• Prijímacie konanie na stredné školy

    • Harmonogram  k prijímaniu žiakov 9. ročníka na stredné školy 

     Do 30. 11. 2023 - SŠ zverejnia kritériá prijímania na všetky stredné školy

     20. 3. 2024 – zákonný zástupca podáva prihlášku cez edupage na všetky stredné školy.

     25. 3. a 19. 4. 2024 –1. fáza TALENTOVÝCH  SKÚŠOK

     TESTOVANIE  9 - 2024 - 20.3.2024, 4.4.2024 – náhradný  termín

     1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK – 1. termín 2.5.2024 - 3.5.2024

     26.4 - 30.4.2024 - 1. termín talentových skúšok

     1. KOLO PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK – 2. termín 6.5.2024 - 7.5.2024

     9.5. - 13.5.2024 - 2. termín talentových skúšok  

     2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 18.6.2024 - 19.6.2024


     Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy

     1.januára 2023 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.

     Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“).

      Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2024.

     Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 30. novembra 2023.

      Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024.

     a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu - najviac dva netalentové odbory, - najviac dva talentové odbory. Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

     b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

     c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusokpre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podlavysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20232024/ .

     d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

     e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase do 20.3.2024.

     f) Prihlášku možno podať - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda - edupage) bez podpisu, alebo - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

     g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú: - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2023 3 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link:

      

     https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/ 

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie