• NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKôL 2021 - INFORMÁCIA PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s prijatým manuálom manual.pdf MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl 2021" Vás informujeme:

      - škola sa od 1.1.2021 riadi COVID AUTOMATOM

      - v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, platí, že I. stupeň sa učí prezenčne bez obmedzení (bez povinnosti testovania), ale žiaci II. stupňa, 1 rodič a zamestnanci školy sa musia pretestovať.

      - manuál uvádza, že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má sidlo škola, bude potrebné pretestovanie zamestnancov, 1 zákonného zástupcu a žiakov II. stupňa.

      - testovanie antigénovým testom, individuálne PCR test

      - riaditeľstvo školy v dňoch 17.-19.12. prostredníctvom triednych učiteľov sumarizuje záujem rodičov žiakov II. stupňa na základe návratky Priloha_c.1_Dotaznik_indikativneho_zaujmu_o_testovanie.docx. Prosíme rodičov, aby v týchto dňoch dali informáciu triednym učiteľom. 21.12.2020 nahlasuje riaditeľka školy informáciu zriaďovateľovi, ktorému z usmernenia vyplývajú ďalšie povinnosti.

      - o všetkých dôležitých informáciách Vás priebežne budeme informovať

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

      Foto: In Manuál Návrat do škôl 2021, MŠVVaŠ SR

     • NEZIŠTNÁ POMOC ĽUĎOM, ZVIERATÁM I PRÍRODE

     • Posledné dva dni som navštívila triedy I. stupňa, aby som im nielen popriala krásne Vianoce, ale sa s najmenšími porozprávala o nezištnej pomoci ako o schopnosti pomáhať bez očakávaní, že za to dostaneme niečo materiálne späť. Hovorili sme o hodnotách, ktoré solidaritou získavame. Vieme byť ľudskí, empatickí, vieme sa podeliť, pomôcť.

      Som veľmi rada, že dokážeme pomáhať seniorom, ktorým sme do krabičky vkladali drobnosti s toľkou láskou, že myslíme na psíkov, ktorým sme pomohli, aby v útulku mali krajšie Vianoce, dostatok potravy či teplého miesta a pomáhame aj prírode, zbierame papier, gaštany... Za zber papiera som sa malými drobnosťami žiakom I. stupňa poďakovala a na našich druhostupniarov malé pozornosti čakajú v januári.

      V závere týždňa cítim vďačnosť a radosť z týchto hodnôt, ktoré vytvárame spoločne žiaci, rodiča a zamestnanci školy. ĎAKUJEME!

      Gabriela Aláčová

     • SME V ORANŽOVEJ FÁZE - INFORMÁCIA PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V súvislosti s aktuálnymi opatreniam Vás informujeme: aktuálne (k 16.12.2020) sa škola nachádza v oranžovej fáze.

      1 žiak je pozitívny, 1 žiak je v nariadenej karanténe, 4 zamestnanci sú v nariadenej karanténe. Trieda III.B je v nariadenej 10-dňovej karanténe, v tejto triede prebieha dištančné vzdelávanie.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

      Vážení rodičia!

      Ďakujeme, že nás informujete a konzultujete s triednymi učiteľmi a riaditeľkou školy všetko potrebné ohľadom výskytu či podozrenia z ochorenia COVID 19, ospravedlňovania neprítomnosti žiakov. Takto spoločne sa vieme usmerniť, odkonzultovať potrebné, ako aj upokojiť v náročnej individuálnej situácii, do ktorej sa dostanete.

      Aktuálne (k 30.10.2020) máme za sebou prezisťovanie záujmu o prezenčnú výučbu na II. stupni s podmienkou antigénového testovania. Podľa výsledkov zisťovania by sme organizačne nevedeli zabezpečiť prevádzku a organizáciu školy, ak by bola podmienka pretestovania sa žiak a jeden zákonný zástupca. Viac ako polovica rodičov by za týchto podmienok nedala deti do školy! Podmienka antigénového pretestovania sa mnohých odrádza.

      Rozhodnutie o pokračovaní dištančného vzdelávania pre II. stupeň aj v decembri ovplyvňuje aj aktuálna situácia, pretože sa škola nachádza v oranžovej fáze.

      Ja ako riaditeľka školy pravidelne vyjadrujem stanovisko, že naším záujmom je návrat žiakov do škôl, vyjadrujem svoj postoj na rôznych úrovniach, dotazujem sa a dávam spätnú väzbu aj na najvyššej úrovni.

      Veľmi ťažko sa sa ale reaguje v chaotickej situácii, v nejednoznačných postojoch na najvyššej úrovni, v častých zmenách, v informáciách, ktoré prichádzajú poobede v piatok. Mojou snahou je vnímať potreby žiakov, rodičov i zamestnancov školy, ale musím mať aj zdravý nadhľad, zaujať v často neprehľadnej a hlvne vypätej situácii zmysluplné stanovisko a prijať zodpovedné rozhodnutie.

      O všetkom podstatnom budete v prípade zmien včas informovaní!

      ---------------------------------

      Usmernenie pre zákonných zástupcov:

      Prosíme rodičov, aby do školy neposielali dieťa choré, ale aby dieťa ostalo doma, kontaktovali v prípade ochorenia lekára.

      1. Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 4 Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx)
      2. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Potvrdenie o chorobe.docx
      3. Počet vydaných vyhlásení a potvrdení nie je limitovaný;
      4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľku školy 0911650189.
      5. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo RÚVZ. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené.
      6. Ďalej platí:
      • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 (označenie ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      • V prípade ochorenia na COVID 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      • Je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka pri návrate do školy „Potvrdenie o chorobe“ Potvrdenie o chorobe.docx vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Organizácia výchovno – vyučovacieho procesu:

      Ranný filter:

      • ranný filter – meranie teploty žiakom, zodpovední poverení zamestnanci školy, meranie teploty zamestnancom, cudzím osobám, zodpovedný informátor školy
      • Do areálu školy vstupujú žiaci 1.- 4. ročníka a rodičia žiakov I. ročníka z Ulice Szabóa, do budovy vstupuje so žiakom 1. ročníka iba jeden rodič
      1. Rúško nosia žiaci I. povinne v interiéri a v exteriéri
      2. Rúško, ochranný štít nosia povinne všetci zamestnanci školy
      3. Od 5.12.2020: výchovno – vyučovací proces - upravený, II. stupeň naďalej dištančne, I. stupeň - prezenčne - úprava rozvrhu hodín.
      4. v ďalších mesiacoch sa triednické hodiny budú realizovať každý nepárny týždeň

      5. Krúžková činnosť, doučovanie sa nerealizuje, realizuje sa jazykový kruz pre cudzincov

      7. Telesná a športová výchova sa podľa počasia realizuje v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje riziko prenosu ochorenia (napr. prechádzky, strečing, správne držanie tela...). Na telesnej výchove sa môžu využívať aj teoretické formy vzdelávania (napr. pravidlá športových hier, fair play a športového správania, olympionizmus a pod.)

      8. Školy v prírode, výlety, exkurzie, výcviky, turistika sú zakázané.

      9. ŠKD je v prevádzke bez zmien, deti v ŠKD sú rozdelené podľa tried.

      10. V prevádzke je stravovanie v ŠJ, školský bufet, Rajo automaty.

      Ďalšie informácie priebežne zverejňujeme.

      Želáme všetkým pevné zdravie!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

      Informácia aktualizovaná 6.12.2020

      Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

     • ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK - V MENE HAVKÁČOV ĎAKUJEME!

     • Každoročne sa v decembri na našej škole vyhlasuje dobrovoľná zbierka pre psíkov v lučenskom útulku. V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 7. do 11. decembra. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky... Do tejto zbierky sa zapojili žiaci I. stupňa s veľkým nadšením a odhodlaním pomôcť bezbranným zvieratkám. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku.

      Do zbierky sa zapojili aj žiaci II. stupňa.  Spolu sme prispeli sumou 35,29€, ktorú sme použili na nákup krmiva pre zvieratká. Návštevy psieho útulku za účelom odovzdania všakovakých dobrôt sa zúčastnila S. Brnová, koordinátorka environmentálnej výchovy na I. stupni, žiaci: S. Vargová II.A, E. Pataiová II.C, J. Štetka II.C a šofér, p. J. Suja.

      Chceme poďakovať aj všetkým zamestnancom školy za  finančné príspevky do tejto zbierky pre psíkov. Zároveň ďakujeme aj nášmu školníkovi, p. P. Keszegovi za uskladňovanie a pomoc pri prenášaní krmiva a šoférovi, p. J. Sujovi, ktorý nám pomohol odviezť a prepraviť maškrty do útulku.

      Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom aj v mene zamestnancov lučenského útulku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do tejto dobrovoľnej zbierky a podporili tak význam tejto environmentálnej aktivity a svojou snahou a rozmanitými príspevkami sa postarali psíkom v čase vianočnom o ich krajší život.

                                                                      Mgr. Silvia Brnová               

     • TAMARKINA PRÁCA OCENENÁ VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI ZELENÝ SVET 2020

     • Do 25. ročníka medzinárdnej výtvarnej súťaže Zelený svet, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia, sme sa zapojili aj my. Veľmi sa tešíme, lebo nádherná práca Tamarky Krutekovej z VIII.M pod názvom "Zrkadlenie prírody v mojich očiach" zaslúžene v kategórii 13. - 15. roční žiaci zvíťazila.

      Blahoželáme Tamarke a za podporu svojej žiačky ďakujeme Mgr. A. Lenhartovej!

     • STARÉ MERNÉ JEDNOTKY

     • Na hodinách matematiky a v rámci domácej prípravy naši žiaci nielen počítajú, rysujú, ale občas sa stanú z nich aj bádatelia. Šiestaci, žiaci matematickej triedy VI.C, tento krát pri téme „Desatinné čísla“ narazili na úlohu, v ktorej mali v prvom rade nájsť a potom aj porovnať „staré“ merné jednotky s tými, ktoré používame v dnešnej dobe.

      Popasovali sa s týmto problémom úplne úžasne, našli veľmi veľa starých merných jednotiek a porovnali ich s dnešnými. To všetko počas troch týždňov spracovali do PowerPointových prezentácií, ktoré si určite zaslúžia náš obdiv.

      Aj takto môžu vyzerať medzi predmetové vzťahy a dajú sa do jednej úlohy spojiť predmety ako matematika, informatika, dejepis a fyzika. Naši mladí matematici opäť raz dokázali, že sú nielen matematicky nadaní, ale sú aj všestranní, samostatní a šikovní mladí ľudia. Vedieť nájsť tie správne informácie, roztriediť ich, porovnať a spracovať, to sú devízy, ktoré sa im určite zídu aj v budúcnosti. Je radosť mať žiakov, ktorí obohatia svojimi vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami aj svoju učiteľku.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • ASISTENT UČITEĽA - NENAHRADITEĽNÁ SÚČASŤ VYUČOVACIEHO PROCESU

     • Činnosť asistentiek učiteľa počas prezenčného vzdelávania prebieha v súlade s týždenným rozvrhom hodín. Pracujeme so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s individuálnymi výchovno-vzdelávacími plánmi a tak isto so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      Našou úlohou je poskytovať inkluzívne vzdelávanie, počas ktorého poskytujeme vzdelávanie, ktoré rešpektuje výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a charakteristiky žiakov. Pomáhame žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pri vzdelávaní žiakov spolupracujeme s triednym alebo vyučujúcim učiteľom. S vyučujúcimi pedagógmi konzultujeme priebeh a zvládnutie učiva. So žiakmi s výchovno-vzdelávacími potrebami pracujeme v triedach na vyučovacích hodinách, alebo individuálne mimo kolektívu triedy podľa pokynov vyučujúcich.

      V spolupráci so  sociálnym pedagógom a školským špeciálnym pedagógom, ktorí nás usmerňujú v prístupoch a postupoch pri práci so žiakmi pomáhame skvalitňovať vyučovací proces žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.  Konzultujeme s nimi ťažkosti, ktoré vznikali počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Naša práca je zameraná na osvojovanie si základného učiva a jeho využitia vo vyučovacom procese a v podpore pri rozvíjaní sebadôvery a sebarozvoja. Asistovali  a individuálne sme pracovali so žiakmi na hodinách  SJL, MAT, ANJ, PRV, VLA, INF, ETV.

      Pri práci využívame rôzne didakticko-kompenzačné pomôcky, ktoré žiakom napomáhajú pri zvládnutí učiva. Taktiež v domácom prostredí mali pomôcky k dispozícii pri príprave na vyučovanie, pri písaní domácich úloh a projektov.

      Počas mimoriadnej situácie COVID 19, začalo vyučovanie na II. stupni prebiehať dištančnou formou vzdelávania. Počas tohto typu výučby sme sa spojili s vyučujúcimi daných predmetov nám pridelených žiakov, s ktorými sme prekonzultovali ďalšie postupy a najmä prístupy k našim žiakom. Učitelia využívali rôzne alternatívy vyučovania, na ktorých participovali aj asistenti učiteľa, ale tak isto aj individuálne po dohodnutí so zákonnými zástupcami a vyučujúcimi. 

      So žiakmi, rodičmi a vyučujúcimi  asistenti učiteľa komunikovali prostredníctvom najrôznejších komunikačných médií. Žiakom, ktorí nemali podmienky na online vzdelávanie sme vypracovali rôzne učebné materiály, ako napríklad pracovné listy, spoznámkované a upravené učivo podľa ich možností a schopností a mnoho iných, ktoré sme posielali papierovou formou komunitnému centru, krízovému centru, ale aj osobne do rúk riaditeľov týchto centier.

      Faktom je, že učiteľ sa nemôže v plnej miere venovať len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  na úkor ostatných žiakov. Myslíme, že naša práca je veľkým prínosom pre žiakov a dobrou pomocou pre vyučujúceho. Práca asistentov je náročná hlavne preto, že  vyžaduje  srdce a trpezlivosť.

                                                                                         Veronika Majkútová

     • VIANOČNÁ POHĽADNICA S MOTÍVOM OD EMMKY A MARTINA

     • Je našou tradíciou, že v čase vianočnom poďakujeme priateľom školy vianočnou pohľadnicou. Je to to málo, čo môžeme urobiť za celoročnú spoluprácu, pomoc a podporu. V tomto roku sme zaslali pozdravy s motívom od Emmky Milnerovej II.C a Martina Balkovského II.A.

     • 4 ŽIVLY V POKUSOCH - BADATEĽSKÉ PROJEKTY ŽIAKOV 8. ROČNÍKA

     • Prečo môže sa malé auto pri predbiehaní kamióna k nemu rýchlo priblížiť a naraziť? Ako funguje periskop? Čo je to bankovanie? Získame filtráciou vody cez vrstvy horniny pitnú vodu? Aj na tieto otázky dokáže odpovedať fyzika a chémia.

      Podpora prírodných vied, bádateľských metód, projektovej činnosti, tímová spolupráca je jedným z dominantných cieľov, ktoré u žiakov rozvíjame.

      V 1. polroku 2020/2021 sa zapojili žiaci 8. ročníka do projektovej činnosti v rámci Festivalu 4 živlov nášho AMAVET klubu pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Morkovej a Mgr. D. Tutkovej.

      4 tímové projekty museli spĺňať kritériá hodnotenia: kreativita autora a originalita projektu, vedeckosť projektu, technický zámer, dôslednosť autora, úplnosť projektu, schopnosti a zručnosti autora a porozumenie projektu autorom. Žiaci museli pripraviť aj powerpointové prezentácie a natočiť videá.

      Hodnotiaca komisia v zložení Mgr. G. Aláčová, Ing. A. Setničková, PaedDr. S. Tokárová PhD. si pozrela pripravené videá a rozdelila body:

      1. miesto za projekt „Podtlaky v pokusoch“, F. Golský, M. Nagy VIII.M
      2. miesto za projekt „Získavanie pitnej vody, Z. Babinská, N. P. Bakaljarová VIII.M
      3. miesto za projekt „Dajte mi pevný bod a ja pohnem Zemou“, M. Ľuptáková, K. Vrábľová VIII.M a za projekt „Zrkadlové obrazy“ P. Matušková, S. Sýkorová VIII.A

      Pre nás sú všetci žiaci víťazi! Vo všetkých projektoch sa odzrkadľoval praktický význam témy.  Žiaci preukázali vedomosti, argumentačné a prezentačné zručnosti, záujem a chuť pracovať, spolupracovať a bádať! Sú to skvelé vlastnosti a predpoklady mladých ľudí hodné mena Štefánik!

      Veď nie nadarmo sa náš AMAVET klub – Klub vedcov Štefánik!

      https://zsstefanikalc.edupage.org/a/klub-vedcov-stefanik-amavet-klub

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie