• POZVÁNKA PRE RODIČOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

    Online priestor je našou každodennou súčasťou. Sociálne siete, online hry, rizikové správanie, kriminalita, ochrana súkromia sú dôležité témy, o ktorých by sme sa radi zhovárali s odborníkom v oblasti internetovej prevencie s Ing. Jaroslavom Osterom z OZ Preventista.sk.

    Pozývame rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy ale aj žiakov na 2. komunitné stretnutie zamerané na oblasť IT prevencie. Ak máte otázky alebo Vás táto téma zaujíma a radi by ste sa chceli dozvedieť via, príďte medzi nás! Ste srdečne vítaní!    PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE S RODIČMI DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

    V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra. Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti, odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces.  Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme 30.11.2022 zrealizovali naše prvé komunitné stretnutie, ktoré sme nazvali Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra. Sme veľmi radi, že medzi pedagogických a odborných zamestnancov prišli maminy našich štyroch žiakov s touto diagnózou porozprávať svoje príbehy a pomohli nám poodhaliť životné výzvy, radosti i otázniky rodičov detí s poruchou autistického spektra.

    Zároveň prijali naše pozvanie aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného CŠPP Lučenec/Poltár spolu s PhDr. Annou Melicherčíkovou, špeciálnou pedagogičkou centra, s ktorými úzko v podpore začleňovania detí s PAS do základnej školy spolupracujeme. Ponúkli svoj odborný pohľad, skúsenosti a povzbudili nás v našom snažení.

    Mgr. Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie