• POZVÁNKA PRE RODIČOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

    Online priestor je našou každodennou súčasťou. Sociálne siete, online hry, rizikové správanie, kriminalita, ochrana súkromia sú dôležité témy, o ktorých by sme sa radi zhovárali s odborníkom v oblasti internetovej prevencie s Ing. Jaroslavom Osterom z OZ Preventista.sk.

    Pozývame rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy ale aj žiakov na 2. komunitné stretnutie zamerané na oblasť IT prevencie. Ak máte otázky alebo Vás táto téma zaujíma a radi by ste sa chceli dozvedieť via, príďte medzi nás! Ste srdečne vítaní!    Moji rôznorodí žiaci

    V čítanke sme mali text, že deti sú ako kvety, každé je inakšie a všetky sú pekné. To platí aj pre moju triedu. Mám v nej žiakov so ŠVVP, mentálnym postihnutím, autistu, žiaka z Ukrajiny, žiakov z rómskeho prostredia, žiakov, ktorí sú veľmi šikovní, žiakov, ktorí potrebujú pomoc.

    Učiteľ, ktorí má dozor a nazrie do mojej triedy, alebo zastupuje v mojej triede nič si nevšimne. Vidí deti, ktoré sú ako každé iné. Rozprávajú sa v oddychovom kútiku, smejú, kreslia, hrajú hry, sú veselé,...

    Rozdiely začnú byť viditeľné, až keď začne vyučovací proces. Niektorí pracujú samostatne, niektorým pomôžem ja, pri iných sedí pani asistentka, iných si pani asistentky berú so sebou.

    Inklúzia je taký systém vzdelávania, ktorý umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy. Učitelia pristupujú ku každému žiakovi individuálne ako k mimoriadnej osobnosti.

    Že je to ťažké? Samozrejme, vzdelávanie v inkluzívnom prostredí je pre pedagógov veľmi náročné. Spolu so žiakmi sa učím aj ja. Ako k nim pristupovať, vnímať ich odlišnosti, správne reagovať, rozvíjať ich sociálne cítenie, riešiť problémy, byť tolerantná, empatická,...

    Veľkou pomocou je pre mňa práca pani asistentiek, výborná spolupráca s rodičmi, dobré vzťahy v triede medzi žiakmi, ktorí sa navzájom akceptujú a pomáhajú si.

    Tak takáto je moja trieda, kde žiaci rozdiely medzi sebou berú ako niečo prirodzené.   

                                                                                                                       Mgr. Martina Karáseková


    TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA

    WEBINÁR: INKLÚZIA – STRAŠAK ALEBO PRÍLEŽITOSŤ

    Naša škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, inklúziu nevnímame ako strašiak, ale ako príležitosť. Prekonávanie bariér je beh na dlhé trate, preto sa neustále snažíme prehlbovať  svoje vedomosti  formou rôznych vzdelávacích programov, školení, webinárov, besied i komunitných stretnutí.

    Dňa 18.1. 2023 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci webinár zameraný na tému inklúzie Inklúzia - strašiak alebo príležitosť. Uvedomujeme si, že každý žiak je individuálna bytosť a potrebuje iný prístup, preto je dôležité, aby si pedagóg rozširoval svoje obzory zo zdrojov, ktoré sú garanciou odbornosti a skúsenosti.

    Lektorka Mgr. Viera Hincová nám na začiatku webinára niekoľkými charakteristikami objasnila, čo znamená inklúzia. Je to nekonečný dialóg o spolunažívaní ľudí v ich rôznorodosti. Môžeme tak povedať, že je to vytvorenie podmienok a prostredia, ktoré každému jednotlivcovi umožňuje maximálny rozvoj jeho daností a schopností. Aktérmi systému inklúzie sú deti, rodičia, učitelia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, ostatné deti a ich rodičia. Je dôležité, aby sa tieto osoby vzájomne podporovali a boli si nápomocní. Aby sme inklúzii „otvorili dvere“, musíme v prvom rade zmeniť naše myslenie a vnímanie inakosti.  Rovnosť šancí nám ilustroval konkrétny obrázok, ktorý vystihol podstatu inklúzie a individuálneho prístupu k žiakovi. Každý žiak potrebuje rôznu  „dávku podpory“, tak aby mohol zažiť úspech v dosahovaní cieľov.

    https://tsergas.ca/blog/diversity/shifting-from-diversity-and-inclusion-to-diversity-equity-and-inclusion/

    V ďalšej časti webinára nám boli prezentované bariéry, ktoré môžu ovplyvňovať naše postoje a zároveň ako sa im vyhnúť efektívnou inkluzívnou komunikáciou, ktorá vytvára príležitosť všetkým uplatniť sa tam, kde sa cítia silní a učiť sa v rôznych situáciách cez zážitok a skúsenosť. Každá snaha o inklúziu má svoje úskalia a vyskytnú sa aj žiaci, ktorí prežívajú záťaž, ba dokonca traumu z predchádzajúcich negatívnych skúseností. Webinár nám predstavil možnosti ako tieto úskalia riešiť pomocou rôznych prístupov  - práca s klímou triedy a manažovanie rizík dopadov na záťaže.

    Prínosom boli informácie o využití  psychologickej prvej pomoci ako metódy poskytovania počiatočnej podpory v krízových situáciách pre ochranu dieťaťa a humanitárnej pomoci. Svojim spôsobom každý, kto pracuje s deťmi, môže takúto psychologickú prvú pomoc poskytnúť a zmierniť tak ťažkosti dieťaťa. V úlohe pedagógov je to súčasť našej práce, ktorá mnohokrát odoberá energiu, a preto nás lektorka učila zároveň o aktivácii parasympatika- vedieť sa zastaviť a predchádzať nášmu vyhoreniu.

    V závere webinára sa mi vryla do pamäti myšlienka, ktorú vyslovila pani Hincová: „Tam, kde je ochota a chcenie, je aj cesta.“ A to je fakt, ktorý ovplyvňuje samotného žiaka a jeho cestu za dosiahnutím cieľa.

    Mgr. Radka Findrová, asistentka učiteľa

      


        Inklúzia – čo nám PRINÁŠA?

    Škola je organizáciou, ktorá vzdeláva, ale aj vychováva. Niekedy si ani neuvedomujeme, čo všetko si deti so sebou odnesú do svojho budúceho života – pre niekoho sú samozrejmosťou vedomosti, ale čím ďalej viac si rodičia detí uvedomujú, že v modernej spoločnosti začínajú byť prioritou tzv. mäkké zručnosti. Nevieme ich zmerať ani ohodnotiť známkou, ale bez ich zvládania nebudeme vedieť posúvať našu spoločnosť dopredu. Komunikácia, kreativita, prispôsobivosť, vystupovanie na verejnosti či schopnosť tímovo pracovať – to je to, čo budú naše deti vo svojom ďalšom živote potrebovať. A práve tieto zručnosti nám pomáha rozvíjať inklúzia.

    V našej triede je rôznorodosť cítiť na každom kroku – deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti so špeciálnymi potrebami, ale ja také, ktoré svoje prvé školské kroky urobili vo Veľkej Británii, vysokofunkčný autista, či dieťa z Ukrajiny, ktoré zažilo bombardovanie. Možno je to niekedy ťažšie, ale o to viac ma tešia úspechy, aj keď malé, ktoré deti dosahujú.

    Prioritnou je pre mňa spolupráca s rodinou a so školským inkluzívnym tímom. Bez týchto dvoch „oporných stĺpov“ by sa moja snaha rozplynula v množstve úloh, ktoré ma dennodenne sprevádzajú. Samozrejme, spolupracujem aj s externými odborníkmi, ktorí mi ukazujú smer, ktorým mám ísť.

    Som veľmi šťastná, že pomocou malých krôčikov – rozhovorov s deťmi, spoločnými aktivitami či hrami, som dosiahla to, že sa deti v kolektíve majú rady, spolupracujú a pomáhajú si navzájom. K tejto atmosfére pomáhajú aj rodičia detí, ktorí deti učia chápať inakosť a byť empatickí. Medzi deťmi vznikajú priateľstvá, ktoré nepoznajú hranice – neriešia to, čo je odlišné, ale všímajú si to, čo ich spája. A to sú tie krásne chvíľky, keď vidím, ako deti učia svojich kamarátov anglickú pesničku, pomôžu jeden druhému zašnurovať topánky, alebo len tak sedia v oddychovom kútiku a spolu sa smejú.

    Inklúzia je cesta, ktorou by sa mal vydať každý, a preto som rada, že sa v našej škole tento spôsob myslenia a fungovania podporuje. Veď spoločnosť je taká silná, aký silný je jej najslabší článok. Preto musíme viesť deti nielen k spolupráci, komunikácii, rozvíjaniu charakterových vlastností, ale aj ku kritickému mysleniu a riešeniu problémov, aby sa neskôr nestratili v zákutiach zloby a nenávisti.

                                                                        Mgr. Radana Tuhárska, triedna učiteľka II.A


    Cesta samostatnosti detí so sluchovým postihnutím

     „Kam ísť? Na akého odborníka sa obrátiť? Bude moje dieťa hovoriť? Aká perspektíva stojí pred každodennou realitou? Čo bude smojím dieťaťom, keď sa zneho stane dospelý človek? 

    Mnoho rodičov stojí po diagnostike sluchového postihnutia pred týmito a mnohými inými otázkami. Skvalitnenie diagnostických techník anových možností postupuje míľovými krokmi vpred, neoddeliteľnou súčasťou je včasná intervencia detí.

    Ja ako asistentka učiteľa pracujem s tromi žiakmi s ťažkou poruchou sluchu. Každý z nich je jedinečný, s každým z nich fungujem odlišným spôsobom. Jeden má možnosť využívať viac kompenzačných pomôcok pre lepšie porozumenie, druhý je spoločenskejší a ľahšie sa začlení do kolektívu, ďalšie z detí je maximálne ctižiadostivé, usilovné. Všetci však majú jedno spoločné, potrebujú sa dostať k informáciám, potrebujú POČUŤ.

    Každodennou súčasťou mojej  práce so žiakom so sluchovým postihnutím je vytváranie podnetného prostredia na rozvoj komunikácie, porozumenia, dbám na správnu artikuláciu. Pri mojej práci každodenne využívam rôzne didaktické a kompenzačné pomôcky, informačno-komunikačné technológie, prezentácie k preberanému učivu, obrázkové kartičky, ktoré posilňujú ostatné zmysly, nakoľko majú oslabený jeden z najdôležitejších zmyslov, a to je sluch.

    U žiakov si overím, či správne pochopili obsah učiva, ak nie, v takom prípade im znova vysvetlím nepochopené časti, význam slov, ktoré sú pre nich nové a neznáme. Žiak mnohokrát dokáže hovoriť mechanicky naučené frázy, básničky, odrapká abecedu, ale nevie mi povedať, čo je obsahom prečítanej rozprávky, nerozumie písanému textu. A toto je práve to, čo kladiem na prvé miesto - naučiť žiaka funkčne komunikovať, aby vedel použiť reč alebo písaný text, bol schopný nadviazať komunikáciu asprávne odpovedať na položenú otázku, aby sa nehanbil opýtať, keď niečomu nerozumie a bol samostatný. Keď žiak porozumie, naučí sa a vie vyjadriť preberané učivo, v takom prípade je dosiahnutý cieľ.

    Ten pocit, keď žiakovi vysvetlím slovo “breh“ na vlastivede a o mesiac ho objaví v čítanke pri čítaní príbehu a upozorní ma naň, mi nikto nevezme a ja viem, že aj keď to nie je vždy ľahké, zvládneme to spolu.

    Na životnej ceste má každý človek svoj štart acieľ. Medzi týmito dvoma bodmi je rad postavený zprekážok. Žiaci, sktorými pracujem majú tiež pred sebou množstvo prekážok, no je na nich samotných, ako tieto prekážky zdolajú, či si chvíľu oddýchnu po namáhavej trase apotom budú neúnavne pokračovať ďalej. No a ja im svojou prácou na tejto ceste podávam pomocnú ruku, aby mohli na svojej trase úspešne pokračovať do vytúženého cieľa – života.   

    Stanislava Kováčiková, asistentka učiteľa

     


    Malé zázraky - veľké radosti v II.C

    Keď učiteľ vstúpil do triedy, takmer okamžite si všimol červený fľak na stene. Akoby niekto pricapil na stenu lekvárovú buchtu. Začalo veľké vyšetrovanie. Učiteľove otázky sa sypali, žiaci s istotou hlásili meno vinníka... Ale hlasy všetkých postupne utíchli od prekvapenia, lebo Števko už bol pri stene aj s čistiacimi prostriedkami - zelené covidové utierky a sprej na whiteboard - a usilovne odstraňoval desiatu zo steny. Urobil to dokonale.

    Števko, ktorý v prvom ročníku nedokázal komunikovať so spolužiakmi (všetko považoval za útok na jeho osobu), ktorý mával záchvaty zlosti, nezvládal kritiku, v učive bol ďaleko za ostatnými žiakmi. Skrátka, neznášal školu a všetkých v nej.

    Teraz je milý, ochotný, snaživý, rozumie humoru, komunikuje slušne, má kamarátov, číta rovnako dobre ako niektorí žiaci bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Toto je výsledok spolupráce pani asistentky Moniky Krnáčovej s triednym učiteľom a Števkovou mamou.

    Naša Monika (tak ju volajú žiaci) je neskutočne trpezlivá, láskavá, empatická a skromná. Pri všetkých žiakoch, s ktorými pracuje, sa dokáže prispôsobiť ich špecifickým potrebám. Prináša nové nápady a vyrába kompenzačné pomôcky. Najdôležitejšie je ale jej dobré srdce, ktoré má pre všetkých žiakov triedy. Za to všetko jej patrí veľká vďaka!

    Som veľmi vďačný vedeniu školy za možnosť spolupracovať s pani asistentkou Monikou Krnáčovou. Je pre mňa veľkou pomocou, oporou a ostrovčekom pokoja vo chvíľach, keď nejde všetko podľa mojich predstáv. Je najdôležitejším partnerom pri výchove našich žiakov - našich detí - našich malých zázrakov.

                                                                          Mgr. Peter Kleja, triedny učiteľ II.C


    ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU

    Upravené a čisté prostredie, moderné priestory, bezbariérovosť sú štandardy kvality školy. Uvedené atribúty patria medzi vízie a ciele školy v snahe skvalitňovať materiálno - technické vybavanie.

    Hoci sú vianočné prázdniny, na škole aktuálne prebieha rekonštrukcia chlapčenských toaliet v pavilóne A a vstupu do pavilónu A. Uvedenú rekonštrukciu realizujeme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia a dofinancujeme ju z rozpočtu školy. Sme radi, že aj v náročných ekonomických časoch dokážeme modernizovať našu školu.

       

     


    Naša malá triedička

    V mojej triede sú žiaci s poruchami správania, emócií, šikovní žiaci a žiaci s nedostatočnými výchovno-vyučovacími výsledkami. Spolu sa snažíme hľadať to dobré v každom z nás, oni sa učia odo mňa a v značnej miere sa učím ja od nich. Nepomáhajú príkazy, zákazy a ani opakovanie toho, na čo všetko zabudli a nespravili.

    Akákoľvek mimoškolská aktivita pomáha žiakom, hľadať si cestu k sebe. Všimla som si, že konfliktov je omnoho menej pri takýchto aktivitách. Tiež sa teším na čas, keď od nich nemusím vyžadovať, aby ma počúvali, aby rozumeli a písali si. Kino, robenie si toastov, triednické hodiny, osobné rozhovory, žiaci absolvovali aktivity s CPPPaP, zdobenie triedy. Zaviedli sme spoločenské hry a práve tie hry, ktoré hrávali cez prestávky pomohli naposledy. Keď som videla, ako sa hrajú tí, ktorí sa najviac hádajú, nemala som slov, len som si sadla a pozorovala som.

    Žiaci sú veľmi rôznorodí, mojou výzvou je mať chuť si ich vždy trpezlivo vypočuť a ponúknuť im pohľad toho druhého.

    Mgr. Andrea Karlíková, triedna učiteľka VI.B


    POMOC EXISTUJE

    Okrem krásnych vecí, úspechov a radosti v rodinách, v školských i pracovných kolektívoch môžeme prežívať krízy, úzkosti, osamotenie, neistoty, môžeme zápasiť s problémami. Je veľmi dôležité o nich hovoriť, niekedy sa stačí zdôveriť blízkej osobe, rodičovi, kamarátovi, ale aj pedagógovi, asistentke, sociálnej pedagogičke či pani informátorke. Niekomu, komu veríme a kto nám podá pomocnú ruku. Odborníci ponúkajú aj rôzne anonymné telefonické a e-mailové linky, kde ktokoľvek môže zavolať so svojím problémom. Aj my ich pravidelne sprostredkovávame v triednych kolektívoch, aby žiaci vedeli, že pomoc existuje!

    (Foto: FB: Nadácia Volkswagen Slovakia)


    HOVORILI SME O INKLÚZII V RTVS

    Ako riaditeľka školy som 6.12.2022 dostala od Nadácie Volkswagen Slovakia príležitosť hovoriť o inklúzii v Dámskom klube v RTVS v Bratislave.

    Snažila som hovoriť o tom, aké dôležité je vytvárať rešpektujúce prostredie pre všetkých žiakov, že veľmi veľa záleží na vedení škôl, ale aj o tom, že mnohé školy sú na začiatku procesov a mnohé školy realizujú inklúziu ako ich bežný štandard starostlivosti o žiakov!

    Veľmi mi záležalo na tom, aby odznela nevyhnutná požiadavka pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania – mať potrebný personál – odborných zamestnancov a asistentov - a zapracovať ich financovanie do systému, čo nie je v súčasnom školstve realitou a školský systém ako aj samotní zamestnanci tým trpia. Školy po tejto zmene volajú už roky. Financovanie sa prenáša na financovanie z projektov alebo každoročným prehodnocovaním počtu asistentov. Je to ohrozujúce tak pre chod procesov v školách ako aj ohrozením zamestnanosti ľudí, ktorí sú pre inklúziu tlkotom jej srdca.

    Mgr. Gabriela Aláčová


    LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

    V tomto školskom roku bola naša škola  úspešná v projekte Naša inkluzívna škola z Nadácie Volkswagen Slovakia. Získanie grantu si vážime o to viac, že vybrané boli iba dve školy v rámci Slovenska. Vďaka tomuto projektu 27 žiakov počas celého školského roka  môže využívať  pravidelnú intervenciu klinickej logopedičky Mgr. Teréz Zupko.

    Do projektu sú zaradené intaktné deti/žiaci so zle zafixovanou výslovnosťou, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  taktiež žiak so sluchovým postihnutím, čím sa  v plnom význame napĺňa slovo inklúzia. Žiaci pracujú raz mesačne individuálne alebo v malých skupinkách. Sedenia sú zamerané na rozvoj oromotorických schopností, na stimuláciu fonematickej, sluchovej diferenciácie problémových hlások, fonematické uvedomovanie, analýzu-syntézu. U mladších žiakov taktiež na rozvíjanie naratívnych  schopností, rozširovanie slovnej zásoby, podporenie iniciatívy zo strany detí k verbálnej komunikácii. U väčších detí sú intervencie zamerané na fixovanie hlások, ktoré ešte netvoria správne a na rozvoj pragmatického zmýšľania, na budovanie vyšších pojmov, na serialitu a asociácie. Zaraďujeme aj prvky myofunkčnej terapie pre deti s pretrvávajúcim infantilným prehĺtaním rovnako ako cvičenia zamerané na posilnenie krátkodobej a verbálno-akustickej pamäte.

    Plán logopédie je individuálne prispôsobený každému dieťaťu podľa jeho aktuálneho stavu a potreby. Progres evidujeme u každého jedného dieťaťa, ktoré pravidelne cvičí aj v domácom prostredí – deti po každej hodine dostávajú pracovné listy a inštrukcie.

    Mgr. Zuzana Petrášová, školská špeciálna pedagogička

       


    Ďakujem Vám pani asistentka, vidíme sa zajtra, pekný deň vám ešte prajem!

    Mnohokrát sa stretávam s otázkou "Aká je pracovná náplň asistenta učiteľa?" Je to povolanie, ktoré si vyžaduje veľa úsilia, trpezlivosti, pochopenia a lásky. Práca so žiakmi, ktorí potrebujú viac času, vysvetľovania, výkladu iným zaujímavým spôsobom, ktorému pochopí aj on. Nie je to len o učení sa, ale dôležité je stať sa istým spôsobom ich kamarátom, ktorému povedia svoje problémy, otvoria sa im s tým, čo ich trápi. Zároveň sa asistent učiteľa spolu so žiakmi aj spolu zasmejú, povzbudia, pochvália svojimi úspechmi. Najviac nás asistentov učiteľa teší, keď vidíme, že žiak sa zdokonaľuje s našou pomocou, dosahuje lepšie výsledky, známky.

    Častokrát príde aj frustrácia, pretože vynakladáme najväčšie úsilie a bohužiaľ, žiadne napredovanie tam nie je, alebo len veľmi malinké. Žiaľ, nemôžme za to ani my, ani pedagógovia a veľakrát ani samotný žiak. Počas individuálnej práce musí asistent učiteľa pochopiť žiakove myšlienkové pochody, ako situáciu  vníma žiak a hľadá si k nemu správnu cestu.

    Asistent učiteľa potrebuje reagovať individuálne správne ku každému žiakovi, pretože každé dieťa má svoje individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce z rôznych diagnóz (autizmus, aspergerov syndróm, mentálne postihnutie, detská mozgová obrna, vývinové poruchy učenia, správania, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia):

    Flexibilita je nevyhnutná vlastnosť asistentov učiteľa. Za pochodu treba všetko riešiť, pomôcť každému - učiteľovi, či vychovávateľovi i vedúcim krúžkom.

    To, čo mňa osobne povzbudzuje a zahreje pri srdci, je, keď prídem na hodinu a žiaci ma vítajú  s úsmevom na tvári, s rozžiarenými očami a povedia mi: „Pani asistentka, dnes som dostala jednotku z písomky!“  alebo: „Pani asistentka dnes som dostala dvojku z odpovede!“ Ale aj, keď na konci hodiny žiačka povie: „Ďakujem Vám pani asistentka, vidíme sa zajtra, pekný deň vám ešte prajem!“

    Bc. Veronika Zaťková

     

       


    Rovesnícka mediácia v 5. ročníku pokračovala ďalšími stretnutiami

    Dňa 29.11.2022 sa opäť  realizovala „Rovesnícka mediácia“ v 5.ročníkoch  s pani Mgr. Dušanou Bieleszovou. Aktivity boli zamerané na konfliktné situácie, myslenie, cítenie, komunikáciu a čítanie emócií. Žiaci pracovali individuálne ale aj v skupinách, išlo o zážitkové učenie s využitím video ukážok.

     Aktivity mali preventívny charakter. Ich cieľom bolo naučiť ich vnímať konflikt v širších súvislostiach a hľadanie spôsobov ako zmierniť napätie prostredníctvom vhodnej komunikácie. Žiaci sa vždy na tieto aktivity veľmi tešia, navzájom sa spoznávajú , učia sa aktívne počúvať jeden druhého a pracovať s emóciami.

    Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička

     

     


    PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA

    Na základnej škole M. R. Štefánika pracujem v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  ako asistentka už niekoľko rokov.

    Individuálne pracujem so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami  pozornosti, s poruchou autistického spektra a s ostatnými žiakmi na 1. aj 2. stupni, kde sa snažím o skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Pôsobím vo viacerých triedach v 1. , 4. , 5. a 6. ročníku. Asistujem na hodinách slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka. Moja práca je veľmi špecifická najmä v tom, že každé dieťa je iné a potrebuje iný prístup a pomoc.

    Pri svojej práci využívam rôzne didaktické a kompenzačné pomôcky, ktoré pripravujem s ohľadom na tematiku, ktorú žiaci v danom čase preberajú.  Snažím sa ku každému žiakovi pristupovať rešpektujúco jeho osobnosť a potreby.

    Práca so žiakmi s individuálnymi potrebami je veľmi náročná. Mnohokrát mám pocit, že úlohu žiak zvládne - vypočíta, správne pochopí, zapamätá si, no žiaduci výsledok sa hneď nedostaví. V takom prípade začíname odznova, zhruba tak, ako keď pletieme sveter, utečie nám očko, a my musíme túto chybu napraviť. Nakoniec však upletieme krásny sveter, ktorý nás ochráni pred zimou. Niečo podobné platí aj pre moju prácu. Tiež potrebujeme veľa trpezlivosti aby sme dosiahli cieľ, ktorým je nasmerovať žiaka takým smerom, aby adekvátne zvládol preberané učivo.

    Na tejto ceste je veľmi dôležitou snaha samotných žiakov, ich húževnatosť a ochota nevzdávať sa. K dosiahnutiu tohto cieľa majú však oveľa náročnejšiu cestu, ako bežní žiaci. Neustále je nevyhnutné reagovať na nové a neočakávané situácie. Nakoniec však sa nám podarí situáciu vyriešiť a zvládnuť.

    Pre žiakov so ŠVVP nie je ťažké chodiť do školy, ťažšie je učiť sa, nie je ťažké spadnúť, ťažšie je vstať, no a na tejto ceste im pomáham.

    Hoci je práca asistentky učiteľa veľmi náročná, nikdy by som ju nemenila.

    Bc. Martina Hrončeková


    PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE S RODIČMI DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

    V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra. Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti, odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces.  Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme 30.11.2022 zrealizovali naše prvé komunitné stretnutie, ktoré sme nazvali Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra. Sme veľmi radi, že medzi pedagogických a odborných zamestnancov prišli maminy našich štyroch žiakov s touto diagnózou porozprávať svoje príbehy a pomohli nám poodhaliť životné výzvy, radosti i otázniky rodičov detí s poruchou autistického spektra.

    Zároveň prijali naše pozvanie aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného CŠPP Lučenec/Poltár spolu s PhDr. Annou Melicherčíkovou, špeciálnou pedagogičkou centra, s ktorými úzko v podpore začleňovania detí s PAS do základnej školy spolupracujeme. Ponúkli svoj odborný pohľad, skúsenosti a povzbudili nás v našom snažení.

    Mgr. Gabriela Aláčová


    Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

    Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a  v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

    Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie je zážitková metóda, prináša človeku obohatenie v spojení troch oblastí: kognitívnej, emocionálnej  a poznávacej. Pri práci sa nevykonáva žiadne hodnotenie. Dieťa pociťuje pokoj a pracuje vlastným tempom. Táto metóda umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

    Hlavným cieľom tejto metódy je viesť človeka ku kvalitnému a samostatnému učeniu sa. Pomocou sprostredkovateľa nastáva uvedomenie konania a človek sa naučí riešiť problémy bez pomoci iných. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií. Inštrumenty sú rozdelené: Usporiadanie bodov, Orientácia v priestore, Porovnávanie, Analytické myslenie, Ilustrácie, Kategorizácia. S jednotlivými inštrumentmi sa pracuje dlhšie obdobie. Dôraz pri práci s inštrumentmi sa kladie na čas, ktorý potrebuje dieťa na vypracovanie daného inštrumentu, čo je výstižne podchytené aj v motte: Nechajte mi chvíľku..... Premyslím si to!

    Počas kurzu sme prešli všetkými inštrumentmi, nakoľko je dôležité, aby sme si každý jeden prežili, ak s ním v budúcnosti chceme robiť so žiakmi. Tento intenzívny kurz bol veľmi zaujímavý, náročný a podnecujúci. Počas kurzu sme zistili, ako rovnakú situáciu môže vnímať iný a ako to má ten druhý človek inak. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že hoci nevieme, ako to vidí ten druhý, ale vieme, ako by to mohol vidieť inými očami.

    Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.

    Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. 

    Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.

    Feuersteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov.

    Veríme, že pri práci touto metódou s deťmi v  našej škole, budú viditeľné výsledky v každej sfére osobnostného, sociálneho, emocionálneho a kognitívneho vývoja žiaka.

    PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.


    ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA

    Vrámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen pracujem ako pedagogický asistent.  Vspolupráci so sociálnou pedagogičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou nastavujeme vyučovací proces a na základe ich odporúčaní pracujem so žiakmi na vyučovacích hodinách.   

    Vtriedach I. a II. stupňa sa venujem žiakom, ktorým pomáham pri osvojovaní nového učiva, upevňovaní nadobudnutých vedomostí a zvládaní tempa hodiny. Spolupracujem s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov.   

    Každý žiak je jedinečný a preto pristupujem individuálne ku každému. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som podporila ich silné stránky a pomáhala zlepšovať vyučovacie výsledky. Najlepšou spätnou väzbou je, ak ma žiaci vyhľadajú, nakoľko majú pocit, že moja práca im vždy pomôže a je pre nich prospešná. 

    Bc. Adriana Beňová


    ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia obstarávame pre našich pedagogických a odborných zamestnancov aj odborné publikácie s témami, ktoré s inkúziou úzko súvisia: školská trieda, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, deti v riziku, logopédia, komunikácia. Knihy vyjadrujú myšlienku, že  vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere školy pre život.


    ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE

    V dňoch 15. až 19. októbra sme sa vďaka Nadácii Volskwagen s kolegyňou PaedDr. S. Tokárovou, PhD. zúčastnili prvej časti kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho uvedomovania – FIE I., ktorý bol organizovaný pražským ATC (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina) pod vedením pani lektorky Mgr. Jany Kružliakovej.

    Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva vlastné emočné zážitky a hlavne skúsenosti. Celý program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na iný deficit.

    V rámci 80 - hodinového kurzu FIE I. si osvojujeme schopnosť sprostredkovania šiestich z týchto 20 inštrumentov. Počas jeho prvej časti sme zvládli inštrument s názvom Usporiadanie bodov, ktorý je kľúčovým a vždy úvodným inštrumentom, bez ohľadu na to, čo chceme rozvíjať u dieťaťa, či dospelého, teda aj bez ohľadu na to, ktorým ďalším inštrumentom sa bude pokračovať.

    Druhá, záverečná časť kurzu nás čaká už tento mesiac, v dňoch 16.-20. novembra a po jej absolvovaní budeme pripravené využívať novonadobudnuté vedomosti priamo na našej škole.

    Mgr. Zuzana Petrášová, školský špeciálny pedagóg

     


    2. ZASADNUTIE ŽIACKEHO PARLAMENTU

    2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

    Alex Serzödi, predseda žiackeho parlamentu

     

     


    ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

    Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou, mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie

    Dňa 27.09.2022 sa na našej škole uskutočnila školská a rovesnícka  mediácia  pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia. 

    Išlo o prvé úvodné stretnutie žiakov 5. ročníkov. Aktivity boli zamerané na vzájomné spoznávanie sa, schopnosť nastaviť si pravidlá v skupine a schopnosť viesť diskusiu pri riešení problémov v skupine. Žiakov dané aktivity zaujali nakoľko s nadšením diskutovali o rôznych situáciách,  vzájomne sa rešpektovali a prejavovali svoje myšlienky.

    V stretnutiach  budeme pokračovať  raz mesačne až do novembra. Ďalšie stretnutia v decembri už budú zamerané, na tých žiakov, ktorí dokážu zvládnuť konflikty a napäté situácie v triede.

    Našou snahou je pomocou rovesníckej  mediácie sprostredkovať  žiakom novú sociálnu skúsenosť. Cieľom je naučiť budúcich  rovesníckych  mediátorov z rôznych tried  pomocou tréningov a mediačných zručností, riešiť: konflikty medzi rovesníkmi, rozvíjať  aktívne počúvanie, naučiť sa klásť otázky, prejavovať záujem, vyjadriť svoj názor, ale aj ponechať druhým priestor  vyjadriť sa.

    V rámci prevencie voči sociálno-patologickým javom viesť žiakov  k vzájomnej tolerancii, k zníženiu nenávistných  prejavov, vzájomnú úctu a rešpekt. Rovesnícky mediátori  odovzdávajú svoje mediačné zručnosti mladším „kolegom“ ako vhodný model  na riešenie  rôznych problémov s  ktorými sa  môžu stretnúť.

    Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg

     


    ČINNOSŤ LOGOPÉDA

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme raz mesačne logopedickú starostlivosť pre žiakov. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s logopedičkou Mgr. Teréziou Zupko, ktorá 29.9.2022 realizovala prvú intervenciu u takmer tridsiatky detí.

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie