• Odborné články

    • ASPERGER A "PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE"

     Dňa 15.3.2019 som sa zúčastnila veľmi zaujímavého workshopu Asperger a „problémové správanie“ z pohľadu matky syna s aspergerom.

     Bol zameraný na široké spektrum prejavov a charakteristík diagnózy ako sú: zmyslová precitlivenosť: (pachy, chute, hlavne zvuky)
     - citlivosť na zmeny
     - odlišné vnímanie sociálnych situácií
     - nejednoznačnosť komunikácie
     - výrazné záujmy
     - výnimočnosť, zaujímavé uvažovanie
     - ťažkosti v kontakte s okolím
     - odlišné správanie v rôznych situáciách a prostredí
     - stresové správanie: pri zmyslovom alebo sociálnom preťažení

     Ešte dnes mi znejú slová matky tohto dieťatka, ktoré použila: „Dieťa s AS potrebuje akceptáciu svojej odlišnosti a dôveru, že to zvládne. A hlavne: dieťa s AS to nerobí naschvál. Nie je nevychované a nezneužíva diagnózu. Nevhodné správanie je dôsledkom problému v prostredí alebo skratu nervovej sústavy...

     Pre učiteľku a pre mňa ako asistentku bolo nesmierne prospešné vypočuť si a dozvedieť sa čomu sa v práci s takýmto dieťatkom vyhýbať a naopak čo mu napomáha...
     Čomu sa vyhýbať:
     - nepoužívať autoritatívne správanie
     - nevystavovať tlaku
     - nekričať
     - nehovoriť dlhé vety (stručne, jasne, výstižne formulovať požiadavky)
     - nepýtať sa na abstraktné veci

     Čo pomáha:
     - možnosť oddychu, sociálne voľno
     - nachádzať spúšťače a eliminovať ich
     - vopred pripraviť na zmeny
     - veriť im, keď signalizujú preťaženie
     - zostať pokojný, hovoriť potichu
     - krátke vety, konkrétne požiadavky
     - využívať ich záujmy na učenie iným veciam
     - vysvetľovať, vizualizovať
      

     „Láska k dieťaťu so špeciálnymi potrebami nie je viazaná na žiadne podmienky, ide o nepodmienenú lásku, ktorá je potvrdením bezvýhradného prijatia."

      Informačný list na základe účasti na vzdelávaní vypracovala Stanislava Kováčiková, asistentka učiteľa

     NEUROFYZIOLOGICKÉ PRÍČINY ZLYHÁVANIA VO VÝCHOVNO - VZDELÁVACOM PROCESE

     13. 2. 2018 sa asistentky učiteľa Stanislav Kováčiková a Monika Krnáčová v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu zúčastnili v Rimavskej Sobote odborného semináru s  Mgr. et Mgr. Viera Lutherová, psychologičkoua učiteľkou, ktorá má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prevádzkuje súkromnú ambulanciu Balans v Kremnici, venuje sa indivivduálnej terapii s deťmi so ŠVVP.

     Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovnovzdelávacom procese pretrvávajú u detí aj vtedy keď úplne nevymiznú primitívne reflexy (novorodenecké).

     Tým sa celkovo blokuje sa vývin a dozrievanie CNS. Medzi primitívne reflexy patrí Mórov reflex, posturálne reflexy, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú vývoj dieťaťa a aj celú jeho osobnosť:

      - zrak dieťaťa (oslabené osvojovanie informácií vizuálneho charakteru, vizuálna pamäť, vizuálna rýchlosť, pozornosť, kvalita spracovania vizuálnych podnetov),

     - sluch dieťaťa (sluchový zmätok, sluchové preťaženie), - reč  – neštandardné prejavy, ak je zachovaný Mórov reflex dieťa sa nevie zbaviť aktivity rúk a úst (cmúľanie, hryzenie, vypľazovanie),

     - hemisferálna spolupráca - nevyhranená lateralita, problém stredovej čiary,

     - narušenie jemnej a hrubej motoriky – kŕčovitý úchop pera,

     - rovnováha – oslabený vestibulárny aparát ( koordinácia, emocionálna stabilita),

     - propriocepcia (narušené vnímanie tela) – slabý kontakt so svojím telom, telesná hrubosť, necitlivosť,

     - neštandardné správanie – neposednosť, dráždivosť, slabý očný kontakt, únava, bolesti očí

     Znaky, ktoré je vhodné všímať si ako prvé:

     - správanie- točivé pohyby, zlý odhad sily, pretrvávanie tykania, neporozumenie emocionálnej časti informácií (nevedia čítať medzi riadkami, nevycítia nevyslovené), zakrývanie uší, ľahké odpútanie pozornosti, nevyrovnaný výkon, (jeden deň chápe všetko, druhý deň ničomu nerozumie...)

     - jemná motorika- písmo je škaredé, trhané, preferuje tlačené písmo, nesprávny-kŕčovitý úchop písadla, kresba postavy mimo vekovú normu..

     - hrubá motorika, propriocepcia, hmat, čuch- celotelové stereotypné kývavé pohyby, počas sedenia zaujíma čudné polohy (váľa sa po lavici, podpopiera si hlavu, buď preferuje ľah alebo pracuje po stojačky, dieťa je nemotorné, má neadekvátny svalový tonus (dieťa je handrové, padá...), robotická chôdza, nezvláda bicyklovanie

     - reč, jazyk- zaostávanie v jazykovom vývine, dyslexia, dysfázia, reč tichá, monotónna, oneskorenie odpovedí

     Možnosti školskej intervencie:

     INPP – školský intervenčný program, zmierňuje, odstraňuje neurofziologické príčiny blokujúce dozrievanie CNS, zlepšuje neuromotorickú zrelosť a súvisiace funkcie.
     JIAS- školský program Johansenovej auditívnej stimulácie spočíva v počúvaní špeciálne upravenej hudby, stimulácia úzkeho pásma frekvencií, spolupráca s JIAS terapeutom.

     Stanislava Kováčiková, Monika Krnáčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie