• RODINA BEZ CIGARIET - ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

     • Veľký priestor dávame našim žiakom, aby sa zapájali aj do rôznych výtvarných súťaží. Je to výborný priestor na sebavyjadrenie a prejav tvorivosti na rôzne témy.

      V mesiaci február sme zaslali výtvarné práce do súťaže Rodina bez cigariet. Do súťaže sa zapojili K. Čemanová I.B, N. Ištvánová I.B, T. Kruteková VIII.M, Ľ. Dováľová VII.M, Z. Kubincová VII.M, M. Šarkan VII.M, S. Matúzovoá VI.A, L. Ďurošová VI.A, D. Andilová VI.A, R. Molnár VI.B, N. Bakšová VI.B, T. Odzgan IX.Š.

      Držíme palce a ďakujeme za podporu svojich žiakov L. Rusnákovej a Mgr. A. Lenhartovej.

     • ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY A POSTUP VIKTÓRIE NA KRAJSKÉ KOLO

     • Dňa 27. 1. 2021 prebehlo okresné kolo 70.ročníka Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. V obidvoch kategóriách mala naša škola zastúpenie.

      Príklady matematickej olympiády pre deviatakov sú náročné a dokážu preveriť matematicko - logické schopnosti žiakov. Aj preto je počet súťažiacich nižší. O to viac si ceníme výborné umiestnenie Viktórie Kalamárovej z IX.M triedy, ktorá skončila na 2. mieste a postúpila do krajského kola.

      V kategórii Z5 nás reprezentovalo 10 žiakov 5.C triedy. Úspešní boli: Dávid Bednár, ktorý obsadil 2. miesto; Dominika Chudá, Max Malatinec, Michaela Malčeková, ktorí skončili na 3.mieste. Úspešnými riešiteľmi boli aj Michal Nagy (6.m), Katarína Huňavá (7.m), Lukáš Majoroš (8.m) a Alex Baky(9.m).

      Žiakom blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

      Ďakujeme našim pani učiteľkám I. a II. stupňa za podporu svojich žiakov: Mgr. I. Hašková, PaedDr. M. Pataiová, Mgr. M. Karáseková, Mgr. V. Malčeková, PaedDr. M. Kováčová Korimčáková

      Mgr. Beata Zbojová

     • REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE A STROMY V NAŠOM AREÁLI

     • Dôležitým cieľom našej školy je zlepšovanie materiálno – technického zabezpečovania podmienok školy.

      V marci 2019 sme rozbehli proces prípravy podkladov (projektová dokumentácia, posudky, žiadosti) pre rekonštrukciu elektroinštalácie v hlavnej budove. Podklady boli v súčinnosti so zriaďovateľom zaslané na Obvodný úrad v Banskej Bystrici a sme radi, že sme v decembri 2020 získali finančné prostriedky z havarijného fondu vo výške 14.909 € na rekonštrukciu 4 rozvodných skríň v hlavnej budove. V januári 2021 sme túto dôležitú investíciu zrealizovali. Už teraz pracujeme na krokoch v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie elektroinštalácie.

      V novembri a v decembri 2020 sme sa zaoberali aj otázkou bezpečnosti stromov v areáli našej školy. S príslušným oddelením mesta Lučenec sme zhodnotili rizikovosť stromov a potrebu opílenia. Vypílili sme inváznu drevinu, ale aj tri borovice pri pavilóne A, ktoré boli posúdené ako rizikové z hľadiska vysokého vzrastu. V čase nepriaznivého počasia hrozilo vyvrátenie, čo je nebezpečné aj pre frekvenciu pohybu osôb, poškodenie majetku či blízkosti inžinierskych sietí. S jarným obdobím sa púšťame do revitalizácie oddychovo – športového priestoru pozdĺž Ulice Szabóa. Už sa na to tešíme!

      Gabriela Aláčová

     • ANI POVINNÁ LITERATÚRA NÁM NEROBÍ PROBLÉM

     • Pre žiakov IX.Š triedy nie je čítanie vôbec cudzie. Okrem čítania ukážok z učebnice literatúry a ľubovoľného čítania, sa „nezľakli“ ani povinného čítania. Epické diela si mohli vybrať podľa učebných osnov pre 9.ročníky ZŠ. Každý si vybral žáner, ktorý bol blízky jeho srdcu alebo zvíťazila zvedavosť , pre niektorých bol výber diela náhodný. Knihy spracovali naozaj na vysokej úrovni, či už z estetického alebo kompozičného hľadiska.

      Uplatnili v nich to, čo sme sa naučili. Predovšetkým šlo o vyjadrenie vlastného názoru, využitie vedomostí o kompozícii diela, o tiráži knihy, vypísanie myšlienok, ktoré žiakov zaujali...

      Veľmi som hrdá na celú IX.Š, oceňujem ich prácu a to nielen počas online vyučovania. Dúfam, že sa stanú vzormi pre svojich mladších spolužiakov a pretrvá v nich aj zodpovednosť k plneniu povinností. Ďakujem!

      Mgr. Eliška Slížová

     • HODNOTIACE OBDOBIE I. POLROKA

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s ukončením hodnotiaceho obdobia I. polroka 2020/2021 realizujeme celý rad hodnotiacich aktivít.

      V týždni od 18.1.-28.1.2021 prebehli online zasadnutia metodických združení a predmetových komisií, realizovala sa klasifikačná rada.

      29.1.2021 sa uskutočnia hodnotiace online triednické hodiny.

      Zasielame Vám výpisy hodnotenia a klasifikácie žiakov za I. polrok prostredníctvom Edupage alebo poštou. Poštou doručujeme výchovné opatrenia a veľké množstvo pochvál. Veľmi sa tomu teším!

      V týždni od 1.-5.2.2021 sa uskutočnia online rodičovské stretnutia. Tešíme sa na Vás!

      Zároveň by som Vás, rodičia, ako riaditeľka školy chcela poprosiť o spätnú väzbu v rámci dotazníka spokojnosti určeného pre Vás, vážení rodičia! Dotazník je anonymný! Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie do 7.2.2021. Dotazník bol zaslaný v správe iba na rodičovské kontá.

      Chcela by som sa Vám zároveň veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, a to aj za spoluprácu v zabezpečovaní dištančného vzdelávania. Zo dňa na deň sme sa stali súčasťou Vašich domácností a Vy našou nenahraditeľnou pomocou! Vážení rodičia, sme tu pre Vaše deti a pre Vás!

      V súvislosti s aktuálnou situáciou sa snažíme zabezpečiť podporu všetkým žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, žiakov zo sociálne – znevýhodneného prostredia, žiakov, ktorí nemajú napr. technické podmienky. V tomto smere som vďačná celému tímu pedagogických a odborných zamestnancov! Za odvedenú prácu ďakujem aj nepedagogickým zamestnancom!

      Milí žiaci! Ďakujem,  že sme spoločne zvládli prezenčnú i dištančnú formu výučby! 2. polrok začína 1.2.2021.

      Priatelia!

      Želám všetkým veľa zdravia, porozumenia, nech sme už v škole a nech sa už život dostane do normálnych koľají!

      S úctou a vďačne

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 1.2. - 5.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni do 1.2. - 5.2.2021 prebieha dištančná výučba pre žiakov I. a II. stupňa.

      Prezenčnú výučbu zabezpečujeme pre žiakov I. stupňa rodičov kritickej infraštruktúry. Budeme zastrešovať 32 žiakov I. stupňa.

      Prevádzka ŠKD: 7.00 - 16.00 hod.

      Stravovanie: ŠJ ZŠ Vajanského

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ONLINE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v termíne od 1. -5.2. 2021 prostredníctvom portálu MS Teams. Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom údajov Vašich detí v MS Teams.

      Triedni učitelia Vám oznámia termín (dátum a čas) online stretnutia!

      Tešíme sa na Vás!

     • UKONČENIE I. POLROKA 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      v súvislosti s ukončením I. polroka 2020/2021 Vás informujeme:

      1. Prvý polrok 2020/2021 ukončujeme u všetkých žiakov k 31.1.2021.

      2. Výpisy hodnotenia a klasifikácie za I. polrok 2020/2021 budú zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom informačného systému školy - Edupage a to 29.1.2021

      V prípade, ak zákonný zástupca požaduje vytlačenie vysvedčenia, je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát školy.

      U žiakov, ktorých rodičia, nemajú podmienky a prístup k informačnému systému školy, zašle základná škola výpisy poštou.

      3. Pochvaly a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

      4. 29.1.2021 - realizácia hodnotiacich triednických hodín

      5. V týždni od 1.-5.2.2021 sa uskutočnia online rodičovské stretnutia.

      6. II. polrok začína 1.2.2021

      O ďalších skutočnostiach Vás budú informovať triedni učitelia!

      V Lučenci 25.1.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 25.-29.1.2021 - INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 25.1.-29.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa.

      Prezenčne sa vyučuje 27 žiakov I. stupňa rodičov z kritickej infraštruktúry v 6 skupinách. Žiaci sa predpoludním pripájajú na online vyučovanie, v poobedňajších hodinách sa realizuje činnosť ŠKD.

      Prevádzka školy je 6:30-16:30.

      Prevádzka ŠKD je 7:00 - 16:00.

      Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka ul.

      Úradné hodiny: PO - ŠTVR 7:00 - 14:00, PIA 7:00 - 13:00

      ****

      Poradenstvo poskytujú aj odborní zamestnanci školy:

      - žiaci so ŠVVP Mgr. Zuzana Petrášová, školská špeciálna pedagogička, petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

      - prevencia, otázky týkajúce sa vzťahov, problémov v správaní, podpory žiakov Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička, zakovicova@zsstefanikalc.sk

      Poradenstvo poskytujú aj odborní zamestnanci poradenských zariadení:

      CPPPaP Lučenec CPPPaP_Lucenec.pdf

      ****

      Informácie k ukončeniu I. polroka budú zverejnené.

      V Lučenci, 20.1.2021

      akutalizácia 22.1.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 1. POLROKA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V súvislosti s ukončovaním hodnotenia klasifikácie žiakov za 1. polrok 2020/2021 Vás informujeme:

      Termíny:

      1. polrok 2020/21 končí 31. januára 2021. Hodnotenie a klasifikácia sa uzatvára 24.1.2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu (napr. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31.3.2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia 1. polroka 2020/21 a 31. 3. 2021 vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania za 1. polrok.

      Hodnotenie a klasifikácie predmetov:

      • Hodnotenie žiakov 1. ročníka – prezenčná výučba a kombinovaná výučba

      V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa žiaci 1. ročníka hodnotia v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovne – absolvoval

      • Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – prezenčná a kombinovaná výučba

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, slovne – absolvoval – sa hodnotia predmety: NBK, NBE, ETV, TSV, HUV

      • Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, Matematický seminár v 9. ročníku, ANJ, Konverzácia v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, FYZ, BIO, CHE, OBN

      Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: NBE, NBK, VYV, TSV, ŠPP, ŠPH, HUV, THD, INF

       

      Polročná klasifikácia bude zahŕňať:

      a. Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava;

      b. Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh

      známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh´

      známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh

      známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh

      c. Do výslednej známky sa započítavajú:

      Zodpovedný prístup k plneniu úloh, kvalita vypracovania úlohy, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim, dodržiavanie termínov, účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách, zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun, vypracovanie dobrovoľných úloh, sebahodnotenie žiaka

      Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň

      4.Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      5. V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

       

      Na konci 1. polroka sa vydávajú výpisy hodnotenia a klasifikácie.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie