• PEKNÉ PRÁZDNINY!

     • Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny!

      Veľa radosti zo snehu, hoci sú jarné prázdniny! Oddýchnite si, načerpajte síl do ďalších dní!

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Jarné prázdniny sú od 15.2. - 19.2.2021. Vyučovanie pokračuje 22.2.2021. Rozhodnutie o tom, či to bude prezenčné alebo dištančné vzdelávanie budeme prijímať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie!

      Jarnú školu nebudeme realizovať.

      Počas jarných prázdnin je škola v obmedzenej prevádzke. Úradné hodiny pondelok - streda mailom zsstefanikalc@gmail.com alebo telefonicky 0911650190.

      Pekné prázdniny!

     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Začiatkom decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťaž sa organizovala v kategórii 1B a zúčastnilo sa jej tento školský rok sedem žiačok: Zuzana Kuviková, Alexandra Janštová, Nina Lea Anderlová, Ema Paálová, Viktória Kalamárová a Natália Šinková.

      Všetky žiačky sa snažili, za čo im patrí zaslúžená pochvala. Zuzana Kuviková IX.A a Alexandra Janštová IX.M sa 20. januára 2021 zúčastnili okresného kola olympiády nemeckého jazyka (ktoré sa tento rok konalo tak ako aj školské kolo „online“). Tieto dve žiačky úspešne reprezentovali našu školu, Zuzka sa umiestnila na 2. mieste a Saška na 3. mieste.

      Zuzka Kuviková nás 9. februára 2021 reprezentovala krajskom kole. Za trpezlivosti, výdrž pri príprave a pozorné uši, ktoré všetko potrebné zachytili v posluchu s porozumením jej patrí uznanie.

      Za podporu a prípravu žiačok ďakujeme Mgr. M. Mäkkej a PhDr. A. Slancovej.

     • ŠKOLA OD 8.2.-12.2.2021

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v týždni od 8.2.-12.2.2021 sa prezenčne učia žiaci I. stupňa a žiaci II. stupňa sa učia dištančne.

      Prezenčná výučba žiakov I. stupňa:

      Podmienky vstupu do školy:

      Žiaci: žiaci I. stupňa (aj tí, ktorí presiahli vek 10 rokov) sa netestujú;

      Zákonní zástupcovia: doručia 8.2.2021 triednemu učiteľovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,  škola nekontroluje certifikáty, nezbiera kópie, nenahliada do sms správ - zodpovednosť preberá zákonný zástupca podpísaním vyhlásenia; Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

      Testovanie si zabezpečí každý zákonný zástupca individuálne. Mesto Lučenec ako aj okolité obce organizujú testovanie zákonných zástupcov v obciach, je potrebné sledovať stránky miest a obcí.

      Rodičia do areálu školy nevstupujú (to platí aj pre rodičov prvákov). Dozor na prízemí pavilónu A zabezpečí usmernenie žiakov.

      Organizačné informácie:

      Stránkové hodiny: pon – pia 7.00 – 12.00, je potrebné využívať email: zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk 0911650189

      V prevádzke je ŠKD od 6.30 – 16.00 hod.

      V prevádzke je stravovanie v ŠJ

      V prevádzke nie je školský bufet, v prevádzke je Rajo automat.

      Vyučovací proces – upravený rozvrh (tak ako v novembri a decembri)

      ŠKD – 11 oddelení

      Ďalšie informácie:

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvoval test, nebude sa jeho dieťa zúčastňovať vyučovacieho procesu. Zákonný zástupca zabezpečí spoluprácu so školou. V prípade, ak tak neurobí za 5 dní školského vyučovania, bude sa to považovať za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Rodič nebude môcť čerpať pandemickú OČR.Triedny učiteľ zašle žiakovi podklady k učeniu.

      V Lučenci, 4.2.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Zdroj: Facebook: A. Pivková, MŠVVaŠ SR

     • DOCHÁDZKA ŽIAKOV A PANDEMICKÁ OČR

     • Vážení rodičia!

      Podľa Manuálu návratu do škôl od 8.2.2021 evidujeme dochádzku žiakov I. stupňa nasledovne:

      1. žiak, ktorý je v škole, je evidovaný ako prítomný

      2. žiak, ktorý v škole nie je, má ospravedlnenú absenciu - to platí pre žiakov, ktorých rodičia so školou spolupracujú

      3. ak sa zákonný zástupca v priebehu 5 dní neskontaktuje so školou, bude to považované ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

      Informácie k nároku na OČR:

      Rodič, ktorý žiaka nedá v čase, keď je škola otvorená dieťa do školy, stráca nárok na pandemickú OČR.

      Rodič má právo na pandemickú OČR, ak

      a. mu bola nariadená karanténa, izolácia

      b. trieda, škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť o karanténne opatrenie ale aj o riaditeľské voľno

      c. ich lekár ospravedlní pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa

     • 3. MIESTO FILIPA BUDÁČA NA KRAJSKOM KOLE TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 4.2.2021 sa uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY. Krajské kolo TO  prebiehalo online formou prostredníctvom testu, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti. Krajského kola TO sa ako víťaz okresného kola zúčastnil aj náš žiak FILIP BUDÁČ zo VII.B triedy, ktorý v kategórií B obsadil vynikajúce 3.MIESTO. GRATULUJEME!!!

      Mgr. Michal Jóža

     • ÚSPECHY NA OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Geografická olympiáda má na našej škole dlhodobú tradíciu. Veľmi ma teší, že opakovane potvrdzujeme, že naši žiaci patria medzi najlepších v okrese.  Dokázali to aj v tomto školskom roku.  Spomedzi 9 žiakov, ktorí našu školu reprezentovali, boli všetci úspešnými riešiteľmi. 

      Svoje vedomosti preukázali v riešení teoretickej časti aj v praktickej časti pri práci s atlasom. O lepšom umiestnení rozhodoval aj čas, za ktorý žiaci vypracovali test.

      Najlepšie výsledky dosiahli Zinka Babinská VIII.M (kategória E – 1. miesto), Bianka Bystrianska VII.M  (ketegória  F – 2. miesto) a Miška Malčeková V.C (kategória G – 3. miesto).  Všetky dievčatá postupujú na krajské kolo.

      Krásne výsledky tiež dosiahol Matúš Snopko V.C, ktorý sa v kategórii G umiestnil na 4 mieste,  Nelka Kulichová VI.C v kategórii F, ktorá získala 5. miesto (mala rovnaký počet bodov ako na 3. mieste – rozhodoval však  čas) a Viktória Kalamárová IX.M, ktorá obsadila 6 miesto v kategórii E.  Úspešne našu školu  reprezentovali aj Michal Nagy VIII.M, Jakub Ifrim VII.M a Mária Malčeková IX.M

      Žiakom blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov na krajskom kole.

      Žiakov pripravovali pani učiteľka Mgr. M. Rajnáková a Mgr. M. Jóža.

      Mgr. Martina Rajnáková

     • PREZENTÁCIA ČITATEĽSKEJ ČINNOSTI ŽIAKOV VII.A

     • Aspoň takouto formou sa môžu prezentovať svojou čitateľskou činnosťou aj moji žiaci zo VII.A triedy. Spracovali knihy podľa vlastného výberu. Nemuseli navštíviť ani knižnicu, keďže tie sú momentálne zatvorené až do odvolania, ale inšpirovali sa „kúskami“, ktorými boli obdarovaní alebo ich našli v domácej knižnici. Vypracovanie posterov poňali všetci z vlastného uhla pohľadu, ale snažili sa do nich zakomponovať aj to, čo sme sa učili v škole. Niektorí žiaci urobili naozaj výnimočné práce.

      Všetkým mojim siedmakom ďakujem za odvedenú prácu!

      Milí rodičia a mladší žiaci, skúste sa aj vy motivovať prácami VII.A triedy, prečítajte si aj vy knihy, ktoré Vám odporúčajú žiaci VII.A. triedy.

      Mgr. Eliška Slížová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie