• Zoznam stredných škôl

    • GYMNÁZIÁ – STREDNÉ  ODBORNÉ  ŠKOLY

     Gymnázium B.S.Timravy, Haličská cesta 9, 984 03  Lučenec

     Súkromné gymnázium, Gemerská  cesta 1, 984 01 Lučenec

     Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo

     Obchodná akadémia, Lúčna 4, 984 16  Lučenec

     Pedagogická a sociálna akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec

              učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

              sociálno – výchovný pracovník

              asistent učiteľa

     Stredná  zdravotnícka  škola,  Lúčna 2,  984 17  Lučenec

              zdravotnícky  asistent

     SPŠ stavebná O. Winklera, B. Nemcovej 1,  984 15  Lučenec

               staviteľstvo – jedna športová trieda – atletika, basketbal, futbal

               geodézia – kartografia a kataster

     SOŠ Fiľakovo

               programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

               mechanik elektrotechnik

               technicko administratívny pracovník

               elektromechanik – automatizačná  technika

               stolár

               autoopravár – mechanik

               poľnohospodár – služby

     SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 97518  Banská  Bystrica

               elektrotechnika

               informačné a sieťové technológie

               multimédiá

     SPŠ  strojnícka, J. Švermu 1, 960 59  Zvolen

               strojárstvo

               mechanik, elektrotechnik

               škola podnikania

               komerčný pracovník v doprave

               mechanik, opravár – stroje a zariadenia

               autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár   

     SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská 83,  98401  Lučenec

     hotelová  akadémia

     mechanik  elektrotechnik– autoelektronika

     mechanik počítačových sietí

     agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

     agropodnikanie - farmárstvo

     agropodnikanie - kynológia

     pracovník  marketingu- obchod -  cestovný ruch

     kozmetička, vizážistka

     čašník, servírka

     kuchár

     cukrár

     kaderník

     hostinský

     autoopravár

     mäsiar

     predavač

     pekár

     SOŠ Technická, Dukelských hrdinov 2, 984 47 Lučenec

                 mechanik počítačových sietí

                 mechanik elektrotechnik

                 operátor stavebnej výroby

                 mechanik stavebno – inštalačných zariadení

                 murár

                 montér suchých stavieb

                 technicko administratívny pracovník

     SOŠ Poltár, Železničná 5, 987 01 Poltár

                 agropodnikanie, agroturistika

                 chemická informatika

                 poľnohospodár – mechanizácia, farmárstvo, služby

                 mechanizátor lesnej  výroby

                 chovateľ, chov  oviec

                 agromechanizátor – opravár

                 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

                 hostinský, hostinská

                 stolár

                 operátor sklárskej výroby – maľba, brúsenia , obsluha sklárskych automatov

     Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská  Bystrica

                 operátor stavebnej  výroby ( športová  príprava – futbal, atletika)

                 technik  energetických  zariadení  budov

                 grafik  tlačových  médií

                 operátor  tlače

                 operátor  drevárskej  a nábytkárskej  výroby

                 staviteľstvo

                 murár

                 stolár

                 kachliar

                 maliar

                 tesár

                 klampiar

     SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 01 Piešťany

                 záhradnícka výroba a služby

                 životné prostredie

                 lesníctvo – krajinná ekológia


     STREDNÉ  ŠKOLY S TALENTOVÝMI  SKÚŠKAMI

     Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica

                 gymnázium – matematika

                 gymnázium – bilinguálne štúdium (francúzsky j.)

     Osemročné športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 00 Banská Bystrica

                 gymnázium – telesná výchova

     Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 97401 Ban.Bystrica

                 gymnázium – bilinguálne štúdium (nemeckýy j.)

     Gymnázium M.Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Baská Bystrica

                 gymnázium – bilinguálne štúdium (španielsky j.)

     Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec

                 gymnázium – bilinguálne štúdium (anglický j.)

     Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca

                 gymnázium – slovenský jazyk a literatúra

     Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská č. 8164, 960 01 Zvolen

                 propagačné výtvarníctvo

                 propagačná grafika

                 odevný dizajn

     Pedagogická a sociálna akadémia, Komenského 12, 98418 Lučenec

                 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, 97401 Banská Bystrica

                 tanec

                 spev

                 hudba

     Škola úžitkového výtvarníctva, P.Križku 390/4, 967 33 Kremnica

                 tvarovanie priemyselných výrobkov

                 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

                 tvorba hračiek a dekoracií

     Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre, Kyslá 214, 966 61 Hodruša - Hámre

                 propagačné výtvarníctvo

                 propagačná  grafika

                 fotografický  dizajn

                 zlatník  a klenotník

                 nástrojár

                 umelecké zámočníctvo a kováčstvo

                 plošné a plastické rytie kovov

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie