• Cesta ku kariére

    • Preventívny program : Cesta ku kariére

     (program zameraný na kariérové poradenstvo žiakov ZŠ, prevenciu pred nezamestnanosťou)

      

     Charakteristika programu:

      

     Program s názvom CESTA KU KARIÉRE je zameraný na oblasť kariérového poradenstva  žiakov 9. ročníka základných škôl. Podmienkou pre zaradenie do programu  je:

     • podpísaný Informovaný súhlas so zaradením dieťaťa do programua
     • podpísaný Informovaný súhlas so psychologickým a/alebo špeciálnopedagogickým vyšetrením a/alebo sociálnopedagogickým vyšetrením a odbornou starostlivosťou a informácia o spracúvaní osobných údajov.

     Program sa realizuje skupinovou formou práce, zážitkovou formou učenia. Program je ukončený individuálnym  poradenstvom s klientom (žiakom) a ak je to možné aj s jeho zákonným zástupcom.

     Cieľom programu je pomôcť nerozhodnutým žiakom 9. ročníka pri správnej voľbe povolania a výbere strednej školy. Program pozostáva celkovo zo siedmych stretnutí.

      

     Adresát programu:

      

       Adresátom programu sú žiaci so ŠVVP a nerozhodnutí žiaci 9. ročníka základnej školy. Podmienkou účasti na programe je súhlas zákonného zástupcu žiaka. Maximálny plánovaný počet žiakov v jednej skupine je 12.

      

     Zabezpečenie programu:

      

     Program bude realizovaný v priestoroch základnej školy a môže sa realizovať viacerými spôsobmi:

     -po ukončení vyučovania v priestoroch školy,

     -počas vyučovania jednu alebo dve vyučovacie hodiny,

     -celodenným stretnutím. Viackrát sme využili všetky tri  možnosti. Najoptimálnejšie sa javí realizácia programu počas vyučovania buď na tri hodiny alebo celodenné stretnutie. Do programu je optimálne zaraďovať žiakov, ktorí sú nerozhodnutí a majú záujem nájsť si svoju „správnu“ strednú školu, t. z. sú motivovaní pracovať a zapájať sa aktívne do programu.

     Materiálovo – technické zabezpečenie vychádza z prostriedkov a možností centra a vybranej základnej školy.

     Personálne program zabezpečujú pracovníci CPPPaP v Lučenci –  Mgr. Margaréta Chrienová (koordinátor pre výchovné poradenstvo) a psychológ pre danú základnú školu. 

      


     Harmonogram realizácie programu:

     Prípravná fáza:

     September 

     • Príprava programu.
     • Elektronické informovanie výchovných poradcov o programe.
     • Žiadosť riaditeľa ZŠ o realizáciu programu.
     • Výchovný poradca ZŠ :
        • informuje žiakov o možnosti zúčastniť sa na programe
        • vytvorí zoznam žiakov, ktorí majú záujem o program
        • zabezpečí podklady pre začatie skupiny – podpísané súhlasy rodičov  a   odovzdá ich do CPPPaP v Lučenci do 30. októbra 2018.

      

     Realizačná fáza:

     Október  – apríl 

     Nasleduje realizačná fáza, ktorá pozostáva zo siedmych stretnutí:

     1. stretnutie        Vzájomné zoznamovanie
     2. stretnutie        Sebapoznávanie -  vlastnosti
     3. stretnutie        Sebapoznávanie – záujmy, schopnosti
     4. stretnutie        Sebapoznávanie – osobnosť, hodnoty
     5. stretnutie        Psychologická diagnostika
     6. stretnutie        Profesiogramy
     7. stretnutie        Individuálne poradenstvo.

      

     1.stretnutie – vzájomné zoznamovanie

     Cieľom prvého stretnutia je predstaviť žiakom program Cesta ku kariére, predstavenie jednotlivých účastníkov programu. Žiaci dostanú možnosť porozprávať sa o svete práce, učebných a študijných odboroch, rôznych profesiách. Tu môžeme rozlišovať, do akej miery sú žiaci rozhodnutý, resp. zrelí na voľbu povolania, nezrelí pre voľbu povolania alebo neangažovaný. Na prvom stretnutí využívame najmä metódu rozhovoru.

      

     2.stretnutie – sebapoznávanie – vlastnosti

     Cieľom druhého stretnutia je zamyslieť sa nad sebou samým, nad svojimi kladnými aj zápornými vlastnosťami. Napomáhať tak budovaniu zdravého sebavedomia. Rozvíjaním sebaúcty, pozitívneho sebaprijatia a kritickým posúdením vlastných kvalít sa prispieva k správnej voľbe budúcej profesie. Na druhom stretnutí využívame metódu rozhovoru a rôzne projektívne techniky.

      

     3.stretnutie – sebapoznávanie – záujmy, schopnosti

     Záujmy predstavujú špecifické zameranie osobnosti, sústredenie pozornosti na určitú vec alebo činnosť. V rannom detstve sa záujmy rozvíjajú pod vplyvom rodičov, ktorí priamo alebo nepriamo umožňujú deťom venovať sa rôznym činnostiam. Tie aktivity, ktoré rodičia pozitívne posilňujú sa za určitých predpokladov stávajú ich záujmami.

     Skutočné individualizované záujmy sa výrazne formujú v strednom školskom veku, keď sa stabilizujú v dôsledku vlastného zaujatia a preferovania tých aktivít, v ktorých získavajú pozitívne emocionálne posilnenie, jednak vo forme radosti z výkonu, ale aj ocenenia zo strany druhých. Budujú si sebadôveru v procese činnosti, ktorá ich baví. Záujmy sú zdrojom energie, ktorá posúva činnosť . Ľudia si hľadajú také povolanie, v ktorom by mohli svoje záujmy zužitkovať a ďalej rozvíjať. Pracovať v oblasti, ktorá človeka baví je výhrou tak pre zamestnanca ako aj pre zamestnávateľa.

      

     4.stretnutie – sebapoznávanie – osobnosť, hodnoty

     Hodnoty sú hlavné životné princípy, ktoré ovplyvňujú celkový prístup človeka k životu a vlastnej budúcnosti. Všetko, teda aj práca môže mať pozitívnu aj negatívnu hodnotu. Hodnotová orientácia ako všeobecná sústava názorov človeka na svet, prírodu, medziľudské vzťahy a svoje vlastné životné poslanie je v súčasnosti rozkolísaná. Aj hodnota práce sa v očiach žiakov znižuje, ak sa sústavne niektoré aspekty znevažujú. O niektoré povolania žiaci nejavia záujem len preto, že nie sú módne, alebo nepatria k dobre plateným. To, ako sa rozvíja a formuje hodnotový systém žiakov predznamenáva ich budúcnosť, pretože hodnoty sú hybnými silami kariérovej voľby a budovania kariéry.

      

     5.stretnutie –  diagnostika

     Jedno stretnutie je venované diagnostike, ktorá je zameraná na diagnostiku intelektového výkonu a osobnostného zamerania. 

      

     6.Profesiogramy

     Piate stretnutie je venované informáciám o profesiách, učebných a študijných odborov.

      

     Záverečná fáza:

     7.stretnutie – individuálne poradenstvo

     Program sa končí individuálnym poradenstvom s klientom a jeho zákonným zástupcom (rodičom). Súčasťou programu je  písomná správa pre klienta. Individuálne poradenstvo s klientom a jeho zákonným zástupcom je záverečnou fázou programu. Prezentujú sa výsledky jednotlivých testov a dotazníkov. Metóda, ktorá je používaná v tejto záverečnej fáze je najmä poradenský rozhovor.

      

     Spoluorganizátori programu:

     Spoluorganizátormi programu budú: výchovný poradca školy, riaditeľ základnej školy.

      

      

     Realizátor programu:          Mgr. Miroslava Tomišová 

      


     Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

     M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec

      

     INFORMOVANÝ SÚHLAS SO ZARADENÍM  DIEŤAŤA DO PROGRAMU

      

     Program CESTA KU KARIÉRE  je zameraný na oblasť kariérového poradenstva žiakov ZŠ. Cieľom programu je napomôcť žiakom 9.ročníka ZŠ pri vhodnej voľbe strednej školy- študijného alebo učebného odboru, vhodnej voľbe povolania.

     Program zabezpečujú odborní zamestnanci  Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Program bude realizovaný v školskom roku 2023/2024  počas siedmych stretnutí (1 stretnutie trvá 1 vyučovaciu hodinu). Po ukončení programu sa bude realizovať individuálne poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov.

      

     Údaje o žiakovi:

      

     Meno a priezvisko:.......................................................................................................................

      

     Dátum narodenia:.................................Rodné číslo:....................................................................

      

     Bydlisko:......................................................................................................................................

      

     Škola:......................................................................................................Trieda:..........................

      

     Meno a priezvisko rodiča, zákonného zástupcu: ..........................................................................

      

     Kontakt na rodiča, zákonného zástupcu: ......................................................................................

      

     Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný a poučený o dôsledkoch svojho súhlasu  o realizácii programu a súhlasím so zaradením môjho dieťaťa do programu CESTA KU KARIÉRE.

     .....................................................

     podpis rodiča (zákonného zástupcu)

     Po preštudovaní informácií na druhej strane tohoto súhlasu uvádzam, že som bol informovaný a súhlasím so psychologickým a špeciálno-pedagogickým vyšetrením a starostlivosťou o dieťa, v zmysle §2, písm. y); zákona č.245/2008 -školský zákon v znení neskorších predpisov,  v  oblasti profesijnej voľby.

     Súhlasím v zmysle § 11, ods. 6, písm. a), b) Školského zákona 245/2008 a § 5 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018Z.z. v znení neskorších predpisov s evidovaním a spracovávaním osobných údajov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci za účelom poskytovania odbornej starostlivosti.

      

     V   ............................... dňa ........................

      

     ...................................................

     podpis rodiča (zákonného zástupcu)


     Vážení rodičia žiaka 9. ročníka

      

     Vaše dieťa čaká v tomto školskom roku voľba štúdia na strednej škole. Aby sa správne rozhodlo, potrebuje poznaťsvoje záujmy, schopnosti, hodnoty, vízie, ciele, uvedomiť si vlastný potenciál v tvorbe svojej budúcnosti,  poznať možnosti uplatnenia v spoločnosti, aj ponúkané študijné a učebné odbory stredných škôl.

      

     Program „Cesta ku kariére“  je zameraný na pomoc Vášmu dieťaťu práve v týchto oblastiach. Zabezpečujú ho odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci.

      

     Program bude realizovaný v školskom roku 2023/2024 v siedmych   stretnutiach (pričom 1 stretnutie je  1 vyučovacia hodina) počas vyučovania odborným zamestnancom Mgr. Miroslavou Tomišovou – sociálnym pedagógom.  Šesť stretnutí bude realizovaných  so žiakmi skupinovou formou práce, zážitkovými formami učenia. Posledné, siedme stretnutie bude venované záverečnému individuálnemu poradenstvu pre žiaka a jeho zákonného zástupcu.

      

     V prípade, že si Vaše dieťa v závere programu nebude vedieť zvoliť svoje budúce štúdium, dostane možnosť absolvovania komplexnej individuálnej diagnostiky.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie