• Žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

    •  

     Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami?

      

     Školský zákon (§ 2 písm. j zákona č. 245/2008 Z.z.) vymedzuje žiaka so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími  potrebami:  je to  žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

      

      

     Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí

      

     1. žiak so zdravotným znevýhodnením

      

     a) žiak so zdravotným postihnutím  - mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s NKS a autizmom, viacnásobným postihnutím, ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami        

     b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený

     c) žiak s vývinovými poruchami  - žiak s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dysfúzia, dyspynxia)

     d) žiak s poruchou správania

      

     2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia

      

     - žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti

      

     3. žiak s nadaním

      

     - žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja

      

     Čo znamená začlenenie žiaka so ŠVVP?

      

     Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno - pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci.

     Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie a klasifikácia integrovaných – individuálne začlenených žiakov je v súlade s Prílohou č. 2 Metodického pokynu č.22/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

      

      

      

     Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia a správania?

      

      

     Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu 

      

     Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

      

     Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

      

     Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

      

     Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

      

     ADHD - porucha aktivity a pozornosti /s hyperaktivitou, hypoaktivitou/

      

     ADD -  porucha pozornosti

      

      

     Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

      

     V školskej práci sa čoraz častejšie stretávame so žiakmi, u ktorých sa prejavujú menšie alebo väčšie nedostatočnosti pri získavaní školských kompetencií – vedomostí, schopností, zručností. V dnešnej dobe už existujú postupy ako takýmto žiakom pomôcť prekonávať  ťažkosti, prispôsobiť požiadavky ich schopnostiam. Často na problémy žiaka upozorní práve učiteľ a od rodiča sa očakáva spolupráca.

     Prvým krokom je zmierenie sa s danou situáciou a snaha hľadať pomoc pri riešení problémov. Rodič má dve možnosti.  Môže o pomoc požiadať príslušnú školu.

     Kontaktnou osobou v školskom prostredí je triedny učiteľ, ktorý sprostredkuje spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom. Školský špeciálny pedagóg zabezpečí potrebné písomné náležitosti pre psychologické, prípadne špeciálnopedagogické  vyšetrenia, diagnostikovanie špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb žiaka.

     Druhou možnosťou je, že zákonný zástupca požiada o pomoc priamo odborného zamestnanca (psychológa) poradenského  zariadenia.

     Tu je potrebné upozorniť na dôležitú skutočnosť. V zmysle platných školských zákonov  máme určené poradenské zariadenia, ktoré poskytujú služby deťom pred-školských zariadení, žiakom základných a stredných škôl.

     Podľa  § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1 školského zákona č. 245/2008 Z.z riaditeľ školy, ktorý prijíma do školy dieťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môže rešpektovať len písomné vyjadrenia a odporúčania centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, vrátane neštátneho poradenského zariadenia, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení.


      

     Naša základná škola využíva služby týchto poradenských zariadení:

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

     Adresa zariadenia:

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

     M. Rázusa 25, Lučenec

     Telefón:  047/4332300, http://www.cpppap-lc.sk/

      

     Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno - pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno - vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno - pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. V Lučenci sú dve.

     Adresa  zariadenia: 

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím

     Karola Supa 48, 984 01, Lučenec 

     Telefón:  047/ 433 14 59, 0911 941 273 

     Adresa zariadenia: 

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) ako súčasť Špeciálnej materskej školy

     Štvrť M. R. Štefánika 12, Lučenec

     Telefón: 047/4332237, 0915 823 485, http://www.specmslc.sk/centrum-specialno-pedagogickeho-poradenstva/


      

     Rešpektujeme  správy z podobných zariadení iných okresov aj súkromných poradenských zariadení, ak sú zaradené do siete škôl a školských zariadení.

     Správy z vyšetrení klinických psychológov sú pre nás východiskové, berú sa do úvahy ale nepostačujú pri plánovaní upraveného vzdelávacieho programu žiaka so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie