

     Dúfame, že nám toto meranie umožní zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí vašej školy, viac si všímať svoje okolie, vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami.

     Zároveň vás prosíme, aby ste nainštalované vzorkovače nechytali a žiadnym spôsobom nezasahovali do ich meraní.Pomôžte s nami zlepšiť vzduch, ktorý dýchame my a najmä naše deti!

     Ing. Marta Marčoková

      

                  

    • FÁZY MESIACA
    • Veľmi zaujímav aktivitu realizovali žiaci na Astronomickom krúžku. Spolu s pani učiteľkou Marianou Kováčovou Korimčákovou si prakticky vyrobili pomôcku zameranú na fázy mesiaca. fazymesiac.mp4

    • AMAVET PROJEKT - TVORBA ELEKTRICKÝCH OBVODOV
    • V školskom roku 202/2023 realizovala pani učiteľka Mgr. Ľubica Morková v rámci hodín fyziky so žiakmi projekt zameraný na oblasť tvorby elektrických obvodov.

     AMAVET projekt Tvorba elektrickych obvodov.pdf

    • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI
    • Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou každého človeka a preto sa v rámci Týždňa vedy a techniky naša škola rozhodla priblížiť a zlepšiť vnímanie týchto vedeckých a technických disciplín.

     Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov a projektov sa žiaci 2. stupňa snažili u žiakov na prvom stupni vzbudiť záujem o chemické a fyzikálne myslenie.

     V chemickom laboratóriu im starší žiaci predstavili, ako si doma môžu vyrobiť lávovú lampu, ako im sopka na stole vychrlí lávu, aký je vodík výbušný, čím si slon umýva zuby a rôzne pestrofarebné zafarbenia tekutín. Žiaci boli nadšení z rôznych vybuchujúcich, dymiacich, zafarbujúcich pokusov. Z učebne odchádzali všetci ohromení a presvedčení o tom, že sa chcú stať chemikmi.

     Žiaci 6. ročníka svojim mladším spolužiakom zasa predviedli zariadenia – modely hydraulických zariadení, ktoré dokázali sami vyrobiť. Mohli si pozrieť zobrazovanie šošovkami a dozvedeli sa o praktickom využití šošoviek, tieto experimenty si pre nich pripravili žiačky 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Ľ. Morkovej. Žiaci 9. ročníka na hodinách techniky s pani učiteľkou Vierou Malčekovou vyrobili jednoduché testery vodivosti a tie si potom všetci žiaci mohli aj vyskúšať. Zisťovali pomcou nich, ktoré z vybraných látok vedú elektrický prúd.

     Cieľom Týždňa vedy a techniky bolo dosť do povedia mladších žiakov, že chémia a fyzika nie sú „strašiadlá“, že to nie sú len vzorce a nezmyselné poučky. Naopak, sú to zaujímavé, pestré a nekonečne kreatívne vedné a technické predmety. A myslím, že tento cieľ sa nám podaril  na 100 % splniť.

     Do spoznávania!

     Mgr. Andrea Karlíková, Ing. Marta Marčoková, PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      

    • FYZIKA V PRAXI
    • Žiaci 6.ročníka sa s fyzikou stretli v tomto školskom roku prvýkrát. Aj napriek tomu dokázali využiť svoje oklieštené vedomosti z tejto oblasti pri zostrojení zariadení, ktoré mali prezentovať využitie vlastností tekutín v praxi. Opäť prekvapili a svojou tvorivosťou vôbec nezaostali za žiakmi predchádzajúcich ročníkov. Zostrojili hlavne rôzne modely hydraulických zariadení, ale aj jednoduchšie zariadenia na určovanie vodorovného smeru.  Aj takýmto spôsobom sa žiakom  snažíme ukázať uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

     Mgr. Mariana Kováčová Korimčáková

                                                                                                                 

    • PRELIETAVÉ DRONY
    • Prezentácie rôznych stredný škôl a ich študijných a učebných odborov sa na našej škole konajú pravidelne a stretávajú sa s veľkým záujmom žiakov.

     V piatok 25.11.2022 nás navštívili zástupcovia gymnázia vo Fiľakove  - riaditeľ gymnázia Mgr. Juraj  Péter a RNDr. R.Tomolya, PhD., ktorí nám predstavili svoj najnovší projekt – „prelietavé drony“.

     Jeho úlohou bude šíriť zručnosť programovania hravou formou. K tomu napomôžu programovateľné drony. BBSK zabezpečilo 3 sady programovateľných dronov  s príslušenstvom, ktoré budú bezplatne zapožičané na jeden mesiac každej škole v BBSK, ktorá sa prihlási do tohto projektu a v rámci vyučovacieho procesu sa pokúsi programovať so svojimi žiakmi. 

     Našim žiakom taktiež predviedli ukážky z programovania robota a predstavili svoje študijné programy.

                                                                                                           Mgr. Martina Rajnáková

      

    • PODPORA VEDY A TECHNIKY - NÁVŠTEVA ATLANTIS CENTRA
    • Žiaci 7. ročníka sa dňa 12.10.2022 zúčastnili exkurzie do Atlantis v Leviciach. Cieľom tohto centra je sprostredkovať návštevníkom jedinečný čas naplnený zážitkami a zábavou. Žiaci si vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Vypočuli si prednášku o najdôležitejších vynálezoch, ktoré posunuli ľudstvo vpred – objavenie kolesa, internetu, zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky. Mohli si vyskúšať rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu. Zábava a učenie tým však nekončili, zahrať sa mohli i v bublinovom raji a aj na 9D simulátore.

     Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila,  že si z nej odniesli neopakovateľné zážitky a aj niečo sa naučili. Aj takýmito akciami sa snažíme u žiakov našej školy vybudovať záujem o vedu a techniku.

     PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      

    • PREZENTOVALI SME SA V MESTSKÝCH NOVINÁCH
    • O úspechoch našich žiakov na celoslovenskom kole Festival 4 živlov sme informovali v Mestských novinách zo dňa 22.7.2022.

      

    • PROPAGÁCIU VEDY A TECHNIKY REALIZUJEME AJ FORMOU EXKURZI
    • Návštevou Paláca zázrakov v Budapešti, kde sa nachádza, interaktívna vedecká výstava, sme žiakom chceli pomôcť pochopiť prírodné javy a zákonitosti  pomocou hier. Vysvetliť im dôležitosť fyziky a techniky v každodennom živote.

     Žiaci si mohli ľahnúť si na fakírovu posteľ s vysúvacími klincami, strieľať zo vzduchového dela,  pohrať sa s magnetmi, vyskúšať rôzne experimenty z mechaniky, optiky, či elektriny a magnetizmu,  vžiť sa do kože malých chemikov, dozvedieť sa rôzne informácie z astronómie.

     Verím, že podobnými exkurziami sa nám podarí prebudiť záujem žiakov našej školy o zákonitosti okolitého sveta.                                                             

                                                                          PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      

    • SOLÁRNE HRAČKY
    • Na školu sa nám podarilo zakúpiť súpravy robotov. Zo súpravy je možné postaviť šesť rôznych modelov: vzducholoď, mlyn, šteniatko, auto a dve rôzne lietadlá čo zvládne aj začiatočník bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Táto hračka  ukazuje deťom možnosť využitia slnečnej energie.

     Pekné počasie v závere školského roka sme využili práve na to, aby sme si ukázali fungovanie modelov. Súpravy robotov sa budú využívať nielen na hodinách fyziky, ale hlavne na hodinách techniky, kde si žiaci pri stavaní modelov budú môcť precvičiť jemnú motoriku a nadobudnúť praktické zručnosti.

                                                                                             PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

    • FYZIKA JE ZÁBAVA
    • Na hodinách fyziky sa žiaci oboznámili s prvými fyzikálnymi veličinami, naučili sa ich značky, jednotky, značky jednotiek, naučili sa tieto jednotky premieňať a zoznámili sa s ich rôznymi meradlami.
      
     Na záver tematického celku dostali za úlohu vymyslieť a zostrojiť vlastné meradlo dĺžky, objemu, či hmotnosti a vymyslieť aj vlastnú jednotku. Spomeniem len niektoré z vymyslených jednotiek dĺžky: centitolkien, vektometer, zápäsťometer, tereškemeter, lujčo... Meradlá dĺžky, ktoré vyrobili, sme vyskúšali aj na meranie rozmerov školskej lavice a hľadali sme závislosti medzi ich vymyslenými jednotkami. Meradlami hmotnosti sme porovnávali hmotnosti rôznych predmetov.

     Aj tento školský rok prejavili žiaci pri tvorbe vlastných meradiel úžasnú kreativitu. Najoriginálnejší boli žiaci 6.B triedy.
      
     PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková
      
      
      

      

    • PREZENTOVALI SME SA V MESTSKÝCH NOVINÁCH
    • Naše zaujímavé aktivity sme prezentovali aj verejnosti v Mestských novinách z 28.1.2022. Radi sme informovali o skvelom podujatí zameranom na oblasť astronómie.

      

    • MALÍ VEDÁTORI
    • Podpora vedy a techniky, realizácia aktivít zameraných na bádanie, získavanie nových zručností boli cieľom aktivít v rámci Mesiaca vedy a techniky. V rámci realizácie projektov nášho AMAVET klubu – Klubu vedcov Štefánik - sme sa v 3. ročníku zameriavali na témy ako skupenstvo látok, voda a jej zdroje, počasie, deň a noc, rok v kalendári. Naši veľkí štvrtáci sa zaoberali krásnou oblasťou Vesmír.

     Žiaci sa učia byť malými vedátormi a výskumníkmi. Vedomosti získavali realizáciou experimentov, rozvíjali prezentačné zručnosti, učili sa tvorivo a odborne správne spracovať tému i vedieť hodnotiť prácu iných či ohodnotiť tú svoju.

     Nádherné, odborne a tvorivo spracované práce sú vystavené na I. poschodí pavilónu A. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom ale aj rodičom. Bola to výzva pre všetkých, ale výsledok je ukážkový! ĎAKUJEME!

     Vo vyhlásenej súťaži Slnečná sústava mali žiaci vo svojich triedach vybrať víťazov za triedu, ktorých sme ocenili. Zároveň žiaci predstavili svoje práce!

     IV.A trieda: Terezka Šofárová a Dušan Oravec

     IV.B trieda: skupinová práca Emma Hrončeková, Laura Ternóczka, Amálka Drugdová, Kiara Marko

     IV.C trieda: Lea Kolimárová, Alex Deme, Martin Kanda, Lacko Huňavý

     Ocenili sme aj bádateľské práce žiakov 3. ročníka: Zarka Zliechovcová III.A, Nelka Pápaiová III.A, Ella Pataiová III.C, Timko Matisko III.C.

     Som hrdá na našich žiakov, ich záujem a obrovský potenciál!

     Gabriela Aláčová

      

      

      

    • VESMÍRNE AKTIVITY IV.C
    • V rámci Mesiaca vedy a techniky sa žiaci IV.C venovali aktivitám, v ktorých využívali rôzne pomôcky ako Sprievodca Vesmírom, encyklopédie, aplikácie. Venovali sa zaujímavostiam ako napríklad "Koľko mlieka je na Mliečnej ceste?, Zhasne niekedy Slnko?, Prečo planéty do seba nenarazia?, Kam mizne Slnko?, Prečo z mesiaca ubúda?" Spolupracovali s Astronomickým krúžkom, ktorého členovia prezentovali Model Slnečnej sústavy. Žiaci realizovali vlastné projekty Slnečnej sústavy.
     Trieda IV.C vyhodnotila projekty a rozhodla, že ocenenie riaditeľkou školy patrí žiakom Lea Kolimárová, Martin Kanda, Ladislav Huňavý, Alex Deme a ocenení triednou učiteľkou boli Bianka Fridrichová a Oliver Póša.
     Mgr. Zuzana Fungáčová
      
      

    • VESMÍRNE AKTIVITY IV.B
    • V rámci realizácie aktivít na tému Vesmír pracovali žiaci na hodine prírodovedy s encyklopédiami, pripravili prezentácie a vytvárali modely Slnečnej sústavy. Žiaci v rámci bádania simulovali niektoré javy: pokus s glóbusom a baterkou – striedanie dňa a noci a pokus s glóbusom a žltou loptou – otáčanie Zeme okolo Slnka a okolo svojej osi.

     Najviac sa žiakom páčila práca na modeloch Slnečnej sústavy. Žiaci sa mohli rozhodnúť či chcú pracovať v skupinách, dvojiciach alebo ako jednotlivci. Vytvorili 8 modelov Slnečných sústav. Každú slnečnú sústavu si jej tvorcovia odprezentovali.

     Dobrovoľnou úlohou bolo vytvorenie prezentácie na tému Vesmír, ktorú  vytvorili odprezentovali dvaja žiaci.

     Pri práci na modeloch Slnečnej sústavy pomohla  žiakom  pomôcka Sprievodca vesmírom:    plagát, na ktorom sú vyobrazené  a popísané všetky planéty Slnečnej sústavy, encyklopédie o vesmíre, virtuálne okuliare.  

     Mgr. Zuzana Kamenská

                                                                                                                  

                                                                                                                                               

    • VESMÍRNE AKTIVITY IV.A
    • Koniec novembra a začiatok decembra 2021 sa v IV.A niesol na hodinách prírodovedy v znamení učive o vesmíre. Žiaci k učivu pripravili vlastné prezentácie, papierové projekty, ale hlavne pekné modely Slnečnej sústavy, rôznych planét, Slnka, vesmírnej rakety a telekomunikačnej družice. Pozreli si krátke dokumenty pre deti o vesmíre, o kozmonautoch.

     Veľkým zážitkom bola 3D prezentácia pomocou špeciálnych okuliarov, na ktoré bol upevnený telefón. Bolo potrebné stiahnuť z internetu aplikáciu "Solar System Scope VR", ktorá umožnila žiakom pozrieť si v 3D model Slnečnej sústavy, preletieť okolo planét, modul Apolla 11, vesmírnu stanicu ISS, sondu Curiosity na Marse a pozrieť si z lúky mapu súhvezdí nočnej oblohy. Táto pomôcka ich veľmi zaujala a oslovila a ponúkla im takmer reálny pohľad a cestu do kozmu.

     Mgr. Pavel Anderle

      

    • MESIAC VEDY A TECHNIKY
    • Žiaci 6. ročníka, aj napriek tomu, že sa s fyzikou stretli prvýkrát, sa za dva mesiace stihli zoznámiť s vlastnosťami tekutín. Vytvorili veľmi pekné práce, v ktorých predviedli praktické využitie týchto vlastností. Všetci svoje projekty prezentovali na hodine fyziky a potom niektoré z nich boli ukázať aj žiakom 3. ročníka.

     Do Mesiaca vedy a techniky sa zapojili aj žiaci 9. ročníka, ktorí prezentovali žiakom 7. ročníka a žiakom na I. stupni prácu s prenosným laboratóriom EcoLabBox životné prostredie, ktoré škola získala v rámci grantového systému AMAVET. Žiaci prezentovali tému Voda, jej vlastnosti a porovnanie rôznych druhov vôd. Deviataci si pre žiakov pripravili otázky, aby zistili, čo o tejto téme vedia a žiaci mali tiež možnosť individuálne sa zoznámiť s prenosným laboratóriom a prakticky si vyskúšať skúmanie látok vo vode. Okrem skúmania vody si žiačka deviateho ročníka pripravila pre žiakov pokus ako nafúknuť balónik chemickou reakciou. Na pokus využila chemikálie, ktoré môžeme nájsť v domácnosti, konkrétne ocot a sódu bikarbónu, čím ukázala žiakom, že aj doma vieme nájsť pomôcky, s ktorými vieme pripraviť rôzne chemické pokusy.

     Zapojili sa aj žiaci z Astronomického krúžku, ktorí vytvorili 2 modely slnečnej sústavy. Prvý má pomôcť deťom naučiť sa názvy planét a druhý slúži na to, aby žiaci získali predstavu o veľkostiach planét v porovnaní s veľkosťou Slnka a o vzdialenostiach vo vesmíre. Svoje modely prezentovali pred svojimi spolužiakmi v 4.C triede.

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za prezentáciu vedy na našej škole

     PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková a Mgr. Dominika Tóthová

      

    • ŽIACI 8. ROČNÍKA NÁS REPREZENTOVALI NA CELOSLOVENSKOM KOLE FESTIVAL 4 ŽIVLOV
    • Dňa 4. júna 2021 AMAVET organizoval súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl -  Festival štyroch živlov. Z našej školy sa do Festivalu 4 živlov zapojili žiaci 8. ročníka -  Filip Golský (VIII.M), Marek Nagy (VIII.M), Zina Babinská (VIII.M), Nika Petra Bakaljarová (VIII.M), David Kovács (VIII.M), Petra Matušková (VIII.A), Simona Sýkorová (VIII.A) a Branislav Uhrík (VIII.A).

     Témou súťaže boli základné prírodné živly Oheň - Voda - Vzduch - Zem. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

     Filip GolskýMarek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, získali Cenu za prezentačné zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu.

     Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     Mgr. Dominika Tutková

    • VEDÁTORI SA PRIPRAVUJÚ NA CELOSLOVENSKÉ KOLO
    • Žiaci II. stupňa sa zapojili so svojimi vedeckými projektmi z fyziky a chémie do súťaže Festival 4 živlov. Úspešne absolvovali krajské kolo, za čo sme ich v piatok 30.4.2021 ocenili. Niku, Zinu, Maťu, Luciu, Peťu, Karin, Mareka, Filipa, Davida a Braňa z VIII.M a VIII.A čaká príprava na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční začiatkom júna. Svojich žiakov podporujú a pripravujú pani učiteľka Mgr. Ľ. Morková a pani učiteľka Mgr. D. Tutková.

    • 4 ŽIVLY V POKUSOCH - BADATEĽSKÉ PROJEKTY ŽIAKOV 8. ROČNÍKA
    • Prečo môže sa malé auto pri predbiehaní kamióna k nemu rýchlo priblížiť a naraziť? Ako funguje periskop? Čo je to bankovanie? Získame filtráciou vody cez vrstvy horniny pitnú vodu? Aj na tieto otázky dokáže odpovedať fyzika a chémia.

     Podpora prírodných vied, bádateľských metód, projektovej činnosti, tímová spolupráca je jedným z dominantných cieľov, ktoré u žiakov rozvíjame.

     V 1. polroku 2020/2021 sa zapojili žiaci 8. ročníka do projektovej činnosti v rámci Festivalu 4 živlov nášho AMAVET klubu pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Morkovej a Mgr. D. Tutkovej.

     4 tímové projekty museli spĺňať kritériá hodnotenia: kreativita autora a originalita projektu, vedeckosť projektu, technický zámer, dôslednosť autora, úplnosť projektu, schopnosti a zručnosti autora a porozumenie projektu autorom.

     Hodnotiaca komisia v zložení Mgr. G. Aláčová, Ing. A. Setničková, PaedDr. S. Tokárová PhD. si pozrela pripravené videá a rozdelila body:

     1.miesto za projekt „Podtlaky v pokusoch“, F. Golský, M. Nagy VIII.M

     2.miesto za projekt „Získavanie pitnej vody, Z. Babinská, N. P. Bakaljarová VIII.M

     3.miesto za projekt „Dajte mi pevný bod a ja pohnem Zemou“, M. Ľuptáková, K. Vrábľová VIII.M a za projekt „Zrkadlové obrazy“ P. Matušková, S .Sýkorová VIII.A

     Pre nás sú všetci žiaci víťazi. Vo všetkých projektoch sa odzrkadľoval praktický význam témy.  Žiaci preukázali vedomosti, argumentačné a prezentačné zručnosti, záujem a chuť pracovať, spolupracovať a bádať! Sú to skvelé vlastnosti a predpoklady mladých ľudí hodné mena Štefánik!

     Veď nie nadarmo sa náš AMAVET klub – Klub vedcov Štefánik! https://zsstefanikalc.edupage.org/a/klub-vedcov-stefanik-amavet-klub

     Mgr. Gabriela Aláčová

               

    • PREZENTÁCIA ROBOTIKY
    • Žiaci štvrtého ročníka 4.B triedy pod vedením p.uč. Tokárovej a 4.C  triedy pod vedením p.uč. P. Kleju sa v piatok 27.11.2020 zúčastnili prezentácie Robotika pre žiakov základných škôl pod patronátom Ing. Júliusa Kováča. V úvode im predstavil spoločnosť pre ktorú pracuje a uviedol žiakov do teoretických vedomostí z oblasti robotiky. Prezentoval žiakom základy konštruovania v robotike, poukázal na spôsoby programovania a v závere celkové využitie a prínos robotiky a robotov. 

     Pán Kováč ukázal žiakom  prácu s robotom, ktorý zakúpila škola v rámci získaného grantu pre potreby a záujem žiakov našej školy.  Žiaci mali možnosť individuálne sa s robotom zoznámiť a vyskúšať si všetky možné a dostupné funkcie tohto zariadenia. S pomocou pána Kováča si vyskúšali riadenie robota, jeho pohyb po priestore a celkovú orientáciu.

     Ďakujeme za milé uvítanie do robotiky a veríme, že budeme naďalej pracovať v tomto smere a zveľaďovať naše vedomosti, poznatky ale najmä záujem žiakov o túto problematiku.

     Uvedenú aktivitu sme realizovali v rámci aktivít Amavet klubu - Klub vedcov Štefánik.

     S. Tokárová

      

    • PATRIK OLŠIAK A MARTIN JURINA NÁS REPREZENTOVALI NA FESTIVALE 4 ŽIVLOV
    • Žiaci IV. ročníka Martin Jurina zo IV.A a Patrik Olšiak zo IV.B sa dňa 28.10. 2020 zúčastnili ONLINE vedátorskej súťaže AMAVET: Festival štyroch živlov.

     Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže boli základné prírodné živly Oheň - Voda - Vzduch - Zem. Cieľom bolo formovanie pozitívnych postojov žiakov k prírode, rozšírenie a prehĺbenie vedomostí a zručností žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

     P. Olšiak pod vedením p. uč. Tokárovej a svojich rodičov prezentoval projekt VYUŽITIE VZDUCHU NA BÁDANIE A HROVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV, v ktorom sa venoval výrobe hračiek z odpadového materiálu a ich zdokonalenie prostredníctvom chemicko-fyzikálnych pokusov. Svoju záľubu modelárstvo spojil s recykláciou odpadového materiálu a po pridaní chemických pokusov priniesol spolužiakom zábavnú hračku pre všetky vekové kategórie, ktorá je veľmi lacná, ľahko skonštruovaná a prináša veľa zábavy a možností ďalšieho skúmania.

     M. Jurina pod vedením p. uč. Tuhárskej a rodičov svojou témou OPEĽOVAČE vzbudil o poroty veľký obdiv a množstvo otázok, ktoré bez akéhokoľvek rozmýšľania dokázal zodpovedať. Maťko sa zaujíma o včely a ich starostlivosť. Veľa ich pozoruje v prírode a na základe svojich pozorovacích schopností precízne spracoval tému opeľovače v našom okolí nielen mesta Lučenec, ale aj vidieka a priniesol poznatky k tejto problematike aj zo zahraničia. Vo svojej téme navrhol niekoľko odporúčaní pre bežného človeka, ktorý si pri svojom konzumnom spôsobe života ani neuvedomuje dôležitosť včiel a potrebu chrániť ich, ako jednu z možných alternatív opeľovania a opeľovačov.

     Obaja títo žiaci boli odmenení diplomom, tabletom a drobnými pozornosťami AMAVET.

     PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.

          

    • PROGRAMOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA
    • Žiaci 5., 6. a 7.ročníka dostali v rámci predmetu informatika domácu úlohu, ktorej cieľom bolo, aby sa postupne naučili programovať. Je na to určená webová stránka www.code.org, kde sa žiaci majú zaregistrovať a potom absolvovať kurz A(2018) a aj Kurz B(2018). Kurz A je určený pre žiakov 5. ročníka a kurz B pre 6. a 7.ročník. Súčasťou jednotlivých kurzov sú aj kratučké videá, ktoré vysvetľujú určité kroky programovania. Kurz A je dokonca určený pre predškolákov.

      

     Žiaci po absolvovaní niekoľkých krokov majú vytvoriť vlastný projekt, ktorý si po úspešnom dokončení, môžu uložiť, dať zdieľať a tiež ho niekomu aj prostredníctvom QR kódu alebo linku poslať. V domácej úlohe majú všetko presne popísané, aby si vedeli poradiť. Pre niektorých je to ťažšie, ale tí šikovnejší to celkom dobre zvládajú.

      

     Žiaci IX.M programovali v programovacom jazyku Scratch, čo je podstatne náročnejšie, no žiaci túto úlohu zvládli a  to na výbornej úrovni aj prostredníctvom študijného materiálu a videí s vysvetlením postupu.

      

     Konštatujem, že mnohí naši žiaci sa programovaniu radi venujú a túto oblasť zvládajú.

      

     Ponúkame Vám ukážku prác žiakov:

     https://studio.code.org/c/1128662854?qr=true

     https://studio.code.org/projects/dance/kfdyd7vRxQ-YvD4RcBaii8t7ppTtKAwKfZWxkih4rVg?qr=true

     https://studio.code.org/c/684595505?qr=true   

     https://studio.code.org/projects/minecraft_adventurer/5bi5sLh_QZ7Va9UqDMzzUfaHVDutcg8aG903Y_URjeM?qr=true

      

     Mgr. Mária Mäkká

    • INFORMATIKA S EMILOM
    • V našej škole sa môžu žiaci tretieho ročníka stretnúť s moderným vyučovaním informatiky - jednoduchým programovaním s robotom Emilom, ktorý je výsledkom dlhodobej práce ľudí z tímu neziskovej organizácie Indícia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

     Sme veľmi radi, že škola podporila zakúpením softvéru, túto novú, unikátnu metódu vyučovania informatiky v škole a aj takýmto spôsobom zatraktívňuje vyučovací proces pre deti. Taktiež pani riaditeľka podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov v tomto predmete, aby sme mohli pokračovať v Emilovi aj vo štvrtom ročníku.

     Na fotografiách sú zobrazené práce detí v prostredí Emil a tiež časť denníka, kde dieťa vyjadruje svoj vzťah k predmetu informatika.

     Mgr. Radana Tuhárska

    • ZAUJÍMAVÉ POKUSY Z CHÉMIE
    • Krúžok je pre všetkých, ktorých zaujíma chémia, pokusy, veda, alebo sa chcú naučiť niečo nové.

     Žiaci na krúžku realizujú bezpečné chemické pokusy sprevádzané farebným efektom (napr. Slonia zubná pasta, Lávová lampa, Tancujúce hrozienka, Chemická sopka, Manganistanový chameleón, Faraónove hady, ...) použitím bezpečných chemických látok a bežne používaných potravín. Ž

     iaci si taktiež precvičujú oddeľovacie metódy akými sú napríklad filtrácia, odparovanie a kryštalizácia.

    • SUMMER SCHOOL OF SCIENCE IN CROATIA
    • Letná škola je určená pre mladých vedeckých nadšencov prednostne pre žiakov stredných škôl. Program pozostáva z prednášok popredných vedcov, workshopov a výučby metodiky v oblasti vedy. Viac info o programe v prílohe.

     Letná škola je určená pre žiakov stredných škôl alebo žiakov základných škôl 9. ročníka z celého sveta uskutočnená v termínoch:
     - S3 (26. júla - 5. augusta) pre študentov, ktorí dokončujú ročník 9 
     - S3 ++ (6. - 16. augusta) pre študentov stredných škôl
      
     Podmienkou účasti na letnej škole je ovládanie anglického jazyka. 
      
      
     V prípade záujmu o účasť na letnej škole prosím kontaktujte danú inštitúciu a registrujte sa u nich poprípade zdieľajte informáciu ďalej.
    • KRÚŽOK ROBOTIKA
    • Krúžok robotiky sme na našej škole opäť začali po troch rokoch s cieľom opäť naštartovať túto „tradíciu“  a zároveň priviesť žiakov k niečomu zaujímavému a rozvinúť ich tvorivosť, kritické myslenie, plánovanie a dotiahnutie úloh do konca. Podobné komplexné aktivity si vyžadujú komplexné napredovanie žiakov a preto som sa ja osobne, ako vedúci krúžku, v malej miere snažil zlepšovať pozornosť a sústredenosť žiakov pomocou rôznych cvičení, ako napríklad meditácia.

     Plán na školský rok 2019/2020 bolo predstaviť deťom s čím budeme pracovať, ako s tým budeme pracovať a aké úlohy budeme riešiť. Prostredníctvom týchto krokov sa pripraviť na celosvetovú súťaž First Lego League a zapojiť sa do nej v školskom roku 2020/2021.

     Začiatkom, v Novembri 2019, sme si so žiakmi ukázali súčiastky, z ktorých budeme zostrojovať robotov a každý zo žiakov sa podieľal na stavbe prvého jednoduchého robota podľa návodu. Potom si žiaci vyskúšali jednoduché programovanie pohybu vpred, zatáčania, detegovanie prekážky či rozlíšenie bielej a čiernej farby.

     Následne sme sa presunuli do virtuálneho sveta a ukázali sme si, ako sa dá vytvoriť model robota na počítači a prešli sme aj na o niečo komplexnejšie programovanie robota, prostredníctvom softvéru v PC použitím grafického programovania. Žiaci potom trénovali toto programovanie na teoretických úlohách.

     Nakoniec sme nadobudnuté zručnosti povýšili opäť do reálneho sveta a žiaci začali riešiť zadané úlohy v súťaži Robotickej ligy. Tu už v praxi využili všetky vedomosti, ktoré sa do tohto momentu naučili, na vyriešenie konkrétnej úlohy z reálneho sveta.

     Kvôli pandémii koronavírusu žiaci stihli vypracovať len prvú úlohu. No aj napriek krátkemu času, kedy sa žiaci venovali robotike (približne 4 mesiace), dostali skvelé hodnotenie a to 2.17 bodov z 3 možných a nasledujúce slovné hodnotenie: „ Skvelá práca! Vzhľadom na to, kedy ste začali s robotikou je to slušný výkon :)”

     Počas tohto obdobia niektorí žiaci aj odbudli a tým ostali len žiaci, ktorých to naozaj baví a ktorí majú o túto činnosť záujem. To je prirodzené a človek nevie presne do čoho ide, až kým niečo neskúsi na vlastnej koži. Aj keď sa už v ďalšom školskom roku nebudem s týmito žiakmi stretávať verím, že táto činnosť na škole nezanikne, že žiaci budú pracovať aspoň tak usilovne ako doteraz a každým rokom sa zlepšovať a budem im veľmi držať palce aby sa im darilo úspešne sa umiestniť na všetkých súťažiach, do ktorých sa zapoja.

     Michal Mičuda, vedúci krúžku Robotika

    • ČO DOBRÉ NÁM PRINIESLA KRÍZA - FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
    • AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku a náš AMAVET KLUB - KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

     sa zapája do súťaže

     ČO DOBRÉ NÁM PRINIESLA KRÍZA

     AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov.

     Touto súťažou chcú motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle.

     Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom

     Zodpovedná: Mgr. Dominika Tutková, tutkova@zsstefanikalc.sk

     Foto a video zasielajte na e-mail Mgr. Tutkovej do 29.6.2020

     štatút súťaže.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie