• TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA

    WEBINÁR: INKLÚZIA – STRAŠAK ALEBO PRÍLEŽITOSŤ

    Naša škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, inklúziu nevnímame ako strašiak, ale ako príležitosť. Prekonávanie bariér je beh na dlhé trate, preto sa neustále snažíme prehlbovať  svoje vedomosti  formou rôznych vzdelávacích programov, školení, webinárov, besied i komunitných stretnutí.

    Dňa 18.1. 2023 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci webinár zameraný na tému inklúzie Inklúzia - strašiak alebo príležitosť. Uvedomujeme si, že každý žiak je individuálna bytosť a potrebuje iný prístup, preto je dôležité, aby si pedagóg rozširoval svoje obzory zo zdrojov, ktoré sú garanciou odbornosti a skúsenosti.

    Lektorka Mgr. Viera Hincová nám na začiatku webinára niekoľkými charakteristikami objasnila, čo znamená inklúzia. Je to nekonečný dialóg o spolunažívaní ľudí v ich rôznorodosti. Môžeme tak povedať, že je to vytvorenie podmienok a prostredia, ktoré každému jednotlivcovi umožňuje maximálny rozvoj jeho daností a schopností. Aktérmi systému inklúzie sú deti, rodičia, učitelia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, ostatné deti a ich rodičia. Je dôležité, aby sa tieto osoby vzájomne podporovali a boli si nápomocní. Aby sme inklúzii „otvorili dvere“, musíme v prvom rade zmeniť naše myslenie a vnímanie inakosti.  Rovnosť šancí nám ilustroval konkrétny obrázok, ktorý vystihol podstatu inklúzie a individuálneho prístupu k žiakovi. Každý žiak potrebuje rôznu  „dávku podpory“, tak aby mohol zažiť úspech v dosahovaní cieľov.

    https://tsergas.ca/blog/diversity/shifting-from-diversity-and-inclusion-to-diversity-equity-and-inclusion/

    V ďalšej časti webinára nám boli prezentované bariéry, ktoré môžu ovplyvňovať naše postoje a zároveň ako sa im vyhnúť efektívnou inkluzívnou komunikáciou, ktorá vytvára príležitosť všetkým uplatniť sa tam, kde sa cítia silní a učiť sa v rôznych situáciách cez zážitok a skúsenosť. Každá snaha o inklúziu má svoje úskalia a vyskytnú sa aj žiaci, ktorí prežívajú záťaž, ba dokonca traumu z predchádzajúcich negatívnych skúseností. Webinár nám predstavil možnosti ako tieto úskalia riešiť pomocou rôznych prístupov  - práca s klímou triedy a manažovanie rizík dopadov na záťaže.

    Prínosom boli informácie o využití  psychologickej prvej pomoci ako metódy poskytovania počiatočnej podpory v krízových situáciách pre ochranu dieťaťa a humanitárnej pomoci. Svojim spôsobom každý, kto pracuje s deťmi, môže takúto psychologickú prvú pomoc poskytnúť a zmierniť tak ťažkosti dieťaťa. V úlohe pedagógov je to súčasť našej práce, ktorá mnohokrát odoberá energiu, a preto nás lektorka učila zároveň o aktivácii parasympatika- vedieť sa zastaviť a predchádzať nášmu vyhoreniu.

    V závere webinára sa mi vryla do pamäti myšlienka, ktorú vyslovila pani Hincová: „Tam, kde je ochota a chcenie, je aj cesta.“ A to je fakt, ktorý ovplyvňuje samotného žiaka a jeho cestu za dosiahnutím cieľa.

    Mgr. Radka Findrová, asistentka učiteľa

      


    Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

    Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a  v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

    Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie je zážitková metóda, prináša človeku obohatenie v spojení troch oblastí: kognitívnej, emocionálnej  a poznávacej. Pri práci sa nevykonáva žiadne hodnotenie. Dieťa pociťuje pokoj a pracuje vlastným tempom. Táto metóda umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

    Hlavným cieľom tejto metódy je viesť človeka ku kvalitnému a samostatnému učeniu sa. Pomocou sprostredkovateľa nastáva uvedomenie konania a človek sa naučí riešiť problémy bez pomoci iných. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií. Inštrumenty sú rozdelené: Usporiadanie bodov, Orientácia v priestore, Porovnávanie, Analytické myslenie, Ilustrácie, Kategorizácia. S jednotlivými inštrumentmi sa pracuje dlhšie obdobie. Dôraz pri práci s inštrumentmi sa kladie na čas, ktorý potrebuje dieťa na vypracovanie daného inštrumentu, čo je výstižne podchytené aj v motte: Nechajte mi chvíľku..... Premyslím si to!

    Počas kurzu sme prešli všetkými inštrumentmi, nakoľko je dôležité, aby sme si každý jeden prežili, ak s ním v budúcnosti chceme robiť so žiakmi. Tento intenzívny kurz bol veľmi zaujímavý, náročný a podnecujúci. Počas kurzu sme zistili, ako rovnakú situáciu môže vnímať iný a ako to má ten druhý človek inak. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že hoci nevieme, ako to vidí ten druhý, ale viem, ako by to mohol vidieť inými očami.

    Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. 
    Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.

    Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. 

    Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.

    Feuesteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov.

    Veríme, že pri práci touto metódou s deťmi v  našej škole, budú viditeľné výsledky v každej sfére osobnostného, sociálneho, emocionálneho a kognitívneho vývoja žiaka.

    PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.


    ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE

    V dňoch 15. až 19. októbra sme sa vďaka Nadácii Volskwagen s kolegyňou PaedDr. S. Tokárovou, PhD. zúčastnili prvej časti kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho uvedomovania – FIE I., ktorý bol organizovaný pražským ATC (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina) pod vedením pani lektorky Mgr. Jany Kružliakovej.

    Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva vlastné emočné zážitky a hlavne skúsenosti. Celý program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na iný deficit.

    V rámci 80 - hodinového kurzu FIE I. si osvojujeme schopnosť sprostredkovania šiestich z týchto 20 inštrumentov. Počas jeho prvej časti sme zvládli inštrument s názvom Usporiadanie bodov, ktorý je kľúčovým a vždy úvodným inštrumentom, bez ohľadu na to, čo chceme rozvíjať u dieťaťa, či dospelého, teda aj bez ohľadu na to, ktorým ďalším inštrumentom sa bude pokračovať.

    Druhá, záverečná časť kurzu nás čaká už tento mesiac, v dňoch 16.-20. novembra a po jej absolvovaní budeme pripravené využívať novonadobudnuté vedomosti priamo na našej škole.

    Mgr. Zuzana Petrášová, školský špeciálny pedagóg

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie